Ezra 2

 

Goran-goran ni na Mulak Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan
1Anjaha on do ginompar ni Juda mar sasanagori, na tangkog hun habuangan, na tarbuang hu Babel ibahen si Nebukadnesar, raja hun Babel, anjaha mulak hu Jerusalem pakon hu Juda, ganup hu hutani bei. 1 Inilah orang-orang propinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan, yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya.
2Roh do sidea rap pakon si Serubabel, si Jesua, si Nehemia, si Seraya, si Reelaya, si Mordahai, si Bilsan, si Mispar, si Bigwai, si Rehum pakon si Baana. Bilangan ni dalahi humbani bangsa Israel: 2 Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekhai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel:
3ginompar ni si Paros: dua ribu saratus pitu puluh dua; 3 bani Paros: dua ribu seratus tujuh puluh dua orang;
4ginompar ni si Sepatya: tolu ratus pitu puluh dua; 4 bani Sefaca: tiga ratus tujuh puluh dua orang;
5ginompar ni si Arak: pitu ratus pitu puluh lima; 5 bani Arah: tujuh ratus tujuh puluh lima orang;
6ginompar ni si Pahat-Moab, ai ma ginompar ni si Jesua-Joab: dua ribu ualuh ratus sapuluh dua; 6 bani Pahat-Moab, yakni anak-anak Yesua dan Yoab: dua ribu delapan ratus dua belas orang;
7ginompar ni si Elam: saribu dua ratus lima puluh ompat; 7 bani Elam: seribu dua ratus lima puluh empat orang;
8ginompar ni si Sattu: siah ratus ompat puluh lima; 8 bani Zatu: sembilan ratus empat puluh lima orang;
9ginompar ni si Sakai: pitu ratus onom puluh; 9 bani Zakai: tujuh ratus enam puluh orang;
10ginompar ni si Bani: onom ratus ompat puluh dua; 10 bani Bani: enam ratus empat puluh dua orang;
11ginompar ni si Bebai: onom ratus dua puluh tolu; 11 bani Bebai: enam ratus dua puluh tiga orang;
12ginompar ni si Asgad: saribu dua ratus dua puluh dua; 12 bani Azgad: seribu dua ratus dua puluh dua orang;
13ginompar ni si Adonikam: onom ratus onom puluh onom; 13 bani Adonikam: enam ratus enam puluh enam orang;
14ginompar ni si Bigwai: dua ribu lima puluh onom; 14 bani Bigwai: dua ribu lima puluh enam orang;
15ginompar ni si Adin: ompat ratus lima puluh ompat; 15 bani Adin: empat ratus lima puluh empat orang;
16ginompar ni si Ater, ai ma humbani si Hiskia, siah puluh ualuh; 16 bani Ater, yakni bani Hizkia: sembilan puluh delapan orang;
17ginompar ni si Besai: tolu ratus dua puluh tolu; 17 bani Bezai: tiga ratus dua puluh tiga orang;
18ginompar ni si Jora, “saratus sapuluh dua; 18 bani Yora: seratus dua belas orang;
19ginompar ni si Hasum: dua ratus dua puluh tolu; 19 bani Hasum: dua ratus dua puluh tiga orang;
20ginompar ni si Gibar: siah puluh lima; 20 bani Gibar: sembilan puluh lima orang;
21ginompar hun Betlehem: saratus dua puluh tolu; 21 dari Betlehem: seratus dua puluh tiga orang;
22ginompar hun Netopa: lima puluh onom; 22 orang-orang Netofa: lima puluh enam orang;
23ginompar hun Anatot: saratus dua puluh ualuh; 23 orang-orang Anatot: seratus dua puluh delapan orang;
24ginompar hun Asmavet: ompat puluh dua; 24 dari Asmawet: empat puluh dua orang;
25ginompar hun Kiriat-Arim, Kapira pakon Beerot: pitu ratus ompat puluh tolu; 25 dari Kiryat-Arim, Kefira dan Beerot: tujuh ratus empat puluh tiga orang;
26ginompar hun Rama pakon Geba: onom ratus dua puluh sada; 26 dari Rama dan Gaba: enam ratus dua puluh satu orang;
27dalahi hun Mikmas: saratus dua puluh dua, 27 orang-orang Mikhmas: seratus dua puluh dua orang;
28dalahi hun Betel ampa Ai: dua ratus dua puluh tolu; 28 orang-orang Betel dan Ai: dua ratus dua puluh tiga orang;
29ginompar hun Nebo: lima puluh dua; 29 dari Nebo: lima puluh dua orang;
30ginompar ni si Magbis: saratus lima puluh onom; 30 bani Magbis: seratus lima puluh enam orang;
31ginompar ni si Elam na legan ai: saribu dua ratus lima puluh ompat; 31 bani Elam, yakni Elam yang lain: seribu dua ratus lima puluh empat orang;
32ginompar ni si Harim: tolu ratus dua puluh; 32 bani Harim: tiga ratus dua puluh orang;
33ginompar hun Lod, Hadid pakon Ono: pitu ratus dua puluh lima; 33 orang-orang dari Lod, Hadid dan Ono: tujuh ratus dua puluh lima orang;
34ginompar hun Jeriko: tolu ratus ompat puluh lima; 34 dari Yerikho: tiga ratus empat puluh lima orang;
35ginompar ni si Sena: tolu ribu onom ratus tolu puluh. 35 bani Senaa: tiga ribu enam ratus tiga puluh orang.
36Malim-malim: Ginompar ni si Jedaya humbani ginompar ni si Jesua: siah ratus pitu puluh tolu; 36 Inilah para imam: bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua: sembilan ratus tujuh puluh tiga orang;
37ginompar ni si Immer: saribu lima puluh dua; 37 bani Imer: seribu lima puluh dua orang;
38ginompar ni si Pashur: saribu dua ratus ompat puluh pitu; 38 bani Pasyhur: seribu dua ratus empat puluh tujuh orang;
39ginompar ni si Harim: saribu sapuluh pitu; 39 bani Harim: seribu tujuh belas orang.
40Halak Levi: Ginompar ni si Jesua pakon si Kadmiel, humbani ginompar ni si Hodaya: pitu puluh ompat. 40 Inilah orang-orang Lewi: bani Yesua dan Kadmiel, yakni bani Hodawya: tujuh puluh empat orang.
41Pandoding: Ginompar ni si Asap: Saratus dua puluh ualuh. 41 Inilah para penyanyi: bani Asaf: seratus dua puluh delapan orang.
42Sijaga horbangan: Ginompar ni si Salum, ginompar ni si Ater, ginompar ni si Talom, ginompar ni si Akub, ginompar ni si Hatita pakon ginompar ni si Sobai, ganupan ai saratus tolu puluh siah. 42 Inilah kaum penunggu pintu gerbang: bani Salum, bani Ater, bani Talmon, bani Akub, bani Hatita, bani Sobai, semuanya seratus tiga puluh sembilan orang.
43Juakjuak i rumah panumbahan: Ginompar ni si Siha, ginompar ni si Hasupa, ginompar ni si Tabaot, 43 Inilah para budak di bait Allah: bani Ziha, bani Hasufa, bani Tabaot;
44ginompar ni si Keros, ginompar ni si Siaha, ginompar ni si Padom, 44 bani Keros, bani Siaha, bani Padon;
45ginompar ni si Lebana, ginompar ni si Hagaba, ginompar ni si Akub, 45 bani Lebana, bani Hagaba, bani Akub;
46ginompar ni si Hagab, ginompar ni si Salmai, ginompar ni si Hanan, 46 bani Hagab, bani Samlai, bani Hanan;
47ginompar ni si Gidel, ginompar ni si Gahar, ginompar ni si Reaya, 47 bani Gidel, bani Gahar, bani Reaya;
48ginompar ni si Resin, ginompar ni si Nekoda, ginompar ni si Gasam, 48 bani Rezin, bani Nekoda, bani Gazam;
49ginompar ni si Ussa, ginompar ni si Pasea, ginompar ni si Besai, 49 bani Uza, bani Paseah, bani Besai;
50ginompar ni si Asna, ginompar ni si Mehunim, ginompar ni si Nepusim, 50 bani Asna, bani Meunim, bani Nefusim;
51ginompar ni si Bakbuk, ginompar ni si Hakupa, ginompar ni si Harhur, 51 bani Bakbuk, bani Hakufa, bani Harhur;
52ginompar ni si Baslut, ginompar ni si Mehida, ginompar ni si Harsa. 52 bani Bazlut, bani Mehida, bani Harsa;
53ginompar ni si Barkos, ginompar ni si Sisera, ginompar ni si Temah, 53 bani Barkos, bani Sisera, bani Temah;
54ginompar ni si Nesia ampa ginompar ni si Hatipa. 54 bani Neziah, bani Hatifa.
55Ginompar ni juakjuak ni si Salomo: Ginompar ni si Sotai, ginompar ni si Soperet, ginompar ni si Peruda, 55 Inilah keturunan para hamba Salomo: bani Sotai, bani Soferet, bani Peruda;
56ginompar ni si Jaala, ginompar ni si Darkon, ginompar ni si Gidel, 56 bani Yaala, bani Darkon, bani Gidel;
57ginompar ni si Sepatya, ginompar ni si Hatil, ginompar ni si Poheret-Hasebaim, ginompar ni si Ami. 57 bani Sefaca, bani Hatil, bani Pokheret-Hazebaim, bani Ami.
58Haganup juakjuak na i rumah panumbahan ai pakon ginompar ni juakjuak ni si Salomo tolu ratus siah puluh dua do. 58 Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada tiga ratus sembilan puluh dua orang.
59On do na tangkog hun Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan pakon Immer, tapi seng tarpatugah sidea atap na masuk hubani Israel do ompung ni sidea barang ginompar ni sidea. 59 Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka termasuk bangsa Israel:
60Ginompar ni si Delaya, ginompar ni si Tobia, ginompar ni si Nekoda, onom ratus lima puluh dua. 60 bani Delaya, bani Tobia, bani Nekoda, enam ratus lima puluh dua orang;
61Anjaha humbani anak ni malim: Ginompar ni si Habaya, ginompar ni si Hakos, ginompar ni si Barsilai, na mambuat boru humbani boru ni si Barsilai, halak Gilead ai, anjaha marpanggorani hubani goran ni sidea. 61 dan dari antara kaum imam: bani Habaya, bani Hakos, bani Barzilai. Barzilai itu memperisteri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu.
62Sidea ai ma na mangindahi surat hatorangan ni partubuh ni sidea, hape lang jumpah sidea, jadi ipadarat ma sidea humbani hamalimon songon halak na butak. 62 Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam.
63Nini panrajai ai do dompak sidea, na so bulih do sidea mangan humbani sipanganon na mapansing sahalian, paima dong sada malim, na manaksihon marhitei Urim pakon Tummim. 63 Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah, bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus, sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim.
64Buei ni tumpuan ai ganup ompat puluh dua ribu tolu ratus onom puluh halak do. 64 Seluruh jemaah itu bersama-sama ada empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh orang,
65sobali jabolon dalahi ampa jabolon naboru, sipitu ribu tolu ratus tolu puluh pitu halak ai; anjaha adong do bani sidea pandoding dalahi ampa naboru dua ratus halak bueini. 65 selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh orang. Pada mereka ada dua ratus penyanyi laki-laki dan perempuan.
66Huda ni sidea pitu ratus tolu puluh onom do, anjaha huda ni sidea \it (pirah ni halode)\it* dua ratus ompat puluh lima. 66 Mereka mempunyai tujuh ratus tiga puluh enam ekor kuda, dua ratus empat puluh lima ekor bagal,
67Unta ni sidea ompat ratus tolu puluh lima, halode ni sidea onom ribu pitu ratus dua puluh. 67 empat ratus tiga puluh lima ekor unta, dan enam ribu tujuh ratus dua puluh ekor keledai.
68Deba humbani kopala ni mar sasaompung, dob das sidea hu rumah ni Jahowa na i Jerusalem, martumpak ma sidea humbani rosuhni bei hu rumah ni Naibata, laho pajongjongkon ai bani tapakni hinan; 68 Beberapa kepala kaum keluarga, tatkala datang ke rumah TUHAN yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula.
69romban hubani gogoh ni sidea do ibere sidea hubani kas ni horja ai onom puluh sada ribu darik omas, lima ribu kati pirak, pakon saratus pakeian ni malim. 69 Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak enam puluh satu ribu dirham emas, lima ribu mina perak dan seratus helai kemeja imam.
70Laho ma malim-malim, halak Levi, sonai homa deba humbani bangsa ai, pandoding, sijaga horbangan, ampa juakjuak na i rumah panumbahan marianan hu huta-huta ni sidea, sonai homa halak Israel na legan ai i huta-huta ni sidea. 70 Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka, demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri.
<< Ezra 1 Ezra 3 >>