Daniel 4

4:1 Humbani raja Nebukadnesar hubani sagala bangsa, halak parsahap na marbagei-bagei in i sab dunia on. Lambin tambah ma damei bani nasiam ganupan! 4:1 Dari raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang diam di seluruh bumi: “Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu!
4:2 Tanda pakon halongangan na binahen ni Naibata Na timbul in hubangku, ipindo uhurhu do sihol patugahonku bani nasiam. 4:2 Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku.
4:3 Banggal ni ai tanda binahenni ai, jombut ni ai halongangan na pinamasani ai! Harajaon sisadokah ni dokahni do harajaonni, anjaha marsundut-sundut do panrajaionni. (bd. 6:27; 2:44; Ps. 93:1.) 4:3 Betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan betapa hebatnya mujizat-mujizat-Nya! Kerajaan-Nya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahan-Nya turun-temurun!
4:4 Ahu, Nebukadnesar, marsonang-sonang do ibagas rumahku, anjaha mardohar ibagas rumah-bolonku. 4:4 Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku;
4:5 Jadi dong ma nipingku, na mambahen tarsonggot ahu; sanggah na tibal ahu i podomanku, gobir do ahu ibahen pingkiran ampa panonggoran na roh hubangku. 4:5 lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku.
4:6 Dob ai huparentahkon ma ase iboan hu lobeihu sagala halak na pentar na adong i nagori Babel, ase ipatugah sidea hubangku arti ni nipi ai. 4:6 Maka aku mengeluarkan titah, bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu.
4:7 Jadi roh ma halak na pentar-pentar, sipartondung, halak Kasdim ampa sibotoh parhalaan hupajojor ma bani sidea nipingku, tapi seng tarpatugah sidea bangku arti ni ai. (Pod. 2:2.) 4:7 Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para Kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku.
4:8 Parpudi roh ma si Daniel hubangku ai ma na margoran si Beltsasar mangihutkon goran ni naibatangku, anjaha ibagas dirini do tonduy ni naibata-naibata na pansing in, gabe hupajojor ma nipi ai bani, ningku ma: (bd. 5:11, 14.) 4:8 Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu:
4:9 Ale Beltsasar, kopala ni halak na pentar-pentar, hubotoh do, marianan do ibagas ho tonduy ni naibata-naibata na pansing in, anjaha seng ongga jut uhurmu pasal rusia; on do panonggoran na huidah ai ibagas nipingku, sai patugah ma artini ai. (Hes. 28:3.) 4:9 Hai Beltsazar, kepala orang-orang berilmu! Aku tahu, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu! Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya.
4:10 Ia panonggoran na huidah sanggah tibal ahu bani podomanku, ai ma: Mangkawah ma ahu, anjaha tonggor ma, sada hayu jongjong i parsitongahan ni tanoh on, anjaha gijang tumang do ai. (Hes. 31:3-14.) 4:10 Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi;
4:11 Lambin banggal ma hayu ai anjaha lambin toguh, ujungni das hu langit, anjaha taridah do ai hun tampakan ni ganup tanoh ai. 4:11 pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi.
4:12 Jenges do bulungni, anjaha buahni ramos, boi mambere sipanganon bani haganup. Dapotan parlinggoman do sagala binatang na i talun i toruhni, anjaha marasar manuk-manuk na i awang-awang bani dangkahni, anjaha sagala na manggoluh mangan hunjai. (ay. 18; Hes. 17:23.) 4:12 Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup; di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan dari padanya.
4:13 Huidah do sanggah na marpanonggoran ai ahu i podomanku, sada siparjaga, sada halak na mapansing susur hun nagori atas. 4:13 Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit;
4:14 Marsora na maling do ia mangkatahon: Roboh ma hayu in anjaha tagili dangkahni, rurus ma bulungni anjaha erap ma sagala buahni! Bahen ma maporus sagala binatang hun toruhni ampa manuk-manuk ai hun dangkah-dangkahni. (ay. 20.) 4:14 ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya! Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya!
4:15 Tapi anggo tutuho ni uratni ai paturut ma ibagas tanoh, irantei bani bosi pakon tombaga, itongah-tongah ni poyon-poyon na i sampalan. Paturut ma ai marudan marari, mangan poyon-poyon songon binatang na i sampalan. 4:15 Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang; biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi!
4:16 Buaton do humbani uhur jolma, anjaha bereon bani uhur binatang, paima salpu bani pitu panorang. (bd. 7:25.) 4:16 Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu.
4:17 Ia uhum on humbani riah ni siparjaga ai do, anjaha haputusan on marhitei hata ni na pansing ai, ase ibotoh sagala na manggoluh, paboa Na tang sitimbulan ai do sirajai sagala harajaon ni jolma manisia. Ibere do ai bani ise harosuh ni uhurni, anjaha ipabangkit do hujai halak sisombuhan humbani jolma. (bd. 2:21; 1 Raj. 22:19; Job 1:6.) 4:17 Titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkat-Nya untuk kedudukan itu.
4:18 Ai ma nipi na huidah, ahu, raja Nebukadnesar. Ai pe ale Beltsasar, patugah ma arti ni ai bangku, halani haganup halak na pentar, na adong ibagas harajaonku, seng tarpatorang sidea ai hubangku, tapi anggo ho boi do, ai Tonduy ni naibata-naibata na pansing ai do marianan bam. 4:18 Itulah mimpi yang telah kudapat, aku, raja Nebukadnezar; sekarang engkau, Beltsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku; tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus!”
4:19 Jadi hundokah do tarsonggot si Daniel, na margoran si Beltsasar ai, pingkiranni do mambahen mabiar ia. Nini raja ai ma: Ale Beltsasar, ulang ma pala mabiar ho pasal nipi ai pakon artini. Nini si Beltsasar ma mambalosi: Ham tuannami, sai mangonai bani munsuhmu ma nipi ai, sonai homa artini ai bani imbangmu! 4:19 Lalu berdirilah Daniel yang namanya Beltsazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja: “Beltsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau!” Beltsazar menjawab: “Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku!
4:20 Ia hayu niidahmu ai, na lambin banggal anjaha na lambin toguh ai, na sundol hu langit anjaha taridah ronsi hun ujung ni tanoh on, 4:20 Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi,
4:21 na jenges mardangkahi, ramos buahni, sibere sipanganon bani haganup, parlinggoman ni binatang na i talun, anjaha dangkahni parsaranan ni manuk-manuk na i awang-awang, 4:21 yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara —
4:22 ham do hayu ai, ale rajanami. Lambin banggalni do ham anjaha lambin margogoh; lambin ganda do kuasamu, sundol hu langit, anjaha gomgomanmu das ronsi tampakan ni tanoh on. 4:22 tuankulah itu, ya raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi!
4:23 Ia na niidah ni raja in, ai ma siparjaga, halak na mapansing ai, na susur hun nagori atas, na mangkatahon: Roboh ma hayu in anjaha parseda ma ai, tapi anggo tutuhoni paturut ma ibagas tanoh, irantei bani bosi pakon tombaga itongah-tongah ni poyon-poyon ni sampalan in; anjaha paturut ma ai marudan marari, marulah songon binatang na i talun, paima salpu bani pitu panorang. 4:23 Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus, yang turun dari langit, sambil berkata: Tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai tujuh masa berlalu —
4:24 On do arti ni ai ale rajanami: Haputusan ni Na tang sitimbulan ai do na mangonai bani tuannami, raja in. 4:24 inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan Yang Mahatinggi mengenai tuanku raja:
4:25 Usiron ma ham hun tongah-tongah ni jolma, anjaha rap marianan ma ham pakon binatang na i talun; mangan poyon ma ham songon lombu, anjaha marudan marari. Pitu panorang do silopusanmu, paima ibotoh ham, paboa na tang sitimbulan ai do sigomgom harajaon ni jolma manisia, anjaha ibere do ai hubani halak harosuh ni uhurni. (Jer. 27:5.) 4:25 tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepada tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit; dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai tujuh masa berlalu, hingga tuanku mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
4:26 Anjaha pasal na hintahon ni ai, paturuton do tutuho ni urat ni hayu ai, arti ni ai: Maningon totap do use harajaon ai bamu, dob iparhatongon uhurmu, paboa nagori atas do sipanrajai. 4:26 Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti: kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui, bahwa Sorgalah yang mempunyai kekuasaan.
4:27 Halani ai, ale rajanami, sai ra ma ham manjalo sipaingatku; paholang ham ma dirimu humbani dousamu marhitei na mangkorjahon hapintoran, sonai homa humbani hajahatonmu marhitei na maridop ni uhur bani halak na masombuh, andohar boi lambin dokahni mardohar ham. (Pd. 19:17; Mat. 5:7; 19:21.) 4:27 Jadi, ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku: lepaskanlah diri tuanku dari pada dosa dengan melakukan keadilan, dan dari pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas; dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan!”
4:28 Haganupan ai mangonai do bani raja Nebukadnesar. 4:28 Semuanya itu terjadi atas raja Nebukadnezar;
4:29 Dob salpu sapuluh dua bulan, mardalan-dalan do raja ai bani tayub ni rumah bolon na i huta Babel, 4:29 sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel,
4:30 anjaha nini raja ai ma: Ai lang on do huta Babel na banggal in, na dob hupadear bahen pamatang ni harajaonku marhitei kuasangku na banggal in, bahen hamuliaon ni hasangaponku? (Pod. 16;18; Lah. 12:23.) 4:30 berkatalah raja: “Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?”
4:31 Sanggah na sinahapkon ni raja ai ope hata ai, roh ma sada sora hun nagori atas: On do tugah-tugah bam, ale raja Nebukadnesar: Mosor ma harajaon in humbam. 4:31 Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit: “Kepadamu dinyatakan, ya raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu;
4:32 Iusir ma ho hun tongah-tongah ni jolma, rap saianan ma ho pakon binatang na i talun; mangan poyon-poyon ma ho songon lombu; pitu panorang do lopusanmu, paima iparhatongon uhurmu, paboa Na tang sitimbulan ai do sipanggomgom bani harajaon ni jolma manisia, anjaha iberehon do ai bani halak harosuh ni uhurni. (bd. 5:21.) 4:32 engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang; kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu; dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa Yang Mahatinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya!”
4:33 Mintor bani panorang ai do saud hata ai bani si Nebukadnesar. Iusir halak ma ia hun tongah-tongah ni jolma, anjaha mangan poyon-poyon ma ia songon lombu; marudan-marari ma ia, ronsi na marganjang jambulanni songon ambulu ni manuk-manuk nanggordaha, anjaha sisilonni gabe songon sisilon ni manuk-manuk ganjangni. 4:33 Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung.
4:34 Bani ujung ni panorang ai mangkawah ma ahu, Nebukadnesar, dompak babou, gabe mulak ma ahu maruhur. Hupasangap ma Sitimbulan ai, hupuji anjaha hupatunggung ma Ia na manggoluh sadokah ni dokahni; ai ronsi sadokah ni dokahni do panggomgomionni anjaha harajaonni marsundut-sundut. (bd. 3:33.) 4:34 Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Mahatinggi dan membesarkan dan memuliakan Yang Hidup kekal itu, karena kekuasaan-Nya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan-Nya turun-temurun.
4:35 Haganup pangisi ni tanoh on doskon na lang do hiraon; domu hubani rosuhni do ibahen bani bala na i nagori atas ampa bani pangisi ni tanoh on; sahalak pe seng dong na mangasup manulak tanganni atap na mangkatahon bani: Aha do na binahenmu in? (Job 9:12; Jes. 14:27; 40:17.) 4:35 Semua penduduk bumi dianggap remeh; Ia berbuat menurut kehendak-Nya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi; dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangan-Nya dengan berkata kepada-Nya: “Apa yang Kaubuat?”
4:36 Bani panorang ai mulak maruhur ma ahu, anjaha mulak ma homa hubangku hasangapon ni harajaonku, hatunggungonku ampa hamuliaonku. Ipindahi juak-juakku ampa na sangap-sangap ma ahu, ipabangkit ma use ahu i harajaonku, anjaha itambahi ope habanggalonku. 4:36 Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi; aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku.
4:37 Halani ai, ahu Nebukadnesar, mamuji anjaha pasangapkon anjaha patimbulhon Raja na i nagori atas ai; ai sintong do sagala pambahenanni anjaha pintor sagala dalanni, anjaha margogoh do Ia patoruhkon sigijang maruhur.(bd. 5:20; Luk. 1:51; 18:14.) 4:37 Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatan-Nya adalah benar dan jalan-jalan-Nya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.
<< Daniel 3 Daniel 5 >>