1 Raja-raja 10

10:1 Jadi dob ibogei raja naboru na hun Seba barita ni raja Salomo ampa goran ni Jahowa, roh ma ia laho mangujisi marhitei sungkun-sungkun na bagas. (bd. 8:42; Mat. 12:42.) 10:1 Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama TUHAN, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki.
10:2 Jadi das ma ia hu Jerusalem rap pakon bala buei tumang, sonai homa unta na mamboban na misbou marbagei-bagei, omas buei tumang pakon mata intan na maharga. Dob das ia hubani si Salomo, ipatugah ma hubani ganup na ibagas uhurni. 10:2 Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala yang ada dalam hatinya kepadanya.
10:3 Jadi ibalosi raja Salomo ma ganup sungkun-sungkunni ai, seng dong na ponop bani raja ai, na so boi patorangonni bani. 10:3 Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.
10:4 Jadi dob iidah raja naboru na hun Seba ai ganup hapentaran ni raja Salomo pakon rumah na pinajongjongni ai, 10:4 Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya,
10:5 sipanganon na bani mejani, parhundul ni juak-juakni, pangidangi ni siparugas pakon pakeian ni sidea, sitahu anggurni, pakon glangan situtungon na ginalangkon bani rumah ni Jahowa, jadi mali tonduy ma ia. (bd. 5:2; 2 Raj. 16:18.) 10:5 makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah TUHAN, maka tercenganglah ratu itu.
10:6 Jadi nini ma hubani raja ai: Sintong do hape barita ai, na hubogei i tanohku pasal ham pakon hapentaranmu, 10:6 Dan ia berkata kepada raja: “Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu,
10:7 tapi seng iparhatongon uhurhu lobei barita ai paima roh ahu hujon, anjaha matangku sandiri mangidah ai, hape, tonggor ma, satongahni pe lang na binaritahon ni halak ai bangku; iatasi hapentaranmu pakon artamu do hape barita na hubogei ai. 10:7 tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku; dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar.
10:8 Martuah ma nasipuang, martuah ma juak-juakmu on, na jongjong tongtong i lobeimu pabogei-bogei hapentaranmu. (Mat. 13:16, 17; Luk. 10:23.) 10:8 Berbahagialah para isterimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu!
10:9 Pinuji ma Jahowa Naibatamu, na mardear ni uhur mangidah ham, na pabangkithon ham bani paratas ni harajaon ni Israel! Halani holong ni uhur ni Jahowa mangidah halak Israel sadokah ni dokahni, ai do ase ipabangkit ham gabe raja, laho mandalankon uhum pakon hapintoran. (bd. 5:21; 2 Sam. 8:15.) 10:9 Terpujilah TUHAN, Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel! Karena TUHAN mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran.”
10:10 Jadi ibere ma hubani raja ai saratus dua puluh talenta omas, na misbou-misbou buei tumang pakon mata intan na maharga; seng ongga be roh na misbou-misbou na sonai bueini, songon na binere ni raja naboru na hun Seba hubani raja Salomo. (Ps. 72:15.) 10:10 Lalu diberikannyalah kepada raja seratus dua puluh talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal; tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Syeba kepada raja Salomo itu.
10:11 Sonai homa kapal ni raja Hiram, na mamboan omas hun Opir, iboan do homa hun Opir hayu jati buei tumang pakon mata intan. (bd. 9:27, 28; 2 Kron. 2:7.) 10:11 Lagipula kapal-kapal Hiram, yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal.
10:12 Dob ai isuruh raja ai ma patureihon humbani hayu jati ai parugas i rumah panumbahan pakon rumah ni raja ai, sonai homa husapi pakon sordam bani sipandoding; seng ongga roh barang taridah hayu na sonai, ronsi sadari on. (1 Sam. 10:5.) 10:12 Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah TUHAN dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi; kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini.
10:13 Raja Salomo pe ibere do bani raja naboru na hun Seba ai ganup na hinarosuhkon ni uhurni pakon pangindoanni, sobali sibere-bere ni raja ai sandiri hubani. Dob ai mulak ma ia hu tanohni sandiri rap pakon juak-juakni. (Est. 1:7.) 10:13 Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Syeba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya.
10:14 Ia borat ni omas na roh hubani raja Salomo ibagas satahun onom ratus onom puluh onom talenta omas do, 10:14 Adapun emas, yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat enam ratus enam puluh enam talenta,
10:15 sobali ni omas, na dapotsi humbani partiga-tiga pakon sohei ni boniaga ni partiga-tiga, pakon humbani haganup raja ni tanoh Arab ampa humbani wakil na i nagori ai. (ay. 25; bd. 20:24; Ps. 72:10; Par. 2:8.) 10:15 belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu.
10:16 Isuruh raja Salomo ma na patureihon dua ratus gantar humbani omas pitah, pala do onom ratus sekel omas ilampiskon bani sada gantar. (2 Sam. 8:7; bd. 14:26.) 10:16 Raja Salomo membuat dua ratus perisai besar dari emas tempaan, enam ratus syikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar;
10:17 Ipaturei do homa tolu ratus gantar-gantar na etek humbani omas pitah, tolu kati omas do ilampiskon bani sada gantar-gantar; ipannahkon raja Salomo ma ai bani rumah harangan Libanon. (bd. 7:2; 14:26.) 10:17 ia membuat juga tiga ratus perisai kecil dari emas tempaan, tiga mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil; lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung “Hutan Libanon”.
10:18 Ipaturei raja ai ma homa sada paratas bolon humbani gading, anjaha ilampis do ai bani omas pitah, (bd. 22:39; Par. 20:11.) 10:18 Juga raja membuat takhta besar dari gading, yang disalutnya dengan emas tua.
10:19 onom do talkah ni paratas ai, anjaha gepong do ulu ni paratas ai hampit pudi; bani siamun sambilou ni hundulan ai adong do tampeian ni tangan, anjaha adong do dua usihan ni singa jongjong ilambung ni tampeian ni tangan ai. 10:19 Takhta itu enam tingkatnya; pada takhta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar, dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri dua singa,
10:20 Adong do homa sapuluh dua usihan ni singa iatas ni na onom talkah ai i siamun sambilou. Seng ongga ope ibahen halak na sonai ai bani harajaon na ijahanin pe. 10:20 sedang dua belas singa berdiri di atas keenam tingkat itu sebelah-menyebelah; belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan.
10:21 Haganup panginuman ni raja Salomo humbani omas do, anjaha haganup parugas ni rumah ibagas harangan Libanon humbani omas pitah do; seng dong na humbani pirak, ai songon na so maharga do pirak sanggah panorang ni raja Salomo. (ay. 17:27.) 10:21 Segala perkakas minuman raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung “Hutan Libanon” itu dari emas murni; tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo.
10:22 Ai adong do kapal hun Tarsis bani raja ai i laut rap pakon kapal ni raja Hiram; sahali tolu tahun roh do kapal Tarsis mamboan omas, pirak, gading pakon bodat, uou. (bd. 22:49.) 10:22 Sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram; dan sekali tiga tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading; juga kera dan burung merak.
10:23 Ase timbulan do raja Salomo humbani haganup raja ni tanoh on pasal habayakon pakon hapentaran. (bd. 3:12.) 10:23 Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat.
10:24 Haganup pangisi ni tanoh on marsura-sura sihol mangidah bohi ni raja Salomo anjaha mambogei hapentaranni, na binere ni Naibata hubagas uhurni. 10:24 Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya.
10:25 Ganup sidea mamboan siluahni, parugas pirak pakon omas, pakeian, sinjata na marbagei-bagei, na misbou, huda pakon halode, ganup tahun. (ay. 15.) 10:25 Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun.
10:26 Anjaha ipatumpu-tumpu raja Salomo ma gareta pakon bala siajak huda; adong do bani saribu ompat ratus gareta pakon sapuluh dua ribu bala siparhuda, na ninahkonni bani huta ianan ni gareta porang pakon i Jerusalem ilambung ni raja ai. (bd. 5:6; 2 Kron. 1:14.) 10:26 Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda, yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem.
10:27 Ipabuei raja ai ma pirak i Jerusalem songon batu bueini pakon hayu ares songon jambu na tubuh i tanoh hondot bueini. (2 Kron. 1:15.) 10:27 Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di Daerah Bukit.
10:28 Ia harohan ni huda na bani raja ai hun tanoh Masir pakon hun Koa do; ialop saudagar ni raja ai do ai hunjai, igalar kontan. (5 Mus. 17:16; Jes. 31:1, 3.) 10:28 Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe; saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar.
10:29 Marharga onom ratus sekel pirak do sada gareta iboli hun Masir, anjaha saratus lima puluh sekel harga ni sada huda; anjaha marhitei saudagar ni raja ai ijual ma ai hubani raja-raja ni halak Het pakon halak Aram. 10:29 Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai enam ratus syikal perak, dan seekor kuda sampai seratus lima puluh syikal; dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram.
<< 1 Raja-raja 9 1 Raja-raja 11 >>
Telah dikoreksi 10:21 “Salomo mo” > Salomo”