Hakim-hakim 21

21:1 Tapi domma marbulawan halak Israel i Mispa sonon: Sahalak pe lang humbanta bulih mambere boruni bahen parinangon ni halak Benjamin. (ay. 7, 18; bd. 20:1.) 21:1 Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpa, demikian: “Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi isterinya.”
21:2 Jadi das ma bangsa ai hu Betel, lanjar tading ma sidea ijai ronsi bodari ilobei ni Naibata, anjaha ipagogoh bei ma sorani doruh-doruh, (bd. 20:18, 23.) 21:2 Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras,
21:3 nini sidea ma: Mase ma, ale Jahowa, Naibata ni Israel, masa na sonin itongah-tongah ni halak Israel, pala moru sadari on sada marga hun tongah-tongah ni halak Israel? 21:3 katanya: “Mengapa, ya TUHAN, Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang?”
21:4 Dob ai patarni ai ipagirah bangsa ai ma puho, ipauli sidea ma ijai sada anjap-anjap, anjaha igalangkon ma galangan situtungon pakon galangan hatarimakasihon. (bd. 20:26.) 21:4 Keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan.
21:5 Dob ai nini halak Israel ma: Ise do humbani ganup marga ni halak Israel, na so roh tangkog hu partumpuan on hulobei ni Jahowa? Ai domma marbulawan sidea pangkei-pangkei, barang ise na so marayak Jahowa hu Mispa, maningon marutang hosah do ia. (bd. 20:1.) 21:5 Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel: “Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap TUHAN?” Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap TUHAN di Mizpa, demikian: “Pastilah ia dihukum mati.”
21:6 Maidop ma uhur ni halak Israel mangidah halak Benjamin, saninani ai, nini sidea ma: Siap do hape sada marga sadari on humbani halak Israel. (ay. 3.) 21:6 Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu, maka kata mereka: “Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel.
21:7 Aha do sibahenonta hubani na tading ai, ase dong parinangon ni sidea bei, ai domma marbulawan hita hubani Jahowa, na so bulih bereonta humbani borunta bahen parinangon ni sidea? (ay. 1.) 21:7 Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan isteri, karena kitalah yang bersumpah demi TUHAN untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi isterinya?”
21:8 Halani ai do ase ihatahon sidea: Adong do humbani marga ni halak Israel, na so tangkog hu Mispa hubani Jahowa? Jadi tonggor ma, seng dong hape barang ise na tangkog hu parsaranan ai, hun Jabes-Gilead, marayak tumpuan ai. (1 Sam. 11:1.) 21:8 Sebab itu berkatalah mereka: “Dari suku-suku Israel adakah satu yang tidak datang menghadap TUHAN di Mizpa?” Lalu tampaklah, bahwa dari Yabesh-Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu.
21:9 Ai sanggah na binilang bangsa ai, tonggor ma, sahalak pe lang adong dalahi ijai humbani par Jabes-Gilead. 21:9 Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabesh-Gilead.
21:10 Jadi ipabangkit humpulan ai ma hujai sapuluh dua ribu halak sagala na bisang marmunsuh. Iparentahkon ma hubani sidea: Laho ma nasiam, raseihon nasiam ma par-Jabes Gilead bani podang, ronsi puang-puang pakon naetek-etek. (5 Mus. 13:16.) 21:10 Maka perkumpulan itu menyuruh ke situ dua belas ribu orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka, demikian: “Pergilah, pukullah penduduk Yabesh-Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak.
21:11 On ma sibahenon nasiam: Sagala dalahi pakon puang-puang, na dob hinasomanan ni dalahi modom, maningon siaphononkon do. (4 Mus. 21:2; 31:27.) 21:11 Tetapi perbuatlah begini: hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas.”
21:12 Jadi jumpah sidea ma humbani par-Jabes Gilead ompat ratus anak boru, na so ongga hinasomanan ni dalahi modom, anjaha iboan sidea ma ai hu parsaranan ai hu Silo, na i tanoh Kanaan. 21:12 Mereka menjumpai di antara penduduk Yabesh-Gilead empat ratus orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki, lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo, di tanah Kanaan.
21:13 Dob ai isuruh ganup humpulan ai ma suruhanni padaskon hata hubani halak Benjamin, na i dolog batu Rimmon, maningtingkon damei hubani sidea. (bd. 20:47.) 21:13 Sesudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada bani Benyamin yang ada di bukit batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka.
21:14 Jadi mulak ma ijia halak Benjamin, ibere ma hubani sidea naboru, na pinagoluh humbani naboru ni par-Jabes Gilead, tapi seng sungkup hubani sidea. 21:14 Pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesh-Gilead; tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka.
21:15 Idop do uhur ni bangsa ai mangidah marga Benjamin, halani na dob binahen ni Jahowa rikah bani marga ni halak Israel. (ay. 3, 6.) 21:15 Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena TUHAN telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel.
21:16 Dob ai nini sintua ni humpulan ai ma: Aha ma bahenonta hubani halak na tading ai, ase dong parinangon ni sidea, halani na dob siap ai naboru humbani halak Benjamin? 21:16 Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu: “Apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan isteri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin.”
21:17 Nini sidea ma: Sagala na maluah, ai ma simada parbagianan ni halak Benjamin, ase ulang lanjar sasap sada marga humbani halak Israel. 21:17 Lagi kata mereka: “Warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel.
21:18 Tapi anggo hita seng bulih bereonta borunta bahen parinangon ni sidea. Ai domma marbulawan halak Israel: Hona papa ma barang ise, na mamberehon boru hubani halak Benjamin. (ay. 1, 7.) 21:18 Tetapi kita ini tidak dapat memberikan isteri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita.” Sebab orang-orang Israel telah bersumpah, demikian: “Terkutuklah orang yang memberikan isteri kepada suku Benyamin!”
21:19 Jadi nini sidea ma: Masa do ganup tahun pesta bani Jahowa i Silo, na i utara ni Betel, na i hapoltakan ni dalan na bolon, na tangkog hun Betel laho hu Sikem pakon dangsina ni Lebona. 21:19 Lalu kata mereka pula: “Setiap tahun ada perayaan bagi TUHAN di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikhem dan di sebelah selatan Lebona.”
21:20 Ihatahon sidea ma hubani halak Benjamin: Laho ma nasiam monggop i pohon anggur, 21:20 Maka mereka berpesan kepada bani Benyamin, demikian: “Pergilah menghadang di kebun-kebun anggur.
21:21 pardiateihon nasiam ma anggo luar ma boru ni par-Silo laho manortor-nortor marodor-odor, jadi luar ma nasiam hun pohon anggur ai, anjaha ganup nasiam manluahon sada humbani boru ni par-Silo bahen parinangonni, lanjar boan nasiam ma hu tanoh Benjamin. 21:21 Perhatikanlah baik-baik; maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi isterinya dan pergi ke tanah Benyamin.
21:22 Dob ai anggo roh bapa ni sidea barang botou ni sidea laho mangaduhon ai bennami, hatahononnami ma hubani sidea: Bere nasiam ma sidea bennami. Ai seng ibuat hanami bani ganup halak na gabe parinangonni marhitei humbani porang; sedo homa nasiam sandiri na mamberehon sidea bani sidea; halani ai seng na marsalah nasiam ibagas ai. 21:22 Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka: Serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi isteri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka; sebab seandainya demikian, kamu bersalah.”
21:23 Jadi ibahen halak Benjamin ma sonai, ipambuat bei ma boru marguru hubani bilangan ni sidea humbani panortor ai, ai ma na nirampas ni sidea; dob ai laho ma sidea mulak hubani parbagianan ni sidea, ipauli sidea ma use hutani lanjar marianan ijai. (ay. 12; bd. 20:47.) 21:23 Jadi bani Benyamin berbuat demikian; dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu mereka mengambil perempuan, jumlahnya sama dengan jumlah mereka, kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana.
21:24 Laho ma homa halak Israel hunjai bani panorang ai, mulak bei hubani margani pakon bangsani; mulak ma sidea hunjai ganup hu parbagiananni bei. 21:24 Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya; mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya.
21:25 Bani panorang ai seng adong raja i Israel; ganup do marsibahen na pintor domu bani uhurni bei. (bd. 17:6.) 21:25 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel; setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
<< Hakim-hakim 20 Rut 1 >>