Ester 3

Si Haman Sihol Mambunuh Ganup Halak Jahudi Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi
1 Dob na masa ai ipasangap Raja Ahasveros ma si Haman, anak ni si Hamedata, halak Agagi ai, ipatimbul ma ia, anjaha gijangan ibahen hundulanni humbani ganup kopala-kopala, hasomanni ai. 1 Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh raja Ahasyweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda.
2 Anjaha ganup juakjuak ni raja ai, na i horbangan ni rumah ni raja ai, marsombah do hubani si Haman, manrogop i lobeini; ai sonai do parentah ni raja ai pasalsi, tapi anggo so Mordahai seng ra manowod, marsombah hu bani. 2 Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekhai tidak berlutut dan tidak sujud.
3 Dob ai nini juakjuak ni raja ai ma, na jongjong i horbangan ni rumah ni raja ai, dompak si Mordahai, “Mase ma langgaronmu parentah ni raja in?” 3 Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekhai: “Mengapa engkau melanggar perintah raja?”
4 Jadi dob sai sonai ihatahon sidea piga-piga ari hu bani, hape seng itangihon hata ni sidea ai, ipatugah sidea ma ai hubani si Haman, laho mangidah, barang na tarpartahankon si Mordahai do pandapotni ai; ai ihatahon do hubani sidea, halak Jahudi do ia. 4 Setelah mereka menegor dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat, apakah sikap Mordekhai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka, bahwa ia orang Yahudi.
5 Jadi dob ididah si Haman, na so manowod anjaha marsombah si Mordahai hu bani, gabe manringis tumang ma si Haman. 5 Ketika Haman melihat, bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman,
6 Tapi mahiritu, ninuhurni, anggo pitah hubani si Mordahai tumang ia mangonai tangan; ai domma ipatugah halak hinan hu bani, masuk bangsa ja si Mordahai, halani ai itahihon si Haman ma sihol mamboiskon ganup halak Jahudi na ibagas harajaon ni si Ahasveros rap pakon si Mordahai. 6 tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasyweros.
7 Bani bulan sada, ai ma bulan Nisan, pasapuluhdua-tahunkon dob manrajai si Ahasveros, padalan ruji-ruji ma halak, ai ma Pur, i lobei ni si Haman, laho manjujur ari na madear, pala marbulan-bulan dokahni, gabe dapot ma bulan sapuluh dua, ai ma bulan Adar. 7 Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang kedua belas zaman raja Ahasyweros, orang membuang pur–yakni undi–di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang kedua belas, yakni bulan Adar.
8 Dob ai nini si Haman ma dompak Raja Ahasveros, “Adong do sada bangsa, na marianan merap anjaha pulig-pulig i tongah-tongah ni bangsa-bangsa bani sab nagori gomgomanmu; legan do titah ni sidea humbani titah ni ganup bangsa na legan ai, anjaha titah ni raja in pe seng iihutkon sidea, halani ai seng patut paturuton ni raja in sidea sonai. 8 Maka sembah Haman kepada raja Ahasyweros: “Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa.
9 Anggo dear ninuhur ni raja in, mahua ma ibahen surat na mangkatahon, ase ibunuh sidea; hugalar pe sapuluh ribu talenta pirak hubani gamot-gamot ni raja in, ase inahkon sidea ai hubagas parartaan ni raja in.” 9 Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka; maka hamba akan menimbang perak sepuluh ribu talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja.”
10 Dob ai ibuat raja ai ma tintin tokanni ai humbani tanganni, ibere ma ai hubani si Haman, anak ni si Hamedata, halak Agagi, imbang ni halak Jahudi ai. 10 Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu,
11 Dob ai nini raja ai ma dompak si Haman, “Ondos bam ma pirak in, sonai homa bangsa ai, anjaha bahen ma sonaha na dear ninuhurmu.” 11 kemudian titah raja kepada Haman: “Perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kauperlakukan seperti yang kaupandang baik.”
12 Jadi idilo ma jurutulis ni raja ai, ari sapuluh tolu bulan sada, gabe ibahen ma surat marguru hubani pangaturhon ni si Haman hubani pangintuai-pangintuai ni raja ai pakon hubani sipanrajai mar sasanagori ampa hubani kopala mar sasabangsa, hubani ganup nagori ibagas suratni bei ampa hubani ganup bangsa ibagas sahapni bei; tarsurat do ai ibagas goran ni Raja Ahasveros anjaha itokan bani tintin tokan ni raja ai. 12 Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ketiga belas dipanggillah para panitera raja, lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya; surat itu ditulis atas nama raja Ahasyweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja.
13 Ipantongoskon ma surat ai marhitei suruhan hu ganup nagori ginomgoman ni raja ai, isini, ase iraseihon, ibunuh anjaha ilangkon ganup halak Jahudi, na maposo pakon na matua, dakdanak pakon naboru-naboru, ibagas sada ari, ai ma ari sapuluh tolu bulan sapuluh dua, ai ma bulan Adar, anjaha rampason do homa arta-arta ni sidea. 13 Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi dari pada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, pada satu hari juga, pada tanggal tiga belas bulan yang kedua belas–yakni bulan Adar–,dan supaya dirampas harta milik mereka.
14 Salinan ni surat ai, gabe paraturan ma ai bani ganup nagori, anjaha tingtingkononkon ma bani ganup bangsa, ase sirsir bei ma bani ari na dob binuhul ai. 14 Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu.
15 Suruhan-suruhan ai pe tarolos bei ma laho, songon pangkatahon ni raja ai, tapi itingtingkon ma paraturan ai anggo i huta Pamatang Susan. Hundul ma raja ai ampa si Haman minum anggur, tapi songgotan do anggo parhuta Susan. 15 Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu, atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar.
<< Ester 2 Ester 4 >>