Hakim-hakim 15

15:1 Jadi bani labang-labang ni ari, sanggah musim ni pariama, iparayak si Simson ma use parinangonni ai, iboan do anak ni hambing sada, anjaha nini ma: Sihol hu kamar do ahu marayak parinangonku. Tapi seng ipalopas bapa ni naboru ai ia masuk. 15:1 Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi isterinya, dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata: “Aku mau ke kamar mendapatkan isteriku.” Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk.
15:2 Nini bapani ai ma: Huagan ma na dob magigi ho bani, jadi domma hupalaho ia hubani hasomanmu. Ai lang jengesan do anggini ai humbani, ia ma bam gantihni. (bd. 14:20.) 15:2 Kata ayah perempuan itu: “Aku telah menyangka, bahwa engkau benci sama sekali kepadanya, sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik dari padanya? Baiklah kauambil itu bagimu sebagai gantinya.”
15:3 Dob ai nini si Simson ma dompak sidea: Anggo sahali on, seng marsalah ahu dompak halak Palistim, anggo huparoh hamagouan hubani sidea. (bd. 14:4.) 15:3 Lalu kata Simson kepadanya: “Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka.”
15:4 Dob ai laho ma si Simson, itangkap ma tolu ratus sorigala, ibuat ma tunam, isangkut ma ihur bani ihur, anjaha inahkon ma tunam sada iholang-kolang ni na dua sorigala ai. 15:4 Maka pergilah Simson, ditangkapnya tiga ratus anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap dua ekor.
15:5 Dob ai inahiti ma tunam ai, anjaha ipaluah ma sorigala ai hu juma gandum ni halak Palistim, na so ipariamai ope, gabe matutung ma radeian pakon gandum, na so ipariamai ope, sonai homa kobun anggur pakon kobun jetun. 15:5 Kemudian dinyalakannyalah obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun.
15:6 Nini halak Palistim ma: Ise do na mambahen on? Nini halak ma mambalosi: Si Simson do, hela ni halak Timna ai, ai ibuat do parinangon ni si Simson anjaha iberehon hubani hasomanni. Dob ai laho ma halak Palistim hujai anjaha itutung ma naboru ai pakon bapani. (bd. 6:29; 14:15; 1 Mus. 38:24.) 15:6 Berkatalah orang Filistin: “Siapakah yang melakukan ini?” Orang menjawab: “Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil isteri Simson dan memberikannya kepada kawannya.” Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya.
15:7 Dob ai nini si Simson ma dompak sidea: Anggo sonai ibahen nasiam, seng anjai maronti ope ahu, anggo seng hubalaskon ope ai bani nasiam. 15:7 Lalu berkatalah Simson kepada mereka: “Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu.”
15:8 Jadi ibogbogi, irosaki ma holi-holi ni sidea, parah pambogbogini ai. Dob ai laho ma ia anjaha marianan ibagas sada liang i dolog batu Etam. 15:8 Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam.
15:9 Dob ai bingkat ma halak Palistim, marsaran ma sidea i Juda anjaha merap das hu Lehi. (ay. 17.) 15:9 Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi.
15:10 Nini halak Juda ma: Mase ma tangkog nasiam dompak hanami? Nini sidea ma mambalosi: Laho manangkut si Simson do ase tangkog hanami, anjaha mambahen hubani songon na binahenni hubennami. 15:10 Berkatalah orang-orang Yehuda: “Mengapa kamu maju menyerang kami?” Lalu jawab mereka: “Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami.”
15:11 Dob ai tuad ma tolu ribu halak humbani halak Juda hu liang na i dolog batu Etam, anjaha nini sidea ma dompak si Simson: Ai lang ibotoh ho, na ginomgom ni halak Palistim do hita? Ai aha do na binahenmon bennami? Tapi nini ma mambalosi sidea: Songon na binahen ni sidea hubangku, sonai do hubahen bani sidea. (ay. 8; bd. 14:4.) 15:11 Kemudian turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson: “Tidakkah kauketahui, bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kauperbuat terhadap kami?” Tetapi jawabnya kepada mereka: “Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka.”
15:12 Nini sidea ma hubani: Ase roh pe hanami hujon na laho manangkut anjaha mangondoskon ho do hubagas tangan ni halak Palistim. Jadi nini si Simson ma mambalosi sidea: Marbulawan ma nasiam bangku, paboa na so nasiam sandiri mandorab ahu. 15:12 Kata mereka kepadanya: “Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin.” Tetapi jawab Simson kepada mereka: “Bersumpahlah kepadaku, bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku.”
15:13 Dob ai nini sidea ma hubani: Lang, pitah manangkut ho do hansa hanami, dob ai mangondoskon ho hubagas tangan ni sidea, tapi seng anjai bunuhonnami ho. Dob ai isangkut sidea ma ia marhitei dua tali na baru anjaha iboan ma ia hun dolog batu ai. 15:13 Lalu kata mereka kepadanya: “Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau.” Maka mereka mengikat dia dengan dua tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu.
15:14 Dob das ia hu Lehi, anjaha marsurak-surak halak Palistim manjumpahkonsi, jadi sorap ma Tonduy ni Jahowa hubani, anjaha tali na i pargolanganni ai gabe songon bonang na tinutung ma anjaha sagala panangkutni ai tanggal hun tanganni. (bd. 14:6; 16:9.) 15:14 Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya.
15:15 Dob ai jumpahsi ma sada osang-osang ni halode na baru ope, idurdurhon ma tanganni laho manjomput ai, dob ai ipambogbogkon ma ai gabe matei ma saribu halak. 15:15 Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu.
15:16 Nini si Simson ma: Marhitei osang-osang ni halode hubogbogi sidea bois, marhitei osang-osang ni halode saribu halak hubunuh. 15:16 Berkatalah Simson: “Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai seribu orang kupukul.”
15:17 Jadi dob ihatahon sonai, igijigkon ma osang-osang ai hun tanganni; halani ai igoran do ianan ai Ramat-Lehi. 15:17 Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi.
15:18 Tapi horahan tumang ma ia, gabe idilo ma Jahowa, nini ma: Domma ibere Ham haluahon na banggal marhitei ahu jabolonmu on, mintor matei horahan ma ahu sonari anjaha madabuh hu tangan ni halak na so marsunat on? (bd. 14:3; 1 Sam. 31:4.) 15:18 Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada TUHAN: “Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kauberikan kemenangan yang besar itu, masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu!”
15:19 Jadi ibolah Naibata ma dolog batu na i Lehi, gabe luar ma hunjai bah; jadi dob minum ia mulak ma hosahni anjaha margogoh ma ia. Halani ai igoran ma bah tubuh ai: “Bah tubuh ni halak na dilo-dilo,” na adong i Lehi ronsi sadari on. (1 Sam. 30:12.) 15:19 Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu Mata Air Penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi.
15:20 Jadi adong do dua puluh tahun si Simson manguhumi halak Israel bani panorang ni halak Palistim. (bd. 16:31.) 15:20 Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin, dua puluh tahun lamanya.
<< Hakim-hakim 14 Hakim-hakim 16 >>