Hakim-hakim 2

2:1 Dob ai tangkog ma malekat ni Jahowa hun Gilgal hu Bokim. Nini ma: Domma huarahkon nasiam luar hun Masir, anjaha domma hupadas nasiam hu tanoh, na hubulawankon bani ompungnasiam. Anjaha huhatahon: Seng anjai ubahonku padan na hubahen ai pakon nasiam ronsi sadokah ni dokahni, 2:1 Lalu Malaikat TUHAN pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman: “Telah Kutuntun kamu keluar dari Mesir dan Kubawa ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan Aku telah berfirman: Aku tidak akan membatalkan perjanjian-Ku dengan kamu untuk selama-lamanya,
2:2 anjaha nasiam pe, seng bulih mambahen padan pakon parnagori on, maningon parsedaon nasiam do anjap-anjap ni sidea. Tapi seng itangihon nasiam parentahku. Aha do na binahen nasiam on? (5 Mus. 7:2-5.) 2:2 tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini; mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian?
2:3 Halani ai huhatahon ma bani nasiam: Seng usironku sidea hun lobeinasiam, gabe imbang ma sidea bani nasiam, anjaha naibata ni sidea ai gabe tirangkap ma bani nasiam. (Jos. 23:13.) 2:3 Lagi Aku telah berfirman: Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu.”
2:4 Jadi dob ihatahon malekat ni Jahowa hata ai bani ganup halak Israel, ipagogoh bangsa ai ma sorani tangis-tangis. 2:4 Setelah Malaikat TUHAN mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras.
2:5 Dob ai ibahen sidea ma goran ni ianan ai Bokim, anjaha manggalang ma sidea bani Naibata ijai. 2:5 Maka tempat itu dinamai Bokhim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada TUHAN.
2:6 Dob ai isuruh si Josua ma mulak bangsa ai, gabe laho ma halak Israel ganup hu parbagiananni bei, laho manean tanoh ai. 2:6 Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, untuk memiliki negeri itu.
2:7 Sai ibalosi bangsa ai do Jahowa sadokah manggoluh si Josua, anjaha sadokah manggoluh pangintuai-pangintuai ai ipudi ni si Josua, na sampang mangidah haganup horja habanggalon ni Jahowa, na binahenni hubani Israel. (Jos. 24:31.) 2:7 Dan bangsa itu beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar, yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel.
2:8 Dob ai matei ma si Josua, anak ni si Nun, juak-juak ni Jahowa, marumur saratus sapuluh tahun. 2:8 Dan Yosua bin Nun, hamba TUHAN itu, mati pada umur seratus sepuluh tahun;
2:9 Jadi itanom sidea ma ia i tanoh parbagiananni, i Timnat-Heres, i dolog Efraim, hampit utara ni dolog Gaas. (Jos. 24:29, 30.) 2:9 ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat-Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas.
2:10 Tapi dob martumpu ganup jolma na sansundut ai hubani ompung ni sidea, jongjong ma ipudi ni sidea sundut na legan, na so mananda Jahowa, barang pambahenanni ai bani halak Israel. 2:10 Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal TUHAN ataupun perbuatan yang dilakukan-Nya bagi orang Israel.
2:11 Dob ai ibahen halak Israel ma sogam ni uhur ni Jahowa, anjaha marsombah sidea bani Baal; 2:11 Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata TUHAN dan mereka beribadah kepada para Baal.
2:12 itadingkon sidea ma Jahowa, Naibata ni ompung ni sidea, na paluar sidea hun tanoh Masir, iirikkon sidea ma naibata na legan, ai ma naibata ni bangsa na marianan inggot ni sidea, anjaha marsombah hujai mangalop ringis ni Jahowa. 2:12 Mereka meninggalkan TUHAN, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati TUHAN.
2:13 Halani na tinadingkon ni sidea ai Jahowa, gabe marsombah sidea hu Baal pakon Astarot, 2:13 Demikianlah mereka meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret.
2:14 jadi gajag ma ringis ni Jahowa dompak Israel, iondoskon ma sidea hu tangan ni panamun, na manamuni sidea, anjaha ijualhon ma sidea hu tangan ni munsuh ni sidea inggot, gabe lang martahan be sidea jongjong ilobei ni munsuh ni sidea. 2:14 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka.
2:15 Barang huja pe sidea bingkat, sai tangan ni Jahowa do imbang ni sidea hu hamagouan, songon na hinatahon ni Jahowa hinan, anjaha songon na binulawankon ni Jahowa hubani sidea; jadi tarsosak tumang ma sidea. (3 Mus. 26:17; 5 Mus. 28:20.) 2:15 Setiap kali mereka maju, tangan TUHAN melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh TUHAN dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak.
2:16 Dob ai ipabangkit Jahowa ma panguhum, na paluahkon sidea hun tangan ni na manamun sidea. (Lah. 13:20.) 2:16 Maka TUHAN membangkitkan hakim-hakim, yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu.
2:17 Age pe sonai seng itangihon sidea panguhum ni sidea ai, ai ibalosi sidea do naibata na legan, anjaha marsombah hujai; podas do sidea manlembang humbani dalan na nidalanan ni ompung ni sidea, na mambalosi titah ni Jahowa; seng ibahen sidea sonai. 2:17 Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah TUHAN; mereka melakukan yang tidak patut.
2:18 Anggo ipabangkit Naibata panguhum bani sidea, ihasomani Naibata do panguhum ai, anjaha ipaluah do sidea hun tangan ni imbang ni sidea sadokah goluh ni panguhum ai; ai marpangulaki do uhur ni Jahowa halani doruh-doruh ni sidea pambahen ni na mangarsik pakon na manosak sidea. 2:18 Setiap kali apabila TUHAN membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka TUHAN menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup; sebab TUHAN berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka.
2:19 Tapi mateihonsi panguhum ai, marbalik ma use sidea marparlahou na sambor, samboran humbani ompung ni sidea, mangirikkon naibata na legan, mambalosi anjaha marsombah hujai; seng iparontihon sidea pambahenan ni sidea pakon parlahou hahengkengon ni sidea ai. 2:19 Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya; dalam hal apa pun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu.
2:20 Jadi gajag ma ringis ni Jahowa dompak Israel, anjaha nini ma: Halani na nilaosan ni bangsa on padanku, na dob hutonahkon hubani ompung ni sidea, anjaha seng itangihon sidea sorangku, 2:20 Apabila murka TUHAN bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia: “Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firman-Ku,
2:21 Ahu pe seng be nunutanku mangusir hun lobei ni sidea, bangsa sipajuh begu-begu, na tading ibahen si Josua bani parmateini ai, 2:21 maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya,
2:22 ase marhitei sidea hulajou Israel, barang na ra do sidea bujur mardalan bani dalan ni Jahowa, songon na binahen ni ompung ni sidea, atap lang. (bd. 3:1, 4; 5 Mus. 8:2.) 2:22 supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan TUHAN, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak.”
2:23 Jadi ipaturut Jahowa ma bangsa sipajuh begu-begu ai, seng mintor iusir sidea; seng ipadas sidea hubagas tangan ni si Josua. 2:23 Demikianlah TUHAN membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka; mereka tidak diserahkan-Nya ke dalam tangan Yosua.
<< Hakim-hakim 1 Hakim-hakim 3 >>