1 Raja-raja 21

21:1 Dobkonsi na masa ai, tarjadi ma sonon: Adong do pohon anggur bani si Nabot, halak Jesreel ai, ilambung rumah ni si Ahab, raja Israel. (bd. 18:45; 20:1.) 21:1 Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yizreel, mempunyai kebun anggur di Yizreel, di samping istana Ahab, raja Samaria.
21:2 Dob ai nini si Ahab ma hubani si Nabot: Mahua bere ma bangku pohon anggurmai, ase adong panuan-nuanan ni lowohnami, halani dohorni ai hu rumahku; hubere pe bam pohon anggur sidearan gantihni ai, barang pirak nasa arga ni pohonmai, anggo ai do dearan nini uhurmu. 21:2 Berkatalah Ahab kepada Nabot: “Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik dari pada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang.”
21:3 Tapi nini si Nabot ma hubani si Ahab: Ipandang Jahowa do bereonku bamu tading-tadingan ni bapa. (3 Mus. 25:23-28; 4 Mus. 36:7-9; Hes. 46:18.) 21:3 Jawab Nabot kepada Ahab: “Kiranya TUHAN menghindarkan aku dari pada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu!”
21:4 Jadi mulak ma si Ahab hu rumahni, mandolei anjaha gok ringis, halani hata ni si Nabot, na hun Jesreel ai, hubani, ai nini do: Seng ra ahu mambere bamu tadingtadingan ni bapa. Ipatibal raja ai ma bani i podoman, anjaha bohini dompak dingding, anjaha seng ra ia mangan. (bd. 20:43.) 21:4 Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yizreel itu, kepadanya: “Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku.” Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan.
21:5 Dob ai roh ma si Isebel, parinangonni ai hubani, nini ma hubani: Mase ma sonin pusok ni uhurmu, anjaha seng ra ham mangan? 21:5 Lalu datanglah Izebel, isterinya, dan berkata kepadanya: “Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?”
21:6 Jadi nini ma hubani: Marsahap do ahu pakon si Nabot halak Jesreel ai, ningku do hubani: Mahua bere ma pohon anggumin bolionku; barang, anggo rosuhan uhurmu, hubere pe pohon anggur na legan gantihni; jadi nini ma mambalosi: Seng ra ahu mambere bamu pohon anggurhai. 21:6 Lalu jawabnya kepadanya: “Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Yizreel itu: Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya: Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu.”
21:7 Dob ai nini si Isebel parinangonni ai ma hubani: Ai lang ham do nuan na manrajai Israel? Hundul ma ham, mangan ma ham, anjaha tenger ma uhurmu, hubere pe bamu pohon anggur ni si Nabot, halak Jesreel ai. 21:7 Kata Izebel, isterinya, kepadanya: “Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira! Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu.”
21:8 Dob ai ibahen ma surat ibagas goran ni si Ahab, anjaha itokan ma ai marhitei tokanni, anjaha itongoskon ma surat ai hubani pangintuai-pangintuai pakon halak na sangap-sangap, hasoman ni si Nabot ai. (Rut 4:2; Est. 3:12.) 21:8 Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot.
21:9 Anjaha sonon do hata ni suratni ai: Tingtingkon nasiam ma sada ari puasa, anjaha hatahon nasiam ma si Nabot hundul i luluan ni tumpuan ai, 21:9 Dalam surat itu ditulisnya demikian: “Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
21:10 anjaha pahundul nasiam ma homa dua halak paruhur jahat padompak-dompak pakonsi, ase sidea manaksii dompaksi: Domma iapasi ho Naibata pakon raja in. Dob ai togu nasiam ma ia hudarat, anjaha pargijig nasiam ma ia bani batu, ase matei ia. (2 Mus. 22:21, 28; 3 Mus. 21:16; 5 Mus. 17:6, 19, 15; Job 1:5.) 21:10 Suruh jugalah dua orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan: Engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia ke luar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati.”
21:11 Jadi roh ma halak na i huta ai, ai ma partua-partua pakon halak na sangap-sangap ai, na marianan rapkonsi ibagas huta ai, mandalankon songon na hinatahon ni si Isebel ibagas surat, na tinongosni ai bani sidea. 21:11 Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka, yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka.
21:12 Itingtingkon sidea ma sada ari puasa, anjaha ihatahon ma si Nabot hundul i luluan ni tumpuan ai. 21:12 Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
21:13 Dob ai roh ma na dua halak paruhur na jahat ai, jadi hundul ma ia padompak-dompak pakonsi; dob ai manaksii ma halak paruhur na jahat ai dompak si Nabot ilobei ni bangsa ai, nini ma: Domma iapasi si Nabot on Naibata pakon raja in. Dob ai iarahkon sidea ma ia hu darat ni huta ai, anjaha ipargijig sidea ma ia bani batu lanjar matei. (2 Raj. 9:26.) 21:13 Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya: “Nabot telah mengutuk Allah dan raja.” Sesudah itu mereka membawa dia ke luar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati.
21:14 Isuruh sidea ma na patugahkon hubani si Isebel: Domma matei si Nabot ipargijig. 21:14 Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Izebel mengatakan: “Nabot sudah dilempari sampai mati.”
21:15 Jadi dob ibogei si Isebel, na dob matei si Nabot hona pargijig bani batu, nini si Isebel ma hubani si Ahab: Jongjong ma ham, buat ma bamu pohon anggur ni si Nabot, halak Jesreel ai, na jinuani mamberehon bolionmu ai, ai lang manggoluh be si Nabot, domma matei ia. (5 Mus. 13:16.) 21:15 Segera sesudah Izebel mendengar, bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab: “Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi; ia sudah mati.”
21:16 Jadi dob ibogei si Ahab, na dob matei si Nabot, jongjong ma ia, sihol laho hu pohon anggur ni si Nabot, halak Jesreel ai, laho mambangkuhon ai. (bd. 17:1.) 21:16 Segera sesudah Ahab mendengar, bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yizreel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya.
21:17 Tapi roh ma hata ni Jahowa hubani si Elias, halak Tisbi ai, nini ma: 21:17 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu, bunyinya:
21:18 Jongjongkon ma anjaha tuad ma ho marayak si Ahab, raja Israel, na marianan i Samaria. Tonggor ma, ibagas pohon anggur ni si Nabot do ia nuan, ai domma tuad ia hujai laho mambangkuhon ai. 21:18 “Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya.
21:19 Hatahon ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa: Ai lang domma mambunuh ho, anjaha manrampas homa? Ambahni ai hatahon ma hubani: Ia ijin idilati baliang daroh ni si Nabot, maningon ijai do dilaton ni baliang darohmu. (2 Sam. 12:9; bd. 22:38; 2 Raj. 9:21-26.) 21:19 Katakanlah kepadanya, demikian: Beginilah firman TUHAN: Engkau telah membunuh serta merampas juga! Katakan pula kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu.”
21:20 Nini si Ahab ma hubani si Elias: Domma tardapot ahu ibahen ham, o munsuhku! Nini si Elias ma mambalosi: Domma tardapot ahu tongon, ai domma ibahen ho dirimu, laho mangkorjahon sogam ni uhur ni Jahowa. (ay. 25; 2 Raj. 17:17; Rom 7:14.) 21:20 Kata Ahab kepada Elia: “Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?” Jawabnya: “Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
21:21 Tonggor ma, parohonku ma bam hamagouan; siapkononku ma ginomparmu, siapkononku ma humbani si Ahab sagala dalahi na poso barang na dob matua i Israel, (2 Raj. 9:7, 8; 14:26.) 21:21 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel.
21:22 anjaha bahenonku ma ginomparmu songon ginompar ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, pakon ginompar ni si Baesa, anak ni si Ahia, halani na pinapuhomai ringisku, anjaha halani na niojurmai halak Israel mambahen dousa. (bd. 15:29, 30; 16:3, 11, 12.) 21:22 Dan Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hati-Ku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa.
21:23 Anjaha hubani si Isebel sonon do hata ni Jahowa: Maningon bois holi panganon ni baliang si Isebel ilambung tembok ni Jesreel. (2 Raj. 9:33-36.) 21:23 Juga mengenai Izebel TUHAN telah berfirman: Anjing akan memakan Izebel di tembok luar Yizreel.
21:24 Barang ise na matei humbani si Ahab ibagas huta, maningon bois panganon ni baliang, anjaha barang ise na matei i ladang, maningon bois panganon ni manuk-manuk na i awang-awang. (bd. 14:11.) 21:24 Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara.”
21:25 Ai seng dong jolma songon si Ahab, na mamberehon dirini laho mangkorjahon sogam ni uhur ni Jahowa, na pinaojur-ojur ni si Isebel, parinangonni ai. (ay. 20; bd. 11:3.) 21:25 Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, karena ia telah dibujuk oleh Izebel, isterinya.
21:26 Ai jahat tumang do pambahenanni marhitei na niirikkonni ai naibata na legan, songon na binahen ni halak Amori hinan, ai ma na dob pinabali ni Jahowa hinan hun lobei ni halak Israel. (1 Mus. 15:16.) 21:26 Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau TUHAN dari depan orang Israel.
21:27 Tapi dob ibogei si Ahab hata ondi, irigati ma hiouni, anjaha isorungkon ma hiou guni, anjaha marunduk ni uhur ia mardalan. (Jes. 38:15; 58:5.) 21:27 Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung, dan berjalan dengan langkah lamban.
21:28 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Elias, halak Tisbi ai, nini ma: 21:28 Lalu datanglah firman TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu:
21:29 Domma iidah ho, na pinaunduk ni si Ahab ai dirini i lobeihu? Halani na pinaundukni ai dirini i lobeihu? Halani na pinaundukni ai dirini i lobeihu, seng be parohonku hamagouan ai sanggah manggoluh ia, sanggah goluh ni anakni pe parohonku hamagouan ai bani ginomparni. (2 Raj. 9:22, 26; 2 Kron. 12:7.) 21:29 “Sudahkah kaulihat, bahwa Ahab merendahkan diri di hadapan-Ku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapan-Ku, maka Aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya; barulah dalam zaman anaknya Aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya.”
<< 1 Raja-raja 20 1 Raja-raja 22 >>
Telah dikoreksi: 21:20 “magnkorjahon” > mangkorjahon