Hakim-hakim 4

4:1 Dob matei si Ehud, iulaki halak Israel ma mambahen sogam ni uhur ni Jahowa. 4:1 Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN.
4:2 Halani ai ijualhon Jahowa ma sidea hu tangan ni si Jabin, raja ni tanoh Kanaan, na manrajai i Hazor. Ia puanglima ni balani, ai ma si Sisera, na marianan i Haroset-Hagoyim. (1 Sam. 12:9.) 4:2 Lalu TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset-Hagoyim.
4:3 Dob ai doruh-doruh ma halak Israel bani Jahowa; ai adong do siah ratus gareta bosi bani si Sisera anjaha parah tumang do halak Israel iarsik dua puluh tahun dokahni. 4:3 Lalu orang Israel berseru kepada TUHAN, sebab Sisera mempunyai sembilan ratus kereta besi dan dua puluh tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras.
4:4 Si Debora, sada nabi naboru, parinangon ni si Lapidot do na gabe panguhum bani halak Israel bani panorang ia. (2 Raj. 22:10.) 4:4 Pada waktu itu Debora, seorang nabiah, isteri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
4:5 Somal do ia hundul itoruh ni kurma Debora, iholang-kolang ni Rama pakon Betel i dolog Efraim; anjaha mangadap ma halak Israel bani laho mangindo uhum. 4:5 Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya.
4:6 Isuruh ma na mandilo si Barak, anak ni si Abinoam hun Kedes na i Naftali, nini ma hubani: Ai lang Jahowa, Naibata ni Israel do na mamarentahon sonon: Bingkat ma ho, laho hu dolog Tabor, anjaha bobahon ma sapuluh ribu halak humbani ginompar ni Naftali pakon Sebulon, 4:6 Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya: “Bukankah TUHAN, Allah Israel, memerintahkan demikian: Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa sepuluh ribu orang bani Naftali dan bani Zebulon bersama-sama dengan engkau,
4:7 anjaha juljulonku ma manjumpahkon ho, hu lambung ni bah Kison, si Sisera, puanglima ni bala ni si Jabin rap pakon garetani ampa balani, anjaha Ahu mangondoskonsi hubagas tanganmu? 4:7 dan Aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison dan Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu.”
4:8 Nini si Barak ma hubani: Anggo ihasomani ham ahu, ahu pe laho do, tapi anggo seng ihasomani ham ahu, seng laho ahu. 4:8 Jawab Barak kepada Debora: “Jika engkau turut maju aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju aku pun tidak maju.”
4:9 Nini si Debora ma: Huhasomani pe ham; tapi seng na maningon dapotan puji-pujian bani dalan na nidalananmu on, ai hu tangan ni sada naboru do ondoskonon ni Jahowa si Sisera. Jadi bingkat ma si Debora pakon si Barak hu Kedes. 4:9 Kata Debora: “Baik, aku turut! Hanya, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab TUHAN akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan.” Lalu Debora bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesh.
4:10 Iarahkon si Barak ma halak Sebulon pakon Naftali hu Kedes jadi, sapuluh ribu halak tangkog ma pakon si Debora rap pakonsi. 4:10 Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesh, maka sepuluh ribu orang maju mengikuti dia; juga Debora maju bersama-sama dengan dia.
4:11 Tapi anggo si Heber, halak Keni ai, domma marsirang humbani halak Keni, ginompar ni si Hobab, tulang ni si Musa, anjaha domma ipajongjong lampo-lamponi das hu hayu ara i Saanim dohorhon Kedes. (bd. 1:16; 4 Mus. 10:29.) 4:11 Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon tarbantin di Zaanaim yang dekat Kedesh.
4:12 Dob ipatugah halak bani si Sisera, na dob tangkog do si Barak, anak ni si Abinoam hu dolog Tabor, 4:12 Setelah dikabarkan kepada Sisera, bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke gunung Tabor,
4:13 jadi ipatumpu si Sisera ma ganup garetani, siah ratus gareta bosi, pakon sagala parporang na rap pakonsi, hun Haroset-Hagoyim hu bah Kison. 4:13 dikerahkannyalah segala keretanya, sembilan ratus kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset-Hagoyim ke sungai Kison.
4:14 Jadi nini si Debora ma dompak si Barak: Marugas ma, ai ari on ma Jahowa mangondoskon si Sisera hubagas tanganmu. Ai lang Jahowa do na bingkat mambobahon ham? Jadi tuad ma si Barak hun dolog Tabor anjaha sapuluh ribu halak mangirikkonsi; 4:14 Lalu berkatalah Debora kepada Barak: “Bersiaplah, sebab inilah harinya TUHAN menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah TUHAN telah maju di depan engkau?” Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan sepuluh ribu orang mengikuti dia,
4:15 anjaha igeori Jahowa ma si Sisera pakon garetani ampa ganup balani marhitei podang ilobei ni si Barak; jadi tuad ma si Sisera hun garetani anjaha maporus mardalan nahei. 4:15 dan TUHAN mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki.
4:16 Ipardakdak si Barak ma gareta ai pakon ganup balani ai das hu Haroset-Hagoyim, jadi rasei ma ganup bala ni si Sisera ibahen podang, sahalak pe lang dong na tading. 4:16 Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset-Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang; tidak ada seorang pun yang tinggal hidup.
4:17 Tapi maporus do si Sisera mardalan nahei hu lampo-lampo ni si Jael, parinangon ni si Heber, halak Keni ai, ai mardear do si Jabin, raja ni Hazor pakon ginompar ni si Heber, halak Keni ai. 4:17 Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, isteri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, raja Hazor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu.
4:18 Luar ma si Jael ai manjumpahkon si Sisera, anjaha nini ma dompaksi: Tului ma ham, ale rajanami, tului ma ham hu rumah, ulang ham mabiar. Jadi tului ma ia hu lampo-lampo ni naboru ai, anjaha irongkob naboru ai ma ia bani salimut. 4:18 Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera, dan berkata kepadanya: “Singgahlah, tuanku, silakan masuk. Jangan takut.” Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut.
4:19 Dob ai nini ma dompak puang-puang ai: Bere ma bangku bah otik inumon, ai horahan do ahu. Jadi iungkab naboru ai ma parnahan ni dadih, ibere ma ia minum anjaha isalimuti homa. 4:19 Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu: “Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus.” Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula.
4:20 Nini ope dompak naboru ai: Jongjong ma ham ilobei ni labah ni lampo-lampo on, anjaha anggo adong halak na roh anjaha na manungkun bamu: Adong jolma ijon? hatahon ham ma: Seng dong. 4:20 Lagi katanya kepada perempuan itu: “Berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu: Ada orang di sini?, maka jawablah: Tidak ada.”
4:21 Tapi ibuat si Jael, parinangon ni si Heber, marga Keni ai ma pasuk-pasuk ni lampo-lampo ai sada, ibuat homa parpalu, idohori ma sipsip, dob ai ipakuhon ma pasuk-pasuk ai hu parsuntinganni tolpus hu tanoh, ai domma sinok tumang ia halani lojani, jadi matei ma ia. 4:21 Tetapi Yael, isteri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah — sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya — maka matilah orang itu.
4:22 Sanggah na roh si Barak mandakdaki si Sisera, luar ma si Jael manjumpahkonsi, anjaha nini ma hubani: Roh ma ham, ase hupatuduhkon bamu dalahi na pinindahanmu ai. Jadi masuk ma ia hubagas lampo-lampo ai gabe iidah ma si Sisera tibal matei, anjaha pasuk-pasuk ai bani parsuntinganni. 4:22 Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya: “Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kaucari itu.” Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya.
4:23 Sonai ma ipatunduk Naibata si Jabin, raja hun Kanaan bani ari na sasada ai, ilobei ni halak Israel. 4:23 Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel.
4:24 Jadi lambin gogohni ma tangan ni halak Israel mangodohkon si Jabin, raja ni tanoh Kanaan, paima siap si Jabin, raja ni tanoh Kanaan ai ibahen sidea. 4:24 Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu.
<< Hakim-hakim 3 Hakim-hakim 5 >>