Hakim-hakim 16

16:1 Bani na sahali laho ma si Simson hu huta Gasa, iidah ma ijai sada boru jalang, lanjar iparayak ma. 16:1 Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia.
16:2 Dong ma na patugahkon hubani halak parhuta Gasa: Roh do si Simson hubagas huta on, jadi iinggoti anjaha ionggopi sidea ma ia ilambung horbangan ni huta ai layur sabornginni ai, tapi sip do sidea sabornginni ai, ai nini uhur ni sidea: Patar marayak siang ari ma bunuh hita ia. 16:2 Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza: “Simson telah datang ke sini,” maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota, tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya: “Nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia.”
16:3 Tapi modom do si Simson ronsi tongah borngin: Tongah bornginhonsi puho ma ia, ijolom ma haduasi labah ni horbangan ni huta ai, pakon tiangni na dua ai, lanjar idokdok ma rap pakon pating-patingni; itampeihon ma ai hu abarani anjaha iusung ma ai hu pakpak ni dolog na ilobei ni Hebron. 16:3 Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron.
16:4 Dob ai rosuh ma uhurni mangidah sada naboru i habungan Sorek, goranni si Delila. 16:4 Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila.
16:5 Jadi roh ma raja-raja ni halak Palistim hubani anjaha nini ma: Sai elek-elek anjah tulimati ma ia, atap halani aha do hagogohonni na banggal ai, anjaha marhitei aha do tartaluhon hanami ia ampa manangkutsi laho patundukkonsi; ganup pe hanami mamberehon bam saribu saratus duit pirak. (bd. 14:15.) 16:5 Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata: “Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan seribu seratus uang perak kepadamu.”
16:6 Jadi nini si Delila ma dompak si Simson: Patugah ma bangku, halani aha do hagogohonmu na banggal in, anjaha marhitei aha do ham sangkuton laho patundukkon ham? 16:6 Lalu berkatalah Delila kepada Simson: “Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?”
16:7 Nini si Simson ma mambalosi: Anggo isangkut ahu bani pitu tali panah na baru, na so horah ope, gabe galek ma ahu, gabe songon jolma na legan. 16:7 Jawab Simson kepadanya: “Jika aku diikat dengan tujuh tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain mana pun juga.”
16:8 Dob ai iboan raja-raja ni Palistim ma hubani pitu tali panah na baru na so horah ope, jadi isangkut naboru ai ma ia bani tali ai. 16:8 Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa tujuh tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu,
16:9 Tapi adong do halak na monggop isuruh ibagas kamar, dob ai idilohon naboru ai ma: Halak Palistim mandorab ham, Simson! Tapi irotapkon ma tali panah ai songon tali rami na rotap binahen ni apuy. Jadi seng tarbotoh rusia ni hagogohonni ai. (bd. 15:14.) 16:9 sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya: “Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!” Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus, apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu.
16:10 Dob ai nini si Delila ma dompak si Simson: Tonggor ma, ioto-otoi ham do hape ahu anjaha iladungi ham, on pe patugah ham ma bangku, barang marhitei aha do ham boi sangkuton. 16:10 Kemudian berkatalah Delila kepada Simson: “Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat.”
16:11 Nini ma mambalosisi: Anggo isangkut ahu bani tali na baru, na so ongga pinakei ope atap bani horja aha pe, gabe galek ma ahu, gabe songon halak na legan. 16:11 Jawabnya kepadanya: “Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apa pun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain mana pun juga.”
16:12 Dob ai ibuat si Delila ma tali na baru, isangkut ma ia bani tali ai, anjaha idilohon ma: Halak Palistim mandorab ham, Simson! Anjaha halak na monggop ai ibagas kamar do. Tapi irotapkon ma tali ai hun tanganni songon bonang tumang. 16:12 Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya: “Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!” — di kamar ada orang bersiap-siap — tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja.
16:13 Dob ai nini si Delila ma dompak si Simson: Ronsi nuan ioto-otoi ham do ahu anjaha iladungi ham; patugah ma bangku naha do manangkut ham. Nini ma hubani: Anggo idandan ho na pitu pusuk buhit ni ulungku rap pakon tali pasa, dob ai ipakuhon ai hubani dingding, gabe galek ma ahu, gabe songon halak na legan. (ay. 19.) 16:13 Berkatalah Delila kepada Simson: “Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat.” Jawabnya kepadanya: “Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain mana pun juga.”
16:14 Jadi sanggah na modom ia, ibuat si Delila ma na pitu pusuk buhit ai, anjaha idandan ma ai marhitei tali pasa ai, dob ai ipakuhon ma hu dingding. Dob ai idilohon ma: Halak Palistim mandorab ham, Simson! Tapi puho ma ia humbani na modom ai, irotapkon ma paku pakon tali pasa ai. 16:14 Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya: “Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson.” Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu.
16:15 Nini naboru ai ma hubani: Mase ma ihatahon ham: Holong do uhurhu bam, hape seng hubangku uhurmu? Domma tolu hali ahu ioto-otoi ham, anjaha lalap seng ipatugah ham hubangku, ija do tibal ni gogohmu na banggal in. 16:15 Berkatalah perempuan itu kepadanya: “Bagaimana mungkin engkau berkata: Aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah tiga kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar.”
16:16 Tapi dob sai ielek-elek naboru ai ia siap arian, anjaha isosak-sosak, gabe mandolei ma ia anjaha sihol matei. (bd. 14:17.) 16:16 Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya.
16:17 Dob ai ipatugah ma hubani ganup ponopan ni uhurni, nini ma hubani: Seng ongga dais pisou parsuhur hubani ulungku, ai halak nasir do ahu bani Naibata humbani parnaibataan nari. Porini isuhur ahu, surut ma gogohku humbangku, gabe galek ma ahu, gabe songon jolma na legan. (bd. 13:5.) 16:17 Maka diceritakannyalah kepadanya segala isi hatinya, katanya: “Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap dari padaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain.”
16:18 Jadi dob iidah si Delila, na dob pinatugah bani ganupan ponopan ni uhurni ai, isuruh ma na mandilo raja-raja ni halak Palistim, nini ma dompak sidea: Roh ma nasiam sahali on, ai domma ipatugah bangku ganup ponopan ni uhurni. Dob ai tangkog ma raja-raja ni halak Palistim ai bani, lanjar iboan ma duit ai. 16:18 Ketika dilihat Delila, bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya: “Sekali ini lagi datanglah ke mari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku.” Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu.
16:19 Jadi dob sinok mata ni si Simson i abingan ni si Delila, idilo ma sada dalahi, ase isuhur na pitu pusuk buhit ni uluni ai. Dob ai mulai ma galek ia, anjaha surut ma gogohni humbani. 16:19 Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap dari padanya.
16:20 Nini si Delila ma mandilohon: Halak Palistim mandorab ham, Simson! Jadi tarpuho ma ia humbani na modom ai, anjaha nini ma: Luar ma ahu songon na somal, manrunta ma ahu. Seng ibotoh na dob itadingkon Jahowa do ia hape. (1 Sam. 16:14; Pod. 5:3, 4; 22:14.) 16:20 Lalu berserulah perempuan itu: “Orang Filistin menyergap engkau, Simson!” Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya: “Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas.” Tetapi tidaklah diketahuinya, bahwa TUHAN telah meninggalkan dia.
16:21 Dob ai itangkap halak Palistim ma ia, anjaha ipulsitkon ma matani, dob ai iboan ma ia hu Gasa, anjaha irantei bani dua rantei tombaga; ibahen ma ia manduda ibagas tutupan. (2 Mus. 11:5; 12:29; 2 Raj. 25:7; Jer. 39:7.) 16:21 Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling.
16:22 Tapi mangulaki tubuh ma jambulan ni uluni, dob na isuhur ai. 16:22 Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur.
16:23 Dob ai martumpu ma ganup raja-raja ni halak Palistim, sihol manggalangkon sada galangan na banggal hubani Dagon, naibata ni sidea ai, anjaha marmalas ni uhur, ai nini sidea do: Domma iondoskon naibatanta hubagas tanganta si Simson munsuhta in. (1 Sam. 5:2.) 16:23 Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, allah mereka, dan untuk bersukaria; kata mereka: “Telah diserahkan oleh allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita.”
16:24 Jadi dob iidah halak simbuei ai ia, ipapuji-puji sidea ma naibata ni sidea, nini sidea ma: Domma iondoskon naibatanta hubagas tanganta munsuhta, na parseda tanohta, anjaha na mambunuh buei hasomanta. 16:24 Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji allah mereka, sambil berseru: “Telah diserahkan oleh allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita.”
16:25 Jadi sanggah na marmalas ni uhur ai sidea, nini sidea ma: Dilo ma si Simson, ase mariah hita ibahen. Jadi idilo sidea ma si Simson hun rumah tutupan, gabe manortori ma ia ilobei ni sidea; dob ai ipajongjong ma ia iholang-kolang ni tiang partunggul ai. (bd. 19:6.) 16:25 Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka: “Panggillah Simson untuk melawak bagi kita.” Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.
16:26 Nini si Simson ma hubani dakdanak na manogu-nogu tanganni: Lopas ma ahu ase hujamah tiang partunggul ai, onjolan ni rumah ai, ase mangunsandei ahu hujai. 16:26 Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia: “Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya.”
16:27 Tapi gok do dalahi ampa naboru i rumah ai; ijai do homa ganup raja-raja ni halak Palistim, anjaha iatas tayub ni rumah ai adong do hira-hira tolu ribu halak dalahi pakon naboru, na manonggor si Simson na manortori ai. 16:27 Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan; segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira tiga ribu orang laki-laki dan perempuan, yang menonton lawak Simson itu.
16:28 Dob ai dilo-dilo ma si Simson hubani Jahowa, nini ma: Ham Tuhan Jahowa, ingat Ham ma ahu, pargogohi Ham ma ahu pala sahali nari, Ham Naibata, ase hubalaskon pala sada humbani matangkon hubani halak Palistim. 16:28 Berserulah Simson kepada TUHAN, katanya: “Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin.”
16:29 Dob ai idahop si Simson ma na dua tiang partunggul partongah-tongah ai, onjolan ni rumah ai, lanjar iaitkon, sada bani siamunni, anjaha na sada nari bani sambilouni. 16:29 Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya.
16:30 Nini si Simson ma: Age matei ahu rap pakon halak Palistim on. Jadi unduk ma ia sagogoh-gogohni, gabe marumbak ma rumah ai, anjaha itipa ma raja-raja ampa haganup na ibagas ai, gabe bueinan ma na binunuhni bani parmateini ai, ase na binunuhni sanggah bani goluhni. 16:30 Berkatalah Simson: “Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini.” Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak dari pada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya.
16:31 Dob ai tuad ma saninani pakon ganup ginompar ni bapani, ibuat sidea ma ia, iboban ma tangkog anjaha itanom ma iholang-kolang ni Zora pakon Estaol ibagas tanoman ni si Manoah bapani ai. Adong do dua puluh tahun ia manguhumi halak Israel. (bd. 13:25; 15:20.) 16:31 Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya, mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esytaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tahun lamanya.
Hakim-hakim 15 >> Hakim-hakim 17 >>