Hakim-hakim 18

18:1 Bani panorang ai seng dong raja bani halak Israel; anjaha bani ari ai mangindahi parbagiananni do halak Dan bahen iananni, ai das hubani ari ai seng dapotan parbagianan ope sidea itongah-tongah ni halak Israel. (bd. 1:34; 17:6.) 18:1 Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap, sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel.
18:2 Dob ai ipabangkit halak Dan ma lima halak na bisang humbani haganup tumpuan ni sidea, na marasal hun Zora pakon Estaol, laho mangkahapi tanoh ai pakon mantulimatisi, anjaha nini ma dompak sidea: Laho ma nasiam mamareksai tanoh in! Jadi dob das sidea hu dolog Efraim, hu rumah ni si Mika, marborngin ma sidea ijai. (bd. 13:25; 17:1.) 18:2 Sebab itu bani Dan menyuruh dari kaumnya lima orang dari seluruh jumlah mereka, semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esytaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka: “Pergilah menyelidiki negeri itu.” Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mikha, bermalamlah mereka di sana.
18:3 Dohorhonsi sidea hu rumah ni si Mika ai, itanda sidea ma sora ni halak Levi na maposo ai, lanjar tuluy ma sidea hujai anjaha nini hubani: Ise do na mamboan ham hujon? Aha do horjamu ijon anjaha mardia do ham hujon? (bd. 17:7.) 18:3 Ketika mereka ada dekat rumah Mikha itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu, lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya: “Siapakah yang membawa engkau ke mari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?”
18:4 Nini ma dompak sidea: Sonon-sonon do ibahen si Mika hubangku; iupahi do ahu gabe malim bani. 18:4 Katanya kepada mereka: “Begini begitulah dilakukan Mikha kepadaku; ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya.”
18:5 Dob ai nini sidea ma hubani: Mahua sungkun ma hubani Naibata, ase ibotoh hanami barang na manjadi do na idalankon hanami on? (bd. 17:5.) 18:5 Kata mereka kepadanya: “Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil.”
18:6 Nini malim ai ma dompak sidea: Laho ma nasiam ibagas damei! Dear do dalan na nilangkahkon nasiam on bani pangidah ni Jahowa. (Pod. 5:21; Jer. 16:17.) 18:6 Kata imam itu kepada mereka: “Pergilah dengan selamat! Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh TUHAN.”
18:7 Dob ai laho ma na lima halak ai, gabe das ma sidea hu Lais. Iidah sidea ma mardamei-damei do rayat na marianan ijai ai, mangirikkon adat ni halak Sidon, sonang anjaha damei, seng hurangan atap bani aha pe na adong i tanoh on, bayak tumang do sidea; daoh do sidea humbani halak Sidon, anjaha seng dong parsaoran ni sidea pakon halak na legan. (Jos. 19:47.) 18:7 Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah, bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tenteram, menurut adat orang Sidon, aman dan tenteram. Orang-orang itu tidak kekurangan apa pun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapa pun juga.
18:8 Jadi dob mulak na lima halak ai hubani sanina ni sidea i Zora pakon i Estaol, nini saninani ai ma dompak sidea: Aha do baritanasiam? 18:8 Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esytaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka: “Apakah yang kamu dapati di sana?”
18:9 Nini sidea ma mambalosi: Bingkat ma hita mandorab sidea, ai domma iidah hanami tanoh ai, anjaha tonggor ma, dear tumang do tanoh ai. Sai soh soh ope nasiam? Ulang ma marlambat-lambat nasiam manoluk tanoh ai bahen parbagianannasiam. 18:9 Jawab mereka: “Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam! Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu.
18:10 Anggo das ma nasiam hujai, jumpah nasiam ma ijai sada bangsa na marsonang-sonang. Lumbang do tanoh ai hu siamun sambilou, tongon, domma ibere Naibata tanoh ai hubagas tangannasiam, ai ma sada tanoh na so hurangan pasal aha pe na adong i tanoh on. (ay. 6.) 18:10 Apabila kamu memasukinya kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tenteram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya, Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu; itulah tempat yang tidak kekurangan apa pun yang ada di muka bumi.”
18:11 Jadi bingkat ma hunjai, hun Zora pakon Estaol, onom ratus halak humbani halak Dan, na marsinjata bei laho hu parporangan. 18:11 Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esytaol, enam ratus orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata.
18:12 Dob ai tangkog ma sidea lanjar marsaran i Kirjat-Jearim i Juda; halani ai do ase margoran ianan ai parsaranan Dan ronsi sadari on, tibalni hampit hasundutan ni Kirjat-Jearim. (bd. 13:25.) 18:12 Mereka maju, lalu berkemah di Kiryat-Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane-Dan sampai sekarang; letaknya di sebelah barat Kiryat-Yearim.
18:13 Hunjai mardalan ma sidea torus hu dolog Efraim, gabe das ma sidea hu rumah ni si Mika. (bd. 17:1.) 18:13 Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mikha.
18:14 Dob ai nini silima halak na dob mangkahapi tanoh ai ma dompak sanina-sanina ni sidea ai ma: Ibotoh nasiam do, paboa na adong do i rumah on baju efod, terafim, gana-gana na niuhir pakon gana-gana na tinuang? On pe timbang nasiam ma barang aha do sibahenonnasiam. (bd. 17:4, 5.) 18:14 Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu, katanya kepada saudara-saudara sesukunya: “Tahukah kamu, bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat!”
18:15 Jadi tuluy ma sidea hujai, gabe das ma sidea hu rumah ni halak Levi na maposo ai, hu rumah ni si Mika, anjaha isungkun sidea ma barang na sonang do ia. 18:15 Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mikha, dan menanyakan apakah ia selamat.
18:16 Ia sionom halak na humbani halak Dan ai, na marsinjata porang ai, jongjong do ilambung ni horbangan. 18:16 Sementara keenam ratus orang dari bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang,
18:17 Tapi silima halak, na dob mangkahapi tanoh ai, masuk ma hubagas, ipambuat ma gana-gana na niuhir, baju efod, terafim pakon gana-gana na tinuang ai. Jongjong do anggo malim ai i horbangan rap pakon sionom ratus halak, na marsinjata porang ai. 18:17 maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus, masuk ke dalam lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan keenam ratus orang yang diperlengkapi dengan senjata itu.
18:18 Jadi dob masuk sidea hu rumah ni si Mika, anjaha dob ibuat gana-gana na niuhir, baju efod, terafim pakon gana-gana na tinuang ai nini malim ai ma dompak sidea: Aha do na binahen nasiam in? 18:18 Tetapi, setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mikha dan mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka: “Berbuat apakah kamu ini?”
18:19 Jadi nini sidea ma hubani: Sip ham, songom ham pamanganmu, irikkon ham ma hanami, ham ma jadi bapa pakon malim bennami; ija do dearan bamu, gabe malim i rumah ni sada halak, barang malim ham bani sada pangku ampa marga ni Israel? (bd. 17:10.) 18:19 Tetapi jawab mereka kepadanya: “Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami dan jadilah bapak dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu: menjadi imam untuk seisi rumah satu orang atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?”
18:20 Jadi malas ma uhur ni malim ai, ibuat ma baju efod, terafim pakon gana-gana na niuhir ai, lanjar laho ma ia hu tongah-tongah ni na mabuei ai. 18:20 Maka gembiralah hati imam itu, diambilnyalah efod, terafim dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak.
18:21 Dob ai marhusor ma sidea lanjar bingkat, ibahen sidea ma hulobei ni sidea sagala dakdanak, pinahan pakon ugas-ugas na maharga. 18:21 Kemudian berbaliklah mereka dan pergi, dengan anak-anak, ternak dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka.
18:22 Dobkonsi tardaoh sidea hun rumah ni si Mika, martumpu ma dalahi parlambung rumah ni si Mika, lanjar iayaki sidea ma halak Dan ai. 18:22 Ketika mereka telah jauh dari rumah Mikha, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mikha dan orang-orang itu mengejar bani Dan itu.
18:23 Idiloi sidea ma halak Dan ai. Marhusor ma halak Dan ai, lanjar nini ma dompak si Mika: Aha sihol bam, ase iarahkon ho halak in? 18:23 Mereka memanggil-manggil bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mikha: “Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?” Lalu jawabnya:
18:24 Nini ma mambalosi: Ibuat nasiam do naibatangku, na hupadear in rap pakon malim in, lanjar bingkat nasiam. Aha mando na tading bangku? Aha do homa na hinatahon nasiam bangku: Aha sihol bam? (1 Mus. 31:30; 2 Mus. 32:4.) 18:24 “Allahku yang kubuat serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku: Mau apa engkau?”
18:25 Nini halak Dan ai ma mambalosi: Ulang be tarbogei soramu bennami, holi adong halak na mandorab ho halani borit ni uhurni, gabe rotap hosahmu pakon hosah ni parrumahmu. 18:25 Berkatalah bani Dan kepadanya: “Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami, nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa.”
18:26 Jadi, dob ai itoruskon halak Dan ma pardalanan ni sidea. Jadi dob iidah si Mika gogohan do sidea humbani, marhusor ma ia lanjar mulak hu rumahni. 18:26 Lalu bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mikha, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat dari padanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya.
18:27 Ia halak Dan, na mamboan ugas-ugas, na pinauli ni si Mika ai, sonai homa malimni, irohi sidea ma Lais, ai ma bangsa na marsonang-sonang anjaha na mardamei ai, lanjar italuhon ma sidea marhitei podang anjaha itutung sidea ma hutani. 18:27 Lalu bani Dan, dengan membawa barang-barang yang dibuat Mikha, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tenteram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar.
18:28 Seng dong na paluahkon sidea, ai holang do huta ai hun Sidon, anjaha seng dong parsaoran ni sidea pakon halak na legan, ambah ni ai bani habungan do huta ai dohorhon Bet-Rehob. Ipauli sidea ma use huta ai lanjar marianan ijai. (ay. 7; Jos. 19:47.) 18:28 Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapa pun juga. Letak kota itu di lembah Bet-Rehob. Kemudian bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana.
18:29 Anjaha ibahen sidea ma goran ni huta ai Dan, mangihutkon goran ni si Dan, ompung ni sidea ai, anak ni si Israel; Lais do goran ni huta ai sapari. (Jos. 19:47.) 18:29 Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais.
18:30 Ipajongjong halak Dan ai ma gana-gana na niuhir ai bani sidea, anjaha si Jonatan, anak ni si Gersom, anak ni si Musa, ia do gabe malim bani marga Dan pakon bani ginomparni, ronsi ari na tarbuang pangisi ni nagori ai. (1 Raj. 12:29.) 18:30 Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu, lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan.
18:31 Jadi ipajongjong sidea ma itongah-tongah ni sidea gana-gana na binahen ni si Mika ai, anjaha ijai do gana-gana ai sadokah adong lampo-lampo ni Naibata i Silo. (Jos. 18:1; 1 Sam. 7:3-4.) 18:31 Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mikha itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo.
<<  Hakim-hakim 17 Hakim-hakim 19 >>