Hakim-hakim 20

20:1 Dob ai luar ma ganup halak Israel, hun Dan das hu Barseba sonai homa hun tanoh Gilead; martumpu ma tumpuan ai, songon sada halak hulobei ni Jahowa i Mispa. (bd. 11:11; 1 Sam. 7:5.) 20:1 Lalu majulah semua orang Israel; dari Dan sampai Bersyeba dan juga dari tanah Gilead berkumpullah umat itu secara serentak menghadap TUHAN di Mizpa.
20:2 Jadi jongjong ma kopala ni ganup bangsa Israel marsasamarga mambobahon kuria ni bangsa ni Naibata, ompat ratus ribu halak bilanganni, mardalan nahei, na marsinjatahon podang. (1 Sam. 14:38.) 20:2 Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya empat ratus ribu orang berjalan kaki, yang bersenjatakan pedang.
20:3 Ibogei halak Benjamin ma, paboa na dob tangkog halak Israel hu Mispa. Nini halak Israel ma: Patugah ma sonaha parjadi ni hajahaton ai. 20:3 Kedengaranlah kepada bani Benyamin, bahwa orang Israel telah maju ke Mizpa. Berkatalah orang Israel: “Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi.”
20:4 Nini halak Levi, paramangon ni puang-puang na tarbunuh ai ma mambalosi: Das ma ahu pakon parinangonku hu Gibea, huta ni halak Benjamin, sihol marborngin ijai namin. (bd. 19:15, 22.) 20:4 Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab: “Aku sampai dengan gundikku di Gibea kepunyaan suku Benyamin untuk bermalam di sana.
20:5 Dob ai jongjong bei ma par-Gibea dompak ahu, anjaha iinggoti sidea ma rumah ai borngin laho mandorab ahu; itahihon uhur ni sidea do sihol mambunuh ahu, anjaha iparseda do parinangonku pala matei. 20:5 Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka, sehingga mati.
20:6 Hubuat ma parinangonkai, hutoktoki ma ia anjaha hupantongoskon ma hu ganup tanoh parbagianan ni halak Israel, halani na so adat pakon hasamboron do na binahen ni halak ai itongah-tongah ni halak Israel. 20:6 Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel.
20:7 Tonggor ma, haganup nasiam halak Israel ijon do nuan. Bere nasiam ma partimbangannasiam pakon sipasingatnasiam. 20:7 Sekarang kamu sekalian, orang Israel, telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu.”
20:8 Jadi jongjong ma ganup bangsa ai, hira sada halak mangkatahon: Seng bulih barang ise humbanta laho hu lampo-lamponi, sahalak pe lang bulih mulak hu rumahni. 20:8 Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak, sambil berkata: “Seorang pun dari pada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun dari pada kita takkan pulang ke rumahnya.
20:9 On pe, pasal sibahenonta hubani Gibea, marruji-ruji ma hita laho mamorang sidea. 20:9 Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea; memeranginya, dengan membuang undi!
20:10 Buat hita ma sapuluh halak humbani na saratus humbani ganup marga ni Israel, anjaha saratus humbani na saribu, anjaha saribu humbani na salaksa, laho pasirsir bohal hubani na mabuei on, ase rohkonsi sidea bahenon ma hubani Gibea-Benjamin romban hubani hasamboron, na binahen ni sidea ai itongah-tongah ni halak Israel. (ay. 6.) 20:10 Kita akan memilih dari seluruh suku Israel sepuluh orang dari tiap-tiap seratus, seratus orang dari tiap-tiap seribu, seribu orang dari tiap-tiap sepuluh ribu, untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea-Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel.”
20:11 Sonai ma martumpu ganup halak Israel mangimbang huta ai, martumpu songon sada halak. (ay. 14.) 20:11 Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak.
20:12 Dob ai isuruh marga-marga ni Israel ma suruhanni hubani marga Benjamin mangkatahon: Hajahaton aha do na masa itongah-tongahnasiam in? 20:12 Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan: “Apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu!
20:13 On pe, ondoskon nasiam ma dalahi, paruhur na jahat na i Gibea in, ase ibunuh hanami sidea, laho mamurpurhon sapata ni hajahaton in hun tongah-tongah ni Israel. Tapi seng itangihon halak Benjamin hata ni sanina-saninani, halak Israel ai. (bd. 19:22; 5 Mus. 17:7.) 20:13 Maka sekarang, serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.” Tetapi bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu.
20:14 Lambin martumpu tene halak Benjamin hun huta na legan hu Gibea, laho marporang dompak halak Israel. (Luk. 14:31.) 20:14 Sebaliknya, bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel.
20:15 Tarbilang halak Benjamin sadarini ai hun huta na legan ai: dua puluh onom ribu halak, na marsinjatahon podang, seng ipadihut parhuta Gibea, na tarbilang pitu ratus dalahi na pinilih. 20:15 Pada hari itu dihitunglah jumlah bani Benyamin dari kota-kota lain itu: dua puluh enam ribu orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea, yang terhitung tujuh ratus orang pilihan banyaknya.
20:16 Humbani ganup na mabuei ai adong pitu ratus dalahi na tarpilih, halak parjaluk; ganup do sidea pandei mangumbalangkon batu na so ongga pilit ronsi sada jambulan pe. 20:16 Dari segala laskar ini ada tujuh ratus orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun.
20:17 Tapi halak Israel, seng ipadihut halak Benjamin, ompat ratus ribu halak do bilanganni, na marsinjatahon podang, haganupan ai halak parporang do. 20:17 Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya; dengan tidak termasuk suku Benyamin ada empat ratus ribu orang yang bersenjatakan pedang; semuanya itu prajurit.
20:18 Bingkat ma halak Israel laho hu Betel, laho manungkun Naibata, nini ma: Ise do humbannami mambobahon laho marporang dompak halak Benjamin? Balos ni Jahowa: Halak Juda do na parlobei. (ay. 26, 27; bd. 1:1, 2; 21:2.) 20:18 Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah: “Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan bani Benyamin?” Jawab TUHAN: “Suku Yehudalah lebih dahulu.”
20:19 Jadi girah sogod bingkat ma halak Israel, anjaha marsaran ma sidea manghubu Gibea. 20:19 Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea.
20:20 Dob ai luar ma halak Israel laho marporang dompak halak Benjamin; iatur halak Israel ma barisan ni bala ni sidea mangimbang sidea dohorhon Gibea. 20:20 Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin; orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea.
20:21 Luar homa ma halak Benjamin hun Gibea, gabe radak ma sadarini ai dua puluh dua ribu halak Israel ibunuh sidea. 20:21 Juga bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi dua puluh dua ribu orang dari antara orang Israel pada hari itu.
20:22 Tapi patumpu gogoh ma use bala ni Israel, lanjar iatur sidea ma use barisan ni bala ni sidea bani ianan ni sidea hinan. 20:22 Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula.
20:23 Dob ai tangkog ma halak Israel, jadi doruh-doruh ma sidea ilobei ni Jahowa das ronsi bodari; isungkun sidea ma Jahowa: Bulih ope ulakonnami marporang dompak halak Benjamin, angginami ai? Balos ni Jahowa: Tangkog ma hanima mandorab sidea. (bd. 21:2.) 20:23 Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan TUHAN sampai petang, sesudah itu mereka bertanya kepada TUHAN: “Akan pergi pulakah kami berperang melawan bani Benyamin, saudara kami itu?” Jawab TUHAN: “Majulah melawan mereka.”
20:24 Jadi patarni ai idohori halak Israel ma halak Benjamin. 20:24 Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat bani Benyamin,
20:25 Luar homa ma halak Benjamin hun Gibea manjumpahkon sidea bani ari na paduahon ai; radak use ma halak Israel sapuluh ualuh ribu halak ibunuhi halak Benjamin; haganupan ai halak na marsinjatahon podang do. (1 Mus. 49:27.) 20:25 maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi delapan belas ribu orang di antara orang-orang Israel; semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang.
20:26 Dob ai tangkog use ma halak Israel rap pakon ganup bangsa ai hu Betel anjaha doruh-doruh; hundul ma sidea ijai ilobei ni Jahowa, anjaha marpuasa sadarini ai das ronsi bod ari, lanjar manggalangkon galangan situtungon pakon galangan pardameian ilobei ni Jahowa. (ay. 18.) 20:26 Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel; di sana mereka tinggal menangis di hadapan TUHAN, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN.
20:27 Isungkun halak Israel ma Jahowa bani panorang ia, ijai do poti parpadanan ni Naibata, 20:27 Dan orang-orang Israel bertanya kepada TUHAN — pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah,
20:28 anjaha si Pinehas anak ni si Eleasar, anak ni si Aron do na gabe malim ijai — nini sidea ma: Bulih ope ulakonnami bingkat marmunsuh dompak halak Benjamin, angginami ai, barang parontihononnami ma? Nini Jahowa ma mambalosi sidea: Tangkog ma hanima, patar ondoskononku ma sidea hubagas tanganmu. (Jos. 22:13; Ps. 60:12.) 20:28 dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu — kata mereka: “Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu?” Jawab TUHAN: “Majulah, sebab besok Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu.”
20:29 Dob ai isuruh halak Israel ma halak monggop inggot Gibea. 20:29 Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea.
20:30 Jadi tangkog ma halak Israel patoluarianhon dompak halak Benjamin, anjaha iatur ma barisanni dompak Gibea songon na dob salpu. 20:30 Pada hari ketiga majulah orang-orang Israel melawan bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah.
20:31 Luar ma halak Benjamin manjumpahkon bangsa ai; hona pinah ma sidea hun huta ai hu dalan na bolon, na laho dompak Betel sada, na sada nari dompak Gibea, anjaha ipungkah sidea ma mambunuh halak Israel songon na dob salpu hira-hira tolu puluh halak bani ladang ai. 20:31 Maka majulah bani Benyamin menyerbu laskar itu; mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya — yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea melalui padang — sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira tiga puluh orang di antara orang Israel.
20:32 Jadi nini halak Benjamin ma: Domma radak sidea i lobeita songon bani mungkahni ai. Tapi domma manriah hinan halak Israel: Lintun ma hita laho maminah sidea hu dalan na bolon. (Jos. 8:5, 6.) 20:32 Maka kata bani Benyamin: “Orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula.” Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat lebih dahulu: “Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya.”
20:33 Dob ai jongjong ma ganup halak Israel hun iananni, anjaha iatur ma barisanni i Baal-Tamar; luar ma homa halak Israel pangonggopi ai humbani iananni hu ianan na lumbang dohorhon Geba hampit hasundutan ni Gibea. (Jos. 8:19.) 20:33 Jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal-Tamar, sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba,
20:34 Anjaha bingkat ma sapuluh ribu jolma pilihan humbani halak Israel mandorab Gibea, gabe jobu tumang ma parporangan ai; tapi lang ibotoh halak Benjamin na dohor ma hamagouan mangonai sidea. (ay. 41.) 20:34 dan sampai di depan Gibea, sebanyak sepuluh ribu orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka.
20:35 Jadi italuhon Jahowa ma halak Benjamin na mangimbang halak Israel, gabe radag ma sadarini ai humbani halak Benjamin dua puluh lima ribu saratus halak, ganupan halak na marsinjatahon podang. (ay. 46.) 20:35 TUHAN membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin dua puluh lima ribu seratus orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang.
20:36 Iidah halak Benjamin ma na dob talu sidea. Maporus ma halak Israel ilobei ni halak Benjamin, ai domma marhatengeran sidea bani halak panggompangi, na sinuruh ni sidea laho mandorab Gibea. 20:36 Bani Benyamin melihat, bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin — sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea —
20:37 Dob ai ioloskon na manggompangi ai ma mandorab Gibea, maju ma sidea, anjaha itampuli ma parhuta ai bani podang. 20:37 maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang.
20:38 Tanda na dob niriahkon ni halak Israel pakon halak panggompangi ai, ai ma, anggo domma maripul timus na banggal ibahen sidea hun huta ai, (Jos. 8:8, 20, 21.) 20:38 Tetapi orang-orang Israel telah bermupakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu.
20:39 maningon marhusor ma sidea marporang. Domma ipungkah halak Benjamin mangonjar halak Israel, anjaha ibunuhi hira-hira tolu puluh halak humbani halak Israel, nini sidea ma: Domma talu tumang sidea use marimbang hita songon bani parporangan na parlobei ai. 20:39 Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira tiga puluh orang, karena pikir mereka: “Tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu.”
20:40 Tapi dob mamungkah maripul hu atas tanda timus ai hun huta ai, mangkawah ma halak Benjamin hupudi; tonggor ma, domma matutung ganup huta ai anjaha apuyni martimpul hu atas. 20:40 Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, apinya naik ke langit.
20:41 Dob ai marhusor ma halak Israel, gobir ma halak Benjamin, ai domma iidah sidea dohor ma hamagouan bani sidea. 20:41 Lagipula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat, bahwa malapetaka datang menimpa mereka.
20:42 Jadi maporus ma sidea hun lobei ni halak Israel dompak halimisan; tapi seng tarlembangi sidea parporangan ai, anjaha halak na roh hun huta ai manraseihon sidea, sagala na itongah-tongah ni sidea. 20:42 Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu, ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka, lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya.
20:43 Iinggoti sidea ma halak Benjamin, ipardakdak ma sidea anjaha iluntak-luntak das ronsi tontang ni Gibea hampit hapoltakan. 20:43 Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandanya sampai di depan Gibea, di sebelah timur.
20:44 Jadi radak ma humbani halak Benjamin sapuluh ualuh ribu halak, ganupan halak na bisang. 20:44 Dari bani Benyamin ada tewas delapan belas ribu orang, semuanya orang-orang gagah perkasa.
20:45 Dob ai marhusor ma sidea, maporus dompak halimisan hu dolog batu Rimmon; lima ribu halak humbani sidea rasei i dalan na bolon ai, anjaha ipardakdak do sidea das hu Gideon, anjaha ibunuh do humbani sidea dua ribu halak. 20:45 Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka: lima ribu orang; mereka diburu sampai ke Gideom dan dipukul mati dua ribu orang dari mereka.
20:46 Ase ganup jolma na rasei humbani halak Benjamin sadarini ai dua puluh lima ribu halak do, na marsinjatahon podang, anjaha ganupan ai halak na bisang do. 20:46 Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah dua puluh lima ribu orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa.
20:47 Tapi onom ratus halak do na marhusor anjaha na maporus hu halimisan das hu dolog batu Rimmon, lanjar marianan i dolog batu Rimmon ompat bulan dokahni. (bd. 21:13.) 20:47 Tetapi enam ratus orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal empat bulan lamanya di bukit batu itu.
20:48 Dob ai mulak ma halak Israel hubani halak Benjamin, anjaha itampuli ma sidea bani podang, jolma pakon pinahan pakon sagala na jumpah sidea. Anjaha sagala huta na dapot sidea itutung sidea do. 20:48 Tetapi orang-orang Israel kembali kepada bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia baik hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api.
<< Hakim-hakim 19 Hakim-hakim 21 >>