Hosea 9

9:1 Ulang ma marmegah-megah, ale Israel! Ulang ma marolob-olob songon bangsa-bangsa na legan, ai manriah-riahi do ho, marbalik humbani Naibatamu. Marosuh do ho manjalo upah panriah-riahon bani sagala pardogeian. (bd. 1:2.) 9:1 Janganlah bersukacita, hai Israel! Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa! Sebab engkau telah berzinah dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum.
9:2 Seng be parmudu-muduon ni pardogeian atap kilang anggur sidea, anjaha anggur pe manipu sidea do. 9:2 Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka.
9:3 Lang be i tanoh ni Jahowa sidea marianan, tapi maningon mulak do Efraim hu Masir, anjaha panganon ni sidea do na mabutak i Assur. (bd. 8:13; Hes. 4:13.) 9:3 Mereka tidak akan tetap diam di tanah TUHAN, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis.
9:4 Seng be mambere galangan anggur sidea bani Jahowa, anjaha seng be pasirsirhon galangan sisayaton sidea bani; ruti ni sidea ai gabe ruti pusok ni uhur ma, sagala na mangankon ai gabe butak ma; ai bani sidea sandiri mando rutini ai, seng masuk be ai hu rumah ni Jahowa. (5 Mus. 26:14.) 9:4 Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada TUHAN dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hati-Nya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan, semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah TUHAN.
9:5 Aha ma sibahenonnima bani ari pesta ampa bani ari raya ni Jahowa? 9:5 Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya TUHAN?
9:6 Ai tonggor ma, na laho ma sidea hu Assur; patumpu-tumpu ni Masir ma sidea, anjaha Mempis do na mananom sidea. Duri-duri do na manrungkub arta pirak ni sidea ai, anjaha suga-suga do na martubuhan i lampo-lampo ni sidea. (bd. 10:8; Jes. 32:13; 34:13.) 9:6 Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memfis akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga; onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka.
9:7 Roh ma ari uhum, roh ma ari pambalason; ahapkonon ni Israel ma ai. Nim: Na oto do nabi ai, na podoan do dalahi sipartonduy ai, halani buei ni hajahatonmu ampa panlawanonmu. 9:7 Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan, Israel akan mengalaminya, “Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh adalah orang gila!”, oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan:
9:8 Manggompangi do Efraim bani lampo-lampo ni nabi ai; siding do itaon bani sagala dalanni; ilawan do ia age i rumah ni Naibatani. (bd. 5:1.) 9:8 Efraim, umat Allahku, sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya.
9:9 Bagas tumang do ipabutak sidea dirini, songon na masa i Gibea; halani ai ingatonni do hajahaton ni sidea ai, balashononni do dousa ni sidea ai. (Panguh. 19:22-30; 20:13.) 9:9 Busuk sangat perbuatan mereka seperti pada hari-hari Gibea; Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka.
9:10 Songon buah ni anggur i halimisan, sonai do jumpah Ahu Israel; songon buah mula-mula bani hayu ara, sonai do huidah ompungnima. Hape laho do sidea hu Baal-Peor, anjaha iondoskon dirini bani Baal, anjaha gabe hagigi do sidea songon sisombahon na hinarosuhkon ni sidea ai. (4 Mus. 25:3; 5 Mus. 32:10; Jer. 24.) 9:10 Seperti buah-buah anggur di padang gurun Aku mendapati Israel dahulu; seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara Aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal-Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu.
9:11 Hamuliaon ni Efraim maningon habang do ai songon manuk-manuk; seng tubuhan buah, seng boratan rumah anjaha seng solat be. 9:11 Kemuliaan Efraim terbang seperti burung: tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung!
9:12 Age pe pagodang-godangkon anak sidea, popor do sidea bahenonku, gabe seng dong be jolma. Tongon, magou ma sidea, anggo surut Ahu humbani sidea. 9:12 Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, Aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu Aku menjauh dari pada mereka!
9:13 Sanggah na huidah Efraim, usih do ai bani Tirus, sangap isuan; tapi sonari maningon boanon ni Efraim ma anakni hu panayatan. 9:13 Efraim, seperti yang Aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan; Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh.
9:14 Bere Ham ma bani sidea, ale Jahowa! Aha do na sihol bereonmu? Bere Ham ma bani sidea harambuyan na lambang ampa bagod-bagod na horah! 9:14 Berilah kepada mereka, ya TUHAN — apakah yang hendak Kauberi? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering.
9:15 I Gilgal do junjun sagala hajahaton ni sidea, tongon, ijai do mulai Ahu magigi mangidah sidea. Halani jahat ni pambahen ni sidea usironku do sidea hun rumahku. Seng be holong uhurhu mangidah sidea, panggeori do sagala panrajai ni sidea. (bd. 4:15; Jes. 1:23.) 9:15 Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal, sungguh, di sana Aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka Aku akan menghalau mereka dari rumah-Ku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi, semua pemuka mereka adalah pemberontak.
9:16 Hona bogbog do Efraim, melus do uratni, seng marbuah be. Porini pe tubuhan anak sidea bunuhonku do boras ni boltok ni sidea na pinarsinta ni sidea ai. 9:16 Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, Aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga.
9:17 Ambungkonon ni Naibatangku do sidea, ai seng itangihon sidea Ia; gabe madou-adou mando sidea itongah-tongah ni bangsa-bangsa. 9:17 Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa.
<< Hosea 8 Hosea 10 >>