1 Raja-raja 15

15:1 pasapuluh-ualuh-tahunkon dob raja si Jerobeam, anak ni si Nebat, bangkit raja ma si Abia i Juda. 15:1 Dalam tahun kedelapan belas zaman raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda.
15:2 Tolu tahun do ia manrajai i Jerusalem; si Maaka do goran ni inangni, boru ni si Absalom. (2 Kron. 11:20.) 15:2 Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maakha, anak Abisalom.
15:3 Anjaha ihorjahon do ganup dousa, sagala na hinorjahon ni bapani na ilobeini; seng gok daulat ni uhurni bani Jahowa Naibatani, songon uhur ni ompungni si Daud. (bd. 14:8.) 15:3 Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, moyangnya.
15:4 Tapi halani si Daud do, ase ibere Jahowa, Naibatani ai, bani sada palita i Jerusalem, ai ma marhitei na pabangkitkon anakni manggantihsi, anjaha totap Jerusalem ibahen; (bd. 11:36.) 15:4 Tetapi oleh karena Daud maka TUHAN, Allahnya, memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri,
15:5 halani ihorjahon si Daud do na pintor ibagas uhur ni Jahowa, anjaha seng manlembang ia humbani ganup na tinonahkonni bani sadokah manggoluh ia, sobali ni pasal si Uria, halak Heti ai. (2 Sam. 11:27; 12:9.) 15:5 karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata TUHAN dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan-Nya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu.
15:6 Tapi sai tong do adong porang itongah-tongah ni si Rehabeam pakon si Jerobeam sadokah manggoluh bei sidea. (bd. 14:30.) 15:6 Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam, seumur hidupnya.
15:7 Barita na legan ai pasal si Abia pakon ganup na binahenni ai, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Juda? Anjaha sai tong do adong porang itongah-tongah ni si Abia pakon si Jerobeam. 15:7 Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerobeam.
15:8 Dob ai modom ma si Abia rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia i huta ni si Daud. Jadi si Asa, anakni ai ma manggantihsi. (bd. 2:10.) 15:8 Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
15:9 Paduapuluh-tahunkon dob raja i Israel si Jerobeam, bangkit raja ma si Asa manggomgom Juda. 15:9 Dalam tahun kedua puluh zaman Yerobeam, raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda.
15:10 Ompat puluh sada tahun do dokahni manrajai i Jerusalem. Goran ni ompungni si Maaka do, boru ni si Absalom. (ay. 2.) 15:10 Empat puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakha, anak Abisalom.
15:11 Ihorjahon si Asa do na pintor bani uhur ni Jahowa, songon si Daud ompungni ai. (ay. 14.) 15:11 Asa melakukan apa yang benar di mata TUHAN seperti Daud, bapa leluhurnya.
15:12 Ai ipalaho do sagala dalahi, na marjolmahon dalahi hun tanoh ai, anjaha ipadaoh do sagala gana-gana, na pinadear ni ompungni. (bd. 14:24; 22:7.) 15:12 Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya.
15:13 Ipaturun do homa ompungni si Maaka humbani pangkat harajaon, halani ipadear sada gana-gana bani sisombahon Ashera; irumbakkon si Asa ma gana-gana ai anjaha itutung ma ai i topi ni bah Kidron. (bd. 14:23; 2 Raj. 23:4, 6.) 15:13 Bahkan ia memecat Maakha, neneknya, dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron.
15:14 Tapi seng ipadaoh anggo rumah panumbahan na i buntu-buntu. Sai tong do anggo uhur ni si Asa marsijoloman hubani Jahowa sadokah manggoluh ia. (bd. 22:44.) 15:14 Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada TUHAN dengan segenap hatinya sepanjang umurnya.
15:15 Sonai homa iboan do pirak, omas pakon parugas, na dob pinapansing ni bapani pakon na pinapansingni sandiri hu rumah ni Jahowa. 15:15 Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah TUHAN, yakni emas dan perak serta barang-barang lain.
15:16 Sai tong do adong porang itongah-tongah ni si Asa pakon si Baesa raja hun Israel, sadokah manggoluh bei sidea. (ay. 6.) 15:16 Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka.
15:17 Ai tangkog do si Baesa, raja ni Israel, mandorab Juda, anjaha ibatar-batari do Rama, ase ulang tarbahen atap ise luar barang masuk marayak si Asa, raja ni Juda. 15:17 Baesa, raja Israel, maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama, dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda.
15:18 Dob ai ibuat si Asa ma ganup pirak pakon omas na tading ai ope humbani arta na i rumah ni Jahowa, sonai homa arta na i rumah ni raja ai, jadi iondoskon ma ai hubani juak-juakni; dob ai isuruh si Asa ma sidea marayak si Benhadad, anak ni si Taberimon, tinubuhkon ni si Hesion, raja hun Aram, na marianan i Damaskus, nini ma: (bd. 14:26; 2 Raj. 12:18; 16:8; 20:1.) 15:18 Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian raja Asa mengutus mereka kepada Benhadad bin Tabrimon bin Hezion, raja Aram yang diam di Damsyik, dengan membawa pesan:
15:19 Marpadan ma hita, songon bapanta na marpadan samah sidea: Tonggor ma, hutongos do bamu siluah pirak pakon omas; on pe rotapkon ham ma padanmu pakon si Baesa, raja hun Israel, ase surut ia humbangku. 15:19 “Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur dari padaku.”
15:20 Dob ai itangihon si Benhadad ma hata ni raja Asa, gabe isuruh ma pambobai ni balani mandorab huta-huta ni Israel, italuhon ma huta Iyon, Dan, Abel-Bet-Maahat, ganup tanoh Kinerot pakon ganup tahon Naftali. (Jos. 11:2; 2 Raj. 15:29; 16:9.) 15:20 Lalu Benhadad mendengarkan permintaan raja Asa; ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel dan ia mengalahkan Iyon, Dan, Abel-Bet-Maakha dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali.
15:21 Dob ibogei si Baesa na masa ai, maronti ma ia mambatar-batari Rama, gabe mulak ma ia hu Tirsa. (bd. 14:17.) 15:21 Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirza.
15:22 Dob ai iharah raja Asa ma ganup Juda, sahalak pe lang na halaosan, jadi iusung sidea ma batu ni Ramah pakon parhayuni, na dob pinakei ni si Baesa ai, anjaha ipadear ma huta Geba-Benyamin pakon Mispa marhitei ai. (Jos. 18:24.) 15:22 Tetapi raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda, seorang pun tiada yang terkecuali; mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba-Benyamin dan Mizpa.
15:23 Barita na legan ai pasal si Asa, kuasani haganup pakon ganup na binahenni ampa huta na pinajongjongni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? Tapi dob matua ia maborit do naheini. (2 Kron. 14:5.) 15:23 Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya.
15:24 Dob ai modom ma si Asa rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia rap pakon ompungni i huta ni si Daud, ompungni ai. Jadi si Josafat, anakni ai ma manrajai gantihni. (bd. 22:41.) 15:24 Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
15:25 Tapi si Nadab, anak ni si Jerobeam do bangkit raja i Israel, paduatahunkon dob raja si Asa i Juda, anjaha dua tahun do ia manrajai i Israel. (bd. 14:20.) 15:25 Nadab, anak Yerobeam, menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya.
15:26 Anjaha ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, anjaha songon parlahou ni bapani do parlahouni pakon pardousaonni, na mambahen Israel mardousa. (ay. 34; bd. 12:30.) 15:26 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
15:27 Dob ai martahi-tahi ma dompaksi si Baesa, anak ni si Ahia, humbani ginompar ni si Isasar, anjaha ibunuh si Baesa ma ia i Gibeton, ai ma huta na masuk hubani halak Palistim; tudu sanggah mangkubu huta Gibeton ai si Nadab pakon ganup halak Israel. (bd. 16:9, 15.) 15:27 Dan Baesa bin Ahia, dari kaum Isakhar, mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu.
15:28 Ibunuh si Baesa do ia, patolutahunkon dob si Asa raja i Juda, anjaha si Baesa ma bangkit raja manggantihsi. 15:28 Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia.
15:29 Dob bangkit raja ia, isiapkon ma ganup ginompar ni si Jerobeam; seng dong tading age sahalak na marhosah humbani si Jerobeam ipaturut, sabonar isiapkon do ganup, romban hubani hata ni Jahowa, na dob nilumbahonni hinan marhitei juak-juakni si Ahia, na hun Silo, (bd. 14:10, 11.) 15:29 Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam; tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup dari pada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya Ahia, orang Silo itu,
15:30 halani dousa ni si Jerobeam na hinorjahonni ai, pakon halani na pinadari-darini ai halak Israel mambahen dousa, pakon halani na pinuhoanni ai ringis ni Jahowa, Naibata ni Israel. (bd. 21:22.) 15:30 oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada TUHAN, Allah Israel.
15:31 Barita na legan ai pasal si Nadab pakon ganup binahenni ai, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel? 15:31 Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
15:32 Sai tong do adong porang itongah-tongah ni si Asa pakon si Baesa, raja hun Israel, sadokah manggoluh bei sidea. (ay. 16.) 15:32 Dan ada perang antara Asa dan Baesa, raja Israel, sepanjang umur mereka.
15:33 Patolu-tahunkon dob raja si Asa i Juda, bangkit raja ma si Baesa, anak ni si Ahia, manggomgom ganup Israel i Tirsa dua puluh ompat tahun dokahni. (ay. 21, 28.) 15:33 Dalam tahun ketiga zaman Asa, raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah dua puluh empat tahun lamanya.
15:34 Ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, anjaha songon parlahou ni si Jerobeam do parlahouni pakon pardousaonni, na mambahen Israel mardousa. (ay. 26.) 15:34 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
<< Raja-raja 14 1 Raja-raja 16 >>
Telah dikoresi 15:18 “taidng” . “tading”