Hakim-hakim 10

10:1 Dob si Abimelek bangkit ma si Tola, anak ni si Pua, anak ni si Dodo, sada halak Isasar, paluahkon halak Israel, anjaha i Samir do ia marianan, i dolog Efraim. 10:1 Sesudah Abimelekh, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakhar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim
10:2 Anjaha dua puluh tolu tahun do iuhumi halak Israel; dob ai matei ma ia, anjaha itanom i Samir. 10:2 dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh tiga tahun lamanya; kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir.
10:3 Dobkonsi ia, bangkit ma si Jair, sada halak Gilead, anjaha iuhumi ma halak Israel dua puluh dua tahun dokahni. (4 Mus. 32:41.) 10:3 Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel dua puluh dua tahun lamanya.
10:4 Adong do tolu puluh anakni dalahi na mangajak tolu puluh halode, anjaha adong do huta ni sidea tolu puluh itanoh Gilead na margoran Hawot-Jair ronsi sonari. (bd. 12:14.) 10:4 Ia mempunyai tiga puluh anak laki-laki, yang mengendarai tiga puluh ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai tiga puluh kota, yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot-Yair, di tanah Gilead.
10:5 Matei ma si Jair anjaha itanom ma i Kamon. 10:5 Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon.
10:6 Dob ai iulaki halak Israel ma mambahen sogam ni uhur ni Jahowa; marsombah ma sidea hubani Baal pakon Astarot, hubani naibata ni halak Aram, naibata ni halak Sidon, naibata ni halak Moab, naibata ni halak Ammon, pakon naibata ni halak Palistim, tapi itadingkon sidea do Jahowa anjaha seng ibalosi sidea Ia. 10:6 Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata TUHAN; mereka beribadah kepada para Baal dan para Asytoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah bani Amon dan para allah orang Filistin, tetapi TUHAN ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah.
10:7 Jadi gajag ma ringis ni Jahowa mangidah Israel, anjaha ijualhon ma sidea hu tangan ni halak Palistim pakon halak Ammon. 10:7 Lalu bangkitlah murka TUHAN terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan bani Amon.
10:8 Jadi idorun anjaha idogei-dogei sidea ma halak Israel, mulai humbani panorang ai girtip sapuluh ualuh tahun dokahni, haganup halak Israel na i dipar ni Jordan, i tanoh ni halak Amori, na marianan i Gilead. 10:8 Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka; delapan belas tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead.
10:9 Ambah ni ai idipari halak Ammon do Jordan laho marporang mangimbang halak Juda, halak Benjamin pakon ginompar ni si Efraim homa, gabe tarsosak tumang ma halak Israel. 10:9 Dan bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak.
10:10 Jadi doruh-doruh ma halak Israel bani Jahowa, nini ma: Domma mardousa hanami dompak Ham, halani na itadingkon hanami Naibatanami, anjaha marsombah hanami hubani Baal. 10:10 Lalu berserulah orang Israel kepada TUHAN, katanya: “Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal.”
10:11 Tapi nini Jahowa ma dompak halak Israel: Ai lang Ahu do, na paluahkon hanima humbani halak Masir, halak Amori, halak Ammon pakon halak Palistim? 10:11 Tetapi firman TUHAN kepada orang Israel: “Bukankah Aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, bani Amon, orang Filistin,
10:12 Halak Sidon, halak Amalek pakon halak Midian pe iodoh-odoh do hanima, jadi doruh-doruh ma hanima hubangku, gabe hupaluah hanima use hun tangan ni sidea. 10:12 orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu, ketika kamu berseru kepada-Ku?
10:13 Tapi domma itadingkon hanima Ahu anjaha marsombah hanima hubani naibata na legan; halani ai seng ra be Ahu paluahkon hanima. 10:13 Tetapi kamu telah meninggalkan Aku dan beribadah kepada allah lain; sebab itu Aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi.
10:14 Laho ma hanima doruh-doruh hubani naibata na dob pinilihnima ai; sidea ma na paluahkon hanima bani panorang hasosakannima in. (5 Mus. 32:37, 38; Jer. 2:28.) 10:14 Pergi sajalah berseru kepada para allah yang telah kamu pilih itu; biar merekalah yang menyelamatkan kamu, pada waktu kamu terdesak.”
10:15 Nini halak Israel ma dompak Jahowa: Domma mardousa hanami. Bahen Ham ma bennami, romban hubani ganup rosuh ni uhurmu; tapi urupi Ham ma hanami sadari on. 10:15 Kata orang Israel kepada TUHAN: “Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di mata-Mu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini!”
10:16 Jadi ipadaoh sidea ma naibata na legan ai hun tongah-tongah ni sidea, anjaha marsombah sidea bani Jahowa, gabe itostos ma uhurni mangidah hasombuhan ni Israel. (bd. 2:18; 1 Mus. 35:2-4.) 10:16 Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada TUHAN. Maka TUHAN tidak dapat lagi menahan hati-Nya melihat kesukaran mereka.
10:17 Dob ai iarah ma halak Ammon hu parporangan, anjaha pajongjong lampo-lampo ma sidea i Gilead; martumpu ma halak Israel, anjaha pajongjong lampo-lampo i Mispa. 10:17 Kemudian bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpa.
10:18 Dob ai manriah ma pangulu-pangulu ni Gilead: Barang ise na mammulai parporangan mangimbang halak Ammon, ia ma gabe pangintuai ni ganup partanoh Gilead. (bd. 11:6-11.) 10:18 Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain: “Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead.”
<< Hakim-hakim 9 Hakim-hakim 11 >>