Hakim-hakim 3

3:1 Tapi on do bangsa sipajuh begu-begu na pinaturut ni Jahowa, laho manlajou Israel marhitei sidea, ai ma sagala na so mambotoh pasal parporangon i tanoh Kanaan, (bd. 2:22.) 3:1 Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan TUHAN tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan.
3:2 ase marpambotoh marga ni halak Israel pasal parporangon, ase tarajarhonsi parporangon bani sidea, sagala na so marpambotoh pasal ai hinan, 3:2 — Maksudnya hanyalah, supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah, dilatih berperang oleh TUHAN.
3:3 ai ma lima raja ni halak Palistim, haganup halak Kanaan, halak Sidon pakon Hevi, na marianan i dolog Libanon, singgan ni dolog Baal-Hermon das hu Hamat. (Jos. 13:3.) 3:3 Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal-Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat.
3:4 Sidea ma na manlajou Israel, laho mangidah, barang tangihonon ni sidea do titah ni Jahowa, na tinonahkonni bani ompung ni sidea marhitei si Musa. 3:4 Mereka itu ada di sana, supaya Ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui, apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan TUHAN kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa.
3:5 Jadi dob marianan halak Israel itongah-tongah ni halak Kanaan, Heti, Amori, Peresi, Hevi pakon Jebusi, 3:5 Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.
3:6 gabe ibuat ma boru ni sidea bahen parinangon ni sidea, anjaha ibere boru ni sidea bani anak ni sidea, anjaha isombah naibata ni sidea. (5 Mus. 7:3.) 3:6 Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi isteri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada allah orang-orang itu.
3:7 Dob ai ihorjahon halak Israel ma sogam ni uhur ni Jahowa, ihalupahon Jahowa, Naibata ni sidea ai, anjaha ibalosi sidea Baal pakon Aserot. 3:7 Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, mereka melupakan TUHAN, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera.
3:8 Jadi gajag ma ringis ni Jahowa dompak Israel, gabe ijualhon ma sidea hu tangan ni si Kusan-Risataim, raja hun Mesopotamia; gabe pambalosi ma halak Israel hubani si Kusan-Risataim ualuh tahun dokahni. 3:8 Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel, sehingga Ia menjual mereka kepada Kusyan-Risyataim, raja Aram-Mesopotamia dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan-Risyataim delapan tahun lamanya.
3:9 Dob ai doruh-doruh ma halak Israel bani Jahowa, gabe ipabangkit Jahowa ma sada sipaluah bani Israel, laho paluahkon sidea, ai ma si Otniel, anak ni si Kenas, anggi ni si Kaleb. (bd. 1:13.) 3:9 Lalu berserulah orang Israel kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb.
3:10 Jadi sogop ma bani Tonduy ni Jahowa, gabe iuhumi ma halak Israel; bingkat ma ia marporang, jadi iondoskon Jahowa ma hu tanganni si Kusan-Risataim, raja ni Mesopotamia ai; ipatunduk tanganni ma si Kusan-Risataim ai. (bd. 6:34.) 3:10 Roh TUHAN menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu TUHAN menyerahkan Kusyan-Risyataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyataim.
3:11 Jadi marhasonangan ma tanoh ai ompat puluh tahun dokahni. Dob ai matei ma si Otniel, anak ni si Kenas ai. 3:11 Lalu amanlah negeri itu empat puluh tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas.
3:12 Tapi iulaki halak Israel ma use mambahen sogam ni uhur ni Jahowa; jadi ipargogohi Jahowa ma si Eglon, raja ni Moab mangimbang halak Israel, halani na hinorjahon ni sidea ai sogam ni uhur ni Jahowa. 3:12 Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; lalu Eglon, raja Moab, diberi TUHAN kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata TUHAN.
3:13 Iarahkon ma halak Ammon pakon Amalek, bingkat ma ia, ipatunduk ma Israel anjaha isoluk huta parkurmaan. (bd. 1:16.) 3:13 Raja ini mengajak bani Amon dan bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota Pohon Korma diduduki mereka.
3:14 Jadi maningon balosan ni halak Israel ma si Eglon, raja ni Moab ai, sapuluh ualuh tahun dokahni. 3:14 Delapan belas tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab.
3:15 Jadi doruh-doruh ma halak Israel bani Jahowa, gabe ipabangkit Jahowa ma bani sidea sada sipaluah, ai ma si Ehud, anak ni si Gera, marga Benjamin, matei lopah do tanganni siamun; isuruh halak Israel ma ia mamboan utang sombah hubani si Eglon, raja ni Moab. 3:15 Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, maka TUHAN membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab.
3:16 Dob ai ipauli si Ehud ma bani sada podang sidua mata, saasta ganjangni; jadi igondithon ma ai bani binongeini hampit siamun itoruh ni hiouni. 3:16 Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta, disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya.
3:17 Jadi itaruhkon ma utang sombah ai hubani si Eglon, raja ni Moab; jolma na mombur tumang do si Eglon ai. 3:17 Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut.
3:18 Jadi dob ondos isombahon utang sombah ai, isuruh ma mulak siboan utang sombah ai. 3:18 Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang,
3:19 Mulak ma anggo ia hun gana-gana na i Gilgal, anjaha nini ma: Adong do hata ponopanku bamu, alo rajanami. Jadi iparentahkon ma: Sip. Dob ai luar ma sagala na jongjong i lambungni. 3:19 tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia: “Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja.” Kata Eglon: “Diamlah dahulu!” Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi ke luar.
3:20 Dob ai iparayak si Ehud ma ia, sanggah hundul ia tumang i kamar pardatas ni panatap-natapanni. Nini si Ehud ma: Adong do bangku tonah ni Naibata bamu. Jadi jongjong ma raja ai humbani karosini. 3:20 Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud: “Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku.” Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya.
3:21 Ipagostong si Ehud ma tanganni siambilou, iumpat ma podangni humbani binongeini, 3:21 Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja,
3:22 itikamhon ma ai hu boltokni, gabe masuk ma mata ni podang ai rap pakon suhulni; lanjar irongkop taboh-taboh ai do mata ni podang ai, halani lang iumpat podang ai humbani boltokni; kaluar do ginagatni. 3:22 sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang.
3:23 Dob ai luar ma si Ehud hu surambi; ioruk ma labah ni kamar pardatas ai lanjar ikunsi. 3:23 Demikianlah Ehud sampai ke serambi; pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar.
3:24 Kaluarhonsi ia, roh ma juak-juak ni raja ai manorih, tapi oruk do labah ai jumpah sidea. Nini sidea ma: Tontu na hu duru do ia i kamar panatap-natapanni ai. 3:24 Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka: “Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu.”
3:25 Jadi ipaima-ima sidea ma pala bulinsah, tapi lanjar seng ibuha raja ai labah ni kamar pardatas ai. Dob ai ibuat sidea ma anakkunsi, ibuha sidea ma labah ai, jadi tonggor ma, domma tibal tuan ni sidea ai i dasor, matei. 3:25 Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai.
3:26 Sanggah na paima-imahon ai sidea, domma maporus si Ehud, domma pala ilopusi gana-gana ai, anjaha maluah hu Seira. 3:26 Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri; ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira.
3:27 Dob das ia hujai, isompul ma tarompet i dolog Efraim, jadi tuad ma halak Israel rap pakonsi hun dolog ai, ia mambobahon sidea. 3:27 Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan.
3:28 Nini ma dompak sidea: Irikkon nasiam ma ahu, ai domma iondoskon Jahowa halak Moab munsuhnasiam ai hubagas tangannasiam. Jadi tuad ma sidea mangirikkonsi, gabe dapot sidea ma pandiparan ni Jordan, tontang ni Moab, anjaha lang ilopas mandipar age sahalak. (2 Mus. 15:28.) 3:28 Berkatalah ia kepada mereka: “Ikutlah aku, sebab TUHAN telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu.” Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang.
3:29 Ibunuh sidea ma bani panorang ia, hira-hira sapuluh ribu halak Moab, haganup halak na gogoh anjaha halak parmunsuh, sahalak pe lang na maluah. 3:29 Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira sepuluh ribu orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos.
3:30 Sonai ma Moab bani ari ai ipatunduk hu toruh ni kuasa ni halak Israel, anjaha sonang ma tanoh ai ualuh puluh tahun dokahni. 3:30 Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu, delapan puluh tahun lamanya.
3:31 Dob ia, bingkat ma si Samgar, anak ni si Anat, na mamunuh halak Palistim pakon simambu ni lombu onom ratus halak; dihut do ia paluahkon Israel. 3:31 Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat; ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, enam ratus orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel.
<< Hakim-hakim 2 Hakim-hakim 4 >>