Hosea 7

7:1 Sanggah sihol pasuangonku bangsangku, anjaha sihol pamalumonku Israel, gabe talar ma dousa ni Efraim ampa hajahaton ni Samaria, ai ihorjahon sidea do panipuon, panangko mambongkari rumah, anjaha panrampok manrampasi i dalan-dalan. 7:1 apabila Aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria: sebab mereka melakukan penipuan: pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar.
7:2 Seng ipingkirhon sidea, na mardingat do Ahu bani ganup hajahaton ni sidea. Sonari iinggoti pambahenanni do sidea, ilobei ni bohingku do ai. 7:2 Dan tidak terpikir mereka bahwa Aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajah-Ku.
7:3 Marhite hajahaton ni sidea ipamalas sidea uhur ni raja, anjaha marhitei sipakulah-kulah ni sidea ipamegah kopala-kopala. 7:3 Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka, dan para pemuka dengan kebohongan mereka.
7:4 Haganup sidea unsong-unsong do usih do sidea songon parmasakan ruti na dob pinamalas, tapi na so ginaraan ni tukang ruti lobei paima siap iagu topung anjaha kambang ai marhitei ubat ruti. 7:4 Sekaliannya mereka orang-orang berzinah, bagaikan dapur perapian yang menyala terus, ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi.
7:5 Nini sidea: Ari bosar ni rajanta! Marmabuk-mabuk ma kopala-kopala minum anggur; iawas-awaskon raja ai do tanganni rap pakon sipanggeori ai. (bd. 4:11.) 7:5 Pada pesta raja kita mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan; ia bersekutu dengan para pencemooh.
7:6 Gajag do uhur ni sidea songon pamurunan laho manggeori; borngin songon na modom do ringis ni sidea, tapi patarni marjimbur ma ai songon gara ni apuy. 7:6 Batin mereka seperti dapur perapian; hati mereka menyala-nyala; semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat.
7:7 Haganup sidea milas do songon pamurunan, ibonduti sidea do panggomgomini. Haganup do raja ni sidea madabuh, anjaha ise pe lang humbani sidea na dilo-dilo bangku. (2 Raj. 15:10, 14.) 7:7 Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian, dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada-Ku.
7:8 Ipasaor Efraim do dirini hubani bangsa-bangsa; songon kuei na so pinagoling do Efraim. 7:8 Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa, Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik.
7:9 Halak na legan do mamangani gogohni, tapi seng mangahap ai ijai; uban ma bani uluni, tapi seng ibotoh ai. 7:9 Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya; juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya.
7:10 Gijang ni uhur ni Israel do saksi bani na mangimbangsi; tapi seng mulak sidea bani Jahowa, Naibata ni sidea, anjaha seng ipindahi Ia, age pe sonai haganupan ai. 7:10 Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada TUHAN, Allah mereka, dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini.
7:11 Songon asas do Efraim, oto anjaha seng maruhur; dilo-dilo bani Masir, sai laho hu Assur. (bd. 5:13; 2 Raj. 17:4.) 7:11 Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur.
7:12 Sanggah na laho sidea, huhaltupkon do puhotku manangkap sidea; hutarik do sidea hu toruh songon manuk-manuk na i awang-awang; huajar do sidea halani hajahaton ni sidea ai. 7:12 Apabila mereka pergi, Aku akan membentangkan jaring-Ku ke atas mereka; Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara, Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka.
7:13 Bursik ma sidea, ai lintun do sidea humbangku; magou ma sidea, ai marbalik do sidea humbangku; sihol do namin Ahu paluahkon sidea, tapi ladung do ihatahon sidea bangku. 7:13 Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri dari pada-Ku! Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap Aku! Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap Aku.
7:14 Seng dilo-dilo sidea hubangku humbani uhur ni sidea, tapi bani podoman i panumbahan-panumbahan do sidea doruh-doruh; irariki sidea do dirini halani gandum ampa anggur, manlawan do sidea hubangku. 7:14 Seruan mereka kepada-Ku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap Aku.
7:15 Ahu do na margogohi tangan ni sidea, hape na jahat do ipingkiri sidea dompak Ahu. 7:15 Sekalipun Aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap Aku.
7:16 Dompak Baal do sidea laho, gabe songon sior sipangoto-otoi do sidea. Rasei do kopala-kopala ni sidea marhitei podang, halani hajungkaton ni dilah ni sidea. Ai ma na mambahen bador sidea i tanoh Masir. (Ps. 78:57; Jes. 30:3.) 7:16 Mereka berbalik kepada Baal, mereka adalah seperti busur tipu; pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir.
<< Hosea 6 Hosea 8 >>