Daniel 2

2:1 Bani tahun paduahon, dob gabe raja si Nebukadnesar, marnipi ma si Nebukadnesar; rusak tumang do uhurni, gabe lang ra tarpodom be ia. 2:1 Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar bermimpilah Nebukadnezar; karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur.
2:2 Jadi ihatahon raja ai ma na mandilo sagala na pentar-pentar, sipartondung, datu-datu ampa halak Kasdim, laho patugahkon bani raja ai pasal nipini ai. Ase roh ma sidea anjaha jongjong ilobei ni raja ai. (Jes. 47:12, 13.) 2:2 Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para Kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu; maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja.
2:3 Nini raja ai ma dompak sidea: Marnipi do ahu, tarsonggot tumang uhurhu, sihol do botohonku pasal nipi ai. 2:3 Kata raja kepada mereka: “Aku bermimpi, dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu.”
2:4 Jadi nini halak Kasdim ai ma dompak raja ai: Sai manggoluh ma ham rajanami. Pajojor ham ma nipi ai bani juak-juakmu, ase ipatugah hanami aha artini ai. (bd. 3:9.) 2:4 Lalu berkatalah para Kasdim itu kepada raja (dalam bahasa Aram): “Ya raja, kekallah hidupmu! Ceriterakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya.”
2:5 Nini raja ai ma mambalosi halak Kasdim ai: On do hatangku bannima, anggo seng ipatugah hanima bangku nipi ai pakon artini, maningon toktokon do hanima, anjaha rumahnima ai gabe ianan ni tompoh-tompoh do bahenon. 2:5 Tetapi raja menjawab para Kasdim itu: “Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing;
2:6 Tapi anggo ipatugah hanima nipi ai pakon artini, jaloonnima do humbangku sibere-bere, upah ampa hasangapon banggal. Halani ai patugah hanima ma bangku nipi ai pakon artini. 2:6 tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar dari padaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya!”
2:7 Ibalosi sidea ma ia paduahalihon: Ipatugah raja in ma nipi ai bani juak-juakni, ase ipatugah hanami artini ai. 2:7 Mereka menjawab pula: “Silakan tuanku raja menceriterakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya.”
2:8 Nini raja ai ma mambalosi: Torang do hubotoh, na paganjang-ganjang panorang do hanima, halani domma ibotoh hanima haputusan na dob hubahen. 2:8 Jawab raja: “Aku tahu benar-benar, bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat, bahwa aku telah mengambil keputusan,
2:9 Ai ma anggo seng tarpatugah hanima bangku nipi ai, sada mando uhuman sipadalanon bannima. Marsada ni uhur do hanima laho mangkatahon hata ladung ampa sipaoto-oto bangku, paima marubah panorang. Patugah hanima ma bangku nipi ai, ase hubotoh atap na boi do tarpatorang hanima bangku arti ni nipi ai. 2:9 yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama; dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceriterakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu, bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku.”
2:10 Nini halak Kasdim ai ma mambalosi raja ai: Seng dong jolma iatas ni tanoh on, na tarbahen pasaudkon pangindoan ni raja in, anjaha seng ongga adong raja, na timbul atap na markuasa pe, na mangindo sisonai ai humbani na pentar-pentar, sipartondung atap humbani halak Kasdim pe. 2:10 Para Kasdim itu menjawab raja: “Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja! Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang Kasdim.
2:11 Pangindoan ni raja in ma maholtu do in, anjaha ise pe lang na boi patorangkon in bani raja in sobali ni naibata-naibata, na so marianan itongah-tongah ni jolma. 2:11 Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia.”
2:12 Gabe manggila tumang ma raja ai marhalanihon ni ai, isuruh ma bunuhon sagala na pentar na i huta Babel. 2:12 Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannyalah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel.
2:13 Jadi mardalan ma parentah ai, maningon bunuhon sagala halak na pentar; ipindahi sidea ma homa si Daniel pakon hasoman-hasomanni ai laho mambunuh sidea. 2:13 Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh.
2:14 Jadi marbalos ma si Daniel ibagas torang ni uhur ampa hapentaron hubani si Ariok, kopala ni pangawal ni raja ai, na dob luar, laho mamunuh sagala halak na pentar, na adong i Babel, (ay. 24; bd. 1:17, 20.) 2:14 Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariokh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu,
2:15 nini ma hubani si Ariok, puanglima ni raja ai: Mase ma sonin koras ni parentah ni raja in? Jadi ipatugah si Ariok ma pasal ai hubani si Daniel. 2:15 katanya kepada Ariokh, pembesar raja itu: “Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?” Lalu Ariokh memberitahukan hal itu kepada Daniel.
2:16 Jadi masuk ma si Daniel, ielek-elek ma raja ai, ase ibere panorang bani, andohar boi ia patugahkon arti ni nipi ai bani raja ai. 2:16 Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja.
2:17 Dob ai mulak ma si Daniel hu rumahni, anjaha ipatugah ma na masa ai bani hasomanni si Hananya, si Misael, ampa si Asarya, 2:17 Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azarya, teman-temannya,
2:18 anjaha ihatahon ma sidea mangindo idop ni uhur humbani Naibata na i surga pasal rusia ai, andohar ulang hona bunuh si Daniel pakon hasomanni ai rap ampa halak na pentar ai, na adong i Babel. 2:18 dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel.
2:19 Jadi talar ma rusia ai bani si Daniel marhitei panonggoran sanggah borngin. Jadi ipuji si Daniel ma Naibata na i surga. (ay. 30.) 2:19 Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit.
2:20 Nini si Daniel ma: Pinuji ma goran ni Naibata sadokah ni dokahni, ai Ia do simada hapentaran pakon hagogohon. (Ps. 113:2.) 2:20 Berkatalah Daniel: “Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan!
2:21 Ia do na paubah panorang ampa musim; Ia do na paturun raja-raja ampa na pabangkitkon; Ia do sibere hapentaran bani halak na pentar ampa habotohon hubani halak na maruhur. (bd. 4:14, 22, 29; Job 12:13.) 2:21 Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian;
2:22 Ia do na patalarhon na bagas pakon na ponop; ibotoh do atap aha ibagas na golap, anjaha Bani do marianan na lihar ai. 2:22 Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-Nya.
2:23 Bamu do, Ham, Naibata ni ompungku, hupadas tarima kasih ampa puji-pujian; ai ibere Ham do bangku hapentaran ampa hagogohon, anjaha ipatugah Ham do bangku nuan, aha na ipindo hanami hum-Bamu, ai ipabotohkon Ham do bannami na pinindo ni raja ai. 2:23 Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja.”
2:24 Dob ai laho ma si Daniel marayak si Ariok, na dob pinarentahkon ni raja ai, laho mamunuh sagala na pentar na i Babel, nini ma dompaksi: Ulang ma bunuh ham sagala na pentar na adong i Babel; boan ham ma ahu hulobei ni raja in, ase hupatugah arti ni nipi ai bani raja in. (ay. 14.) 2:24 Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariokh yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel; maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian: “Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kaulenyapkan! Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu!”
2:25 Jadi tarolos ma si Ariok mamboan si Daniel hulobei ni raja ai, nini ma hubani: Domma jumpah ahu sada halak humbani halak Jahudi na tarbuang in, na boi patugahkon arti ni nipi ai hubani raja in. 2:25 Ariokh segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian: “Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja.”
2:26 Nini raja ai ma dompak si Daniel, na margoran homa si Beltsasar: Boi do tongon patugahonmu bangku nipi na huidah ai pakon arti ni ai? 2:26 Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar: “Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?”
2:27 Nini si Daniel ma mambalosi raja ai: Ia rusia, na sinungkun ni raja in, seng dong na boi patorangkon ai bani raja in, age halak na pentar, age datu-datu, age partondung atap sibotoh parhalaan pe. 2:27 Daniel menjawab, katanya kepada raja: “Rahasia, yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum.
2:28 Tapi adong do Naibata i surga, Sipatalar rusia; Ia do na patugahkon bani raja Nebukadnesar atap aha na sihol masa. Ia nipi ampa panonggoran, na niidahmu bani podomanmu, on do ai: (Ams. 4:13.) 2:28 Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia; Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini:
2:29 Roh do bamu ale rajanami, sanggah na modom ham bani podomanmu, pingkiran pasal atap aha do na sihol masa; jadi roh ma Sipatalar rusia ai pabotohkon bamu, atap aha na sihol masa. (ay. 22.) 2:29 Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi.
2:30 Jadi hubangku ma ipatalar rusia ai, sedo halani na pentaran ahu marimbang sagala halak na manggoluh, tapi ase talar do bani raja in pasal artini ai, anjaha ase ibotoh ham pingkiran na marhusor ibagas uhurmu. (1 Mus. 41:16.) 2:30 Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku.
2:31 Marpanonggoran do ham, ale rajanami, anjaha iidah ham do sada gana-gana. Ia gana-gana ai, banggal sahalian do anjaha marsinalsal tumang, jongjong do ai i lobeimu anjaha majangin do idahon. 2:31 Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar! Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan.
2:32 Ulu ni gana-gana ai humbani omas pitah do, tontonni pakon botokanni humbani pirak, boltokni pakon binongeini humbani tombaga, 2:32 Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga,
2:33 hae-haeni humbani bosi, anjaha naheini deba humbani bosi, deba humbani tanoh liat. 2:33 sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat.
2:34 Sanggah ikawahkon ham ope ia, iidah ham ma mungkit sada batu humbabou, na so niungkit ni tangan ni jolma, jadi ijombai ma gana-gana ai tontang ni naheini na humbani bosi ampa tanoh liat ai, lanjar maropuk do ai ibahen. 2:34 Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk.
2:35 Ia bosi, tanoh liat, tombaga, pirak ampa omas ai, maropuk do ai haganup, gabe doskon lamlam hinabangkon ni logou hun pardogeian; seng dong jumpah be iananni. Tapi batu na manjombai gana-gana ai, gabe dolog batu na banggal do ai, anjaha igoki do sab dunia on. (Jes. 28:16; 2:2.) 2:35 Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas, lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi.
2:36 Ai ma nipi ai, sonari patugahonnami ma bani raja in artini ai. 2:36 Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja:
2:37 Ham rajanami, raja ni raja-raja, haondosan ni harajaon, hagogohon, kuasa ampa hamuliaon ibahen Naibata na i surga, (Hes. 26:7.) 2:37 Ya tuanku raja, raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan,
2:38 anjaha hadasan ni jolma manisia ipabangkit Naibata, binatang na i talun ampa manuk-manuk na i awang-awang, atap ija pe ai marianan, ham na niangkatni manrajai haganup, ham do ulu omas ai. (Jer. 27:6; 28:14.) 2:38 dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan-Nya anak-anak manusia, di mana pun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuat-Nya menjadi kuasa atas semuanya itu — tuankulah kepala yang dari emas itu.
2:39 Dob salpu ham roh ma sada harajaon na legan, toruhan marimbang ham; dob ai harajaon na patoluhon, na humbani tombaga, na manggomgom haganup tanoh on. 2:39 Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku; kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi.
2:40 Ia harajaon na paompatkon ai, toguh do songon bosi; songon bosi, na manropuki anjaha na manrosaki haganup, sonai do ropukanni anjaha rosakanni haganupan ai. 2:40 Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu; dan seperti besi yang menghancurluluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancurluluhkan semuanya.
2:41 Ia nahei pakon jari-jari ni nahei na niidahmu ai, deba humbani tanoh liat, deba nari humbani bosi, tugah-tugah ni harajaon na binagi do ai; tapi deba humbani hatoguhon ni bosi ai tading do ibagas ai, usih songon na niidahmu bosi marsaor pakon tanoh liat ai. 2:41 Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi, itu berarti, bahwa kerajaan itu terbagi; memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat besi itu bercampur dengan tanah liat.
2:42 Songon jari-jari ni nahei ai, deba humbani bosi, deba nari humbani tanoh liat, sonai do harajaon ai, deba togap, deba rampok. 2:42 Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian.
2:43 Songon na niidahmu ai bosi marsaor tanoh liat, sonai do marsipadomuan sidea marhitei na marsibuatan boru, tapi seng anjai marsada sidea, usih songon bosi na so boi sada pakon tanoh liat ai. 2:43 Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti: mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat.
2:44 Tapi bani panorang ni raja-raja ai, pajongjongon ni Naibata na i surga ai ma sada harajaon, na so tarpatunduk ronsi sadokah ni dokahni, anjaha kuasani ai pe seng padason ai bani bangsa na legan; ropukanni do sagala harajaon ai anjaha boiskononni do ai, tapi totap do anggo ai ronsi sadokah ni dokahni,(bd. 4:31; 6:26; 7:14, 27; Jes. 9:6; Mik. 4:7; Luk. 1:33; 1 Kor. 15:24; Pangk. 11:15.) 2:44 Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya,
2:45 ai ma usih songon niidahmu ai, mabungkar batu ai hun dolog ai, na so niungkit ni tangan ni jolma, gabe iropuki bosi, tombaga, tanoh liat, pirak pakon omas ai. Naibata na banggal ai do na pabotohkon bani raja in, atap aha na sihol masa. Ia nipi ai sintong do ai, anjaha sintong do homa artini ai. (ay. 34.) 2:45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari; mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai.”
2:46 Dob ai manrogop ma raja Nebukadnesar, marsombah hubani si Daniel, anjaha iparentahkon ma mamboan galangan ampa na misbou bani. 2:46 Lalu sujudlah raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel; juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya.
2:47 Nini raja ai ma hubani si Daniel: Tongon, Naibatamu do Naibata ni sagala naibata, anjaha Tuhan ni sagala raja-raja, Sipatalar sagala rusia; ai ham do na boi patalar rusia on. (bd. 3:29; Jos. 2:11; Ps. 86:8; Jes. 42:8, 9.) 2:47 Berkatalah raja kepada Daniel: “Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah dan Yang berkuasa atas segala raja, dan Yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu.”
2:48 Jadi ipatimbul raja ai ma si Daniel, ibere do hubani buei sibere-bere na banggal-banggal, anjaha ipabangkit do ia gabe panrajai i propinsi Babel ampa gabe kopala ni sagala halak na pentar na adong i Babel. (ay. 6.) 2:48 Lalu raja memuliakan Daniel: dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel.
2:49 Anjaha ipabangit raja ai do homa si Sadrak, si Mesak ampa si Abednego halani pangindoan ni si Daniel, gabe wakilni manggomgom propinsi Babel. Totap do anggo si Daniel i rumah bolon ai. (bd. 3:12.) 2:49 Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrakh, Mesakh dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja.
<< Daniel 1 Daniel 3 >>