2 Raja-raja 1

1:1 Jadi dob matei si Ahab, marbalik ma halak Moab humbani halak Israel. 1:1 Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel.
1:2 Bani na sahali madabuh ma si Ahasya hun jaring-jaring ni kamarni pardatas i Samaria, pala boritan ia. Dob ai isuruh ma suruhanni, nini ma hubani sidea: Laho ma nasiam manungkun Baal-Sebub, naibata ni Ekron, atap na malum do ahu humbani naboritkon. 1:2 Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan: “Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini.”
1:3 Tapi domma marsahap hinan malekat ni Jahowa hubani si Elias, halak Tisbi ai: Bingkat ma ho manjumpahkon suruhan ni raja ai, na hun Samaria, anjaha hatahon ma hubani sidea: Seng dong gakni Naibata i Israel, ase laho nasiam manungkun Baal-Sebub, naibata ni Ekron? 1:3 Tetapi berfirmanlah Malaikat TUHAN kepada Elia, orang Tisbe itu: “Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron?
1:4 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Seng bulih turun be ho humbani podoman hatibalanmin, tapi maningon matei ma ho. Dob ai laho ma si Elias. 1:4 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.” Lalu pergilah Elia.
1:5 Jadi dob mulak suruhan ai hubani raja ai, nini ma hubani sidea: Mase mulak nasiam? 1:5 Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka: “Mengapa kamu kembali?”
1:6 Nini sidea ma mambalosisi: Adong do sada halak na manjumpahkon hanami, anjaha nini do hu bannami: Mulak ma nasiam hubani raja na marsuruh nasiam, hatahon nasiam ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa: Seng dong gakni Naibata i Israel, ase isuruh ho na manungkun Baal-Sebub, naibata ni Ekron? Halani ai seng bulih be ho turun hun podoman hatibalanmin, tapi maningon matei ma ho. 1:6 Jawab mereka kepadanya: “Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.”
1:7 Dob ai nini ma hubani sidea: Sonaha do rupa ni halak na manjumpahkon nasiam ai pakon na patugahkon hata on bani nasiam? 1:7 Lalu bertanyalah ia kepada mereka: “Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?”
1:8 Nini sidea ma mabalosisi: Marhiou na marambulu do halak ai, ma: Si Elias, halak Tisbis ai do ai. 1:8 Jawab mereka kepadanya: “Seorang yang memakai pakaian bulu, dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.” Maka berkatalah ia: “Itu Elia, orang Tisbe!”
1:9 Dob ai isuruh raja ai ma hubani pambobai ni silima puluh halak rap pakon balani silima puluh halak ai. Jadi tangkog ma ia hubani si Elias, na hundul-hundul iatas ni sada buntu-buntu, nini ma hubani: Ham halak ni Naibata, ihatahon raja in: Turun ma ham! 1:9 Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya: “Hai abdi Allah, raja bertitah: Turunlah!”
1:10 Tapi nini si Elias ma mambalosi pambobai ni silima puluh halak ai: Anggo halak ni Naibata do ahu, sai madabuh ma apuy hun nagori atas, anjaha ipangan ma ho pakon balamu silima puluh halak in. Jadi madabuh ma apuy hun nagori atas, anjaha ipangan ma ia pakon balani silima puluh halak ai. 1:10 Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu: “Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu.” Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya.
1:11 Dob ai isuruh raja ai ma use pambobai ni silima puluh halak rap pakon balani lima puluh halak. Tangkog ma ia, anjaha nini ma hubani: Ham halak ni Naibata, sonon do parentah ni raja in: Podas ma ham tuad! 1:11 Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia: “Hai abdi Allah, beginilah titah raja: Segeralah turun!”
1:12 Tapi nini si Elias ma mambalosi sidea: Anggo halak ni Naibata do ahu, sai madabuh ma apuy hun nagori atas, anjaha ipangan ma ho pakon balamin silima puluh halak in! Jadi madabuh ma apuy hun nagori atas, anjaha ipangan ma ia pakon balani silima puluh halak ai. 1:12 Tetapi Elia menjawab mereka: “Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu!” Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya.
1:13 Dob ai iulaki raja ai ma use marsuruh pambobai ni silima puluh halak rap pakon balani lima puluh halak. Dob das pambobai ni silima puluh halak ai i atas, manrogop ma ia marsombah ilobei ni si Elias, anjaha ielek-elek ma ia: Ham halak ni Naibata, harga ma bahen ham hosahku pakon hosah ni jabolonmu, silima puluh halak on. 1:13 Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya: “Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu.
1:14 Tonggor ma, madabuh do apuy hun nagori atas, anjaha ipangan haduasi pambobai ni silima puluh halak ai, on pe harga ma bahen ham hosahkon. 1:14 Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu.”
1:15 Dob ai nini malekat ni Jahowa ma hubani si Elias: Tuad ma ham rap pakonsi; ulang ma ham mabiar mangidahsi. Jadi bingkat ma ia tuad rap pakon pambobai ai marayak raja ai, 1:15 Maka berfirmanlah Malaikat TUHAN kepada Elia: “Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya!” Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja.
1:16 anjaha nini ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa: Halani isuruh ho suruhanmu manungkun hubani Baal-Sebub, naibata ni Ekron ai, seng dong be gakni Naibata i Israel, na boi panungkunan? Halani ai seng boi be ho turun humbani podoman hatibalanmin, maningon matei ma ho. 1:16 Berkatalah Elia kepada raja: “Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.”
1:17 Jadi matei ma ia, romban hubani hata ni Jahowa, na dob nilumbahon ni si Elias hinan. Jadi bangkit raja ma anggini si Joram manggantihsi, padua tahunkon dob raja i Juda si Joram, halani seng dong anak ni si Ahasya. (bd. 3:1.) 1:17 Maka matilah raja sesuai dengan firman TUHAN yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki.
1:18 Barita na legan ai pasal si Ahasya pakon na binahenni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel? 1:18 Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
<< 1 Raja-raja 22 2 Raja-raja 2 >>