1 Raja-raja 12

12:1 Laho ma si Rehabeam hu Sikem, ai domma roh ganup halak Israel hu Sikem laho manrajahonsi. (ay. 25.) 12:1 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja.
12:2 Dob ibogei si Jerobeam, anak ni si Nebat, barita ai (ai i tanoh Masir ope ia, ai hujai do ia maporus marhalanihon ni si Salomo), jadi mulak ma ia hun tanoh Masir. (bd. 11:40.) 12:2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat — pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan raja Salomo — maka kembalilah ia dari Mesir.
12:3 Ai domma isuruh sidea hinan na mangalopsi, jadi roh ma si Jerobeam pakon ganup tumpuan ni halak Israel, nini sidea ma hubani si Rehabeam: 12:3 Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam:
12:4 Borat do pasangannami ibahen bapanta ondi. On pe pahampung ham ma rodi, na pinaporsankon ni bapanta ondi pakon pasangan na borat, na tinampeihonni bennami, ase ibalosi hanami ham. (bd. 4:7; 5:27; 9:22.) 12:4 “Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu.”
12:5 Nini ma hubani sidea: Mulak bei ma lobei nasiam, dob ai tolu ari nari roh ma nasiam hubangku. Jadi laho ma bangsa ai. 12:5 Tetapi ia menjawab mereka: “Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku.” Lalu pergilah rakyat itu.
12:6 Jadi ipanriahkon raja Rehabeam ma partua-partua, hasoman saparriah ni raja Salomo, bapani ondi, sanggah manggoluh ia, nini ma: Naha do balosku nini uhurnasiam bani bangsa on? (bd. 10:8; Pod. 12:5.) 12:6 Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya: “Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?”
12:7 Nini sidea ma mambalosisi: Anggo ra ham martoruh ni uhur sadari on hubani bangsa on, anjaha itangihon ham sidea, anjaha marsahap na lamlam laho mambalosi sidea, jadi ra ma sidea mambalosi ham tongtong. (Pod. 15:1.) 12:7 Mereka berkata: “Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu.”
12:8 Tapi iambukkon raja ai do pingkiran, na hinatahon ni partua-partua ai bani, jadi manriah ma ia pakon halak siposonan, hasomanni magodang, na marhorja i lobeini. 12:8 Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya,
12:9 Nini ma hubani sidea: Sonaha do balos iahap nasiam hubani bangsa on, na mangkatahon hubangku sonon: Sai pahampung ham ma pasangan, na pinaporsankon ni bapanta ondi bennami? 12:9 katanya kepada mereka: “Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?”
12:10 Jadi nini halak na maposo, na rapkonsi magodang ai ma hubani: Maningon sonon do hatahononmu hubani bangsa on, na mangkatahon bamu: “Borat do pasangannami ibahen bapanta ondi, tapi anggo ham pahampung ham ma ai,” sonon ma hatahon ham hubani sidea: Banggalan do didihilhu humbani hae-hae ni bapa. 12:10 Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: “Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami — beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku!
12:11 On pe, borat pe pasangan, na pinaporsankon ni bapa ondi bani nasiam, tapi anggo ahu paboratonku ope pasangannasiam ai; anggo bapa ondi lonsing-lonsing do ibahen mangajari nasiam, tapi anggo ahu gansip golang do bahenonku mangajari nasiam. 12:11 Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.”
12:12 Jadi patoluarihon roh ma si Jerobeam pakon ganup bangsa ai marayak si Rehabeam, songon na dob pinadankon ni raja ai: Roh ma nasiam hubangku use patoluarihon. 12:12 Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: “Kembalilah kepadaku pada hari lusa.”
12:13 Koras do balos ni raja ai bani bangsa ai, ai iambukkon do pingkiran, na binere ni partua-partua ai bani. 12:13 Raja menjawab rakyat itu dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya;
12:14 Jadi nini raja ai ma hubani sidea romban hubani pangajari ni halak na maposo ai: Borat pe pasangan, na pinaporsankon ni bapa ondi bani nasiam, ia bapa, lonsing-lonsing di ibahen mangajari nasiam, tapi boratan ope pasangan, na sihol paporsanonku bani nasiam; tapi anggo ahu gansip golang do bahenonku mangajari nasiam. 12:14 ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda: “Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi.”
12:15 Ase seng ibalosi raja ai pangindoan ni bangsa ai, ai Jahowa do na mangaturhon ai, ase saud hatani, na dob nilumbahon ni Jahowa hinan marhitei si Ahia na hun Silo hubani si Jerobeam, anak ni si Nebat ai. (bd. 11:31.) 12:15 Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan TUHAN, supaya TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat.
12:16 Jadi dob iidah ganup halak Israel, na so itangihon raja ai pangindoan ni sidea ai, nini sidea mambalosi raja ai: Aha ma parbagiananta bani si Daud? Seng dong siteanonta humbani anak ni si Isai. Mulak bei ma hu rumahni, o Israel! Rumahmu ma pasari-sari, Daud! Jadi mulak bei ma halak Israel hu rumahni bei. (2 Sam. 20:1; Pod. 15:1.) 12:16 Setelah seluruh Israel melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja: “Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu! Ke kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud!” Maka pergilah orang Israel ke kemahnya,
12:17 Tapi si Rehabeam do na manrajai halak Israel, na marianan i huta-huta ni Juda. (2 Kron. 11:13, 16.) 12:17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda.
12:18 Dob ai isuruh raja Rehabeam ma si Adoram, kopala ni siparrodi, hape ipargijig ganup halak Israel ma ia bani batu pala matei. Jadi tarolos ma raja Rehabeam manaik hu garetani laho maporus hu Jerusalem. (bd. 4:6.) 12:18 Kemudian raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati, bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem.
12:19 Jadi marbalik ma halak Israel humbani ginompar ni si Daud ronsi sadari on. (2 Raj. 17:21.) 12:19 Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini.
12:20 Jadi dob tarbogei hubani ganup halak Israel, na dob mulak si Jerobeam, isuruh sidea ma suruhanni mangalopsi hu tumpuan ai, ipabangkit sidea ma ia gabe raja manggomgom ganup Israel. Seng dong na mangirikkon ginompar ni si Daud, sobali marga Juda tumang. (2 Kron. 13:7.) 12:20 Segera sesudah seluruh Israel mendengar, bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja.
12:21 Dob das si Rehabeam i Jerusalem, ipatumpu ma ganup ginompar ni Juda pakon marga Benjamin, saratus ualuh puluh ribu halak parmunsuh na pinilih, laho marmunsuh dompak ginompar ni Israel, sihol pasuangkon harajaon ai namin hubani si Rehabeam, anak ni si Salomo. 12:21 Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo.
12:22 Tapi roh ma hata ni Naibata hubani si Semaya, halak ni Naibata, sonon: (1 Sam. 2:27.) 12:22 Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian:
12:23 Hatahon ma hubani si Rehabeam, anak ni si Salomo, raja hun Juda, hubani ganup ginompar ni Juda ampa Benjamin ampa hubani teba-teba ni bangsa ai: 12:23 “Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu:
12:24 Sonon do hata ni Jahowa: Seng bulih nasiam tangkog anjaha seng bulih nasiam marporang dompak saninasiam, ai ma halak Israel. Mulak ma nasiam ganup hu rumahni bei, ai na marharorohan humbangku do na masa on. Jadi itangihon sidea ma hata ni Jahowa, laho ma sidea mulak romban hubani hata ni Jahowa. 12:24 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi.” Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman TUHAN itu.
12:25 Dob ai ipatoguh si Jerobeam ma huta Sikem i dolog Efraim, lanjar marianan ijai; bingkat ma ia hunjai anjaha ipatoguh ma huta Penuel. (Panguh. 8:17; 9:45; 1 Mus. 32:31.) 12:25 Kemudian Yerobeam memperkuat Sikhem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana, lalu memperkuat Pnuel.
12:26 Tapi nini si Jerobeam ma ibagas uhurni: Tontu mulak do holi use harajaon ai hubani ginompar ni si Daud. 12:26 Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya: “Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud.
12:27 Anggo sai tangkog do bangsa on mamboan galangan hu rumah ni Jahowa i Jerusalem, tontu mulak do holi uhur ni sidea bani tuan ni sidea hinan, ai ma hubani si Rehabeam, raja hun Juda, anjaha bunuhon ni sidea ma ahu, ase boi mulak sidea hubani si Rehabeam, raja hun Juda. 12:27 Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah TUHAN di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, raja Yehuda, kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, raja Yehuda.”
12:28 Dob ai manriah ma raja ai anjaha ibahen sidea ma dua lombu omas, anjaha ihatahon ma hubani halak simbuei ai: Sahei ma in, nasiam na tangkog in hu Jerusalem. Tonggor ma Naibata nasiam on, o Israel, na mangarahkon nasiam tangkog hun tanoh Masir. (2 Mus. 32:4, 8; 2 Raj. 3:2, 3.) 12:28 Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka: “Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang allah-allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.”
12:29 Ipajongjong ma ai sada i Betel, anjaha na sada nari inahkon ma i Dan. (Panguh. 1:22; 18:30.) 12:29 Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan.
12:30 Jadi gabe parbingkasan ni dousa ma ai, ai laho do bangsa ai hubani gana-gana na i Betel sonai homa das hubani na sada nari na i Dan. (bd. 13:34; 14:16; Panguh. 8:27.) 12:30 Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain.
12:31 Ipauli do homa panumbahan i buntu-buntu, anjaha ipabangkit do homa malim hun tongah-tongah ni ganup bangsa ai, na so humbani halak Levi. (bd. 13:33; 4 Mus. 3:10; 2 Raj. 17:32; 2 Kron. 11:15.) 12:31 Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan, dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari bani Lewi.
12:32 Anjaha iadongkon si Jerobeam do homa pesta bani bulan ualuh ari sapuluh lima mangusihi pesta na adong i Juda, anjaha igalangkon do galangan bani anjap-anjap ai; sonai do homa ibahen i Betel, manggalang do ia bani lombu na pinadearni ai. Anjaha ipahorjahon ma i Betel malim-malim, na pinabangkitni ai, bani rumah panumbahan na i buntu-buntu. (3 Mus. 23:34.) 12:32 Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang kelima belas bulan kedelapan, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya.
12:33 Jadi manggalang ma ia iatas ni anjap-anjap, na binahenni ai i Betel, bani ari sapuluh lima bulan ualuh, bani bulan, na dob pinilihni ai romban hubani rosuh ni uhurni; anjaha ibahen do sada pesta bani halak Israel, lanjar ia do manggalang bani anjap-anjap ai ampa manutung dahupa. (2 Raj. 16:12, 13; 2 Kron. 26:16; Kol. 2:23; Heb. 5:4.) 12:33 Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang kelima belas dalam bulan yang kedelapan, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri; ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban.
<< 1 Raja-raja 11 1 Raja-raja 13 >>