1 Raja-raja 16

16:1 Jadi roh ma hata ni Jahowa hubani si Jehu, anak ni si Hanani, palumbahon si Baesa, nini ma: 16:1 Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya:
16:2 Halani domma hupatimbul ho humbani orbuk, anjaha hupabangkit ho gabe pambobai ni bangsangku halak Israel, hape iirikkon ho do dalan ni si Jerobeam, anjaha iojur-ojur ho do bangsangku halak Israel mardousa, laho papuho ringisku marhitei humbani dousa ni sidea, (bd. 14:7.) 16:2 “Oleh karena engkau telah Kutinggikan dari debu dan Kuangkat menjadi raja atas umat-Ku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umat-Ku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan dosa mereka,
16:3 tonggor ma, siap tumang do bahenonku si Baesa pakon ginomparni, usih hubani ginompar ni si Jerobeam, anak ni si Nebat. (bd. 15:29.) 16:3 maka sesungguhnya Aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian Aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat.
16:4 Barang ise na matei humbani si Baesa ibagas huta, maningon bois do panganon ni baliang, anjaha barang ise na matei i ladang, maningon bois do paguton ni manuk-manuk na i awang-awang. (bd. 14:11.) 16:4 Siapa yang mati dari pada Baesa di kota, akan dimakan anjing dan yang mati dari padanya di padang akan dimakan burung yang di udara.”
16:5 Barita na legan ai ope pasal si Baesa, na binahenni pakon kuasani, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel? 16:5 Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
16:6 Dob ai modom ma si Baesa rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia i Tirsa, gabe si Ela, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 16:6 Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
16:7 Ambah ni ai roh do hata ni Jahowa marhitei nabi Jehu, anak ni si Hanani dompak si Baesa pakon ginomparni ai, ai ma halani haganup hajahaton, na hinorjahonni dompak Jahowa, ibagas na usih ai ia songon ginompar ni si Jerobeam, anjaha halani na siniapkonni ai ginompar ni si Jerobeam. (ay. 1.) 16:7 Juga dengan perantaraan nabi Yehu bin Hanani firman TUHAN telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata TUHAN, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam.
16:8 Paduapuluh-onom-tahunkon dob raja si Asa i Juda, bangkit raja ma si Ela, anak ni si Baesa manggomgom halak Israel i Tirsa, dua tahun dokahni. (ay. 6.) 16:8 Dalam tahun kedua puluh enam zaman Asa, raja Yehuda, Ela, anak Baesa, menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah dua tahun lamanya.
16:9 Tapi martahi-tahi do juak-juakni si Simri, kopala ni na satongah gareta porangni mangimbangsi. Sanggah na marmabuk-mabuk ia minum anggur i rumah ni si Arsa, siramotkon rumah ni raja ai i Tirsa, (bd. 15:27; 20:16.) 16:9 Zimri, pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta, mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arza yang menjadi kepala istana di Tirza,
16:10 masuk ma si Simri anjaha ibunuh ma ia matei padua-puluh-pitu-tahunkon dob raja si Asa i Juda, anjaha ia ma bangkit raja manggantihsi. (2 Raj. 9:31; 15:10, 14, 25, 30.) 16:10 datanglah Zimri, lalu membunuh dia dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Asa, raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia.
16:11 Dob bangkit raja ia, dobkonsi hundul ia bani paratasni ai, ibunuh ma ganup ginompar ni si Baesa; seng dong tading ibahen age sada dalahi humbani hade-hadeni barang huan-huanni. (bd. 14:10.) 16:11 Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas takhtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa. Tidak ada seorang laki-laki pun dari padanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya, dan teman-temannya.
16:12 Sabonar siap do ibahen si Simri ganup ginompar ni si Baesa, romban hubani hata ni Jahowa, na nilumbahonni hinan hubani si Baesa marhitei nabi Jehu, (ay. 1-4.) 16:12 Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa, sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada Baesa dengan perantaraan nabi Yehu,
16:13 halani haganup dousa ni si Baesa pakon halani dousa ni si Ela, anakni ai, na hinorjahon ni sidea ai, anjaha na niojur-ojur ni sidea halani Israel mardousa, gabe ipuhoi ringis ni Jahowa, Naibata ni Israel, marhitei gana-gana ni sidea ai. 16:13 oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka.
16:14 Barita na legan ai pasal si Ela pakon ganup na binahenni ai, ai lang tarsurat do ai bani buku barita ni raja-raja Israel? 16:14 Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
16:15 Paduapuluh-pitu tahunkon dob raja si Asa i Juda, bangkit raja ma si Simri pitu ari dokahni i Tirsa; tapi anggo bala ai sanggah mangkubu huta Gibeton do, ai ma na masuk hubani halak Palistim. (bd. 15:27.) 16:15 Dalam tahun kedua puluh tujuh zaman Asa, raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah tujuh hari lamanya di Tirza, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin.
16:16 Jadi dob ibogei bala na i parsaranan ai hata na mangkatahon: Martahi-tahi do si Simri, anjaha domma ibunuh raja ai, jadi ipabangkit ganup bala ni Israel ma si Omri, pambobai ni bala ai, gabe raja manggomgom Israel bani parsaranan ai. (ay. 9, 10.) 16:16 Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan: “Zimri telah mengadakan persepakatan, dan ia pun telah membunuh raja,” maka pada hari itu juga, di tempat perkemahan, seluruh Israel menobatkan Omri, panglima tentara, menjadi raja atas Israel.
16:17 Dob ai tangkog ma si Omri pakon ganup halak Israel hun Gibeton, gabe ihubu sidea ma Tirsa. 16:17 Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton, dan mereka mengepung Tirza.
16:18 Tapi dob iidah si Simri, na dob talu huta ai, masuk ma ia hu parbatar-bataran ni rumah ni raja ai, itutung ma rumah ni raja ai i babouni, gabe matei ma ia, (2 Raj. 15:25.) 16:18 Segera sesudah Zimri melihat, bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya, dan ia mati,
16:19 halani dousani, na hinorjahonni ai, marhitei na mambahen sogam ni uhur ni Jahowa, pakon na mangirikkon dalan ni si Jerobeam ampa mangkorjahon dousa songon na hinorjahonni ai, gabe mardousa Israel ibahen. 16:19 oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
16:20 Barita na legan ai pasal si Simri pakon partahi-tahian na binahenni ai, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Israel? 16:20 Selebihnya dari riwayat Zimri dan persepakatan yang diadakannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
16:21 Marbolah dua do bangsa Israel ijia; satongah bangsa ai mangirikkon si Tibni, anak ni si Ginat, laho pabangkitkonsi gabe raja, na satongah nari mangirikkon si Omri. 16:21 Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat, dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri.
16:22 Tapi italuhon bangsa na mangirikkon si Omri do bangsa na mangirikkon si Tibni, anak ni si Ginat, jadi dob matei si Tibni, gabe si Omri ma bangkit raja. 16:22 Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat dari pada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, maka Omri menjadi raja.
16:23 Patolu-puluh-sada-tahunkon dob raja si Asa i Juda, bangkit raja ma si Omri manggomgom Israel, sapuluh dua tahun dokahni; onom tahun do ia manrajai i Tirsa. (ay. 8.) 16:23 Dalam tahun ketiga puluh satu zaman Asa, raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah dua belas tahun lamanya. Di Tirza ia memerintah enam tahun lamanya.
16:24 Dob ai iboli ma dolog Samaria humbani si Semer marharga dua talenta pirak; ipajongjong ma sada huta iatas dolog ai, anjaha ibahen ma goran ni huta, na pinajongjong ni ai, Samaria, mangirikkon goran ni si Semer, simada dolog ai hinan. (bd. 20:1, 23.) 16:24 Kemudian ia membeli gunung Samaria dari pada Semer dengan dua talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria, menurut nama Semer, pemilik gunung itu.
16:25 Ihorjahon si Omri do sogam ni uhur ni Jahowa, anjaha jahatan do ia humbani ganup jolma na i lobeini. (Mik. 6:16.) 16:25 Omri melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan ia melakukan kejahatan lebih dari pada segala orang yang mendahuluinya.
16:26 Ai mardalan do ia bani ganup dalan ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, pakon bani ganup dousani ai, gabe mardousa halak Israel ibahen hinorhonni ai, anjaha ipapuho ringis ni Jahowa, Naibata ni Israel, marhitei gana-gana ni sidea ai. (bd. 12:30.) 16:26 Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka.
16:27 Barita na legan ai pasal si Omri, na binahenni pakon hagogohon na binahenni, ai lang tarsurat do ai bani buku barita ni raja-raja Israel? 16:27 Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
16:28 Dob ai modom ma si Omri rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia i Samaria; jadi si Ahab, anakni ai ma gabe raja manggantihsi. 16:28 Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
16:29 Patolu-puluh-ualuh-tahunkon dob raja si Asa i Juda, bangkit raja ma si Ahab, anak ni si Omri, manggomgom Israel i Samaria, dua puluh dua tahun dokahni. (ay. 24, 23.) 16:29 Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ketiga puluh delapan zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah dua puluh dua tahun lamanya atas Israel di Samaria.
16:30 Ihorjahon si Ahab, anak ni si Omri ai do sogam ni uhur ni Jahowa, bueinan humbani ganup jolma na i lobeini. (ay. 25.) 16:30 Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata TUHAN lebih dari pada semua orang yang mendahuluinya.
16:31 Maotiktu ope nini uhurni na mardalan bani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat ai. Ibuat ma si Isebel, boru ni si Et-Baal, raja ni halak Sidon bahen parinangonni; laho do ia homa mambalosi Baal, anjaha marsombah hujai. (ay. 26.) 16:31 Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi isterinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya.
16:32 Ipajongjong do sada anjap-anjap bani Baal, i rumah panumbahan ni Baal, na pinaulini i Samaria. (2 Raj. 3:2; 10:27, 28.) 16:32 Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria.
16:33 Ipadear si Ahab do homa sada sisombahon Ashera. Lobihan ope si Ahab mamuhoi ringis ni Jahowa, Naibata ni Israel, marimbang humbani haganup raja ni Israel, na i lobeini. 16:33 Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati TUHAN, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya.
16:34 Sanggah panorangni ipajongjong si Hiel na hun Betel do huta Jeriko. Matei ma si Abiram, bunga tubuhni, sanggah na mambahen onjolanni; matei ma si Segub, anakni sianggian, sanggah na padearhon horbanganni romban hubani hata ni Jahowa, na hinatahonni hinan marhitei si Josua, anak ni si Nun. (Jos. 6:26.) 16:34 Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yerikho. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Yosua bin Nun.
<< 1 Raja-raja 15 1 Raja-raja 17 >>