1 Raja-raja 1

1:1 Jadi sayur matua ma raja Daud; anjaha age pe isabingi ai bani hiou, seng ra malas angkulani. (2 Sam. 5:4.) 1:1 Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin.
1:2 Jadi nini juak-juakni ma hubani: Dear ma pinindahan bani tuannami sada anak-boru, na jongjong ilobei ni raja in marugas, anjaha bahen ham ma ia modom i abinganmu, ase malas iahap tuannami. (ay. 4; bd. 10:8; Par. 4:11.) 1:2 Lalu para pegawainya berkata kepadanya: “Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda, untuk melayani dan merawat raja; biarlah ia berbaring di pangkuanmu, sehingga badan tuanku raja menjadi panas.”
1:3 Jadi ipindahi sidea ma sada anak-boru na jenges i sab tanoh Israel, gabe jumpah sidea ma si Abisag na hun Sunem, anjaha iboan ma naboru ai hubani raja ai. (Jos. 19:18; 2 Raj. 4:8.) 1:3 Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja.
1:4 Jenges tumang do naboru ai; ia ma gabe siparugas bani raja ai laho patorsa-torsahonsi, tapi seng iparayak raja ai ia. 1:4 Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia.
1:5 Jadi roh ma si Adonia, anak ni si Hagit, pagijang-gijang dirini, nini ma: Ahu do patut gabe raja! Halani ai ipasirsir ma bani gareta pakon huda ampa lima puluh halak na mardalan i lobeini. (2 Sam. 3:4; 15:1.) 1:5 Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata: “Aku ini mau menjadi raja.” Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta lima puluh orang yang berlari di depannya.
1:6 Seng ongga ipinsang bapani ai ia marhitei na mangkatahon: Mase sonin ibahen ho? Ambah ni ai sada halak sijenges rupa do ia, anjaha tinodohkon ni si Absalom do ia. 1:6 Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegor dia dengan ucapan: “Mengapa engkau berbuat begitu?” Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom.
1:7 Manriah ma ia pakon si Joab, anak ni si Seruya pakon malim Abyatar, jadi iirikkon sidea ma si Adonia anjaha iurupi do ia. (bd. 2:22; 2 Sam. 8:16.) 1:7 Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya dan dengan imam Abyatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia.
1:8 Tapi anggo malim Sadok, si Benaya anak ni si Joyada, nabi Natan, si Simei, si Rei pakon ganup pangawal ni si Daud seng hampit si Adonia. (2 Sam. 8:17, 18; 12:24, 25; 23:8-39.) 1:8 Tetapi imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan nabi Natan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia.
1:9 Dob ai igalangkon si Adonia ma biri-biri, lombu pakon pinahan na pinamombur ilambung ni batu Sohelet, dohorhon ni parigi Rogel, anjaha idilo do haganup anggi ni anak ni raja ai pakon halak Juda, gamot-gamot bani raja ai; (Jos. 15:7.) 1:9 Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja;
1:10 tapi anggo nabi Natan, si Benaya, sagala puanglima pakon si Salomo anggini ai, seng idilo. 1:10 tetapi nabi Natan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo, adiknya, tidak diundangnya.
1:11 Dob ai nini si Natan ma bani si Batseba, inang ni si Salomo: Atene, ai lang ibotoh ham, na dob bangkit raja do si Adonia, anak ni si Hagit, anjaha tuanta si Daud seng dong ibagas botohni ai? 1:11 Lalu berkatalah Natan kepada Batsyeba, ibu Salomo: “Tidakkah engkau mendengar, bahwa Adonia anak Hagit, telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya?
1:12 Halani ai hupasingat ma ham, ase maluah hosahmu pakon hosah ni anakmu si Salomo. 1:12 Karena itu, baiklah kuberi nasihat kepadamu, supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo.
1:13 Laho ma ham marayak raja Daud, anjaha hatahon ham ma bani: Ai lang domma pala ibijahon ham hubani juak-juakmu naboru on, nimu: Maningon si Salomo, anakmin do gabe raja gantihku, anjaha maningon ia hundul bani paratashu? Mase ma si Adonia nuan bangkit raja? (1 Kron. 28:5-10.) 1:13 Pergilah masuk menghadap raja Daud dan katakan kepadanya: Bukankah tuanku sendiri, ya rajaku, telah bersumpah kepada hambamu ini: Anakmu Salomo, akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku? Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja?
1:14 Tonggor ma, sanggah na marsahap ai holi ham pakon raja ai, roh pe ahu masuk hun pudimu pasahkon hatamu ai. 1:14 Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu.”
1:15 Jadi masuk ma si Batseba marayak raja ai hu kamar. Tapi domma matua tumang raja ai, anjaha si Abisag na hun Sunem do marugas i lobeini. (ay. 3, 4.) 1:15 Jadi masuklah Batsyeba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisag, gadis Sunem itu, melayani raja.
1:16 Mangunduk ma si Batseba marsombah hubani raja ai, gabe nini raja ai ma: Aha sihol bam? (ay. 31; 2 Sam. 14:4, 5.) 1:16 Lalu Batsyeba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya: “Ada yang kauingini?”
1:17 Jadi nini ma hubani: Tuannami, domma ibijahon ham bani jabolonmu naboru on ilobei ni Jahowa, Naibatamu, nimu: Maningon si Salomo, anakmim do gabe raja gantihku, anjaha maningon ia do hundul bani paratashu. 1:17 Lalu perempuan itu berkata kepadanya: “Tuanku sendiri telah bersumpah demi TUHAN, Allahmu, kepada hambamu ini: Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas takhtaku.
1:18 Hape nuan, tonggor ma, si Adonia do bangkit raja, age pe seng ibagas botoh ni tuannami anjaha rajanami in. (ay. 11.) 1:18 Tetapi sekarang, lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya.
1:19 Domma igalangkon buei lombu, pinahan na pinamombur pakon biri-biri, anjaha idilo do haganup anak ni raja in, malim Abyatar pakon si Joab, pambobai ni bala in; tapi anggo si Salomo, juak-juakmu, seng idilo. (ay. 9, 10.) 1:19 Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abyatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya.
1:20 Mangkawah hubamu do, alo rajanami, mata ni ganup halak Israel, ase ipabotohkon ham bani sidea, barang ise do na hundul bani paratasmu i pudimu. 1:20 Dan kepadamulah, ya tuanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku.
1:21 Anggo lang sonai, ra, anggo modom ma holi tuannami, raja in rap pakon ompungta, gabe tarhira ma holi ahu pakon anakku si Salomo sipanlawan. (bd. 2:10; 2 Mus. 5:16.) 1:21 Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya.”
1:22 Jadi sanggah na marsahap ai ope ia pakon raja ai, roh ma masuk nabi Natan. 1:22 Selagi Batsyeba berbicara dengan raja, datanglah nabi Natan.
1:23 Ipatugah sidea ma ai bani raja ai: Ijon do nabi Natan. Jadi dob das ia hulobei ni raja ai, manrogop ma ia ilobei ni raja ai. (ay. 31.) 1:23 Diberitahukan kepada raja: “Itu ada nabi Natan.” Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah.
1:24 Nini si Natan ma: Ham rajanami, adong do ihatahon ham: Maningon si Adonia do gabe raja gantihku, anjaha maningon ia do hundul bani paratashu? 1:24 Natan berkata: “Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata: Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas takhtaku!
1:25 Ai domma pala tuad ia sadari on, anjaha domma igalangkon lombu, pinahan na pinamombur pakon biri-biri buei tumang, anjaha idilo do ganup anak ni raja in, si Joab, pambobai ni bala in, pakon malim Abyatar; tonggor ma, mangan minum do sidea i lobeini, anjaha nini sidea do: Sai horas, horas ma raja Adonia! (1 Sam. 10:25; 2 Sam. 16:16.) 1:25 Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba; ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abyatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru: Hidup raja Adonia!
1:26 Tapi anggo ahu juak-juakmu on, malim Sadok, si Benaya anak ni si Joyada, pakon juak-juakmu si Salomo, seng dong idilo. (ay. 10.) 1:26 Tetapi hambamu ini, dan imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya.
1:27 Ai ham do na mangaturhon ai, tuannami anjaha rajanami? Tapi tene, seng dong ope ipabotohkon ham hubani jabolonmu on, barang ise do na maningon hundul bani paratas ni tuannami anjaha rajanami bahen gantihmu. 1:27 Jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini, siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku.”
1:28 Dob ai nini raja Daud ma mambalosi: Dilo ma si Batseba roh hubangku. Jadi roh ma ia, anjaha jongjong ma ia ilobei ni raja ai. 1:28 Lalu raja Daud menjawab, katanya: “Panggillah Batsyeba.” Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya.
1:29 Jadi marbija ma raja ai, nini ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na paluahkon hosahku humbani ganup hasosakan, (2 Sam. 4:9.) 1:29 Lalu raja bersumpah dan berkata: “Demi TUHAN yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan,
1:30 maningon romban hubani na dob hubijahon bam ilobei ni Jahowa, Naibata ni halak Israel: Maningon si Salomo, anakmin do manrajai gantihku, anjaha maningon ia do hundul bani paratashu manggantih ahu; maningon sonai do bahenonku sadari on. 1:30 pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi TUHAN, Allah Israel, dengan sumpah ini: Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku.”
1:31 Jadi manrogop ma si Batseba lanjar isombah ma raja ai, nini ma: Sai manggoluh ma tuannami raja Daud sadokah ni dokahni. (ay. 16; Dan. 2:4.) 1:31 Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah; ia sujud menyembah kepada raja dan berkata: “Hidup tuanku raja Daud untuk selama-lamanya!”
1:32 Dob ai nini raja Daud ma: Dilo nasiam ma hubangku malim Sadok, nabi Natan pakon si Benaya, anak ni si Joyada. Jadi roh ma sidea hulobei ni raja ai. 1:32 Lagi kata raja Daud: “Panggillah imam Zadok, nabi Natan dan Benaya bin Yoyada.” Mereka masuk menghadap raja,
1:33 Nini raja ai ma hubani sidea: Arahkon nasiam ma juak-juak ni tuannasiam, anjaha pahundul nasiam ma anakku si Salomo hubani halodengku, anjaha boban nasiam ma ia hu Gihon; (ay. 38; 2 Sam. 18:9; 2 Kron. 32:30; Est. 6:8.) 1:33 dan raja berkata kepada mereka: “Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon.
1:34 anjaha iminaki malim Sadok pakon nabi Natan ma ia ijai gabe raja manggomgomi halak Israel; dob ai sompul nasiam ma tarompet, anjaha olobkon nasiam ma: Sai dokah ma manggoluh raja Salomo! (ay. 25.) 1:34 Imam Zadok dan nabi Natan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel; kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru: Hidup raja Salomo!
1:35 Dob ai roh ma nasiam use tangkog mangirikkonsi, ase roh ia anjaha hundul bani paratashu; ai maningon ia do gabe raja gantihku; ai domma ia hutodoh gabe panggomgomi bani Israel pakon Juda. (1 Sam. 25:30.) 1:35 Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia; lalu ia akan masuk dan duduk di atas takhtaku, sebab dialah yang harus naik takhta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda.”
1:36 Dob ai nini si Benaya anak ni si Joyada ma mambalosi raja ai: Amen! Sai sonai ma homa pangkatahon ni Jahowa, Naibata ni tuannami. (Ps. 33:9; Jer. 11:5.) 1:36 Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja: “Amin! Demikianlah kiranya firman TUHAN, Allah tuanku raja!
1:37 Songon na hinasomanan ni Jahowa tuannami na saindokah, sai sonai ma pangkasomanini bani si Salomo, anjaha sai ibahen ma paratasni ai timbulan ase paratas ni tuannami, raja Daud. (2 Sam. 7:9; 2 Kron. 1:1.) 1:37 Seperti TUHAN menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya Ia menyertai Salomo; semoga Ia membuat takhta Salomo lebih agung dari takhta tuanku raja Daud.”
1:38 Jadi tuad ma malim Sadok, nabi Natan, si Benaya anak ni si Joyada, halak Kereti pakon Peleti, ipahundul sidea ma si Salomo bani halode ni raja Daud, laho mangarahkonsi hu Gihon. (ay. 33; 2 Sam. 8:18.) 1:38 Lalu pergilah imam Zadok, nabi Natan dan Benaya bin Yoyada, dengan orang Kreti dan orang Pleti, mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina raja Daud dan membawanya ke Gihon.
1:39 Dob ai ibuat malim Sadok ma tanduk parminakan humbani lampo-lampo na ijai ai, anjaha iminaki sidea ma si Salomo. Dob ai isompul sidea ma tarompet, anjaha ganup ma bangsa ai mangkatahon: Sai dokah ma manggoluh raja Salomo! (1 Sam. 16:1; 2 Sam. 6:19; 1 Kron. 23:1; 29:22.) 1:39 Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru: “Hidup raja Salomo!”
1:40 Lanjar tangkog ma ganup halak simbuei ai mangirikkonsi, manompul sarunei anjaha marmalas uhur banggal, pala marigat tanoh ai ibahen sora ni sidea. (1 Sam. 4:5.) 1:40 Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka.
1:41 Jadi ibogei si Adonia pakon ganup na nidiloni ai ma ai, topat dobkonsi sidea mangan. Dob ibogei si Joab sora ni tarompet ai, nini ma: Aha do arti ni na gosou ai i huta ai? 1:41 Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia, ketika mereka baru habis makan. Ketika Yoab mendengar bunyi sangkakala itu, ia berkata: “Apakah sebabnya kota begitu ribut?”
1:42 Sanggah na marsahap ai ope sidea, tonggor ma, roh ma si Jontan, anak ni malim Abyatar; nini si Adonia ma: Masuk ma ho, ai jolma hatengeran ni uhur do ho, tontu barita na madear do sihatahononmu. (2 Sam. 15:27, 36.) 1:42 Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan anak imam Abyatar. Lalu Adonia berkata: “Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar baik.”
1:43 Nini si Jonatan ma mambalosi si Adonia: Lang, domma ipabangkit tuanta, raja Daud si Salomo gabe raja; 1:43 Tetapi Yonatan menjawab Adonia: “Tidak! Tuan kita raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja.
1:44 Domma isuruh raja ai mangkasomanisi, malim Sadok, nabi Natan, si Benaya anak ni si Joyada, halak Kereti pakon Peleti; domma ipahundul sidea ia bani halode ni raja ai; 1:44 Raja telah menyuruh supaya imam Zadok, dan nabi Natan dan Benaya bin Yoyada, dengan orang Kreti dan orang Pleti, menyertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja.
1:45 domma iminaki malim Sadok pakon nabi Natan ia i Gihon; marmalas ni uhur do sidea tangkog hunjai, gabe lutu pala huta ai. In ma sora ni surak-surak na binogeimu ai. 1:45 Imam Zadok, dan nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria, sehingga kota menjadi ribut, itulah bunyi yang kamu dengar tadi.
1:46 Hundul do si Salomo bani paratas harajaon ai. (1 Kron. 28:5.) 1:46 Salomo sekarang duduk di atas takhta kerajaan;
1:47 Ambah ni ai marrohan do juak-juak ni raja ai mangkorasi raja Daud tuanta ai, nini: Sai ibahen Naibata ma goran ni si Salomo murmuran ase goranmu, anjaha paratasni timbulan ase paratasmu. Anjaha raja ai pe manrogop do bani podomanni, (1 Mus. 47:31; 1 Sam. 25:14; 2 Sam. 7:9.) 1:47 juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada tuan kita raja Daud, dengan berkata: Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur dari pada namamu dan takhtanya lebih agung dari pada takhtamu. Dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya,
1:48 anjaha nini do homa: Pinuji ma Jahowa, Naibata ni halak Israel, na manlayak-layakkon sahalak humbani ginomparhu hundul sadari on bani paratashu, anjaha sampang ope matangku mangidahsi. (bd. 3:6.) 1:48 dan beginilah katanya: Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas takhtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan.”
1:49 Jadi gobir ma ganup halak na nidilo ni si Adonia, jongjong bei ma sidea, anjaha laho ganup marayak dalanni bei. 1:49 Maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya.
1:50 Mabiar tumang do si Adonia bani si Salomo; jongjong ma ia anjaha laho, idahop ma tanduk ni anjap-anjap ai. (bd. 2:28, 29; 2 Mus. 27:2; 2 Sam. 24:25.) 1:50 Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah.
1:51 Adong ma na patugahkon hubani si Salomo: Tonggor ma, mabiar do si Adonia bani raja in; halani ai idahop do tanduk ni langgatan ai, anjaha nini do: Sai ra ma namin raja Salomo marbija hubangku sadari on, paboa na so bunuhonni ahu jabolonni marhitei podang. (bd. 2:28.) 1:51 Lalu diberitahukanlah kepada Salomo: “Ternyata Adonia takut kepada raja Salomo, dan ia telah memegang tanduk-tanduk mezbah, serta berkata: Biarlah raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang.”
1:52 Dob ai nini si Salomo ma: Anggo halak hatengeran do ia naidah, seng anjai marurus jambulanni age sada hu tanoh; tapi anggo tardapot hajahaton bani, maningon matei do ia. (2 Sam. 14:11.) 1:52 Lalu kata Salomo: “Jika ia berlaku sebagai kesatria, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi, tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh.”
1:53 Dob ai isuruh raja Salomo ma na mangalopisi hun anjap-anjap ai. Jadi roh ma ia manrogop hulobei ni raja Salomo; anjaha nini ma hubani: Laho ma ho mulak hu rumahmu! (2 Sam. 14:33.) 1:53 Dan raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada raja Salomo, lalu Salomo berkata kepadanya: “Pergilah ke rumahmu.”
<< 2 Samuel 24 1 Raja-raja 2 >>