Ester 1

Isirangkon Puangbolon Vasti Ratu Wasti dibuang
1 Dob ai masa ma bani panorang ni si Ahasveros, ai ma si Ahasveros na manrajai olat ni India das hu Etiopia, saratus dua puluh pitu propinsi, 1 Pada zaman Ahasyweros–dialah Ahasyweros yang merajai seratus dua puluh tujuh daerah mulai dari India sampai ke Etiopia–,
2 bani panorang ai, sanggah na hundul Raja Ahasveros bani hotak harajaonni, i huta Pamatang Susan, 2 pada zaman itu, ketika raja Ahasyweros bersemayam di atas takhta kerajaannya di dalam benteng Susan,
3 patolu-tahunkon dob manrajai ia, ibahen raja ai ma sada pesta mangan-mangan bani haganup kopala ampa juakjuakni; martumpu ma hu lobei ni kopala ni bala ni Persia pakon Madai ampa na sangap-sangap pakon panrajai ni propinsi-propinsi ai, 3 pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya; tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan baginda.
4 anjaha ipatidak ma bani panorang ai hinabuei ni habayakon ampa hamuliaon ni harajaonni ampa hajagaron ni hatimbulonni, piga-piga dokah, ai ma saratus ualuh puluh ari. 4 Di samping itu baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak, berhari-hari lamanya, sampai seratus delapan puluh hari.
5 Jadi dob salpu ari ai, ibahen raja ai ma use pesta mangan-mangan bani haganup halak simbuei, na marianan i huta Pamatang Susan, halak na magodang ampa na etek, pala pitu ari dokahni i alaman na i pohon ai, dohorhon rumah ni raja ai. 5 Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi tujuh hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, dari pada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan.
6 Ipanggantungkon do ijai tirei silopak, sijolang ampa na mahonda, ilongkotkon marhitei tali linnen na alus ampa hiou na tinubar hubani golang pirak ampa hubani tiang marmar; podom-podoman humbani omas ampa pirak pe ipajongjong do bani dasor, na pinauli humbani alabaster, marmar silopak, batu mutiara ampa marmar na birong. 6 Di situ tirai-mirai dari pada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua, yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang dan pelinggam.
7 Siinumon iidangkon bani panginuman omas, panginuman omas na palegan-legan tompani, anjaha buei tumang do anggur humbani gudang ni raja ai, domu hubani hinalayak ni raja ai. 7 Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja.
8 Parminumonkon pe maraturan do, seng dong paksaan; ai domma iaturhon raja ai hinan hubani kopala-kopala na i rumahni ai, ase ibahen romban hubani rosuh ni ganup halak. 8 Adapun aturan minum ialah: tiada dengan paksa; karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang.
9 Si Vasti pe, puangbolon ai, ibahen do pesta mangan-mangan bani naboru-naboru i rumah bolon ni Raja Ahasveros. 9 Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja Ahasyweros.
10 Bani ari papituhon, sanggah na marmegah-megah raja ai binahen ni anggur ai, iparentahkon raja ai ma hubani si Mehuman, si Bista, si Harbona, si Bigta, si Abagta, si Setar pakon si Karkas, juakjuak sipitu halak, na dob pinaborsih ai, siparugas i lobei ni Raja Ahasveros, 10 Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan raja Ahasyweros,
11 ase iboan sidea Puangbolon Vasti marsortali harajaon hu lobei ni raja ai, laho patuduhkon hajengesonni hubani bangsa ai ampa kopala-kopala; ai jenges tumang do tongon rupani. 11 supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan, menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya.
12 Tapi mangengkar do Puangbolon Vasti mambalosi hata ni raja ai, halani ai gajag ma pala ringisni ibagas uhurni. 12 Tetapi ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya.
13 Dob ai nini raja ai ma dompak halak paruhur, na mambotoh manjujur ari (ai sonai hinan do hasomalan ni raja ai, iarihkon do parkarani hubani halak na pandei marundang-undang ampa manguhum, 13 Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman–karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum;
14 anjaha halak sidohoran bani, ai ma si Karsena, si Satar, si Admata, si Tarsis, si Neres, si Marsena pakon si Memukan, ai ma kopala-kopala ni halak Persia ampa Madai sipitu halak ai, ai ma halak na bolas masuk hubani raja ai, ai ma halak sipalobeion ibagas harajaon ai), 14 adapun yang terdekat kepada baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media, yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan–,tanya raja:
15 “Mangihutkon undang-undang, aha do na patut sibahenon hubani Puangbolon Vasti, ai iengkar do parentah ni Raja Ahasveros, na pinadasni ai bani marhitei juakjuakni ai?” 15 “Apakah yang harus diperbuat atas ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah raja Ahasyweros yang disampaikan oleh sida-sida?”
16 Jadi nini si Memukan na mambalosi i lobei ni raja ai ampa kopala-kopala ai, “Seng pitah dompak raja ai tumang marsalah Puang bolon Vasti, dihut do dompak ganup kopala-kopala ampa ganup bangsa, na marianan bani ganup nagori, na ginomgoman ni Raja Ahasveros. 16 Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu: “Wasti, sang ratu, bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah raja Ahasyweros.
17 Ai sar ma pambahenan ni puangbolon ai holi bani ganup naboru, gabe pis ma holi mata ni sidea dompak paramangonni, ai hatahonon ni sidea ma, ?Iparentahkon Raja Ahasveros do mamboan si Vasti hu lobeini, tapi seng ra roh ia.? 17 Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya, apabila diceritakan orang: Raja Ahasyweros menitahkan, supaya Wasti, sang ratu, dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang.
18 Mulai sadari on pag ma parinangon ni kopala-kopala ni Persia ampa Madai, dob ibogei parlahou ni puangbolon, mangengkar ganup kopala-kopala, siirikkon raja in, gabe masa ma buei pangapasion ampa ringis. 18 Pada hari ini juga isteri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran.
19 Anggo dear nini uhur ni raja in, ipadalan raja in ma sada paraturan harajaon, sipamasukon hubani undang-undang ni halak Persia ampa Madai, na so bulih paubahon, paboa na so bulih be roh si Vasti hu lobei ni Raja Ahasveros, anjaha pangkat hapuangbolononni ai ondoskonon ni raja in ma ai bani halak na legan, na dearan parlahouni hun bani. 19 Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap raja Ahasyweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik dari padanya.
20 Anggo sar ma holi parentah ai, na binahen ni raja in, i sab harajaonni na bolag in, gabe hormat ma sagala naboru dompak paramangonni, na banggal age na etek.” 20 Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya–alangkah besarnya kerajaan itu! –,maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, dari pada orang besar sampai kepada orang kecil.”
21 Jadi rosuh ma raja ai mambogei hata ai, sonai homa kopala-kopala ai, gabe ibahen raja ai ma romban hubani hata ni si Memukan ai. 21 Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar, jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul Memukan itu.
22 Dob ai ipantongoskon ma surat hu ganup nagori ginomgoman ni raja ai, hubani ganup nagori ibagas suratni, hubani ganup bangsa ibagas sahapni, mangkatahon, “Ganup dalahi, ia do tuan ibagas rumahni,” anjaha imungmungkon ma ai ibagas sahap ni bangsani bei. 22 Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, bunyinya: “Setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya.”
<< Nehemia 13 Ester 2 >>