Daniel 9

9:1 Bani tahun parlobei dob raja si Darius, anak ni si Ahasveros, humbani ginompar ni halak Madai, na bangkit gabe raja manggomgom halak Kasdim, (bd. 6:1.) 9:1 Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasyweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim,
9:2 bani tahun parlobei ni panrajaionni ai, ahu si Daniel, dapot uhurhu ma ibagas surat-surat in bilangan ni tahun domu hubani hata na nilumbahon ni Jahowa hubani nabi Jeremia, ai ma pasal Jerusalem, na maningon tarulang pitu puluh tahun dokahni. (Jer. 25:11, 12; 27:7; 9:10.) 9:2 pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan Kitab jumlah tahun yang menurut firman TUHAN kepada nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni tujuh puluh tahun.
9:3 Dob ai hudompakkon ma Tuhan Naibata, marsombah marhitei tonggo, elek-elek, puasa, marhiou guni ampa margulu abuan. (Panguh. 20:26.) 9:3 Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu.
9:4 Martonggo ma ahu bani Jahowa Naibatangku, hubahen ma panopotion dousa, ningku ma: Ham Tuhan, Naibata na timbul anjaha na majombut, siramotkon padan ampa idop ni uhur dompak halak na mangkaholongi Ham ampa na mandalankon parentahmu. (5 Mus. 7:9; Neh. 1:5.) 9:4 Maka aku memohon kepada TUHAN, Allahku, dan mengaku dosaku, demikian: “Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang Perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu!
9:5 Domma mardousa hanami anjaha marsalah, manjahati anjaha manlawan; manimbil do hanami humbani parentahmu ampa humbani titahmu. (Ps. 106; Jes. 64:5.) 9:5 Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu,
9:6 Seng itangihon hanami juak-juakmu, nabi-nabi ai, na marsahap ibagas goranmu hubani raja-rajanami, kopala-kopalanami, ompungnami ampa hubani haganup bangsa na i nagori in. 9:6 dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami dan kepada segenap rakyat negeri.
9:7 Bamu do Tuhan hapintoran in, tapi maila do anggo hanami nuan, hanami halak na hun Juda, pangisi ni Jerusalem ampa haganup halak Israel, ai ma na dohor ampa na daoh marianan bani haganup nagori pambuanganmu bani sidea, halani pangoseion ni sidea bamu. 9:7 Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau.
9:8 Ham Jahowa, patut do hanami tarbador, age raja-rajanami, kopala-kopalanami ampa ompungnami, ai mardousa do hanami dompak Ham. (Jes. 43:27.) 9:8 Ya TUHAN, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau.
9:9 Tapi bamu do Tuhan, Ham Naibatanami, idop ni uhur ampa hasasapan ni dousa. Tongon, sipanlawan do hanami, (Neh. 9:17; Ps. 130:4.) 9:9 Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia,
9:10 anjaha seng itangihon hanami sora ni Jahowa Naibatanami marhitei na mambalosi titahni, ai ma na pinadasni bannami marhitei juak-juakni nabi-nabi ai. 9:10 dan tidak mendengarkan suara TUHAN, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan-Nya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hamba-Nya.
9:11 Haganup do Israel manlanggar titahmu anjaha marbalik, manjua manangihon soramu. Jadi mangonai ma bannami bura-bura pakon bija na tarsurat bani buku titah ni si Musa, juak-juak ni Naibata, halani na mardousa ai hanami dompak Naibata. (3 Mus. 26:14-39; 5 Mus. 28:15-68; 27:15-26; 29:20-27; 30:18; 32:19-25.) 9:11 Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia.
9:12 Ipasaud ma hatani, na dob niluarhonni ai bannami ampa bani sipanrajai, na manguhum hanami, marhitei na parohkon hamagouan banggal bannami, ai ma na seng ongga masa itoruh ni langit, songon na masa bani Jerusalem ai. (Tangis 1:12; 2:13.) 9:12 Dan telah ditetapkan-Nya firman-Nya, yang diucapkan-Nya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkan-Nya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem.
9:13 Romban hubani na tarsurat bani titah ni si Musa, sogop do haganup hasedaon on bannami, tapi lanjar do seng isubut hanami uhur ni Jahowa, Naibatanami, marhitei na paubahkon uhur humbani hajahatonnami ampa na mardiateihon hasintonganmu. 9:13 Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan TUHAN, Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang dari pada-Mu.
9:14 Halani ai do ase isurahon Jahowa hamagouan on anjaha ipamasa bannami, ai pintor do Jahowa Naibatanami bani haganup pambahenanni, na binahenni ai, tapi lanjar do seng itangihon hanami sorani. (Jer. 1:12; 31:28; 44:27.) 9:14 Sebab itu TUHAN bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami; karena TUHAN, Allah kami, adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukan-Nya, tetapi kami tidak mendengarkan suara-Nya.
9:15 Ai pe, Ham Tuhan Naibatanami, na dob mambobahon bangsamu luar hun Masir marhitei tangan na gogoh ampa na pajongjong goran bamu ronsi sadari on, sipardousa do hanami anjaha siparjahat. 9:15 Oleh sebab itu, ya Tuhan, Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyhurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik.
9:16 Ham Tuhan, domu hubani haganup hapintoranmu, sai pasurut Ham ma ringismu pakon gajag ni gilamu hun Jerusalem, dologmu na pansing ai; tongon halani dousanami ampa halani hajahaton ni ompungnami do, ase gabe umpama Jerusalem ampa bangsamu bani bangsa na inggot hanami. 9:16 Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus; sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi cela bagi semua orang yang di sekeliling kami.
9:17 Ai pe, Ham Naibatanami, tangihon Ham ma tonggo ni juak-juakmu pakon pangindoanni, anjaha halani goranmu, Ham Tuhan, sondangkon Ham ma bohimu bani ianan na mapansing in, na dob tarulang in. (4 Mus. 6:25.) 9:17 Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri.
9:18 Ham Naibatangku, sai pateleng Ham ma pinggolmu, anjaha tangar Ham ma; mangkawah ma Ham, tonggor Ham ma hasedaonnami on ampa huta in na dob targoran bani goranmu! Tongon sedo halani hapintorannami ase isombahkon hanami pangindoannami on bamu, tapi halani idop ni uhurmu na banggal in do.(Ps. 115:1.) 9:18 Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah.
9:19 Ham Tuhan, tangihon Ham ma! Ham Tuhan, maidop ma uhurmu! Ham Tuhan, pardiatei anjaha pasaud Ham ma in! Ulang ma padokah-dokah Ham marhalanihon ni Ham, ale Naibatangku! Ai hutamu ai ampa bangsamu in, marpanggorani hubamu do. (Jer. 14:9.) 9:19 Ya Tuhan, dengarlah! Ya, Tuhan, ampunilah! Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu!”
9:20 Jadi sanggah na marsahapi ai ope ahu anjaha martonggo, mansopotkon dousangku pakon dousa ni bangsangku halak Israel, anjaha hupadas pangindoankai hulobei ni Jahowa, Naibatangku, ai ma pasal dolog ni Naibatangku na mapansing ai, 9:20 Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan TUHAN, Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku,
9:21 sanggah na marsahapi ai ope ahu ibagas tonggo, roh ma si Gabriel, ai ma halak na dob huidah ibagas pangungkabon, habang doras manjumpahkon ahu, ai ma bani panorang panggalangonkon bodari. (bd. 8:16.) 9:21 sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari.
9:22 Roh ma ia, nini ma hubangku: Ale Daniel, na roh do ahu laho patugahkon bam hatorangan ampa pangarusion. 9:22 Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku: “Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti.
9:23 Bani pamungkah ni tonggomu, luar do sada hata, anjaha roh do ahu laho pabotohkon ai bam, ai haholongan ni uhur ni Naibata do ho; halani ai parimbagaskon ma hata in anjaha artihon pangungkabon in. (bd. 10:12.) 9:23 Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu!
9:24 Pitu puluh tahun minggu do itotapkon pasal bangsamu ampa hutamu na pansing in, ase marujung hajahaton ai, salosei dousa ai, ase ibahen pardearan pasal hasalahan ai, iparoh hapintoran sisadokah ni dokahni, ipasaud pangungkabon ampa panjahaion ai, anjaha iminaki ianan na tang pansing ai. (bd. 8:23; Mat. 5:17; Joh. 1:32; Heb. 9:12.) 9:24 Tujuh puluh kali tujuh masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus.
9:25 Ase botoh anjaha paruhurhon ma: Humbani panorang dob luar hata ai, ase ipasuang anjaha ipauli use Jerusalem ronsi panorang parroh ni na mininakan ai, raja ai, pitu tahun minggu ampa onom puluh dua tahun minggu do; ulakan do paulihon huta ai, maralaman ampa marpasar, age pe panorang hasosakan ai. (Esr. 7:11; 9:9; Neh. 9:36.) 9:25 Maka ketahuilah dan pahamilah: dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada tujuh kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali tujuh masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan.
9:26 Anjaha dob salpu na onom puluh dua tahun minggu ai, ibunuh ma sada halak na mininakan seng pala mardalan uhum, anjaha iparseda bala ni raja na sihol roh ai ma huta ampa ianan na pansing ai. Roh do ujungni ai marhitei bah banggal, anjaha sai masa do ronsi ujungni hasedaon, songon na dob tinontuhon hinan. (Jes. 53:8; Mat. 26:66; Luk. 21:24.) 9:26 Sesudah keenam puluh dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.
9:27 Anjaha ibahen ia ma padan na toguh hubani buei halak, sada tahun minggu dokahni; satongah tahun minggu parontihononni do galangan sisayaton ampa galangan sipanganon; anjaha masa do bani ianan ma mapansing ai hagigi na mabajan, paima iuseihon hasedaon ampa hamagouan bani sipangagou ai. (bd. 11:31; 12:11; Mat. 24:15; Mrk. 13:14; Luk. 21:20.) 9:27 Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Pada pertengahan tujuh masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan; dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu.”
<< Daniel 8 Daniel 10 >>