Hosea 10

10:1 Hayu anggur na tabun do Israel, na mambere buahni. Lambin tambah buahni, lambin ipabuei sidea do anjap-anjap; lambin dearni tanohni, lambin ipauli sidea do tuguni. (bd. 8:11; Jer. 2:21; Jes. 5:3.) 10:1 Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala.
10:2 Seng bulat uhur ni sidea, sonari manginsonoh ma ai bani sidea. Parsedaon ni Jahowa ma anjap-anjap ni sidea, anjaha parreongonni tuguni. 10:2 Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya: Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka.
10:3 Tongon, ihatahon sidea do sonari: seng marraja hita, halani lang ihabiari hita Jahowa; ia sah raja, aha ma na boi bahenonni banta? (bd. 3:4.) 10:3 Sungguh, sekarang mereka berkata: “Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada TUHAN. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?”
10:4 Isahapkon sidea do hata lumei, marhitei bulawan sipakulah-kulah ibahen sidea parpadanan; gabe martumbor ma uhum songon suan-suanan na marrasun bani juma na tininggala. 10:4 Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang.
10:5 Gobir do pangisi ni Samaria bani gana-gana lombu na i Bet-Awen. Tongon marhoru do bangsani halani ai, anjaha doruh-doruh do malim-malimni, halani hasangaponni na minsah hunjai. (ay. 15; bd. 4:15; 2 Raj. 23:5; Sep. 1:4.) 10:5 Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-Awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih dari padanya.
10:6 Tongon, anak ni lombu ai pe tarboan do hu Assur bahen parsombahon bani raja bolon ai. Maningon bador do Efraim anjaha maila Israel halani hapandeionni ai. 10:6 Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja ‘Agung’. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya.
10:7 Maningon magou do Samaria, rajani ai mayub songon pangotaman iatas ni bah. 10:7 Samaria akan dihancurkan; rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air.
10:8 Maningon bois do buntu-buntu panombahan na i Awen, pardousaon bani Israel. Suga-suga pakon duri-duri do na tubuh bani anjap-anjap ni sidea. Hatahonon ni sidea ma bani dolog-dolog: Rungkub hanami! anjaha bani buntu-buntu: Robrobi hanami! (bd. 9:6; Jes. 2:19; Luk. 23:30; Pangk. 6:16.) 10:8 Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung: “Timbunilah kami!” dan kepada bukit-bukit: “Runtuhlah menimpa kami!”
10:9 Humbani panorang na i Gibea nari, sai mardousai do ho, ale Israel. ijai do sidea jongjong manlawan Ahu. Ai lang hona porang do sidea i Gibea? (bd. 9:9.) 10:9 Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel; di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea?
10:10 Sai roh do Ahu manjumpahkon anak na jahat ai laho mangajar sidea. Martumpu do roh bangsa-bangsa laho mandorab sidea, anggo ajaron ma sidea halani hajahaton ni sidea sidua lompit ai. 10:10 Aku telah datang untuk menghajar mereka; bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka, apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda.
10:11 Lombu posou na niajar do Efraim, na marosuh mardogei, anjaha hunahkon do pasangan bani borgokni na jenges ai, anjaha hupasang ma Efraim; maningon maninggala do Israel anjaha manisir ia Jakob. 10:11 Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan Aku ini menyayangi tengkuknya yang elok, Aku memasang Efraim; Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri.
10:12 Tidahkon ma bannima hapintoran, pariamai ma dear layak! pungkah ma juma na baru, ai panorangni ma mangindahi Jahowa, ase roh Ia anjaha ibere bannima hapintoran. (Pod. 11:18; Jes. 55:6; Jer. 4:3.) 10:12 Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari TUHAN, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan.
10:13 Tapi hajahaton do itinggalahon hanima, gabe hamagouan isabi hanima, anjaha buah ni ladungnima ipangan hanima. Halani martenger ni uhur ho bani dalanmu, bani hinabuei ni puanglimamu, (Job 4:8.) 10:13 Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu,
10:14 jadi masa ma hageoron ni parporangan itongah-tongah ni bangsamu, anjaha haganup benteng-bentengmu maseda do songon si Salman na parseda Bet-Arbel bani panorang porang; marsorak do parinangon rap pakon anakni. (2 Raj. 17:3.) 10:14 maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet-Arbel pada hari pertempuran: ibu beserta anak-anak diremukkan.
10:15 Sonai ma bahenon bannima, ale ginompar ni Israel, halani banggal ni hajahatonnima. Girah sogod bois ma raja ni Israel. 10:15 Demikianlah akan Kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali raja Israel.
<< Hosea 9 Hosea 11 >>