Hosea 11

11:1 Sanggah danak Israel, holong do ateihu hubani; hun Masir do hudilo anakku. (2 Mus. 4:22; Jer. 31:9, 20; Mat. 2:15.) 11:1 Ketika Israel masih muda, Kukasihi dia, dan dari Mesir Kupanggil anak-Ku itu.
11:2 Lambin hudilo sidea, lambin daohni do sidea laho humbangku. Sai manggalang do sidea bani Baal, anjaha manutung dahupa bani gana-gana. (2 Mus. 32:4; 1 Raj. 11:8.) 11:2 Makin Kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapan-Ku; mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung.
11:3 Ahu do na mangajar Efraim mardalan, huabing do sidea bani tanganku, tapi seng ibotoh sidea, Ahu do na pamalum sidea. (2 Mus. 15:26.) 11:3 Padahal Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangan-Ku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa Aku menyembuhkan mereka.
11:4 Hutogu-togu do sidea marhitei tali idop ni uhur, marhitei panrahut holong; Ahu do na pahampungkon pasangan bani tangkuhuk ni sidea, hupaunduk do diringku bani sidea, anjaha hubere do sidea mangan. 11:4 Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka; Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan.
11:5 Maningon mulak do sidea hu tanoh Masir, anjaha Assur do gabe raja bani sidea, halani lang ra sidea mulak hubangku. 11:5 Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat.
11:6 Halani ai roh ma podang mandorab huta-huta ni sidea, iparseda ma pating-pating ni horbangan ni sidea, anjaha iboiskon sidea ibagas benteng-bentengni. 11:6 Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka.
11:7 Mandatei do bangsangku mulak hubangku. Age pe adong na dilo-dilo bani sidea, seng tarjongjongkonsi be. 11:7 Umat-Ku betah dalam membelakangi Aku; mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan nama-Ku.
11:8 Sonaha ma panadingkonku bam, ale Efraim? Sonaha ma parpaturutku bam, ale Israel? Ija ma ra Ahu mambahen bam songon na bani Adma? Ija ma ra Ahu mambahen bam songon na bani Seboim? Marulak-ulakan do uhurhu ibagas, nahit do holong ni ateihu. (1 Mus. 14:2; 19:24; 5 Mus. 29:22; Jer. 31:20.) 11:8 Masakan Aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan Aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hati-Ku berbalik dalam diri-Ku, belas kasihan-Ku bangkit serentak.
11:9 Seng dalankononku ringisku na gajag in, seng be parsedaonku Efraim. Ai Naibata do Ahu, sedo jolma, ai ma Na mapansing ai itongah-tongahnima, seng roh be Ahu mamboiskon. (4 Mus. 23:19; Tangis 3:31-36.) 11:9 Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, Yang Kudus di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan.
11:10 Irikkonon ni sidea do Jahowa, maraum do Ia songon singa; tongon, maraum do Ia, anjaha marrohan ma anakni hitir-hitir hun hasundutan. (bd. 2:1; Jes. 31:4, 5; Jer. 25:30.) 11:10 Mereka akan mengikuti TUHAN, Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat,
11:11 Marrohan do sidea meper-eper songon manuk-manuk hun Masir, anjaha songon asas hun Assur; paulakonku do sidea marianan bani rumah ni sidea, nini Jahowa. (Jes. 60:8.) 11:11 seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikianlah firman TUHAN.
<< Hosea 10 Hosea 12 >>