1 Raja-raja 22

22:1 Dob ai marsonang-sonang ma sidea tolu tahun dokahni, seng dong porang itongah-tongah ni Aram pakon Israel. 22:1 Tiga tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel.
22:2 Tapi patolutahunkon tuad ma si Josafat, raja ni Juda, marayak raja ni Israel. (ay. 41.) 22:2 Pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, raja Yehuda, kepada raja Israel.
22:3 Nini raja ni Israel ma hubani juak-juakni: ai lang ibotoh nasiam, hita do simada Ramot-Gilead? Hape sai soh do hita, mase ma lang irampas hita in hun tangan ni raja ni Aram? (bd. 20:34; Jos. 21:38.) 22:3 Berkatalah raja Israel kepada pegawai-pegawainya: “Tahukah kamu, bahwa Ramot-Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram.”
22:4 Dob ai nini raja ai ma hubani: Atene, ra do ham harahonku marmunsuh dompak Ramot-Gilead? Nini si Josafat ma hubani raja ni Israel: Ia sonin ham, sonai do ahu, sonin bangsamu, sonai do bangsangku, anjaha sonai hudamu, sonai do homa hudangku. (2 Raj. 3:7; 8:28; 2 Kron. 19:2.) 22:4 Lalu katanya kepada Yosafat: “Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot-Gilead?” Jawab Yosafat kepada raja Israel: “Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu.”
22:5 Ambah ni ai nini si Josafat ma hubani raja ni Israel: Mahua sungkun ham ma lobei Jahowa! 22:5 Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel: “Baiklah tanyakan dahulu firman TUHAN.”
22:6 Jadi ipatumpu raja Israel ma nabi-nabi, hira-hira ompat ratus halak bueini, anjaha nini ma hubani sidea: Atene, bulih do ahu tangkog hu Ramot-Gilead marporang, barang lang? Nini sidea ma: Bulih do, sai na ondoskonon ni Tuhan in do sidea hubagas tangan ni raja in. (Panguh. 20:28.) 22:6 Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira empat ratus orang banyaknya, kemudian bertanyalah ia kepada mereka: “Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau aku membatalkannya?” Jawab mereka: “Majulah! Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.”
22:7 Tapi nini si Josafat ma: Ai seng adong be ijon age sahalak nabi ni Jahowa, ase marsungkun hita hubani? (2 Raj. 3:11.) 22:7 Tetapi Yosafat bertanya: “Tidak adakah lagi di sini seorang nabi TUHAN, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?”
22:8 Nini raja ni Israel ma hubani si Josafat: Adong do namin ijon sahalak, tarsungkun hita do namin Jahowa marhiteihonsi, ai ma si Mika, anak ni si Jimla; tapi sogam do uhurhu bani, ai seng ongga na madear panjahaionni pasal ahu, sai hamagouan do. Tapi nini si Josafat ma: Ulang ma sonai hata ni raja in. (Jes. 29:21; Ams. 5:10.) 22:8 Jawab raja Israel kepada Yosafat: “Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk TUHAN. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla.” Kata Yosafat: “Janganlah raja berkata demikian.”
22:9 Idilo raja ni Israel ma sahalak humbani juak-juakni, nini ma bani: Alop podas si Mika, anak ni si Jimla. (2 Raj. 8:6.) 22:9 Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya: “Jemputlah Mikha bin Yimla dengan segera!”
22:10 Tapi hundul bani paratasni do raja ni Israel pakon si Josafat, raja ni Juda, mamahei baju harajaon i horbangan ni Samaria; anjaha ganup nabi ai manjahai ilobei ni sidea. 22:10 Sementara raja Israel dan Yosafat, raja Yehuda, duduk masing-masing di atas takhtanya dengan pakaian kebesaran, di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka,
22:11 Ia si Sedekia, anak ni si Kenana, domma ibahen hinan bani tanduk bosi, anjaha nini ma: Sonon do hata ni Jahowa; marhitei on duguonmu ma halak Aram, ronsi siap sidea bahenonmu. (5 Mus. 33:17; Mik. 4:13.) 22:11 maka Zedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata: “Beginilah firman TUHAN: Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka.”
22:12 Haganup nabi-nabi ai sonai do panjahaion ni sidea, nini sidea do: Tangkog ma ham hu Ramot-Gilead, sai monang do ham, anjaha ondoskonon ni Jahowa do sidea hubagas tangan ni raja in. 22:12 Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya: “Majulah ke Ramot-Gilead, dan engkau akan beruntung; TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.”
22:13 Ia suruhan, na mangalopi si Mika ai, ihatahon do hubani sonon: Tonggor ma, sahata do nabi-nabi ai mangkatahon na madear hubani raja in; halani ai hatamu pe, sai songon hata ni sidea ai ma, sai hatahon ham ma na madear. 22:13 Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu, berkata kepadanya: “Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja, hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang dari pada mereka dan meramalkan yang baik.”
22:14 Tapi nini si Mika: Songon sintongni manggoluh Jahowa, barang aha na pinatugah ni Jahowa hubangku, ai do hatahononku. (Jer. 42:4.) 22:14 Tetapi Mikha menjawab: “Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya, apa yang akan difirmankan TUHAN kepadaku, itulah yang akan kukatakan.”
22:15 Jadi dob das ia hulobei ni raja ai, nini raja ai ma hubani: Atene Mika, bulih do hanami laho hu Ramot-Gilead marporang barang lang? Nini ma mambalosi: Bulih do ham tangkog, anjaha monang do ham, ai ondoskonon ni Jahowa do sidea hubagas tangan ni raja in. (ay. 6.) 22:15 Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya: “Mikha, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot-Gilead atau kami membatalkannya?” Jawabnya kepadanya: “Majulah dan engkau akan beruntung, sebab TUHAN akan menyerahkannya ke dalam tangan raja.”
22:16 Dob ai nini raja ai ma hubani: Singgan piga hali do pabijaonku ham, paboa na so hatahononmu bangku, sobali ni hasintongan marhitei goran ni Jahowa? (1 Sam. 3:17.) 22:16 Tetapi raja berkata kepadanya: “Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama TUHAN?”
22:17 Dob ai nini si Mika ma: Domma hutatap ganup Israel merap iatas dolog, songon biri-biri, na so adong parmahanni. Jadi nini Jahowa ma: Seng dong tuan ni sidea; ganup ma mulak hu rumahni ibagas damei. (4 Mus. 27:17; Mat. 9:36.) 22:17 Lalu jawabnya: “Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu TUHAN berfirman: Mereka ini tidak punya tuan; baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.”
22:18 Nini raja ni Israel ma hubani si Josafat: Ai lang domma huhatahon bamu, seng anjai tumaram dear panjahaionni pasal ahu, sobali hamagouan? (ay. 8.) 22:18 Kemudian raja Israel berkata kepada Yosafat: “Bukankah telah kukatakan kepadamu: Tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?”
22:19 Jadi nini si Mika ma: Halani ai tangihon ham ma hata ni Jahowa: Huidah do Jahowa hundul iatas ni paratasni, anjaha ganup bala ni nagori atas jongjong i lambungni, hampit siamun pakon hampit sambilouni. (Jes. 6:1; Dan. 7:9, 10; Pangk. 5:11.) 22:19 Kata Mikha: “Sebab itu dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya dan segenap tentara sorga berdiri di dekat-Nya, di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.
22:20 Jadi nini Jahowa ma: Ise do na ra pakahouhon si Ahab, ase tangkog ia gabe dabuh ia dohorhon Ramot-Gilead? Dob ai marsiluarhon hatani bei ma sidea. 22:20 Dan TUHAN berfirman: Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot-Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu.
22:21 Dob ai luar ma sada tonduy, lanjar jongjong ilobei ni Jahowa, anjaha nini ma: Ahu ma pakahouhonsi. Nini Jahowa ma hubani: Marhitei aha? (1 Sam. 18:10; Job 1:6; Jes. 19:14; Pangk. 6:13, 14.) 22:21 Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan TUHAN. Ia berkata: Aku ini akan membujuknya. TUHAN bertanya kepadanya: Dengan apa?
22:22 Nini ma mambalosi: Luar ma ahu gabe tonduy sipaoto-oto ibagas pamangan ni ganup nabini. Nini Jahowa ma hubani: Pakahou ma ia, anjaha maningon monang do ho; laho ma ho, anjaha bahen ma sonai. (Jer. 14:14; Joh. 8:44; 1 Kor. 10:20; 2 Kor. 11:13-15; 2 Tes. 2:7-12.) 22:22 Jawabnya: Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman: Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian!
22:23 On pe, tonggor ma, domma ibere Jahowa tonduy sipaoto-oto hubagas pamangan ni ganup nabi on; domma ilumbahon Jahowa roh hamagouan bamu. 22:23 Karena itu, sesungguhnya TUHAN telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab TUHAN telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu.”
22:24 Dob ai roh ma hundohor si Sedekia, anak ni si Kenana, itompas ma huyum ni si Mika, lanjar ihatahon: Sonaha, domma minsah Tonduy ni Jahowa humbangku, laho marsahap marhitei ho? (Mik. 4:14.) 22:24 Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mikha serta berkata: “Mana boleh Roh TUHAN pindah dari padaku untuk berbicara kepadamu?”
22:25 Nini si Mika ma mambalosi: Idahonmu do ai bani ari parporusmu humbani kamar na sada hubani kamar na sada nari sihol marponop namin. (bd. 20:30.) 22:25 Tetapi Mikha menjawab: “Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri.”
22:26 Dob ai nini raja ni Israel ma: Tangkap ma si Mika, anjaha boan ma ia mulak hubani si Amon, kopala ni huta ai pakon hubani si Joas, anak ni raja ai; (2 Raj. 23:8.) 22:26 Berkatalah raja Israel: “Tangkaplah Mikha, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja,
22:27 anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni raja in: Nahkon nasiam ma halak on hu tutupan, anjaha bere nasiam ma ia mangan ruti pakon minum otik-otik, paima mulak ahu mardamei-damei. (Ps. 80:6; Jes. 30:20; Jer. 37:15.) 22:27 dan katakan: Beginilah titah raja: Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat.”
22:28 Dob ai nini si Mika ma: Anggo mulak ham marsonang-sonang, na so tongon ma Jahowa marsahap marhitei ahu. Anjaha nini ope: Tangar ma, nasiam ganup bangsa! (4 Mus. 16:29; 5 Mus. 18:20-22.) 22:28 Tetapi jawab Mikha: “Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah TUHAN tidak berfirman dengan perantaraanku!” Lalu disambungnya: “Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian!”
22:29 Dob ai tangkog ma raja ni Israel pakon si Josafat, raja ni Juda hu Ramot-Gilead. 22:29 Sesudah itu majulah raja Israel dengan Yosafat, raja Yehuda, ke Ramot-Gilead.
22:30 Jadi nini raja ni Israel ma hubani si Josafat: Hupalegan ma rupangku laho hu parporangan, tapi anggo ham lanjar pakei ham ma pakeianmu. Jadi palegan rupa ma raja ni Israel laho hu parporangan. (ay. 10; 1 Sam. 28:8.) 22:30 Raja Israel berkata kepada Yosafat: “Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau, pakailah pakaian kebesaranmu.” Lalu menyamarlah raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran.
22:31 Tapi domma iparentahkon raja ni Aram hinan hubani kopala ni gareta porangni sitolu puluh dua halak ai: Ulang ma porang nasiam halak na etek barang halak na banggal, pitah raja ni Israel hansa. (bd. 20:16, 24; 2 Kron. 17:10.) 22:31 Adapun raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, tiga puluh dua orang banyaknya, demikian: “Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan raja Israel saja.”
22:32 Jadi dob iidah kopala-kopala ni gareta porang ai si Josafat, nini uhur ni sidea ma: Tontu ia do raja Israel! Jadi marhusor ma sidea laho mamorangsi; tapi mandoruhi ma si Josafat. (1 Sam. 31:2, 3; 2 Kron. 18:31.) 22:32 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata: “Itu pasti raja Israel!” Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak.
22:33 Jadi dob iidah kopala-kopala ni gareta porang ai, na so ia do hape raja ni Israel, surut ma sidea humbani na mardakdaksi. 22:33 Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat, bahwa dia bukanlah raja Israel, maka undurlah mereka dari padanya.
22:34 Tapi adong ma sada halak, na manembakkon panahni gijig-gijig borngin, gabe hona ma raja ni Israel iholang-kolang ni gonditni pakon bajuni. Jadi nini ma hubani sais ni garetani: Pahusor gareta on, anjaha boan ma ahu luar hun parporangan on, ai domma ugahan ahu. (bd. 20:42; 2 Kron. 35:23.) 22:34 Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: “Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka.”
22:35 Tapi halani lambin jobuni do porang ai bani na sadari ai, jadi itaronkon raja ai ma jongjong ibagas garetani mandompakkon halak Aram ai, paima matei ia bodarini ai; mabaor do daroh ni ugah ni raja ai bani dasor ni gareta ai. 22:35 Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta.
22:36 Anjaha marayak sundut mata ni ari tarbogei ma sora tingting i parsaranan ai, sonon: Mulak bei ma, ganup hu hutani pakon tanohni bei, (ay. 17.) 22:36 Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu: “Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya!
22:37 ai domma matei raja in. Das ma sidea hu Samaria, anjaha itanom sidea ma ia i Samaria. 22:37 Raja sudah mati!” Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria.
22:38 Anjaha sanggah iburihi sidea gareta ai ilambung ni bongbongan, na i Samaria, roh ma baliang mandilati darohni, anjaha roh do pakon boru jalang maridi hujai, romban hubani hata ni Jahowa, na dob nilumbahonni hinan. (bd. 21:19; 5 Mus. 23:18; 2 Raj. 9:25.) 22:38 Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman TUHAN yang telah diucapkan-Nya.
22:39 Barita na legan ai pasal si Ahab pakon ganup na binahenni pakon rumah na pinadearni humbani gading, sonai homa ganup huta na pinungkahni ai, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel? 22:39 Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
22:40 Ase modom ma si Ahab rap pakon ompungni, anjaha si Ahasya, anakni ai ma bangkit raja gantihni. (ay. 52.) 22:40 Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
22:41 Ia si Josafat, anak ni si Asa, bangkit raja do ia i Juda, paompat-tahunkon, dob raja si Ahab i Israel. (bd. 15:24.) 22:41 Yosafat, anak Asa, menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel.
22:42 Marumur tolu puluh lima tahun do si Josafat sanggah bangkit raja ia, anjaha dua puluh lima tahun do dokahni manrajai ia i Jerusalem. Ia goran ni inangni, ai ma si Asuba, boru ni si Silhi. 22:42 Yosafat berumur tiga puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh lima tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba, anak Silhi.
22:43 Sai marparlahou do ia bani ganup dalan ni si Asa, bapani ai, seng manlembang ia hunjai, ibahen do na pintor bani uhur ni Jahowa. (bd. 15:11.) 22:43 Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya; ia tidak menyimpang dari padanya dan melakukan apa yang benar di mata TUHAN.
22:44 Tapi seng iparseda ope ianan panumbahan na i buntu-buntu, sai manggalang anjaha manutung dahupa ope halak na mabuei ai bani ianan panumbahan na i buntu-buntu. (bd. 15:14; 2 Raj. 12:4.) 22:44 Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
22:45 Anjaha mardear do si Josafat pakon raja ni Israel. (ay. 4.) 22:45 Dan Yosafat hidup dalam damai dengan raja Israel.
22:46 Barita na tading ai ope pasal si Josafat pakon kuasani, na nidalankonni ai, pakon naha parporanganni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? (2 Kron. 17-20.) 22:46 Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
22:47 Sonai homa sima-sima ni halak na marjolmahon dalahi, na tading ope sanggah goluh ni si Asa, bapani ai, isiapkon do hun tanoh in. (bd. 15:12.) 22:47 Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa, ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu.
22:48 Seng dong raja ijia i Edom, wakil do manrajai ijai. (bd. 20:24; 2 Sam. 8:14.) 22:48 Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah.
22:49 Isuruh si Josafat do na paulihon kapal Tarsis, sipabangkiton hu Opir mangalop omas namin; tapi seng saud laho sidea, ai mangkaseda do kopal ai i Ezyon-Geber. (bd. 9:28.) 22:49 Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion-Geber.
22:50 Ijia ma ihatahon si Ahasya, anak ni si Ahab hubani si Josafat: Mahua lopas ham ma juak-juakku rap pakon juak-juakmu marlayar bani kopal in; tapi seng ra si Josafat. 22:50 Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat: “Baiklah anak buahku pergi bersama-sama anak buahmu dengan kapal-kapal itu.” Tetapi Yosafat tidak mau.
22:51 Dob ai modom ma si Josafat rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia ilambung ni ompungni i huta ni si Daud, ompungni ai; anjaha si Joram, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. (2 Raj. 8:16.) 22:51 Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
22:52 Ia si Ahasya, anak ni si Ahab, bangkit raja do ia manggomgom Israel i Samaria, pasapuluh-pitu-tahunkon dob raja si Josafat i Juda, anjaha dua tahun do ia manrajai Israel. (ay. 40.) 22:52 Ahazia, anak Ahab, menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ketujuh belas zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya.
22:53 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, sai mardalan do ia bani dalan ni bapani pakon inangni pakon dalan ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mangkorjahon dousa. (bd. 12:30.) 22:53 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa.
22:54 Ibalosi do homa Baal, anjaha marsombah do ia hujai, gabe ipuhoi ringis ni Jahowa, Naibata ni Israel, usih tumang songon na binahen ni bapani ai. (bd. 16:31-33.) 22:54 Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya.
<< 1 Raja-raja 21 2 Raja-raja 1 >>