Ezra 3

Iulaki sidea manggalang ampa paulihon rumah panumbahan ai
3:1 Jadi dob jumpah bulan pitu, anjaha marianan ibagas hutani bei halak Israel, martumpu ma bangsa ai ris hu Jerusalem. (bd. 2:64; 1 Raj. 8:2; Neh. 8:1.) 3:1 Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem.
3:2 Jadi jongjong ma si Jesua, anak ni si Josadak, rap pakon saninani malim-malim ai, ampa si Serubabel, anak ni si Sealtiel, rap pakon saninani, anjaha ipauli sidea ma anjap-anjap panggalangan bani Naibata ni Israel, laho manggalangkon i atasni galangan situtungon, songon na tarsurat ibagas buku titah ni si Musa, halak ni Naibata. (bd. 2:2; 2 Mus. 27:1; 3 Mus. 6:2; 1 Kron. 3:17-19.) 3:2 Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah.
3:3 Jadi ipajongjong sidea ma anjap-anjap ai bani iananni hinan tapi marmunsuh-munsuh do sidea dompak bangsa-bangsa ni nagori ai, anjaha igalangkon sidea ma galangan situtungon i atasni hubani Jahowa, galangan situtungon sogod pakon bodari. (bd. 4:4.) 3:3 Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguhpun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada TUHAN, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang.
3:4 Marpesta lampo-lampo do sidea homa, songon na tarsurat ai, anjaha igalangkon sidea do galangan situtungon siganup ari mangihutkon bilanganni, romban hubani aturan hinan bueini ganup ari, (3 Mus. 23:33-43; 4 Mus. 29:12-38.) 3:4 Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu.
3:5 ambahni ai galangan situngon siganup ari, galangan bani poltak ni bulan ampa bani ganup pesta, na dob tinontuhan bani Jahowa, pakon galangan ni ganup halak, na binagahkonni humbani rosuh ni uhurni hubani Jahowa. (5 Mus. 12:6; 1 Kron. 16:40; 2 Kron. 2:3.) 3:5 Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi TUHAN, dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada TUHAN.
3:6 Olat ni ari sada bulan pitu ipungkah sidea ma manggalangkon galangan situtungon hubani Jahowa. Tapi seng ipajongjong ope anggo rumah ni Jahowa.(ay. 10.) 3:6 Sejak hari pertama bulan yang ketujuh mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada TUHAN, namun dasar Bait Suci TUHAN belum juga diletakkan.
3:7 Halani ai ibere ma duit hubani tukang batu pakon tukang kayu ampa sipanganon, siinumon pakon minak hubani halak Sidon ampa Tirus, ase iboan sidea hayu ares hun Libanon hu laut, ai ma hu Joppe, romban hubani parentah ni si Kores, raja ni Parsia, hubani sidea. (bd. 1:2; 1 Raj. 5:23, 25; 2 Kron. 2:15.) 3:7 Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresh, raja negeri Persia.
3:8 Tapi padua-tahunkon dob das sidea hu rumah ni Naibata i Jerusalem, bani bulan dua, ipungkah si Serubabel, anak ni si Sealtiel ma horja ai rap pakon si Jesua, anak ni si Josadak, ampa na tading humbani sanina ni sidea, ai ma malim pakon halak Levi ampa haganup na dob mulak hun habuangan hu Jerusalem. Ipabangkit sidea ma halak Levi olat ni na marumur dua puluh tahun hu atas mardimata horja ai i rumah ni Jahowa. (ay. 2; 2 Kron. 31:17; 34:12.) 3:8 Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur dua puluh tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah TUHAN.
3:9 Jongjong do homa ijai si Jesua rap pakon anakni ampa saninani pakon si Kadniel ampa anakni, ampa halak Juda, rap mardimata siparhorja i rumah ni Naibata, rap pakon anak ni si Henadad ampa halak Levi, anak ni sidea ampa sanina ni sidea. (ay. 1; bd. 2:40; Neh. 10:10.) 3:9 Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu.
3:10 Jadi dob itibalhon tukang batu onjolan ni rumah ni Jahowa, jongjong ma malim marpakeian bei pajolom-jolom tarompet, pakon halak Levi, ginompar ni si Asap, marhasoman parugas, laho mamuji-muji Jahowa, romban hubani aturan, na binahen ni si Daud, raja ni Israel. (1 Raj. 6:37; 2 Kron. 23:18; 29:27.) 3:10 Pada waktu dasar Bait Suci TUHAN diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, bani Asaf, dengan membawa ceracap, untuk memuji-muji TUHAN, menurut petunjuk Daud, raja Israel.
3:11 Jadi mandoding ma sidea marsibalos-balosan mamuji ampa mangkatahon tarima kasih hubani jahowa, ai pardear layak do Ia, anjaha ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni mangidah Israel. Jadi ipagogoh bangsa ai ma sorani, laho mamuji-muji Jahowa, halani na dob itibalhon batu onjolan ni rumah ni Jahowa ai. (2 Kron. 5:13; 7:3; Ps. 118:1.) 3:11 Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi TUHAN nyanyian pujian dan syukur: “Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kepada Israel!” Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji TUHAN, oleh karena dasar rumah TUHAN telah diletakkan.
3:12 Tapi buei do humbani malim pakon halak Levi ampa kopala ni marsasaompung, halak partua-partua, na sampang mangidah rumah panumbahan na parlobei ondi, na tangis gogoh-gogoh, dob iidah sidea itibalhon batu onjolan ni rumah panumbahan ai; tapi buei do halak na pagogoh sorani marolob-olob humbani malas ni uhurni, (Hag. 2:3.) 3:12 Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring, ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka, sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan.
3:13 gabe seng tarsirang sora olob-olob, malas ni uhur humbani sora tangis-tangis ni bangsa ai, ai gogoh tumang do sora ni bangsa ai marolob-olob, pala tarbogei sora ai humbani na daoh. (Neh. 12:43.) 3:13 Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh.
<< Ezra 2 Ezra 4 >>