1 Raja-raja 14

14:1 Bani panorang ai boritan ma si Abia, anak ni si Jerobeam. 14:1 Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit.
14:2 Dob ai nini si Jerobeam ma hubani parinangonni: Bingkat ma ho, pasamak hioumu, ase ulang ibotoh halak, parinangon ni si Jerobeam do ho, anjaha laho ma ho hu Silo; tonggor ma, ijai do nabi Ahia, na mangkatahon hinan bangku, paboa ahu do gabe raja manggomgom bangsa on. (bd. 11:31.) 14:2 Lalu Yerobeam berkata kepada isterinya: “Berkemaslah! Menyamarlah, supaya jangan diketahui orang, bahwa engkau isteri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal nabi Ahia! Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini.
14:3 Lanjar boan ma sapuluh ruti, kuei pakon sada gusi manisan ni huramah laho marayaksi, ase ia patugahkon bam pasal hosah ni dakdanak on. (1 Sam. 9:6, 7; 2 Raj. 8:8.) 14:3 Bawalah sepuluh roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu, apa yang akan terjadi dengan anak ini.”
14:4 Jadi ibahen parinangon ni si Jerobeam ma sonai; bingkat ma ia laho hu Silo, anjaha masuk hu rumah ni si Ahia. Tapi anggo si Ahia ai seng be marpangidah, ai domma rambon matani halani tuani. (1 Sam. 4:15.) 14:4 Isteri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua.
14:5 Tapi nini Jahowa ma hubani si Ahia: Tonggor ma, na roh do parinangon ni si Jerobeam laho manungkun humbam pasal anakni, ai boritan do ia. Sonon anjaha sonon ma hatahon hubani. Sanggah na masuk ai ia, hiouni domma ipasamak, (1 Sam. 9:15.) 14:5 Tetapi TUHAN telah berfirman kepada Ahia: “Bahwasanya isteri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kaukatakan kepadanya.” Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain.
14:6 nini si Ahia ma sanggah na binogeini ai panlangkahni ai roh hun labah: Masuk ma ho, alo parinangon ni si Jerobeam! Mase ipasamak ho rupamu? Domma isuruh ahu mangkatahon hata na koras bam. (2 Raj. 6:32; Jes. 21:2.) 14:6 Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia: “Masuklah, hai isteri Yerobeam! Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu.
14:7 Laho ma ho, patugah ma hubani si Jerobeam: Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Halani na do hupatimbul do ho hun tongah-tongah ni bangsa in, anjaha hupabangkit ho gabe pambobai ni bangsangku halak Israel, (bd. 11:31, 37; 16:2.) 14:7 Pergilah, katakan kepada Yerobeam: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umat-Ku Israel;
14:8 pala hubuat harajaon in humbani ginompar ni si Daud, anjaha hubere in hubam; hape seng songon paruhuran ni juak-juakku si Daud paruhuranmu, na manramotkon sagala titahku anjaha na mangirikkon Ahu humbani gok ni uhurni, pitah na pintor ibagas uhurhu do ihorjahon, (bd. 3:6; 15:3, 4.) 14:8 Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati segala perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mata-Ku.
14:9 tapi jahat do pambahenanmu, lobih humbani sagala raja na parlobei humbam; ibahen ho do bam naibata na legan pakon gana-gana na tinuang, laho mamuhoi ringishu, anjaha iambukkon ho do Ahu hupudi ni gurungmu. (bd. 12:28; Neh. 9:26; Jer. 2:27; Hos. 23:35.) 14:9 Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hati-Ku, bahkan engkau telah membelakangi Aku.
14:10 Halani ai, tonggor ma, parohonku ma hamagouan hubani ginompar ni si Jerobeam, anjaha siapkononku do humbani si Jerobeam sagala dalahi, na etek pakon na banggal i Israel, anjaha masap tumang do bahenonku ginompar ni si Jerobeam, songon halak na mamuruni tompoh-tompoh, paima masap tumang ia. (bd. 15:21; 21:21; 1 Sam. 25:22.) 14:10 Maka Aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan dari pada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis.
14:11 Barang ise na matei humbani si Jerobeam ibagas huta, maningon bois panganon ni baliang; anjaha barang ise na matei i ladang, maningon bois paguton ni manuk-manuk na i awang-awang; ai Jahowa do mangkatahon ai. (bd. 16:4; 21:24.) 14:11 Setiap orang dari pada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab TUHAN telah mengatakannya.
14:12 Halani ai bingkat ma ho laho hu rumahmu; daskonsi naheimu hubagas huta ai, matei ma dakdanak ai. 14:12 Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati.
14:13 Tangisan ni ganup halak Israel do ia, anjaha tanomonni; pitah ia do humbani si Jerobeam na dear tanomon, halani adong ope jumpah bani, na hinarosuhkon ni Jahowa, Naibata ni Israel, i rumah ni si Jerobeam. (2 Kron. 19:3.) 14:13 Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah dari pada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata TUHAN, Allah Israel.
14:14 Tapi pajongjongon ni Jahowa ma bani sada raja na manggomgom Israel, na mansiapkon ginompar ni si Jerobeam. (bd. 15:29.) 14:14 Dan TUHAN akan membangkitkan bagi-Nya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam — seperti kenyataan sekarang ini.
14:15 Anjaha bogbogan ni Jahwoa ma Israel, gabe guling-guling songon arung-arung na meol-eol ibagas bah, anjaha painsahonni Israel hun tanoh na madear on, na dob binereni hubani ompung ni sidea hu dipar ni bah Eufrat, halani Asera na binahen ni sidea, gabe ipuhoi ringis ni Jahowa. (ay. 23; 2 Raj. 17:23; Ams. 5:27.) 14:15 Kemudian TUHAN akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air dan Ia akan menyentakkan mereka dari pada tanah yang baik ini yang telah diberikan-Nya kepada nenek moyang mereka; Ia akan menyerakkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati TUHAN.
14:16 Anjaha ondoskononni ma Israel halani dousa na binahen ni si Jerobeam, pakon halani na tinoguni ai halak Israel mambahen dousa. (bd. 12:30; 13:34.) 14:16 Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.”
14:17 Dob ai bingkat ma parinangon ni si Jerobeam laho hu Tirsa. Daskonsi ia hu molmolan ni rumahni, matei ma dakdanak ai. (ay. 12.) 14:17 Sesudah itu bangkitlah isteri Yerobeam dan pergi, lalu sampailah ia ke Tirza. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu.
14:18 Itanom sidea ma ia, anjaha ganup halak Israel manangisi, romban hubani hata ni Jahowa, na dob pinatugah hinan marhitei nabi Ahia, juak-juakni ai. (ay. 13.) 14:18 Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya, nabi Ahia.
14:19 Barita na legan pasal si Jerobeam, naha parporangonni anjaha naha panrajaionni, tonggor ma, tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel. 14:19 Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel.
14:20 Ia dokah ni si Jerobeam manrajai dua puluh tahun do. Dob ai modom ma ia pakon ompungni, anjaha si Nadab anakni ai ma raja manggantihsi. (bd. 15:25.) 14:20 Lamanya Yerobeam memerintah ada dua puluh dua tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi raja menggantikan dia.
14:21 Tapi si Rehabeam, anak ni raja Salomo do manrajai i Juda. Ompat puluh sada tahun do umur ni si Rehabeam sanggah na bangkit raja ia, anjaha sapuluh pitu tahun do dokahni manrajai i Jerusalem, huta na pinilih ni Jahowa humbani ganup marga ni Israel bahen ianan ni goranni. Goran ni inangni si Naama do, boru Ammon. (bd. 11:36; 12:17.) 14:21 Adapun Rehabeam, anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur empat puluh satu tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tujuh belas tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih TUHAN dari antara segala suku Israel untuk membuat nama-Nya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon.
14:22 Dob ai ihorjahon halak Juda ma sogam ni uhur ni Jahowa, ipuhoi ma simburuni marhitei dousa, na binahen ni sidea ai, lobih humbani ganup na binahen ni ompung ni sidea. (5 Mus. 32:16.) 14:22 Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka menimbulkan cemburu-Nya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih dari pada segala yang dilakukan nenek moyang mereka.
14:23 Ai dihut do sidea padearhon bani sidea rumah panumbahan i buntu-buntu gana-gana pakon Asera iatas ni sagala buntu-buntu na gijang, pakon itoruh ni sagala hayu na tabun; (5 Mus. 12:2; Panguh. 3:7; 2 Raj. 16:4; Jes. 65:7.) 14:23 Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun.
14:24 anjaha adong do homa na marjolmahon dalahi i tanoh ai; ibahen sidea do romban hubani hajahaton, na hinorjahon ni bangsa sipajuh begu-begu, na dob pinabali ni Jahowa ilobei ni halak Israel. (5 Mus. 18:9-11; 23:18; 2 Raj. 23:7; Rom 1:27.) 14:24 Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau TUHAN dari orang Israel.
14:25 Bani tahun palimahon dob raja si Rehabeam, tangkog ma si Sisak, raja hun Masir mandorab Jerusalem. (bd. 11:40.) 14:25 Tetapi pada tahun kelima zaman raja Rehabeam, majulah Sisak, raja Mesir, menyerang Yerusalem.
14:26 Iayob do ugas-ugas hun rumah ni Jahowa pakon hun rumah ni raja ai, sabonar iayob do haganup; iayob do homa ganup gantar omas, na pinauli ni raja Salomo. (bd. 10:16.) 14:26 Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah TUHAN dan barang-barang perbendaharaan rumah raja; semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo.
14:27 Dob ai ipauli raja Rehabeam ma gantih ni ai gantar humbani tombaga, anjaha iondoskon ma ai hu tangan ni pambobai ni bala, na marjaga ilambung ni labah ni rumah ni raja ai. 14:27 Sebagai gantinya raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga, yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja.
14:28 Barang piga hali pe raja ai masuk hu rumah ni Jahowa, sai iusung parjaga ai do ai, dob ai iboan ma mulak hu kamar jaga. 14:28 Setiap kali raja masuk ke rumah TUHAN, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara.
14:29 Barita na legan ai pasal si Rehabeam pakon ganup na binahenni, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja Juda? 14:29 Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
14:30 Anjaha sai adong do tong porang itongah-tongah ni si Rehabeam pakon si Jerobeam sadokah manggoluh sidea. (bd. 12:24; 15:6.) 14:30 Dan terus-menerus perang ada antara Rehabeam dan Yerobeam.
14:31 Dob ai modom ma si Rehabeam rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia ibagas huta ni si Daud. Ia goran ni inang ni Naama do, boru Ammon. Jadi si Abia, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. (ay. 21; bd. 1:24.) 14:31 Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Maka Abiam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 1 Raja-raja 13 1 Raja-raja 15 >>