2 Samuel 24

24:1 Dob ai mangulaki ma use Jahowa manringis mangidah halak Israel, gabe iojur ma si Daud mangimbang sidea, nini ma: Laho ma ho, bilangi ma halak Israel pakon halak Juda! (bd. 21:1.) 24:1 Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.”
24:2 Jadi nini raja ai ma hubani si Joab, pambobai ni bala na rap pakonsi ai: Siari ma ganup marga ni halak Israel, olat ni Dan das hu Berseba, anjaha bilangi ma halak simbuei in, ase hubotoh bilangan ni bangsa ai. (bd. 14:28; Ps. 147:10; Dan. 4:27.) 24:2 Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia: “Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Bersyeba; adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka.”
24:3 Tapi nini si Joab ma hubani raja ai: Sai itambahi Jahowa Naibatamu ma bangsa on saratus lompit nari humbani na adong nuan, anjaha sai sampang ma iidah panonggor ni tuanku ai; tapi mase ma ipangindo uhur ni tuanku mambahen na sonon? 24:3 Lalu berkatalah Yoab kepada raja: “Kiranya TUHAN, Allahmu, menambahi rakyat seratus kali lipat dari pada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?”
24:4 Tapi parhata sada do raja ai dompak si Joab pakon kopala-kopala ni bala ai. Jadi laho ma si Joab pakon kopala-kopala ni bala ai hun lobei ni raja ai, laho mamilangi halak Israel. (1 Kron. 27:24.) 24:4 Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel.
24:5 Idipari sidea ma bah Jordan, ipungkah ma hun Aroer pakon hun huta na iparsitongahan ni pamah ai, dompak Gad pakon Jaeser. 24:5 Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroër dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaezer.
24:6 Dob ai das ma sidea hu Gilead pakon hu Kades, na i tanoh ni halak Het, dob ai das ma sidea hu Dan, anjaha hun Dan maringgot ma sidea laho hu Sidon; 24:6 Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kadesh di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dan dari Dan mengambil jurusan Sidon.
24:7 dob ai das ma sidea hu benteng Tirus pakon bani ganup huta-huta ni halak Hewi ampa halak Kanaan; dob ai laho ma sidea hu tanoh Dangsina ni tanoh Juda, hu Berseba. 24:7 Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan; akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Bersyeba.
24:8 Sonai ma isiari sidea sab tanoh ai, anjaha dob salpu siah bulan dua puluh ari, mulak ma sidea use hu Jerusalem. (Jos. 18:9.) 24:8 Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat sembilan bulan dan dua puluh hari.
24:9 Ibere si Joab ma bilangan ni bangsa na binilangan ai hubani raja ai: I Israel adong do ualuh ratus ribu halak, i Juda lima ratus ribu halak na mangasup manintak podang. (2 Raj. 3:26.) 24:9 Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada delapan ratus ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang; dan orang Yehuda ada lima ratus ribu.
24:10 Tapi bukbak ma taroktok ni si Daud dob ibilangi bangsa ai. Jadi nini si Daud ma hubani Jahowa: Banggal tumang do dousangku marhitei pambahenankai. On pe, Ham Jahowa, sasap Ham ma hajahaton ni jabolonmu on; ai haotoon banggal do na hubahen on. (bd. 12:13; 1 Sam. 13:13; 1 Sam. 24:6; 2 Kron. 16:9.) 24:10 Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah Daud kepada TUHAN: “Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini; maka sekarang, TUHAN, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.”
24:11 Jadi dob puho si Daud patarni ai, roh ma hata ni Jahowa hubani nabi Gad, halak na marpanonggoran ai bani si Daud, nini ma: (1 Sam. 22:5.) 24:11 Setelah Daud bangun dari pada waktu pagi, datanglah firman TUHAN kepada nabi Gad, pelihat Daud, demikian:
24:12 Laho ma ho, hatahon ma hubani si Daud: Sonon do hata ni Jahowa, tolu marbagei sipatuduhkononku bam; pilih ma sada hunjai sibahenonku hu bam. 24:12 “Pergilah, katakanlah kepada Daud: Beginilah firman TUHAN: tiga perkara Kuhadapkan kepadamu; pilihlah salah satu dari padanya, maka Aku akan melakukannya kepadamu.”
24:13 Jadi laho ma si Gad marayak si Daud patugahkon hata ai hubani, nini ma: Iparsinta uhurmu roh lohei maningting tolu tahun hu tanohmu, atap maningon maporus ham ayak-ayakon ni munsuhmu tolu bulan i tanohmu, atap masa tolu ari sampar i tanohmu? On pe pingkir anjaha putuskon ham ma, aha balos siboanonku bani Jahowa na marsuruh ahu. (bd. 21:1; 1 Kron. 21:12; Jer. 24:10; 29:17; Hos. 6:12.) 24:13 Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya: “Akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau, akan adakah tiga hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang, pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku.”
24:14 Dob ai nini si Daud ma hubani si Gad: Rusak tumang do uhurhu; dearan ma hanami madabuh hu tangan ni Jahowa, ai banggal do idop ni uhurni; tapi ulang ma madabuh ahu hu tangan ni jolma. (Jes. 47:6; Heb. 3:2.) 24:14 Lalu berkatalah Daud kepada Gad: “Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan TUHAN, sebab besar kasih sayang-Nya; tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.”
24:15 Jadi ipamasa Jahowa ma sampar hubani halak Israel humbani sogod ai nari das hubani panorang na dob binuhul; gabe matei ma humbani bangsa ai, olat ni Dan das hu Berseba pitu puluh ribu halak. (ay. 2.) 24:15 Jadi TUHAN mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Bersyeba, tujuh puluh ribu orang.
24:16 Tapi dob ipagostong malekat ai tanganni hu Jerusalem laho mangagou huta ai, marulang hape namin ma Jahowa pasal hamagouan ai, anjaha nini ma hubani malekat, na parohkon hamagouan ai: Sae ma in! Parontihon ma tanganmin! Tudu do malekat ai ijia ilambung ni pardogeian ni si Arapna, halak Jebusi ai. (ay. 23; 2 Mus. 12:23; 2 Raj. 19:35; Jer. 42:10.) 24:16 Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah TUHAN karena malapetaka itu, lalu Ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu: “Cukup! Turunkanlah sekarang tanganmu itu.” Pada waktu itu malaikat TUHAN itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus.
24:17 Jadi dob iidah si Daud malekat na mamunuh bangsa ai, nini ma hubani Jahowa: Tonggor ma, ahu do na mardousa, anjaha ahu do na mambahen hajahaton on, tapi biri-biri on, aha ma adong ibahen sidea? Mangonai bangku ma namin tanganmu pakon bani ginompar ni bapa. (bd. 5:2; 4 Mus. 16:22; Ps. 74:1; 77:21.) 24:17 Dan berkatalah Daud kepada TUHAN, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian: “Sesungguhnya, aku telah berdosa, dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku.”
24:18 Dob ai roh ma si Gad marayak si Daud bani na sadari ai, nini ma hubani: Tangkog ma ham, pasuk ham ma sada anjap-anjap hubani Jahowa bani pardogeian ni si Arapna, halak Jebusi ai. (2 Kron. 3:1.) 24:18 Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya: “Pergilah, dirikanlah mezbah bagi TUHAN di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu.”
24:19 Jadi tangkog ma si Daud, songon na hinatahon ni si Gad, domu hubani na pinarentahkon ni Jahowa. 24:19 Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan TUHAN.
24:20 Sanggah na manatap-natap si Arapna iidah ma roh raja ai pakon juak-juakni marayaksi; si Arapna pe luar ma, anjaha manrogop ma ia marsombah hubani raja ai. (bd. 18:28.) 24:20 Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna ke luar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah.
24:21 Jadi nini si Arapna ma: Halani aha do ase roh tuannami anjaha rajanami hubani jabolonmu? Nini si Daud ma: Sihol mamboli pardogeian in hunbam, laho pajongjong sada anjap-anjap bani Jahowa, ase andohar laho sampar on humbani bangsa on. 24:21 Bertanyalah Arauna: “Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?” Jawab Daud: “Untuk membeli tempat pengirikan ini dari padamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi TUHAN, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat.”
24:22 Dob ai nini si Arapna ma hubani si Daud: Ibuat tuanku ma in, anjaha igalangkon ham ma ijin barang aha harosuh ni uhurmu; andon lombu bahen galangan situtungon, pakon parugas mardogei ampa pasangan ni lombu bahen soban. (1 Raj. 19:21.) 24:22 Lalu berkatalah Arauna kepada Daud: “Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik; lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar.
24:23 Ganupan on, rajanami, sihol sombahkonon ni juak-juakmu hubani raja in. Lanjar ihatahon si Arapna ma hubani raja ai: Sai idop ma uhur ni Jahowa Naibatamu bamu. (3 Mus. 1:4.) 24:23 Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja.” Arauna berkata pula kepada raja: “Kiranya TUHAN, Allahmu, berkenan kepadamu.”
24:24 Tapi nini raja ai ma hubani si Arapna: Lang, maningon gok do harga ni ai bolionku humbam, ai seng sihol ahu manggalangkon bani Jahowa Naibatangku, na so marboli bangku. Jadi iboli si Daud ma pardogeian ai pakon lombu ai marharga lima puluh sekel pirak (1 Mus. 23:12, 13; 1 Kron. 21:25; Pod. 3:9.) 24:24 Tetapi berkatalah raja kepada Arauna: “Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dari padamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada TUHAN, Allahku, korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.” Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga lima puluh syikal perak.
24:25 Dob ai ipajongjong si Daud ma sada anjap-anjap bani Jahowa ijai, anjaha igalangkon ma galangan situtungon pakon galangan pardameian i atasni. Jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa mangidah pangisi ni tanoh in, anjaha ipadaoh ma sampar ai hun Israel. (bd. 21:14; 1 Kron. 22:1.) 24:25 Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka TUHAN mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.
<< 2 Samuel 23 1 Raja-raja 1 >>