Ester 6

6:1 Bornginni ai seng tarpodom raja ai; jadi ihatahon ma boanon buku pardingatan pasal na masa ari-ari, anjaha ibasa ma ai ilobei ni raja ai. 6:1 Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja.
6:2 Jadi jumpah ma tarsurat parpalumba ni si Mordahai pasal si Bigtan pakon si Teres, ai ma juak-juak ni raja sidua halak ai, sijaga labah ai, na dob mansurahon sihol mambunuh raja Ahasveros.(bd. 2:21-23.) 6:2 Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekhai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh raja Ahasyweros.
6:3 Dob ai nini raja ai ma: Hasangapon atap habanggalon aha do, na dob hubahen hubani si Mordahai balasni ai? Nini juak-juak siparugas ai ma mambalosi: Aha pe seng ongga nabahen bani. 6:3 Maka bertanyalah raja: “Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekhai oleh sebab perkara itu?” Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda: “Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apa pun.”
6:4 Dob ai nini raja ai ma: Ise do na i alaman ai? Tudu do si Haman masuk hu alaman pardarat ni rumah ni raja ai, sihol mangkatahon hubani raja ai, ase igantungkon namin si Mordahai bani hayu, na dob pinajongjong bani. (bd. 4:11; 5:1, 14.) 6:4 Maka bertanyalah raja: “Siapakah itu yang ada di pelataran?” Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda, bahwa ia hendak menyulakan Mordekhai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia.
6:5 Nini juak-juak ni raja ai ma dompaksi: Tonggor ma, si Haman do na jongjong i alaman pardarat ai. Nini raja ai ma: Hatahon ma masuk ia! 6:5 Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda: “Itulah Haman, ia berdiri di pelataran.” Maka titah raja: “Suruhlah dia masuk.”
6:6 Masukkonsi si Haman, nini raja ai ma dompaksi: Aha do na talup bahenon hubani dalahi harosuh ni uhurhu, laho pasangapkonsi? Marpingkir ma si Haman ibagas uhurni: Mintor ise ma nani halak harosuh ni raja in, na sihol pasangaponni lobih humbangku? 6:6 Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya: “Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya?” Kata Haman dalam hatinya: “Kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?”
6:7 Dob ai nini si Haman ma dompak raja ai: Ia dalahi, na hinarosuhkon ni raja in sihol pasangapkonsi: 6:7 Oleh karena itu jawab Haman kepada raja: “Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya,
6:8 Bobanon ma namin bani pakeian harajaon, na dob somal ipakei raja in, ampa huda na dob somal ihunduli raja in, anjaha nahkonon ma namin sortali harajaon hu atas ni uluni. (bd. 8:15; 1 Raj. 1:33; Dan. 5:29.) 6:8 hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya,
6:9 Anjaha bereon ma namin pakeian ampa huda ai hu tangan ni sahalak humbani kopala-kopala ni raja in, humbani halak sisangapan, ase isorungkon pakeian ai hubani jolma harosuh ni uhur ni raja in, na sihol pasangaponni ai, anjaha ipahundul ma ia huatas ni huda ai, anjaha itingtingkon i lobeini: Sonon do talup bahenon hubani jolma, na hinarosuhkon ni raja in laho pasangapkonsi. (bd. 1:14; 1 Mus. 41:43.) 6:9 dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya: Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya!”
6:10 Dob ai ihatahon raja ai ma hubani si Haman: Papodas ma, buat ma pakeian ampa huda ai, songon na hinatahonmai, dob ai bahen ma sonai dompak si Mordahai, halak Jahudi ai, na hundul-hundul i horbangan ni rumah ni raja in, anjaha ulang hurangi age otik humbani na dob hinatahonmai. (bd. 2:19.) 6:10 Maka titah raja kepada Haman: “Segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kaukatakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekhai, orang Yahudi, yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kaulalaikan dari pada segala yang kaukatakan itu.”
6:11 Jadi ibuat si Haman ma pakeian ampa huda ai, anjaha isorungkon ma ai hubani si Mordahai, ipahundul ma ia huatas huda ai, anjaha itingtingkon ma i lobeini: Sonon do talup bahenon, hubani jolma, na hinarosuhkon ni raja in, laho pasangapkonsi. 6:11 Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekhai, kemudian diaraknya Mordekhai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya: “Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.”
6:12 Dob ai mulak ma si Mordahai hu horbangan ni rumah ni raja ai. Tapi tarolos ma si Haman mulak hu rumahni, pusok tumang uhurni anjaha martudung-tudung. (2 Sam. 15:30.) 6:12 Kemudian kembalilah Mordekhai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya.
6:13 Dob ai ibaritahon si Haman ma hubani si Seres, parinangonni ai ampa hubani ganup huan-huanni ai, haganup na masa hubani. Jadi nini huan-huanni na maruhur ai ampa si Seres, parinangonni ai ma dompaksi: Anggo halak Jahudi do si Mordahai, parbingkasanni mulai madabuh ma ham, seng anjai monang be ham marimbangsi, tapi maningon dabuh mando ham i lobeini. (bd. 5:10-14.) 6:13 Dan Haman menceritakan kepada Zeresh, isterinya, dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeresh, isterinya, kepadanya: “Jikalau Mordekhai, yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya.”
6:14 Sanggah na marsahap ai ope sidea pakonsi, das ma juak-juak ni raja ai, anjaha mangolos ma sidea mamboan si Haman hu pesta-pesta, na dob pinasirsir ni si Ester. (bd. 5:8.) 6:14 Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester.
<< Ester 5 Ester 7 >>