Nehemia 13

Pongut ni Uhur ni si Nehemia; Pasal Titah Kesetiaan Nehemia kepada hukum
1 Bani panorang ai ibasa sidea do buku titah ni si Musa itangar bangsa ai; anjaha jumpah do tarsurat ijai, paboa na so bulih do masuk halak Amon, ampa halak Moab hu tumpuan ni Naibata, 1 Pada masa itu bagian-bagian dari pada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu, bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya.
2 ai seng ialo-alo sidea halak Israel mamboan ruti ampa bah, tapi lambin iupahi sidea do si Bileam mangimbang halak Israel, laho mamapai sidea, hape ipahusor Naibata do papa ai gabe pasu-pasu. 2 Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat.
3 Jadi dob ibogei sidea titah ai, ipapulig sidea ma ganup halak na legan hun Israel. 3 Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel.
4 Tapi i lobei ni on, ipasirsir si Eliasib, malim ai, na pinabangkit manramotkon kamar ni rumah ni Naibata, na martondong hubani si Tobia, 4 Tetapi sebelum masa itu imam Elyasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia,
5 do sada kamar bani, ai ma kamar parnahan ni galangan sipanganon, dahupa, parugas, parsapuluhan ni gandum, anggur pakon minak hinan, na binoan ni halak bahen parbagianan ni halak Levi, halak sipandoding ampa sijaga horbangan, ambah ni ai tumpak hubani malim. 5 menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan dari pada gandum, anggur dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam.
6 Sanggah masa ganupan ai, seng i Jerusalem be ahu, ai patolu-tahunkon dob manrajai si Artasasta, Raja Babel ai, mulak ma ahu hubani raja ai, anjaha dob piga-piga dokah mangindo mulak ma ahu use hubani raja ai. 6 Ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ketiga puluh dua pemerintahan Artahsasta, raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi.
7 jadi das ma ahu hu Jerusalem, gabe huidah ma hasamboron na binahen ni si Eliasib, laho manatap si Tobia, ai ma na pinasirsirni ai hubani sada kamar i alaman ni rumah ni Naibata. 7 Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Elyasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah.
8 Jadi manringis tumang ma ahu, pala hupanggijigkon ganup parugas ni rumah ni si Tobia hu darat ni kamar ai. 8 Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia ke luar bilik itu.
9 Dob ai huparentahkon ma, ase iuras kamar ai, anjaha hupasuang ma hujai use parugas-parugas ni rumah ni Naibata, galangan sipanganon ampa dahupa. 9 Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu, sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan.
10 Tarbortik do homa hu bangku, paboa na so ibere parbagianan ni halak Levi bani sidea, gabe lintun mulak halak Levi ampa halak sipandoding, na mandalankon horja ai, ganup hu jumani bei. 10 Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya.
11 Mangonai hata ma ahu dompak kopala-kopala ai, ningku ma, “Mase ma tarulang rumah ni Naibata?” Dob ai hupatumpu ma sidea, anjaha hupasuang sidea use bani horjani hinan. 11 Aku menyesali para penguasa, kataku: “Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja?” Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya.
12 Jadi iboan halak Juda ma use parsapuluhan ni gandum, anggur ampa minak hu rumah parartaan ai. 12 Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari pada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan.
13 Anjaha hupabangkit ma bendahara ni rumah parartaan ai, ai ma malim Selemya, si Sadok juru tulis ai, pakon si Pedaya halak Levi; pangurupi ni sidea si Hanan, anak ni si Sakkur, anak ni si Matanya, ai hatengeran ni uhur do sidea; horja ni sidea, ai ma na mambagi-bagihon hubani sanina ni sidea. 13 Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam Selemya dan Zadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka.
14 Ingat Ham ma ahu, ale Naibatangku, marhalani on, anjaha ulang ma sasap Ham pambahenanku na madear in, na hubahen bani rumah ni Naibatangku ampa horja na mardomu hujai. 14 Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya!
15 Bani panorang ai, huidah ma i Jerusalem halak na marhorja i kilang anggur bani ari Sabat, na pahutahon gandum, na pausungkon bani halode; sonai homa anggur, buah ni anggur, buah ni hayu ara ampa bagei-bagei ni siusungon, na binoan ni sidea hu Jerusalem bani ari Sabat. Anjaha hupalumba do homa bani ari ai na manjual sipanganon. 15 Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan.
16 Sonai homa halak Tirus, na marianan i huta ai, iboan sidea do dengke ampa marbagei-bagei barang-barang, anjaha ijual sidea do ai bani ari Sabat hubani halak partanoh Juda ampa par Jerusalem. 16 Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem.
17 Jadi mangonai hata ma ahu hubani halak na sangap ni Juda, anjaha ningku ma bani sidea, “Pambahenan na masambor ja do, na binahen nasiam on, gabe ipabutak nasiam ari Sabat? 17 Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka: “Kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat?
18 Ai lang sonai do pambahenan ni ompungta, gabe iparoh Naibata haganup na masambor hu banta ampa hu huta on? Hape lambin itambahi nasiam ope use papa bani Israel, marhitei pambutaki nasiam bani ari Sabat.” 18 Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat?”
19 Jadi mamungkahkonsi samun ari i lobei ni horbangan ni Jerusalem marayak ari Sabat, huhatahon ma tutupon horbangan ni Jerusalem, anjaha huparentahkon ma, na so bulih bukaon ai paima salpu ari Sabat ai. Anjaha husuruh ma deba juakjuakku jongjong i atas ni horbangan ai, ase ulang adong na pamasukkon siboanon hubagas huta ai sanggah ari Sabat. 19 Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat.
20 Marborngin ma sahali dua hali saudagar, sijual barang na marbagei-bagei i darat ni Jerusalem. 20 Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem satu dua kali.
21 Tapi hupalumba ma sidea, ningku ma dompak sidea, “Mase marborngin nasiam i darat ni tembok in? Anggo ibahen nasiam use sonai, maningon tangkapon do nasiam.” Jadi olat ni ari ai, seng ongga be roh sidea bani ari Sabat. 21 Lalu aku memperingatkan mereka, kataku: “Mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi akan kukenakan tanganku kepadamu.” Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat.
22 Dob ai huparentahkon ma hubani halak Levi, ase marsiuras dirini bei sidea, anjaha ase roh sidea manjaga horbangan ai, laho papansingkon ari Sabat. Ingat Ham ma homa ahu, marhalanihon ni on, ale Naibatangku, anjaha ramotkon Ham ma ahu romban hubani buei ni idop ni uhur-Mu. 22 Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu dan sayangilah aku menurut kasih setia-Mu yang besar!
23 Ambah ni ai huidah do bani panorang ai ijia, deba halak Jahudi, na mambuat boru hun Asdod, Amon ampa Moab; 23 Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisteri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon atau perempuan-perempuan Moab.
24 anjaha satongah humbani anak ni sidea mamakei hata Asdod, seng ibotoh sidea be marsahap Jahudi, tapi sahap ni bangsa on atap bangsa ai do. 24 Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi.
25 Jadi mangonai hata ma ahu dompak sidea, hupapai ma sidea; hupabija deba humbani sidea anjaha hutarik jambulan ni sidea; hupabija ma sidea ibagas goran ni Naibata, ningku ma, “Seng bulih buaton nasiam boru ni sidea bani anak nasiam atap bani nasiam sandiri. 25 Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah, demikian: “Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai isteri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri!
26 Ai lang domma mardousa si Salomo, raja ni Israel, marhalanihon ni naboru na sonai ai? Seng dong raja songonsi i tongah-tongah ni buei bangsa, ai ihaholongi Naibata do ia, anjaha ipabangkit Naibata do ia gabe raja ni ganup Israel; hape ia pe mardousa do ipadari-dari naboru na legan. 26 Bukankah Salomo, raja Israel, telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun diapun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu.
27 Mintor nasiam ma siihutonkon laho mangkorjahon hasamboron na sonai banggalni, pangoseion i lobei ni Naibatanta, marhitei na mambuat boru na legan?” 27 Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperisteri perempuan-perempuan asing?”
28 Anjaha sada humbani anak ni si Joyada, anak ni sintua ni malim Eliasib, ai ma hela ni si Sanballat, halak Horoni ai, huusir do ia hun lambungku, 28 Seorang dari anak-anak Yoyada bin Elyasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia dari padaku.
29 Ale Naibatangku, dingat Ham ma sidea, ai ipabutak sidea do hamalimon ampa parpadanan ni malim pakon halak Levi. 29 Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi.
30 Dob ai huuras ma sidea humbani ganup aturan-aturan ni halak na legan, anjaha hupatotap use parhorinan ni malim ampa halak Levi, ganup bani horjani bei. 30 Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya,
31 Ambah ni ai pambereon bani soban bani panorang na dob tinotapkon, sonai homa pasal limbuah. Ham Naibatangku, dingat Ham ma manumpakkon na madear bangku, balasni ai! 31 pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku, demi kesejahteraanku!
<< Nehemia 12 Ester 1 >>