Ester 2

Si Ester Bangkit Gabe Puangbolon Ester diangkat menjadi ratu
1 Jadi dob salpu barita ondi, dob mahombun ringis ni Raja Ahasveros, idingat ma si Vasti ampa pambahenanni ampa haputusan na dob nidalankonni bani. 1 Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka raja Ahasyweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya.
2 Dob ai roh ma hata ni juakjuak ni raja ai, sipangidangi bani, “Dear ma namin riridon bani raja in anak boru, sijengesan rupa. 2 Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada baginda: “Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya;
3 Ipabangkit raja in ma namin halak bani ganup nagori ginomgomanni in, ase ipatumpu ganup anak boru sijengesan rupa hu huta Susan, hu rumah na niiankon ni naboru-naboru ai, na jinaga ni si Hega, juakjuak ni raja in, anjaha ibere ma hubani sidea minak siparanggirhonon ni sidea. 3 hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan; hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka.
4 Anjaha anak boru, na hinarosuhkon ni raja in, ai ma gabe puangbolon gantih ni si Vasti.” Marosuh do raja ai mambogei hata ai, jadi ibahen ma sonai. 4 Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti.” Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian.
5 Jadi adong ma ijia i Susan, i huta pamatang ai, sada halak Jahudi, na margoran si Mordahai, anak ni si Jair, anak ni si Simei, anak ni si Kis, halak Benjamin, 5 Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi, yang bernama Mordekhai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin
6 na dihut tarbuang hun Jerusalem, rap pakon halak na tarbuang, sanggah tarboan si Jekonya raja ni Babel. 6 yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh raja Nebukadnezar, raja Babel.
7 Ia ma bapa na pagodang-godangkon si Hadasa, ai ma si Ester, boru ni amang tuani, ai seng dong be bapa barang inangni; dear do parangkulaon ni anak boru ai anjaha jenges homa rupani. Jadi dob matei bapani ampa inangni iain si Mordahai ma ia gabe boruni. 7 Mordekhai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi; gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekhai.
8 Jadi dob sar hata ampa titah ni raja ai, anjaha domma buei anak boru ipatumpu hu huta Pamatang Susan, ibagas panjagaan ni si Hega, tarboan ma homa si Ester hu rumah ni raja ai, ibagas panjagaan ni si Hega, siramotkon naboru-naboru ai. 8 Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Esterpun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan.
9 Jadi rosuh ma uhurni mangidah anak boru ai, gabe jumpahan idop ni uhur ma ia i lobeini; jadi tarolos ma ia pasirsirhon minak siparanggirhononni sonai homa sipanganon parbagiananni ampa pitu naboru pilihan hun rumah ni raja ai pangkasomanini. Dob ai ipatongon ma hubani ampa hubani naboru pangkasomanini ai ianan sidearan ibagas rumah partumpuan ni naboru-naboru ai. 9 Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga tujuh orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan.
10 Tapi lang ipatugah si Ester bangsani atap hasusuranni, ai domma itonahkon si Mordahai hinan hu bani, ase ulang ipatugah ai. 10 Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya, karena dilarang oleh Mordekhai.
11 Anjaha ganup ari do mardalan-dalan si Mordahai i lobei ni rumah partumpuan ni naboru-naboru ai, laho mangidah atap na sonang do si Ester, anjaha aha do na sihol bahenon hu bani. 11 Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekhai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya.
12 Ai anggo jumpah ma horin ni sada anak boru laho masuk hu lobei ni Raja Ahasveros, dob idalani panorang siparanggironkon ni naboru-naboru sisapuluh dua bulan ai, ai ansai do dokah ni paranggiron ni sidea ai, onom bulan maranggir minak mir, onom bulan nari minak balsem ampa na morum-morum na legan na somal pinakei ni naboru-naboru, 12 Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap raja Ahasyweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama dua belas bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian: enam bulan untuk memakai minyak mur dan enam bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan.
13 dob ai pe ase bulih ia masuk hu lobei ni raja ai; ibere ma hubani barang aha harosuhni siboanonni hun rumah partumpuan ni naboru-naboru ai hu rumah ni raja ai. 13 Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja.
14 Bodari masuk ma ia, anjaha patarni mulak use hu rumah partumpuan ni puang-puang na paduahon, na ibagas panjagaan ni si Saasgas, juakjuak ni raja ai, na manramotkon naboru-naboru ai; seng bulih be ia roh hu lobei ni raja ai, legan ma anggo marosuh uhur ni raja ai mangidahsi, anjaha idilo goranni. 14 Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya.
15 Jadi dob jumpah horin ni si Ester, boru ni si Abigail ai, amangtua ni si Mordahai, na dob niainni gabe boruni, laho masuk hu lobei ni raja ai, seng dong age aha ipangindo sobali na hinatahon ni si Hega, juakjuak ni raja ai, siramotkon naboru-naboru ai. Jadi ganup ma halak na mangidah si Ester ai, rosuh uhurni mangidahsi. 15 Ketika Ester–anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekhai yang mengangkat Ester sebagai anak–mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain dari pada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia.
16 Jadi iboan ma si Ester hu lobei ni Raja Ahasveros, hu rumah ni raja ai, bulan sapuluh, ai ma bulan Tebet, papitu-tahunkon dob gabe raja ia. 16 Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap raja Ahasyweros ke dalam istananya pada bulan yang kesepuluh–yakni bulan Tebet–pada tahun yang ketujuh dalam pemerintahan baginda.
17 Jadi holongan ma uhur ni raja ai mangidah si Ester humbani ganup puang-puang na legan ai, bueinan do ia jumpahan idop ni uhur ampa rosuh ni uhur i lobei ni raja ai, ase ganup anak boru ai; ipajujungkon raja ai ma bani sada sortali harajaon, laho pabangkitkonsi gabe raja, gantih ni si Vasti. 17 Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih dari pada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih dari pada semua anak dara lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
18 Ibahen raja ai ma sada pesta banggal bani ganup pambobai ampa juakjuakni, pesta banggal halani si Ester ai. Ambahni ai iparentahkon raja ai ma, ase ipahampung balasting ni nagori-nagori ai, anjaha marsilayak-layak ia romban hubani habayakon ni raja ai. 18 Kemudian diadakanlah oleh baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah, sebagaimana layak bagi raja.
Si Mordahai Palumbahon Raja ai Dompak na Mantahihonsi Mordekhai mengetahui suatu sekongkolan
19 Sanggah na patumpuhon anak boru ai paduahalihon, hundul-hundul do si Mordahai i horbangan ni raja ai. 19 Selama anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja.
20 Ia si Ester seng ipatugah hasusuranni ampa bangsani, songon na tinonahkon ni si Mordahai hu bani; songon na hinatahon ni si Mordahai ai do ibahen si Ester, usih songon sanggah na pinagodang-godangni ia. 20 Adapun Ester tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekhai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekhai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya.
21 Bani panorang ai sanggah hundul-hundul si Mordahai i horbangan ni raja ai, manriah ma dua halak juakjuak ni raja ai, si Bigtan pakon si Teres, sijaga labah, gabe ipindahi sidea ma dalan laho mambunuh Raja Ahasveros. 21 Pada waktu itu, ketika Mordekhai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh raja Ahasyweros.
22 Tarbogei ma ai hubani si Mordahai, gabe ipatugah ma ai hubani si Ester, puangbolon ai, anjaha si Ester use patugahkon ai hubani raja ai i atas goran ni si Mordahai. 22 Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekhai, lalu diberitahukannyalah kepada Ester, sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekhai.
23 Jadi dob ipareksa parkara ai, anjaha sonai do tongon, gabe igantung ma sidea haduasi hubani hayu. Anjaha isuratkon do ai ibagas buku Barita ni Raja ai. 23 Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah, di hadapan raja.
<< Ester 1 Ester 3 >>