Hakim-hakim 12

12:1 Hona arah ma halak Efraim; bingkat ma sidea dompak Zafon anjaha nini sidea ma dompak si Jepta: Mase ma laho ham marporang mangimbang halak Ammon, hape lang iarahkon ham hanami dihut pakon Ham? Halani ai tutungonnami ma rumahmu iatasmu pakon apuy. (bd. 8:1; Jes. 11:13.) 12:1 Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta: “Mengapa engkau bergerak untuk memerangi bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu!”
12:2 Dob ai nini si Jepta ma dompak sidea: Jobu tumang do ahu marimbang pakon bangsangku dompak halak Ammon; huarahkon do nasiam, tapi seng roh nasiam paluahkon ahu hun tangan ni sidea. 12:2 Tetapi jawab Yefta kepada mereka: “Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan bani Amon; lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka.
12:3 Jadi dob huidah, na seng roh nasiam paluahkon ahu, huasamkon ma hosahku, jadi bingkat ma ahu dompak halak Ammon, gabe iondoskon Jahowa ma sidea hubagas tanganku. Mase ma tangkog nasiam sadari on laho marmunsuh dompak ahu? (bd. 5:18; 9:17; 1 Sam. 19:5.) 12:3 Ketika kulihat, bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan bani Amon itu, dan TUHAN menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?”
12:4 Dob ai ipatumpu si Jepta ma ganup halak Gilead, laho marmunsuh dompak halak Efraim. Jadi italuhon halak Gilead ma halak Efraim, halani na hinatahon ni sidea: Halak na maporus hun Efraim do nasiam! Itongah-tongah ni halak Efraim pakon halak Manasse do halak Gilead ai. 12:4 Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan: “Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim!” — kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye –.
12:5 Jadi iiankon halak Gilead ma pandiparan ni bah Jordan laho mangimbang halak Efraim. Anggo adong halak na maporus humbani halak Efraim na mangkatahon: Palopas ma mandipar ahu, jadi nini halak Gilead ma hubani: Halak Efraim do ham? Anggo ihatahon “Lang”! (bd. 3:28.) 12:5 Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata: “Biarkanlah aku menyeberang,” maka orang Gilead berkata kepadanya: “Orang Efraimkah engkau?” Dan jika ia menjawab: “Bukan,”
12:6 nini sidea ma hubani: “Hatahon ma lobei: Sehbolet”. Anggo ihatahon: “sibolet”, jadi seng sintong pangkatahonni, itangkap sidea ma ia anjaha isayat dohorhon ni pandiparan bah Jordan ai. Adong do na matei bani panorang ia humbani halak Efraim ompat puluh dua ribu halak. 12:6 maka mereka berkata kepadanya: “Coba katakan dahulu: syibolet.” Jika ia berkata: sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim empat puluh dua ribu orang.
12:7 Dong do onom tahun si Jepta manguhumi halak Israel. Dob ai matei ma si Jepta, halak Gilead ai, lanjar itanom bani sada huta i tanoh Gilead. 12:7 Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel enam tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead.
12:8 Dobkonsi ia, jadi si Ebsan, na hun Betlehem ma na manguhumi halak Israel. 12:8 Sesudah dia, maka Ebzan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
12:9 Adong do tolu puluh niombahni dalahi. Tolu puluh boruni ipalaho bani halak luar, anjaha tolu puluh naboru ialop humbani halak luar bani anakni. Iuhumi ma halak Israel pitu tahun dokahni. 12:9 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki. Tiga puluh anaknya perempuan dikawinkannya ke luar kaumnya dan tiga puluh anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel tujuh tahun lamanya.
12:10 Dob ai matei ma si Ebsan, lanjar itanom ma i Betlehem. 12:10 Kemudian matilah Ebzan, lalu dikuburkan di Betlehem.
12:11 Dobkonsi ia, si Elon halak Sebulon ma na manguhumi halak Israel, anjaha iuhumi do halak Israel sapuluh tahun dokahni. 12:11 Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel sepuluh tahun lamanya.
12:12 Dob ai matei ma si Elon halak Sebulon ai, lanjar itanom i Ayalon, tanoh Sebulon. 12:12 Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon.
12:13 Dobkonsi ia, si Abdon anak ni si Hillel, halak Piraton ma na manguhumi halak Israel. 12:13 Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
12:14 Adong do ompat puluh niombahni dalahi anjaha tolu puluh pahompuni dalahi, na mangajak pitu puluh halode. Iuhumi do halak Israel ualuh tahun dokahni. 12:14 Ia mempunyai empat puluh anak laki-laki dan tiga puluh cucu laki-laki, yang mengendarai tujuh puluh ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel delapan tahun lamanya.
12:15 Dob ai matei ma si Abdon, anak ni si Hillel, halak Piraton ai, lanjar itanom i Piraton, i tanoh Efraim i dolog ni halak Amalek 12:15 Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek.
<<  Hakim-hakim 11 Hakim-hakim 13 >>