1 Raja-raja 13

13:1 Tonggor ma, roh ma sada halak ni Naibata hun Juda hu Betel ihatahon Jahowa, tudu sanggah jongjong si Jerobeam ilambung ni anjap-anjap ai manutung dahupa. (bd. 12:22, 33.) 13:1 Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah TUHAN datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel.
13:2 Dob ai dilo-dilo ma nabi ai dompak anjap-anjap ai padas hata ni Jahowa, nini ma: O anjap-anjap, anjap-anjap, sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma tubuh do magira sada anak bani ginompar ni si Daud, na margoran si Josia; galangkononni do i atasmu malim-malim ni rumah panumbahan na iatas buntu-buntu, na manutung dahupa iatasmu, anjaha tutungonni do holi-holi ni jolma i atasmu. (2 Raj. 23:16, 18, 20.) 13:2 Lalu atas perintah TUHAN berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya: “Hai mezbah, hai mezbah! Beginilah firman TUHAN: Bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya; ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu.”
13:3 Anjaha ibahen do sada tanda halongangan bani na sadari ai, nini do: On ma partinandaanni paboa Jahowa do na mangkatahon hata on: Tonggor ma, mabolah ma anjap-anjap on, anjaha sabur ma abuan na i atasni. (5 Mus. 13:1.) 13:3 Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya: “Inilah tanda ajaib, bahwa TUHAN telah berfirman: Bahwasanya mezbah itu akan pecah, sehingga tercurah abu yang di atasnya.”
13:4 Dob ibogei raja ai hata ni halak ni Naibata ai, na dilo-dilo dompak anjap-anjap na i Betel ai, ituldukkon si Jerobeam ma tanganni hundatas anjap-anjap ai, lanjar nini ma: Tangkap nasiam ia! Hape mintor jorgong ma tanganni, na tinuldukkonni ai dompaksi, seng tartariksi be. (Mat. 12:10.) 13:4 Demi raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata: “Tangkaplah dia!” Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali.
13:5 Mabolah ma homa anjap-anjap ai lanjar sabur ma abuan ai hun anjap-anjap ai, romban hubani partinandaan na dob hinatahon ni halak ni Naibata ai marhitei hata ni Jahowa. 13:5 Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah TUHAN.
13:6 Dob ai nini raja ai ma mambalosi halak ni Naibata ai: Martonggo ma ham marsombah hubani Jahowa, Naibatamu, mangapiti ahu, ase suang use tangankon. Jadi martonggo ma halak ni Naibata ai bani Jahowa, gabe suang ma tanganni ai songon na saindokah. (2 Mus. 8:4, 8.) 13:6 Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu: “Mohonkanlah belas kasihan TUHAN, Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali.” Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan TUHAN, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula.
13:7 Nini raja ai ma hubani halak ni Naibata ai: Laho ma hita hu rumah pahosahkon tongkin; sihol bereonku do bamu homa sibere-bere. (Panguh. 19:5.) 13:7 Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu: “Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu.”
13:8 Tapi nini halak ni Naibata ai ma hubani raja ai: Porini pe ibere ham bangku satongah ni rumahmu, seng ra ahu laho rap pakon ham, anjaha seng ra ahu mangan ruti barang minum bah bani ianan on; (4 Mus. 22:18.) 13:8 Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja: “Sekalipun setengah dari istanamu kauberikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu; juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini.
13:9 ai sonon do iparentahkon Jahowa hubangku: Seng bulih panganonmu ruti barang inumonmu bah, barang mulak ho hubani dalan, na dob nidalananmu. (1 Kor. 5:11.) 13:9 Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman TUHAN: Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kautempuh itu.”
13:10 Jadi mulak ma ia humbani dalan na legan, seng be humbani dalanni hinan marayak huta Betel. 13:10 Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel.
13:11 Tapi adong do sada nabi na matua marianan i Betel. Jadi roh ma anakni patugahkon bani pasal ganup na binahen ni halak ni Naibata ai bani na sadari ni ai i Betel, sonai homa hata, na hinatahonni ai bani raja ai, ipatugah sidea do hubani bapani ai. 13:11 Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceriterakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja.
13:12 Nini bapa ni sidea ai ma hubani sidea: Hun dalan ja ia mardalan? Jadi ipatuduhkon anakni ai ma bani dalan na nidalanan ni halak ni Naibata, na roh hun Juda ai. 13:12 Kemudian ayah mereka bertanya: “Dari jalan manakah ia pergi?” Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu.
13:13 Jadi nini ma hubani anakni ai: Palanai nasiam ma halode in bangku! Dobkonsi ipalanai sidea halode ai bani, iajak ma ai. 13:13 Ia berkata kepada anak-anaknya: “Pelanai keledai bagiku!” Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya
13:14 Iirikkon ma halak ni Naibata ai, gabe jumpahsi ma ia mangunsandei i bona ni jabi-jabi, anjaha nini ma hubani: Atene, ham do halak ni Naibata na roh hun Juda ai? Nini, ai ma da. 13:14 dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya: “Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?” Jawabnya: “Ya, akulah itu.”
13:15 Dob ai nini ma hubani: Laho ma hita hu rumah mangan ruti. 13:15 Katanya kepadanya: “Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti.”
13:16 Tapi nini ma: Seng tarbahen ahu mulak pakon ham barang masuk hu rumahmu rap pakon ham; sonai homa seng bulih ahu mangan ruti barang minum bah rap pakon ham bani ianan on; 13:16 Tetapi jawabnya: “Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu; aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini,
13:17 ai domma roh hata ni Jahowa mangkatahon hubangku: Seng bulih panganonmu ruti ijai barang inumonmu bah, barang mulak ho humbani dalanmu hinan. (ay. 9.) 13:17 sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman TUHAN: Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kauambil itu.”
13:18 Jadi nini ma hubani: Ahu pe nabi do songon ham, anjaha domma roh hata ni sada malekat bangku marhitei hata ni Jahowa mangkatahon: Arahkon ma ia mulak hu rumahmu, ase mangan ruti ia pakon minum bah. Tapi marladung do ia ai bani. (Gal. 1:8; 1 Joh. 4:1.) 13:18 Lalu jawabnya kepadanya: “Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah TUHAN seorang malaikat telah berkata kepadaku: Bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air.” Tetapi ia berbohong kepadanya.
13:19 Jadi mulak ma ia rap pakonsi, anjaha mangan ruti ma ia i rumahni pakon minum bah. 13:19 Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya.
13:20 Sanggah hundul sidea bani meja, roh ma hata ni Jahowa bani nabi, na mangarahkonsi mulak; 13:20 Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman TUHAN kepada nabi yang telah membawa dia pulang.
13:21 jadi idilohon ma hubani halak ni Naibata, na roh hun Juda ai, nini ma: Sonon do hata ni Jahowa, halani na so tinangihonmai hata ni Jahowa, anjaha seng iramotkon ho tonah, na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu, (bd. 11:11.) 13:21 Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda: “Beginilah firman TUHAN: Karena engkau telah memberontak terhadap titah TUHAN dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
13:22 tapi mulak do ho anjaha mangan ruti pakon minum bah bani ianan, na dob hinatahonni bam: “Seng bulih ho mangan ruti barang minum bah ijai”, halani ai, seng bulih das bangkeimu hu tanoman ni ompungmu. 13:22 tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini walaupun Ia telah berfirman kepadamu: Jangan makan roti atau minum air, — maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu.”
13:23 Jadi dob mangan ruti pakon minum ia, ipalanai ma halode bani nabi, na niarahkonni ai mulak. 13:23 Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya.
13:24 Jadi bingkat ma ia, gabe pajumpah ma ia pakon singa itongah dalan, gabe ibunuh ma ia. Tibal do bangkeini ai i dalan ai, anjaha halodeni ai jongjong i lambungni; singa ai pe jongjong do ilambung ni bangkei ai. (bd. 20:36.) 13:24 Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya; singa itu pun berdiri di samping mayat itu.
13:25 Tonggor ma, roh ma halak mamontas, gabe iidah sidea ma bangkei ai tibal itongah dalan, anjaha singa ai jongjong ilambung ni bangkei ai. Roh ma sidea patugahkon na masa ai hu huta, na niianan ni nabi na matua ai. (ay. 11.) 13:25 Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceriterakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu.
13:26 Dob ibogei nabi, na mangarahkonsi ai mulak hun dalan pasal na masa ai, nini ma: Halak ni Naibata do ia, na seng manangihon hata ni Jahowa, halani ai do ase iondoskon Jahowa ia hubani singa, na manoroh anjaha na mamunuhsi, romban hubani hata ni Jahowa, na dob nilumbahonni hinan hubani. (ay. 22; 4 Mus. 20:24.) 13:26 Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata: “Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah TUHAN. TUHAN menyerahkan dia kepada singa, yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepadanya.”
13:27 Dob ai nini ma hubani anakni ai: Palanai hanima ma bangku halode in! Jadi ipalanai sidea ma ai. 13:27 Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya: “Pelanailah keledai bagiku.” Dan mereka memelanainya.
13:28 Jadi laho ma ia anjaha jumpahsi ma bangkeini ai tibal i dalan, anjaha halode ai pakon singa ai jongjong ilambung ni bangkei ai. Seng ipangan singa ai bangkei ai anjaha seng isoroh halode ai. 13:28 Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu.
13:29 Dob ai iangkat nabi ai ma bangkei ni halak ni Naibata ai, anjaha itampeihon ma ai hu halode ai, lanjar iboan ma ai mulak hu huta ai, laho manangisi pakon mananomsi. 13:29 Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan.
13:30 Inahkon ma bangkei ai hu tanomanni sandiri; itangisi ma ia, nini ma: Ai, saninangku! (2 Raj. 23:17; Jer. 22:18.) 13:30 Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia: “Wahai, saudaraku!”
13:31 Jadi dob itanom sidea ia, nini nabi ai ma hubani anakni ai: Anggo matei ahu, tanom hanima ma ahu bani tanoman ni halak ni Naibata ai; tibalhon ma holi-holingku ilambung ni holi-holini. (2 Raj. 23:18.) 13:31 Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya: “Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya.
13:32 Ai maningon saud do hata na nidilohonni marhitei hata ni Jahowa dompak anjap-anjap na i Betel, dompak ganup rumah panumbahan na i buntu-buntu, na ibagas huta-huta ni Samaria. (ay. 2; bd. 14:17; 16:24.) 13:32 Sebab perkataan yang atas perintah TUHAN telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi.”
13:33 Dob salpu na masa ai, lanjar seng mulak do si Jerobeam humbani dalanni na masambor ai, tapi iulaki do use pabangkithon halak hun tongah-tongah ni ganup bangsa ai; barang ise na ra, ipabangkit ma ai gabe malim bani rumah panumbahan na i buntu-buntu. (bd. 12:31; 2 Mus. 28:41; 2 Kron. 13:9.) 13:33 Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja, ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan.
13:34 Gabe parbingkasan ni dousa ma ai bani ginompar ni si Jerobeam, ase siap sidea anjaha malobur hun tanoh on. (bd. 12:30.) 13:34 Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi.
<< 1 Raja-raja 12 1 Raja-raja 14 >>