Hakim-hakim 14

14:1 Tuad ma sahali si Simson hu Timna, gabe iidah ma sada naboru i Timna, boru Palistim. 14:1 Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin.
14:2 Dob ai tangkog ma ia, ipatugah ma hubani bapani pakon inangni: Adong do huidah sada naboru i Timna, boru Palistim; on pe buat nasiam ma ia gabe parinangonku. 14:2 Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya: “Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi isteriku.”
14:3 Tapi nini bapani pakon inangni ma hubani: Seng dong gakni boru ni itongah-tongah ni boru saninamu barang itongah-tongah ni ganup bangsanta, mambahen laho ho mambuat boru humbani halak Palistim, na so marsunat ai? Tapi nini si Simson ma dompak bapani ai: Maningon ia do buatonmu bangku, ai ia do na huharosuhkon. (bd. 15:18; 2 Mus. 34:16.) 14:3 Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya: “Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil isteri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?” Tetapi jawab Simson kepada ayahnya: “Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai.”
14:4 Tapi seng ibotoh bapa pakon inangni, na roh humbani Naibata do ai, ai na mangindahi siguiti do ia dompak halak Palistim. Ai halak Palistim do na manggomgom halak Israel bani panorang ia. (bd. 15:3.) 14:4 Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari pada TUHAN asalnya: sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel.
14:5 Dob ai tuad ma si Simson rap pakon namatorasni, bapani ampa inangni, hu Timna. Jadi dob das sidea hu pohon anggur ni Timna, tonggor ma, roh ma anak ni singa sada maraum manjumpahkonsi. 14:5 Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum.
14:6 Jadi sogop ma hubani Tonduy ni Jahowa, gabe iparsirak ma singa ai songon halak na marsirak anak ni hambing, anjaha aha pe seng dong ibagas tanganni. Tapi seng ipatugah hubani namatorasni na binahenni ai. (bd. 13:15; 15:14.) 14:6 Pada waktu itu berkuasalah Roh TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing — tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu.
14:7 Dob ai tuad ma ia lanjar marsahap-sahap pakon naboru ai, ai rosuh do uhurni mangidah naboru ai. 14:7 Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya.
14:8 Dob salpu piga-piga ari mulak ma ia hujai laho mangalop naboru ai; anjaha sanggah na manirpang ia laho mangidah bangkei ni singa ai, tonggor ma, adong do sahulanan ranggiting bani tangkurak ni singa ai, sonai homa manisan. 14:8 Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu; dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu.
14:9 Ihoruk ma ai hubagas tanganni, anjaha ipangan ma turut-turut mardalan; das ma ia hubani namatorasni, ibere ma deba hubani sidea, lanjar ipangan sidea ma. Tapi seng ipatugah hubani sidea, paboa na humbani tangkurak ni singa do ai ibuat. 14:9 Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus, kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceriterakannya kepada mereka, bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa.
14:10 Jadi dob das bapa ni si Simson hubani naboru ai, ibahen si Simson ma horja-horja ijai, ai somal do sonai ibahen anak garama. 14:10 Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda.
14:11 Jadi dob iidah sidea ia, ibuat sidea ma tolu puluh halak bahen pangkasomanini. 14:11 Ketika mereka melihat dia, dipilihlah tiga puluh orang kawan untuk menemani dia.
14:12 Nini si Simson ma dompak sidea: Adong sada hutintangku bani nasiam; anggo tarpatugah nasiam bangku aha ai, ibagas mata ni pesta sipitu ari on, anjaha dapot nasiam arti ni ai, bereonku ma bani nasiam tolu puluh pakeian parbagas pakon tolu puluh pakeian pardarat. (1 Sam. 29:27.) 14:12 Kata Simson kepada mereka: “Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam tujuh hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu tiga puluh pakaian lenan dan tiga puluh pakaian kebesaran.
14:13 Tapi anggo seng boi ibere nasiam balosni hubangku, jadi nasiam ma mambere hubangku tolu puluh pakeian parbagas ampa tolu puluh pakeian pardarat. Nini sidea ma hubani: Patugah ma hutintamu ai, ase ibogei hanami. 14:13 Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan tiga puluh pakaian dalam dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku.” Kata mereka kepadanya: “Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar.”
14:14 Nini ma dompak sidea: Luar sipanganon humbani siparpangan, anjaha luar na matobu humbani na magogoh. Anjaha seng tarpatugah sidea arti ni hutinta ai ibagas tolu ari. 14:14 Lalu katanya kepada mereka: “Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan.” Ada tiga hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu.
14:15 Bani ari papituhon nini sidea ma dompak parinangon ni si Simson: Elek-elek ma paramangonmai, ase ipatugah bennami arti ni hutinta ai, ase ulang itutung hanami ho, age pangisi ni rumah ni bapamu bani apuy. Ai lang na sihol mambuat artanami do ho ase iontang hanami? (bd. 12:1; 16:5.) 14:15 Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada isteri Simson: “Bujuklah suamimu, supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu; kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?”
14:16 Jadi sai tangis-tangis ma parinangon ni si Simson ai ilobeini, nini ma: Magigi do ham hape mangidah ahu, lang holong uhurmu mangidah ahu; marhutinta do ham hubani hasomanku sabangsa, tapi seng ipatugah ham artini hubangku. Nini ma mambalosisi: Gari hubani bapa pakon inang seng hupatugah, lambin bam ma patugahonku? 14:16 Lalu menangislah isteri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya: “Engkau benci saja kepadaku, dan tidak cinta kepadaku; suatu teka-teki kaukatakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kauberitahukan kepadaku.” Sahutnya kepadanya: “Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?”
14:17 Tapi sai tangis do parinangonni ai i lobeini, sadokah na pitu ari ai sidea marpesta; jadi bani ari papituhon, ipatugah ma bani, halani na motei-otei ai ia, lanjar ipatugah naboru ai ma arti ni nipi ai hubani hasomanni sabangsa. (ay. 12; bd. 16:16, 17.) 14:17 Tetapi isterinya itu menangis di sampingnya selama ketujuh hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannyalah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya, kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya.
14:18 Dob ai ari papituhon, sanggah lape ope sundut mata ni ari, nini dalahi parhuta ai ma hubani: Aha do tobunan ase manisan? Aha do gogohan, ase singa? Nini ma dompak sidea: Ambit lang maninggala nasiam pakon anak ni lombungku, seng anjai dapot nasiam arti ni hutintangkai. (Pod. 30:30.) 14:18 Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya: “Apakah yang lebih manis dari pada madu? Apakah yang lebih kuat dari pada singa?” Sahutnya kepada mereka: “Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku.”
14:19 Sogop ma Tonduy ni Jahowa hubani, dob ai laho ma ia hu Askelon, ibunuh ma humbani sidea tolu puluh halak ijai; ibuat ma pakeian ni sidea, anjaha ibere ma ai hubani sidea na mandapot arti ni hutinta ai; tapi gajag tumang do ringisni, lanjar mulak ma ia hu rumah ni bapani. (ay. 6.) 14:19 Maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya tiga puluh orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya.
14:20 Tapi anggo parinangon ni si Simson ai hubani pangkasomanini, na mangkasomanisi do iberehon. (bd. 15:2; Jos. 3:29.) 14:20 Maka diberikanlah isteri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya.
<< Hakim-hakim 13 Hakim-hakim 15 >>