1 Raja-raja 11

11:1 Buei do naboru humbani bangsa na legan na iharosuhkon raja Salomo sobali ni boru ni Parao ai ma boru Moab, Ammon, Edom, Sidon pakon Het. (bd. 3:1; 5 Mus. 17:17.) 11:1 Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het,
11:2 Ai ma humbani bangsa sipajuh begu-begu; pasal ai domma ihatahon Jahowa hinan hubani halak Israel: Seng bulih hanima marayak sidea, anjaha sidea pe seng bulih hu tongah-tongahnima, ai sai dari-darion ni sidea do uhurnima mangirikkon naibata ni sidea; hape hubani naboru-naboru na sonai do longkot uhur ni si Salomo. (2 Mus. 34:16; 5 Mus. 7:3.) 11:2 padahal tentang bangsa-bangsa itu TUHAN telah berfirman kepada orang Israel: “Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka.” Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.
11:3 Adong do bani raja ai pitu ratus parinangon, ai ma panakboru-panakboru pakon tolu ratus siparorotni; jadi taruyun ma uhurni ibahen parinangonni ai. (bd. 21:25; Neh. 13:26.) 11:3 Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.
11:4 Jadi dob sayur matua raja Salomo, itarik parinangonni ai ma uhurni mangirikkon naibata na legan, gabe seng be gok dear ni uhurni bani Jahowa Naibatani, songon paruhuran ni si Daud bapani ai. (ay. 6.) 11:4 Sebab pada waktu Salomo sudah tua, isteri-isterinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada TUHAN, Allahnya, seperti Daud, ayahnya.
11:5 Iirikkon si Salomo do marsombah hubani naibata ni halak Sidon, na margoran Astarte pakon Milkom, gana-gana ni halak Ammon. (ay. 33; Panguh. 2:13; 2 Raj. 23:13.) 11:5 Demikianlah Salomo mengikuti Asytoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon,
11:6 Ihorjahon si Salomo do sogam ni uhur ni Jahowa, seng longkot be uhurni mangirikkon Jahowa, songon si Daud, bapani ai. (bd. 14:8; 2 Raj. 22:2.) 11:6 dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti TUHAN, seperti Daud, ayahnya.
11:7 Ipadear si Salomo ma ijia sada ianan panggalangan bani Kamos, gana-gana ni halak Moab, iatas dolog hampit hapoltakan ni Jeruslem, ampa bani Molok, gana-gana ni halak Ammon. (4 Mus. 21:29; 2 Raj. 23:13.) 11:7 Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem dan bagi Molokh, dewa kejijikan sembahan bani Amon.
11:8 Sonai do ibahen bani ganup parinangonni na humbani bangsa na legan, na manutung dahupa pakon na manggalang bani naibata ni sidea bei. 11:8 Demikian juga dilakukannya bagi semua isterinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka.
11:9 Jadi manringis ma Jahowa hubani raja Salomo, halani marbalik uhurni humbani Jahowa, Naibata ni halak Israel, na dob patalarhon dirini hubani, pala dua hali. (bd. 3:5; 9:2.) 11:9 Sebab itu TUHAN menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari pada TUHAN, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya,
11:10 Domma pala ilumbahon bani pasal ai, na so bulih irikkononni naibata na legan; tapi seng iramotkon tonah ni Jahowa. (bd. 9:6; 1 Sam. 13:13.) 11:10 dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan TUHAN.
11:11 Halani ai nini Jahowa ma hubani si Salomo: Halani sonin pambahenanmu, seng iramotkon ho padan na hubahen in, pakon titahku, na hutonahkon in bam, maningon rampasonku do harajaon in humbam, anjaha bereonku bani juak-juakmu. (ay. 30, 31; bd. 3:14; 13:21; 1 Sam. 15:28.) 11:11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Salomo: “Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan-Ku yang telah Kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari padamu dan akan memberikannya kepada hambamu.
11:12 Tapi seng bahenonku ope ai sanggah goluhmu, halani si Daud bapamondi; humbani tangan ni anakmu pe rampasonku ai. (bd. 12:19.) 11:12 Hanya, pada waktu hidupmu ini Aku belum mau melakukannya oleh karena Daud, ayahmu; dari tangan anakmulah Aku akan mengoyakkannya.
11:13 Seng haganup harajaon ai rampasonku; berehononku do sada marga hubani anakmu, halani juak-juakku si Daud pakon halani Jerusalem, na hupilih in. (bd. 12:20; 2 Kron. 6:6.) 11:13 Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan Kukoyakkan dari padanya, satu suku akan Kuberikan kepada anakmu oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah Kupilih.”
11:14 Dob ai ipapuho Jahowa ma sada halak imbang ni raja Salomo, ai ma si Hadad, halak Edom, humbani ginompar ni raja Edom do ia. (bd. 5:4; 1 Mus. 36:31.) 11:14 Kemudian TUHAN membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom; ia dari keturunan raja Edom.
11:15 Ai sanggah marporang raja Daud i Edom, anjaha si Joab, pambobai ni bala ai tangkog laho mananom halak na matei marporang, ibunuh do haganup dalahi na i Edom. (2 Sam. 8:14.) 11:15 Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom;
11:16 Onom bulan do ijai marianan si Joab rap pakon ganup halak Israel paima isiapkon ganup dalahi na i Edom. (5 Mus. 20:13.) 11:16 enam bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom.
11:17 Tapi maporus do ijia si Hadad hu tanoh Masir, ia rap pakon deba halak Edom, juak-juak ni bapani; etek ope ijia si Hadad. 11:17 Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya, dan mengungsi ke Mesir; adapun Hadad itu masih sangat muda.
11:18 Bingkat ma sidea hun Midian, anjaha das ma sidea hu Paran; iarahkon sidea ma piga-piga halak hun Paran bahen hasoman ni sidea, gabe das ma sidea hu tanoh Masir hubani Parao, raja ni Masir, na mamberehon bani sada rumah, bohal pakon tanoh sihorjaonkonni. (4 Mus. 10:12.) 11:18 Mereka berangkat dari Midian, lalu sampai ke Paran; mereka membawa beberapa orang dari Paran, lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun, raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya.
11:19 Jumpahan idop ni uhur banggal do si Hadad humbani Parao, pala ibere anggi ni parinangonni sandiri bani, ai ma anggi ni si Tahpenes, raja naboru ai. 11:19 Hadad demikian disayangi Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang isteri, yakni adik isterinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes.
11:20 Dob ai itubuhkon anggi ni si Tahpenes ma bani sada anak, na margoran si Genubat, na pinagodang-godangni i rumah ni Parao. Marianan i rumah ni Parao ma si Genubat rap pakon anak ni Parao. 11:20 Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya, dan Tahpenes menyapih dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri.
11:21 Jadi dob ibogei si Hadad i tanoh Masir, na dob modom si Daud rap pakon ompungni, na dob matei homa si Joab, pambobai ni bala ai, gabe nini si Hadad ma hubani Parao: Lopas ham ma ahu mulak hu tanohku. 11:21 Ketika didengar Hadad di Mesir, bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun: “Biarkanlah aku pergi ke negeriku.”
11:22 Nini Parao ma hubani: Aha dong na hurang bam i lambungku, ase isura uhurmu sihol mulak hu tanohmu? Jadi nini ma: Seng dong namin, tapi age sonai sai lopas ham ma ahu laho. 11:22 Lalu bertanyalah Firaun kepadanya: “Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu?” Jawabnya: “Aku tidak kekurangan apa pun, namun demikian, biarkanlah juga aku pergi.”
11:23 Ambahni ai ipapuho Jahowa ma use sahalak nari imbangni, ai ma si Reson, anak ni si Eliada, na maporus sapari humbani tuanni, ai ma si Hadad-Eser, raja ni Soba. (ay. 14.) 11:23 Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Elyada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, raja Zoba.
11:24 Ipatumpu-tumpu ma halak hu lambungni, anjaha ia do pambobai ni gerombolan ai, sanggah na ibunuhi raja Daud pangisi ni Soba; jadi laho ma sidea hu Damaskus, lanjar marianan ijai, anjaha bangkit raja ma ia i Damaskus. (2 Sam. 8:3; 10:18.) 11:24 Ia mengumpulkan orang-orang, lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik; mereka diam di sana dan di situlah mereka mengangkat Rezon menjadi raja.
11:25 Imbang ni halak Israel do ia sadokah goluh ni raja Salomo, sambor do pambahenanni songon si Hadad; magigi do uhurni masuk hu gomgoman ni Israel, gabe ia ma manrajai Aram. 11:25 Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo; ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram.
11:26 Sonai homa si Jerobeam, anak ni si Nebat, marga Efraim hun Sareda, gamot ni raja Salomo; inangni sada naboru, na dob mabalu, na margoran si Serua, ia pe manggeori do dompak raja ai. (bd. 7:46; 2 Sam. 18:28.) 11:26 Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo, nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja.
11:27 Anjaha on do halani, ase manggeori ia dompak raja ai: Ipajongjong raja Salomo do ijia Milo, anjaha itambusi lombang ni huta ni si Daud, bapani ai. (bd. 9:15.) 11:27 Inilah alasannya, mengapa ia memberontak terhadap raja: Salomo mendirikan Milo, dan ia menutup tembusan tembok kota Daud, ayahnya.
11:28 Sada halak na magogoh do si Jerobeam ai, anjaha dob iidah si Salomo ringgas ni anak garama ai marhorja, ipabangkit ma ia gabe kopala ni parrodi na humbani ginompar ni si Josep. (Jos. 17:17.) 11:28 Yerobeam adalah seorang tangkas; ketika Salomo melihat, bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannyalah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf.
11:29 Ijia sanggah luar sahali si Jerobeam hun Jerusalem, jumpah nabi Ahia na hun Silo ma ia itongah dalan. Marmantel na baru do ia, anjaha sidea na dua ai do i ladang ai. (2 Kron. 9:29.) 11:29 Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru. Dan hanya mereka berdua ada di padang.
11:30 Jadi ijolom si Ahia ma mantel na baru, na pinaheini ai, iribakkon ma ai gabe sapuluh dua ribak. (1 Sam. 15:27, 28.) 11:30 Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi dua belas koyakan;
11:31 Dob ai nini ma hubani si Jerobeam: Buat ma bamu sapuluh ribak, ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Tonggor ma, buatonku ma harajaon in humbani tangan ni si Salomo, anjaha bereonku ma bam sapuluh marga. (bd. 12:15; 14:2.) 11:31 dan ia berkata kepada Yerobeam: “Ambillah bagimu sepuluh koyakan, sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Sesungguhnya Aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu sepuluh suku.
11:32 Pitah samarga mando tading bani, halani juak-juakku si Daud, pakon halani huta Jerusalem, na dob hupilih ai hun tongah-tongah ni ganup marga ni halak Israel, (ay. 13.) 11:32 Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hamba-Ku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang Kupilih itu dari segala suku Israel.
11:33 halani na dob tinadingkonni ai Ahu, gabe marsombah ai bani Astarte, naibata ni halak Sidon, bani Kamos naibata ni halak Moab, pakon bani Milkom, naibata ni halak Ammon, anjaha seng marparlahou ia bani dalanku, seng ihorjahon na pintor bani matangku, anjaha seng iramotkon titahku pakon uhumhu, songon si Daud, bapani ai. (ay. 5; Panguh. 10:6.) 11:33 Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan Aku dan sujud menyembah kepada Asytoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, allah orang Moab dan kepada Milkom, allah bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mata-Ku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, seperti Daud, ayahnya.
11:34 Tapi seng buatonku ganup harajaon ai humbani; paturutonku do ia raja sadokah goluhni, halani si Daud juak-juakku, na dob hupilih ai, na manramotkon parentahku pakon titahku na dobni in; (1 Sam. 7:12; Ps. 132:10, 11.) 11:34 Bukan dari tangannya akan Kuambil seluruh kerajaan itu; Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, oleh karena hamba-Ku Daud yang telah Kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan-Ku.
11:35 tapi buatonku do harajaon ai hun tangan ni anakni, anjaha berehononku ma bam sapuluh marga. (bd. 12:16, 19.) 11:35 Tetapi dari tangan anaknyalah Aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni sepuluh suku.
11:36 Tapi bereonku ma hubani anakni sada marga, ase tongtong adong sada palita bani si Daud juak-juakkai, ilobei ni bohingku i Jerusalem, huta na dob hupilih Bangku, bahen hajongjongan ni goranku. (2 Sam. 21:17; Ps. 132:17.) 11:36 Dan kepada anaknya akan Kuberikan satu suku, supaya hamba-Ku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapan-Ku di Yerusalem, kota yang Kupilih bagi-Ku supaya nama-Ku tinggal di sana.
11:37 Antong Ahu do na pabangkitkon ho, ase rajaanmu ganup romban hubani harosuh ni uhurmu, anjaha ho ma gabe raja manggomgom halak Israel. (2 Sam. 3:21.) 11:37 Maka engkau ini akan Kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel.
11:38 Anjaha anggo itangihon ho ganup, na hutitahkon in bam, anjaha marparlahou ho bani dalanku, anjaha ihorjahon ho na pintor bani matangku marhitei na manramotkon parentahku pakon titahku, songon na binahen ni juak-juakku si Daud, jadi hasomanku ma ho anjaha pajongjongonku ma bam sada rumah na jonam tongtong, songon na dob hubahen hubani si Daud, anjaha ondoskononku ma bam Israel. (bd. 3:14; 9:4; 2 Sam. 7:11.) 11:38 Dan jika engkau mendengarkan segala yang Kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mata-Ku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku seperti yang telah dilakukan oleh hamba-Ku Daud, maka Aku akan menyertai engkau dan Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang Kubangunkan bagi Daud, dan Aku akan memberikan orang Israel kepadamu.
11:39 Jadi paetekonku ma ginompar ni si Daud marhalanihon ni ai, tapi seng lalab. (2 Sam. 7:14, 15; Hes. 37:19, 22, 24.) 11:39 Dan untuk itu Aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selamanya.”
11:40 Halani ai ipindahi raja Salomo ma sihol mambunuh si Jerobeam; jadi maporus ma ia hu Masir, hubani si Sisak, raja ni Masir, anjaha i Masir ma ia paima matei raja Salomo. (bd. 14:25.) 11:40 Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir, kepada Sisak, raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati.
11:41 Barita ni si Salomo na legan ai, pakon ganup na binahenni ampa hapentaranni, ai lang tarsurat do ai bani buku barita ni si Salomo? 11:41 Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo?
11:42 Ia dokah ni raja Salomo gabe raja i Jerusalem manggomgom ganup halak Israel ompat puluh tahun do. 11:42 Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah empat puluh tahun.
11:43 Dob ai modom ma raja Salomo rap pakon ompungni, anjaha itanom ma ia i huta ni si Daud, bapani ai; jadi si Rehabeam, anakni ai ma gabe raja gantihni. (bd. 2:10.) 11:43 Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
1 Raja-raja 10 >> 1 Raja-raja 12 >>
Telah dikoreksi 11:26 “sda” > “sada” |