Hakim-hakim 11

11:1 Ia si Jepta, halak Gilead ai, sada puanglima na borani do ia, tapi anak ni sada puang-puang boru jalang do ia; bapa ni si Jepta ai ma si Gilead. 11:1 Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal; ayah Yefta ialah Gilead.
11:2 Sonai homa itubuhkon parinangon ni si Gilead do anak dalahi bani. Dob ganjang anak ni parinangonni ai, iusir sidea ma si Jepta, nini ma hubani: Seng panean ho i rumah ni bapanami, ai anak ni naboru na legan do ho. (1 Mus. 28:10.) 11:2 Juga isteri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak isterinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya: “Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain.”
11:3 Jadi maporus ma si Jepta humbani saninani ai, lanjar marianan i tanoh Tob. Dob ai martumpu ma hubani si Jepta halak na hampung maruhur, na laho manamun odor pakonsi. (bd. 9:4; 1 Sam. 22:2.) 11:3 Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob; di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia.
11:4 Bani dokah-dokah ni ari marmunsuh ma halak Ammon mangimbang halak Israel. 11:4 Beberapa waktu kemudian bani Amon berperang melawan orang Israel.
11:5 Jadi dob marmunsuh halak Ammon pakon halak Israel, laho ma pangintuai-pangintuai ni Gilead mangalopi si Jepta hun tanoh Tob. 11:5 Dan ketika bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob.
11:6 Nini ma dompak si Jepta: Roh ma ham, ham ma pambobainami ase porang hita halak Ammon. 11:6 Kata mereka kepada Yefta: “Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan bani Amon.”
11:7 Nini si Jepta ma dompak pangintuai-pangintuai ni Gilead ai: Ai lang nasiam sandiri do na marsogam ni uhur mangidah ahu, anjaha na mangusir ahu hun rumah ni bapa? Mase ma roh nasiam sonari hubangku sanggah tarsosak nasiam? 11:7 Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu: “Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku, pada waktu kamu terdesak?”
11:8 Dob ai nini pangintuai-pangintuai ni Gilead ma dompak si Jepta: Sasintongni, roh do hanami use marayak ham, ase ihasomani ham hanami marmunsuh dompak halak Ammon, anjaha ase ham gabe pambobai bennami, haganup pangisi ni tanoh Gilead. (bd. 10:18.) 11:8 Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta: “Memang, kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead.”
11:9 Nini si Jepta ma dompak pangintuai-pangintuai ni Gilead: Jadi anggo mulak ma ahu, ialopi nasiam laho marporang dompak halak Ammon, anjaha iberehon Jahowa sidea hubangku, jadi ahu ma tongon gabe pambobai bani nasiam? 11:9 Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead: “Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu?”
11:10 Jadi nini pangintuai-pangintuai ni Gilead ma dompak si Jepta: Jahowa do saksi, na mambogei hita, anggo lang ibahen hanami songon na hinatahonmu ai. 11:10 Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta: “Demi TUHAN yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita: Kami akan berbuat seperti katamu itu.”
11:11 Jadi iirikkon si Jepta ma pangintuai-pangintuai ni Gilead ai, gabe ipabangkit bangsa ai ma ia gabe pambobai ampa puanglima ni sidea. Ihatahon si Jepta ma ganup hatani ai ilobei ni Jahowa i Mispa. (bd. 20:1.) 11:11 Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan TUHAN, di Mizpa.
11:12 Dob ai isuruh si Jepta ma suruhanni hubani raja ni halak Ammon, mangkatahon: Ai dihamu dong bangku, ase roh ham hubangku laho mamorang tanohku? 11:12 Kemudian Yefta mengirim utusan kepada raja bani Amon dengan pesan: “Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?”
11:13 Nini raja ni halak Ammon ma dompak suruhan ni si Jepta: Halani na binuat ni halak Israel do tanohku sanggah partangkogni ai hun Masir, hun bah Arnon nari das hu bah Jabok anjaha das hu bah Jordan. On pe paulak ma ganupan ai ibagas damei. 11:13 Jawab raja bani Amon kepada utusan Yefta: “Orang Israel, ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang, kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai.”
11:14 Dob ai isuruh si Jepta ma use suruhanni hubani raja ni halak Ammon, 11:14 Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada raja bani Amon
11:15 nini ma hubani: Sonon do hata ni si Jepta: Seng dong ibuat halak Israel tanoh ni halak Moab age tanoh ni halak Ammon. (5 Mus. 2:9, 19.) 11:15 dengan pesan: “Beginilah kata Yefta: orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah bani Amon.
11:16 Ai sanggah partangkog ni sidea hun Masir, mardalan do halak Israel i halimisan das hu laut Sigerger, anjaha das ma sidea hu Kades. 11:16 Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kadesh.
11:17 Jadi isuruh halak Israel ma suruhanni hubani raja ni Edom mangkatahon: Palopas ham ma hanami mamontas hun tanohmu. Tapi seng itangihon raja ni Edom. Isuruh sidea ma use halak hubani raja ni tanoh Moab, tapi seng ibalosi. Jadi tading ma Israel i Kades. (4 Mus. 20:14-21.) 11:17 Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada raja negeri Edom dengan permintaan: Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesh.
11:18 Dob ai misir ma sidea mamontas halimisan, manginggoti tanoh Edom pakon tanoh Moab, gabe das ma sidea hampit hapoltakan ni tanoh Moab, anjaha marsaran ma sidea i dipar ni bah Arnon; tapi seng imasuki sidea tanoh ni Moab, ai bah Arnon do parbalogan ni tanoh Moab. (4 Mus. 21:13.) 11:18 Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab.
11:19 Dob ai isuruh halak Israel ma suruhanni hubani si Sihon, raja ni halak Amori, raja i Hesbon; ihatahon halak Israel ma hubani: Palopas ham ma hanami mamontas tanohmu on das hubani ianan siparayakonnami. (4 Mus. 21:21-31; 5 Mus. 2:26, 37.) 11:19 Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesybon, dan orang Israel meminta kepadanya: Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.
11:20 Tapi seng tenger uhur ni si Sihon manlopas halak Israel mamontas hun tanohni, jadi ipatumpu si Sihon ma ganup rayatni, marsaran ma ia i Jahas, lanjar marporang mangimbang halak Israel. 11:20 Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel.
11:21 Tapi iondoskon Jahowa, Naibata ni Israel do si Sihon pakon ganup rayatni hu tangan ni halak Israel, lanjar italuhon do sidea; gabe isoluk halak Israel ma ganup tanoh ni halak Amori, na marianan i nagori ai. 11:21 Tetapi TUHAN, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu.
11:22 Sonai ma panoluk ni sidea bani tanoh ni halak Amori, hun bah Arnon nari das hu bah Jabok, anjaha hun halimisan nari das hu bah Jordan. 11:22 Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan.
11:23 On pe domma isoluk Jahowa Naibata ni halak Israel halak Amori, halani bangsani halak Israel, hape sihol solukonmu use tanoh in? 11:23 Maka sekarang TUHAN, Allah Israel, telah merebut milik orang Amori, bagi Israel, umat-Nya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu?
11:24 Ai lang ham do simada atap aha pe na binere ni Kamos, naibatamu ai? Sonai ma, hanami do simada haganup, na sinoluk ni Jahowa Naibatanami. (4 Mus. 21:29.) 11:24 Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos, allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh TUHAN, Allah kami.
11:25 On pe, mintor bujuran ma ham nini uhurmu humbani si Balas, anak ni si Zippor, raja ni Moab? Ongga ma ia maringor ampa halak Israel, barang ongga ma ia marporang dompak sidea? (4 Mus. 22:2.) 11:25 Lagipula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zipor, raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka?
11:26 Sanggah na marianan halak Israel i Hesbon ampa i dusun-dusunni, i Aroer ampa i dusun-dusunni pakon bani ganup huta na martopihon bah Arnon tolu ratus tahun dokahni, mase ma lang irampas nasiam huta ai ijia? 11:26 Ketika orang Israel diam di Hesybon dengan segala anak kotanya, di Aroër dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama tiga ratus tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu?
11:27 Jadi seng marsalah ahu dompak ham, tapi ham do na mambahen na jahat dompak ahu, marhitei na mamorang ahu. Jahowa, Panguhum in, Ia do na manguhum halak Israel pakon halak Ammon sadari on. 11:27 Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. TUHAN, Hakim itu, Dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan bani Amon.”
11:28 Tapi seng itangihon raja ni halak Ammon hata, na tinonahkon ni si Jepta hubani. 11:28 Tetapi raja bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta.
11:29 Dob ai sogop ma Tonduy ni Jahowa hubani si Jepta, gabe misir ma ia mamontas hun tanoh Gilead pakon tanoh Manasse, dob ai hun Mispa na i Gilead, anjaha hun Mispa na i Gilead mardalan ma ia torus hu tanoh ni halak Ammon. (bd. 6:34.) 11:29 Lalu Roh TUHAN menghinggapi Yefta; ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mizpa di Gilead, dan dari Mizpa di Gilead ia berjalan terus ke daerah bani Amon.
11:30 Dob ai marbagah-bagah ma si Jepta hubani Jahowa, nini ma: Anggo iondoskon Ham halak Ammon hubagas tanganku, 11:30 Lalu bernazarlah Yefta kepada TUHAN, katanya: “Jika Engkau sungguh-sungguh menyerahkan bani Amon itu ke dalam tanganku,
11:31 jadi barang aha na luar parlobei hun labah ni rumahku manjumpahkon ahu, sanggah na mulak ahu horas-horas humbani halak Ammon, maningon Jahowa ma simada ai, anjaha galangkononku ma ai gabe galangan situtungon. 11:31 maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan TUHAN, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran.”
11:32 Dob ai mandipar ma si Jepta dompak halak Ammon laho marporang dompak sidea, gabe iondoskon Jahowa ma sidea hu tanganni. 11:32 Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan bani Amon, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tangannya.
11:33 Jadi italuhon ma sidea marhitei hataluon na banggal tumang, hun Aroer nari das hu Minit dua puluh huta bueini anjaha das hu Abel Keramin, gabe tunduk ma halak Ammon ai ilobei ni halak Israel. 11:33 Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroër sampai dekat Minit — dua puluh kota banyaknya — dan sampai ke Abel-Keramim, sehingga bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel.
11:34 Sanggah na mulak si Jepta hun Mispa hu rumahni, tonggor ma, luar ma boruni manjumpahkonsi mararbab anjaha manortor-nortor; sasada ai do boruni, sobalini ai seng dong anakni dalahi atap naboru bani. (2 Mus. 15:20; 1 Sam. 18:6.) 11:34 Ketika Yefta pulang ke Mizpa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal; selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan.
11:35 Dob iidah boruni ai, iparrigat ma bajuni, lanjar nini ma: Aih borungku, ham do na mambahen madotei uhurhu anjaha ham do na mambahen maseda ahu; domma hubuha pamanganku marbagah-bagah hubani Jahowa, anjaha seng be tartarik ahu bagah-bagahkai. (4 Mus. 30:3; 5 Mus. 23:24; Ps. 66:14.) 11:35 Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata: “Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku; aku telah membuka mulutku bernazar kepada TUHAN, dan tidak dapat aku mundur.”
11:36 Tapi nini ma hubani: Bapa, anggo domma ibuha ham pamanganmu marbagah-bagah hubani Jahowa, bahen ham ma bangku romban hubani na dob iluarhon ham, ai domma ibahen Jahowa bamu pambalason dompak munsuhmu, ai ma halak Ammon. 11:36 Tetapi jawabnya kepadanya: “Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada TUHAN, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kauucapkan itu, karena TUHAN telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni bani Amon itu.”
11:37 Ambahni ai nini ma dompak bapani: Balosi ham ma na hupindohon on; palopas ham ma ahu dua bulan dokahni, ase laho ahu mawat-awat hu dolog, manangisi haanakboruonku rap pakon hasoman-hasomanku. (5 Mus. 21:13.) 11:37 Lagi katanya kepada ayahnya: “Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini: berilah keluasan kepadaku dua bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku.”
11:38 Nini si Jepta ma mambalosi: Laho ma ho! Ipalopas ma ia laho dua bulan dokahni. Jadi laho ma ia rap pakon hasoman-hasomanni manangisi haanakboruonni iatas dolog. 11:38 Jawab Yefta: “Pergilah,” dan ia membiarkan dia pergi dua bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan.
11:39 Jadi dob salpu na dua bulan ai, mulak ma ia hubani bapani, anjaha ibahen bapani ma hubani romban hubani na dob binagahkonni ai, gabe seng ongga itanda naboru ai dalahi. Gabe adat ma ai bani halak Israel: (2 Mus. 38:8; 1 Sam. 2:22.) 11:39 Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu; jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel,
11:40 Ganup tahun laho ma boru ni halak Israel manangisi boru ni si Jepta, halak Gilead ai, ompat-ompat ari dokahni. 11:40 bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama empat hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu.
<< Hakim-hakim 10 Hakim-hakim 12 >>