Hosea 13

13:1 Anggo marsahap Efraim, mabiar do halak, timbul do ia i Israel; tapi halani mardousa ia marhitei Baal, gabe matei ma ia. (Panguh. 8:1; 12:1.) 13:1 Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang; ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia.
13:2 Sonari pe, sai inunut sidea do mardousa, ipauli sidea do bani sidea gana-gana tuangan humbani pirak ni sidea, tubuh-tubuh ni uhur ni sidea, jadi-jadian ni tuhang do ganupan ai. Nini sidea pasal ai: Manggalang ma hujai! Anak ni lombu do isummah jolma. (bd. 2:10; 1 Raj. 19:18; Jes. 44:12.) 13:2 Sekarang pun mereka terus berdosa, dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka; semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya!, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu!
13:3 Halani ai gabe songon hombun sogod-sogod ma sidea, atap songon namur na podas habang; tongon, songon lamlam na hinabangkon ni logou humbani pardogeian, atap songon timus na luar humbani jandela. (bd. 6:4; Ps. 1:4; Dan. 2:35.) 13:3 Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan atau seperti asap dari tingkap.
13:4 Ahu do Jahowa Naibatamu hun tanoh Masir nari; seng dong Naibata sobali Ahu itanda ho, anjaha sobali Ahu seng dong Sipaluah. (bd. 12:10; 2 Mus. 20:2-3; Ps. 18:32; Jes. 45:21.) 13:4 Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; engkau tidak mengenal allah kecuali Aku, dan tidak ada juruselamat selain dari Aku.
13:5 Ahu do na mananda ho i halimisan, bani tanoh na horah-horah; (bd. 9:10; 5 Mus. 8:15; 32:10.) 13:5 Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang.
13:6 Dob dapotan panggagatan sidea hubahen, jadi bosur ma sidea; dob bosur sidea, gijang ma uhurni, gabe lupa ma sidea bangku. (5 Mus. 32:15.) 13:6 Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang; setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi; itulah sebabnya mereka melupakan Aku.
13:7 Halani ai, songon singa ma Ahu dompak sidea, songon begu na manggompangi i dalan. (bd. 5:14.) 13:7 Maka Aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul Aku mengintip-intip di pinggir jalan.
13:8 Songon gipul na magouan anak do Ahu manoroh bani sidea, parribakonku do tonton ni sidea; anjaha songon singa boru-boru do Ahu mamondut sidea ijai, binatang panoroh na i talun do marparsilbak sidea. (2 Sam. 17:8; Pod. 17:12.) 13:8 Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak, Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana Aku memakan mereka seperti singa; binatang liar di padang akan merobek mereka.
13:9 Anggo Ahu sipangagou bam, ale Israel, ise ma na boi paluahkon ho? (Jer. 2:17.) 13:9 Aku membinasakan engkau, hai Israel, siapakah yang dapat menolong engkau?
13:10 Ija do nuan rajamu, na boi mangurupi ho? Ija do nuan kopala-kopalamu na mamintori ho? Hubani sidea do ihatahon ho: Bere bangku raja pakon kopala-kopala! (1 Sam. 8:5; 16:1.) 13:10 Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, hai, engkau yang berkata: “Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka!”
13:11 Hubere do bam sada raja ibagas ringisku, anjaha hubuat use ibagas gilangku. 13:11 Aku memberikan engkau seorang raja dalam murka-Ku dan mengambilnya dalam gemas-Ku.
13:12 Domma hona lak hajahaton ni Efraim, domma hona simpan dousani. 13:12 Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan.
13:13 Pangarouon ni na sihol tubuhan anak do na roh hubani, tapi anak na so maruhur do ia, age pe roh panorangni seng ra luar ia hun partapaan. (Jes. 37:3; Mik. 4:10.) 13:13 Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana; sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu.
13:14 Tapi paluahonku do sidea humbani kuasa ni nagori toruh, anjaha tobusonku do sidea humbani hamateian. Ale hamateian, ija do sorodmu? Ale nagori toruh, ija do pangarsik-arsikonmu? Pambalason ponop do humbani matangku. (Jes. 25:8; Rom 11:29; 1 Kor. 15:54, 55; 2 Tim. 1:10; Pangk. 20:14; 21:4.) 13:14 Akan Kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati, akan Kutebuskah mereka dari pada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut, di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mata-Ku tertutup bagi belas kasihan.
13:15 Age marbuahi Efraim itongah-tongah ni saninani, roh ma logou hapoltakan, ai ma logou humbani Jahowa, naik hun halimisan; gabe horah ma parigini anjaha marsik bah tubuhni; rampason ni ai ma arta-artani, sagala ugas-ugasni na maharga. (bd. 4:19; 1 Mus. 41:52; 49:22.) 13:15 Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin TUHAN, akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya; dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah.
13:16 Maningon manaron do Samaria halani salahni, ai manlawan do ia dompak Naibata. Rasei do sidea bahenon ni podang, hona ropukan na etek-etek ni sidea, anjaha ibolahi boltok ni na boratan rumah. (2 Raj. 15:16.)
<< Hosea 12 Hosea 14 >>