1 Raja-raja 2

2:1 Jadi dob lambin dohorni ajal ni si Daud, martonah ma ia hubani anakni si Salomo, nini ma: (1 Mus. 47:29.) 2:1 Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya:
2:2 Na laho mando ahu marayak dalan ni haganup jolma na iatas tanoh on. Tenger ma uhurmu anjaha margogoh ma ho, (Jos. 23:14.) 2:2 “Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki.
2:3 anjaha jolom ma paraturan ni Jahowa Naibatamu, mardalan ma ho bani dalanni, ramotkon titahni, uhumni pakon hasaksianni, songon na tarsurat bani titah ni si Musa, ase maruntung ho bani ganup silahoanmu pakon bani ganup sidalananmu; (3 Mus. 8:35; 5 Mus. 17:14-20; Jos. 1:7; 23:6; 1 Sam. 18:5.) 2:3 Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kautuju,
2:4 ase ipatotap Jahowa hatani, na dob pinarbagah-bagahni hubangku: Anggo iramotkon anakmu do dalan ni sidea, marhitei na marparlahou sidea i lobeihu ibagas hasingtongan humbani gok ni uhur ni sidea pakon humbani gok ni tonduy ni sidea, seng anjai rotap humbam dalahi, na hundul bani paratas ni Israel. (Ps. 132:11, 12.) 2:4 dan supaya TUHAN menepati janji yang diucapkan-Nya tentang aku, yakni: Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapan-Ku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel.
2:5 Ambah ni ai ibotoh ho do na binahen ni si Joab, anak ni si Seruya hubangku, naha pambahenni hubani dua halak pambobai ni bala ni Israel, ai ma hubani si Abner, anak ni si Ner pakon si Amasa, anak ni si Jeter, ai ma na binunuhni, ibalaskon do sanggah damei daroh ni halak, na dob madurus sanggah porang, anjaha bani sipatu na bani naheihu. (2 Sam. 3:27; 19:14; 20:10.) 2:5 Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah.
2:6 Antong bahen ma romban hubani hapentaranmu, tapi ulang ma palopas uluni na ubanon ai marsonang-sonang tuad hu nagori toruh. (1 Mus. 42:38; 2 Sam. 3:39.) 2:6 Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati.
2:7 Tapi maridop ni uhur ma ho hubani anak ni si Bersillai, halak Gilead ai, lopas ma sidea saor hubani halak na rap mangan pakon ho, ai sonai do pangalo-alo ni sidea bangku, sanggah na maporus ahu ilobei ni si Absalom abangmondi. (2 Sam. 17:27; 19:32-41.) 2:7 Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, haruslah kautunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom.
2:8 Anjaha tonggor ma, i lambungmu do homa si Simei, anak ni si Gera, halak Benyamin na hun Bahurim, na mamurai ahu parah bani ari parporushu hu Mahanim; tapi sanggah tuad ia manjumpahkon ahu hu bah Jordan, hubijahon do bani marhitei goran ni Jahowa, ningku do: Seng anjai bunuhonku ho marhitei podang! (2 Sam. 16:5; 19:17-24.) 2:8 Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin, dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim, tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi TUHAN: Takkan kubunuh engkau dengan pedang!
2:9 Tapi ulang ma lang hona uhum ia ipaturut ho, ai halak na maruhur do ho, ibotoh ho do, aha sibahenonmu bani, maningon marabul daroh do bahenonmu uluni na ubanon ai tuad hu nagori toruh. (ay. 6; Ps. 101:4, 8.) 2:9 Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kaulakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati.”
2:10 Dob ai modom ma si Daud rap pakon ompung-ompungni, anjaha itanom ma ia i huta ni si Daud. (2 Sam. 5:7, 9; Lah. 2:29; 13:36.) 2:10 Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
2:11 Ia dokah ni si Daud manggomgom halak Israel ompat puluh tahun do, pitu tahun dokahni ia manrajai i Hebron, anjaha tolu puluh tolu tahun i Jerusalem. (2 Sam. 5:4, 5; 1 Kron. 3:4; 29:27.) 2:11 Dan Daud memerintah orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron ia memerintah tujuh tahun, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun.
2:12 Ase si Salomo ma na hundul bani paratas ni si Daud, bapani ai, anjaha lambin jonamni do harajaonni ai. (bd. 1:13, 17, 30.) 2:12 Salomo duduk di atas takhta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh.
2:13 Dob ai roh ma si Adonia, anak ni si Hagit, marayak si Batseba, inang ni si Salomo. Jadi nini ma: Damei do na hinarohkonmon? Balosni: Damei do. (bd. 1:5; 2 Raj. 9:18.) 2:13 Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Batsyeba, ibu Salomo, lalu perempuan itu berkata: “Apakah engkau datang dengan maksud damai?” Jawabnya: “Ya, damai!”
2:14 Dob ai nini ma use: Adong do sihatahononku bamu. Nini si Batseba: Hatahon ma! 2:14 Kemudian katanya: “Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu.” Jawab perempuan itu: “Katakanlah!”
2:15 Nini ma: Ibotoh ham do, ahu do simada harajaon in, anjaha ganup halak Israel mangarap, ahu do gabe raja; tapi nuan domma minsah harajaon in bani anggingku, halani Jahowa do na patuduhkon ai bani. (bd. 1:5-40.) 2:15 Lalu katanya: “Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja, dan bahwa seluruh Israel mengharapkan, supaya aku menjadi raja; tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari TUHANlah ia mendapatnya.
2:16 On pe adong do sada pangindoanku bamu, ulang paila ham ahu. Nini ma hubani: Patugah ma! (2 Kron. 6:42.) 2:16 Dan sekarang, satu permintaan saja kusampaikan kepadamu; janganlah tolak permintaanku.” Jawab perempuan itu kepadanya: “Katakanlah!”
2:17 Dob ai nini si Adonia ma: Mahua parsahapkon ham ma lobei raja Salomo, ai seng anjai juaonni ham, ase ibere bangku si Abisag na hun Sunem ai bahen parinangonku. (bd. 1:3; 2 Sam. 3:7.) 2:17 Maka katanya: “Bicarakanlah kiranya dengan raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu, supaya Abisag, gadis Sunem itu, diberikannya kepadaku menjadi isteriku.”
2:18 Jadi nini si Batseba ma: Dear, huparsahapkon pe raja ai, pasal ai. 2:18 Jawab Batsyeba: “Baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja.”
2:19 Dob ai laho ma si Batseba marayak raja Salomo, sihol marsahap pakonsi pasal si Adonia. Jadi jongjong ma raja ai manjumpahkonsi anjaha mangunduk ma ia bani; dob ai hundul ma ia bani paratasni, anjaha isuruh raja ai ma homa na mambuat hundulan bani inangni, jadi hundul ma ia bani siamunni. 2:19 Batsyeba masuk menghadap raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia, lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya; kemudian duduklah ia di atas takhtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja, lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya.
2:20 Dob ai nini ma: Adong do otik sipangindoanku bam; ulang ma tulak ahu. Dob ai nini raja ai ma hubani: Patugah ham ma pangindoanmu ai inang, seng anjai tulakonku ham. 2:20 Berkatalah perempuan itu: “Suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku.” Jawab raja kepadanya: “Mintalah, ya ibu, sebab aku tidak akan menolak permintaanmu.”
2:21 Nini ma: Mahua bere ma si Abisag, na hun Sunem bahen parinangon ni si Adonia saninamai! 2:21 Kata perempuan itu: “Biarlah Abisag, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi isterinya.”
2:22 Nini si Salomo ma mambalosi inangni ai: Mase ma pitah si Abisag na hun Sunem ipangindo ham? Pangindo ham ma homa harajaon in bani; ai ia do abangku, anjaha hapitsi do malim Abyatar pakon si Joab, anak ni si Seruya. (2 Sam. 3:7; 16:22; bd. 1:6, 7.) 2:22 Tetapi raja Salomo menjawab ibunya: “Mengapa engkau meminta hanya Abisag, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja! Bukankah dia saudaraku yang lebih tua, dan di pihaknya ada imam Abyatar dan Yoab, anak Zeruya?”
2:23 Dob ai ibijahon si Salomo ma ibagas goran ni Jahowa: Sai ibahen Jahowa ma hubangku sonai, anjaha lobih ope tene, anggo seng matei si Adonia halani on. (1 Sam. 14:44; 2 Sam. 1:16.) 2:23 Lalu bersumpahlah raja Salomo demi TUHAN: “Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih dari pada itu, jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini!
2:24 On pe, songon sintongni manggoluh Jahowa, na patotapkon ahu anjaha na pahundul ahu bani paratas ni bapa, si Daud, anjaha na pajongjong bangku sada rumah, songon na pinarbagah-bagahni ai: Maningon sadari on do matei si Adonia. (2 Sam. 7:11.) 2:24 Oleh sebab itu, demi TUHAN yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukkan aku di atas takhta Daud, ayahku, dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikan-Nya: pada hari ini juga Adonia harus dibunuh.”
2:25 Dob ai isuruh si Salomo ma si Benaya anak ni si Joyada, itikam ma ia, lanjar matei. 2:25 Lalu raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada; orang ini memancung dia sehingga mati.
2:26 Tapi anggo hubani malim Abyatar, nini raja ai ma: Laho ma ho hu Anatot, hu ladangmu; patut do namin marutang hosah ho. Tapi seng bunuhonku ope ho sadari on, halani na niusungmu poti ni Tuhan Jahowa ilobei ni bapa, si Daud, anjaha halani na rap marsitaronon do ho pakon bapa na ijia. (1 Sam. 22:20; 26:16; 30:7; 2 Sam. 15:24; Jer. 1:1.) 2:26 Dan kepada imam Abyatar raja berkata: “Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, sebab engkau patut dihukum mati, tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan ALLAH di depan Daud, ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diderita ayahku.”
2:27 Jadi ibuangkon si Salomo ma si Abyatar, ase ulang be malim ni Jahowa ia, gabe saud ma hata ni Jahowa, na dob nilumbahonni hinan pasal ginompar ni i Eli si Silo. (1 Sam. 2:31, 32; 22:9, 20.) 2:27 Lalu Salomo memecat Abyatar dari jabatannya sebagai imam TUHAN. Dengan demikian Salomo memenuhi firman TUHAN yang telah dikatakan-Nya di Silo mengenai keluarga Eli.
2:28 Dob das barita ai hubani si Joab (ai domma marbalik si Joab mangirikkon si Adonia, tapi seng marbalik ia mangihuthon si Absalom), mintor maporus ma ia hu lampo-lampo ni Jahowa, irohop ma tanduk ni anjap-anjap ai. (bd. 1:50, 51.) 2:28 Ketika kabar itu sampai kepada Yoab — memang Yoab telah memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom — maka larilah Yoab ke kemah TUHAN, lalu memegang tanduk-tanduk mezbah.
2:29 Dob ipatugah halak hubani raja Salomo: Domma maporus si Joab hu lampo-lampo ni Jahowa, anjaha tonggor ma, ilambung ni anjap-anjap ai do ia, gabe isuruh si Salomo ma si Benaya, anak ni si Joyada, nini ma: Laho ma ho, tobak ma ia! (2 Mus. 21:14.) 2:29 Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo, bahwa Yoab sudah lari ke kemah TUHAN, dan telah ada di samping mezbah. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada: “Pergilah, pancung dia.”
2:30 Jadi dob das si Benaya hu lampo-lampo ni Jahowa, nini ma hubani: Sonon do hata ni raja in: Luar ma ho! Tapi nini ma: Lang, ijon ma ahu matei. Jadi ipatugah si Benaya ma use hata ai hubani raja ai: Sonon do hata ni si Joab, anjaha sonon do balosni hubangku. 2:30 Benaya masuk ke dalam kemah TUHAN serta berkata kepadanya: “Beginilah kata raja: Keluarlah.” Jawabnya: “Tidak, sebab di sinilah aku mau mati.” Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya: “Beginilah kata Yoab dan beginilah jawabnya kepadaku.”
2:31 Nini raja ai ma mambalosi: Bahen ma songon na hinatahonni ai, tobak ma ia anjaha tanom, ase mapurpur humbangku pakon humbani ginompar ni bapa sapata ni daroh na so marpipot, na niduruskon ni si Joab, age pe seng marhala. (ay. 5, 6.) 2:31 Kata raja kepadanya: “Perbuatlah seperti yang dikatakannya; pancunglah dia dan kuburkanlah dia; dengan demikian engkau menjauhkan dari padaku dan dari pada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan.
2:32 Jahowa ma mambalashon hubani pambahenanni na masambor ai, ai ma na tinobakni ai dua halak na ubanon, na daoh dearan marparuhuran humbani, anjaha ibunuh do sidea marhitei podang seng ibagas botoh ni bapa, si Daud, ai ma si Abner anak ni si Ner, pambobai ni bala ni Israel pakon si Amasa, anak ni si Jeter, pambobai ni bala ni Juda. (2 Sam. 1:16; ay. 5.) 2:32 Dan TUHAN akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri, karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar dan lebih baik dari padanya. Ia membunuh mereka dengan pedang, dengan tidak diketahui ayahku Daud, yaitu Abner bin Ner, panglima Israel, dan Amasa bin Yeter, panglima Yehuda.
2:33 Ase marsapata ma daroh ni sidea hubani ulu ni si Joab pakon hubani ginomparni ronsi sadokah ni dokahni; tapi anggo hubani si Daud, pakon ginomparni ronsi pangisi ni rumahni pakon paratasni, sai jumpahan damei ma humbani Jahowa ronsi sadokah ni dokahni. 2:33 Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan takhtanya akan mendapat selamat dari pada TUHAN sampai selama-lamanya.”
2:34 Jadi tangkog ma si Benaya, anak ni si Joyada, itobak ma ia lanjar matei; gabe itanom ma ia ibagas rumahni i halimisan. (1 Sam. 25:1.) 2:34 Maka berangkatlah Benaya bin Yoyada, lalu memancung dan membunuh Yoab, kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun.
2:35 Dob ai ipabangkit raja ai ma si Benaya anak ni si Joyada gabe gantihni, mambobahon bala ai, homa ipabangkit raja ai ma malim Sadok gantih ni si Abyatar. (bd. 4:4; 1 Sam. 2:35; Hes. 44:15.) 2:35 Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara; dan raja mengangkat imam Zadok menggantikan Abyatar.
2:36 Dob ai isuruh raja ai ma na mangalopi si Simei, nini ma hubani: Pajongjong ma bam sada rumah i Jerusalem, ase ijai ho marianan, anjaha seng bulih ho luar hunjai barang huja pe. 2:36 Kemudian raja menyuruh memanggil Simei, dan berkata kepadanya: “Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar dari sana ke mana-mana pun.
2:37 Anjaha botoh ma, sadihari ho luar mandipari bah Kidron ai, maningon matei do ho; marsapata hubam ma darohmu. (ay. 44; 2 Sam. 15:23.) 2:37 Sebab ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri.”
2:38 Nini si Simei ma hubani raja ai: Dear do na hinatahonmu ai; songon hinatahon ni tuannami, sonai do bahenon ni jabolonmu on. Jadi marianan i Jerusalem ma si Simei, hundokah do. 2:38 Lalu berkatalah Simei kepada raja: “Baiklah demikian! Seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini.” Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya.
2:39 Hape dob salpu tolu tahun, lintun ma dua halak jabolon ni si Simei hubani si Akis, anak ni si Maaka, raja ni Gat. Jadi adong ma na patugahkon hubani si Simei: Tonggor ma, i Gat do jabolonmu ai. (1 Sam. 27:2.) 2:39 Dan sesudah lewat tiga tahun, terjadilah bahwa dua orang hamba Simei lari kepada Akhis bin Maakha, raja Gat, lalu diberitahukan kepada Simei: “Ketahuilah, kedua orang hambamu ada di Gat.”
2:40 Jadi laho ma si Simei, ipalanai ma halodeni, sihol bingkat hu Gat marayak si Akis mangindahi jabolonni ai. Jadi dob das si Simei, iboan ma jabolonni ai mulak hun Gat. 2:40 Maka berkemaslah Simei, dipelanainya keledainya, dan pergilah ia ke Gat, kepada Akhis, untuk mencari hambanya itu. Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gat.
2:41 Jadi adong ma na patugahkon hubani si Salomo, na dob laho si Simei hun Jerusalem hu Gat, anjaha mulak use. 2:41 Ketika diberitahukan kepada Salomo, bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gat dan sekarang sudah pulang,
2:42 Dob ai isuruh raja ai ma na mangalopi si Simei, anjaha nini ma hubani: Ai lang domma pala hupabija ho bani Jahowa, anjaha husaksihon bam sonon: Sadihari ho luar anjaha laho barang huja, botoh hinan ma, maningon matei do ho? Anjaha ihatahon ho do bangku ijia: Dear do hatamu ai, domma hubogei. (ay. 38.) 2:42 maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya: “Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi TUHAN dan telah memperingatkan engkau, begini: Ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi ke mana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh! Dan engkau telah menjawab: Baiklah demikian, aku akan mentaatinya.
2:43 Mase ma lang idingat ho bulawanmu bani Jahowa pakon na huparentahkon ai bam? 2:43 Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi TUHAN itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu?”
2:44 Ambahni ai, nini raja ai ma hubani si Simei: Ho pe, ibotoh ho do ibagas uhurmu sagala hajahaton, na binahenmu hubani bapa, si Daud. Halani ai Jahowa ma na mambalaskon hajahatonmai bam. (ay. 8; 2 Sam. 16:9; Ps. 54:7; 62:13.) 2:44 Kemudian kata raja kepada Simei: “Engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kauperbuat kepada Daud, ayahku, maka TUHAN telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri.
2:45 Tapi dapotan pasu-pasu ma raja Salomo, anjaha jonam ma paratas ni si Daud ilobei ni Jahowa ronsi sadokah ni dokahni. 2:45 Tetapi diberkatilah kiranya raja Salomo dan kokohlah takhta Daud di hadapan TUHAN sampai selama-lamanya.”
2:46 Dob ai ihatahon raja ai ma si Benaya. Anak ni si Joyada, luar laho manobaksi, gabe matei ma ia. Jadi totap ma harajaon ai ibagas tangan ni si Salomo. 2:46 Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo.
<< 1 Raja-raja 1 1 Raja-raja 3 >>