Bilangan 26

26:1 Dob maronti sampar ai, marsahap ma Jahowa hubani si Musa pakon hubani si Eleasar, anak ni malim Aron, nini ma: 26:1 Sesudah tulah itu berfirmanlah TUHAN kepada Musa dan kepada Eleazar, anak imam Harun:
26:2 Suratkon ma bilangan ni ganup tumpuan ni halak Israel, singgan ni na marumur dua puluh tahun pakon lobih hunjai marsasaompung, ganup dalahi na boi mangimbang munsuh. (bd. 1:2-47.) 26:2 “Hitunglah jumlah segenap umat Israel, yang berumur dua puluh tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel.”
26:3 Dob ai marsahap ma si Musa pakon malim Eleasar hubani sidea bani pamah Moab, i topi ni Jordan, tontang ni Jeriko, nini ma: 26:3 Lalu berkatalah Musa dan imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yerikho:
26:4 Singgan ni na marumur dua puluh tahun pakon lobih hunjai, maningon bilangan do songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. Halak Israel na dob luar hun tanoh Masir, ai ma: 26:4 “Hitunglah jumlah semua orang yang berumur dua puluh tahun ke atas!” — seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir:
26:5 Si Ruben, bunga tubuh ni Israel. Anak ni si Ruben, ai ma: Si Hanoh, marharorohan humbani do halak Hanohi; si Pallu, harorohan ni halak Pallui; (1 Mus. 46:8-27; 1 Kron. 4-7.) 26:5 Ruben ialah anak sulung Israel; bani Ruben ialah dari Henokh kaum orang Henokh; dari Palu kaum orang Palu;
26:6 si Herzon, harorohan ni halak Herzoni; si Karmi harorohan ni halak Karmi. 26:6 dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Karmi kaum orang Karmi.
26:7 Ai ma ginompar ni halak Ruben, anjaha bilangan ni sidea ompat puluh tolu ribu pitu ratus tolu puluh halak do bueini. 26:7 Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh orang.
26:8 Ia anak ni si Pallu, ai ma si Eliab. 26:8 Adapun anak Palu ialah Eliab,
26:9 Anak ni si Eliab ai ma: Si Nemuel, si Datan pakon si Abiram. Ai ma si Datan pakon si Abiram, na tardilo humbani kuria ai, na mambahen partinggilan dompak si Musa pakon si Aron itongah-tongah ni halak na sapartahian pakon si Kora, sanggah na manjahati sidea dompak Jahowa. (bd. 16.) 26:9 dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah, ketika mereka membantah TUHAN,
26:10 Jadi ipangangang tanoh ai ma babahni, lanjar ibondut ma sidea rap pakon si Kora, sanggah na bois ipangan apuy na dua ratus lima puluh halak ai, ase gabe panjoraan ma sidea. 26:10 tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu mati, ketika kedua ratus lima puluh orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan.
26:11 Tapi seng matei anggo anak ni si Kora. 26:11 Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati.
26:12 Anak ni si Simeon marsasaompung: Si Nemuel, harorohan ni halak Nemueli; si Jamin, harorohan ni halak Jamini; si Jachim, harorohan ni halak Jachini; 26:12 Bani Simeon, menurut kaum mereka, ialah: dari Nemuel kaum orang Nemuel; dari Yamin kaum orang Yamin; dari Yakhin kaum orang Yakhin;
26:13 si Serah, harorohan ni halak Serahi; si Saul, harorohan ni halak Sauli. 26:13 dari Zerah kaum orang Zerah dan dari Saul kaum orang Saul.
26:14 Ai ma ginompar ni halak Simeon, dua puluh dua ribu dua ratus halak bueini. 26:14 Itulah kaum-kaum orang Simeon, dua puluh dua ribu dua ratus orang banyaknya.
26:15 Anak ni si Gad marsasaompung: Si Zefon, harorohan ni halak Zefoni; si Haggi, harorohan ni halak Haggi; si Suni, harorohan ni halak Suni; 26:15 Bani Gad, menurut kaum mereka, ialah: dari Zefon kaum orang Zefon; dari Hagi kaum orang Hagi; dari Syuni kaum orang Syuni;
26:16 si Osni, harorohan ni halak Osni; si Eri, harorohan ni halak Eri; 26:16 dari Ozni kaum orang Ozni, dari Eri kaum orang Eri;
26:17 si Arod, harorohan ni halak Arodi; si Areli, harorohan ni halak Areli. 26:17 dari Arod kaum orang Arod dan dari Areli kaum orang Areli.
26:18 Ai ma ginompar ni halak Gad mangihutkon bilangan ni sidea, ompat puluh ribu lima ratus halak bueini. 26:18 Itulah kaum-kaum bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh ribu lima ratus orang.
26:19 Ia anak ni si Juda, ai ma: Si Er pakon si Onan; tapi matei do si Er pakon si Onan i tanoh Kanaan. (1 Mus. 38:7, 10.) 26:19 Anak-anak Yehuda ialah: Er dan Onan; tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan.
26:20 Anak ni si Juda marsasaompung: Si Sela, harorohan ni halak Selani; si Perez, harorohan ni halak Perezi; si Serah, harorohan ni halak Serahi. 26:20 Bani Yehuda, menurut kaum mereka, ialah: dari Syela kaum orang Syela; dari Peres kaum orang Peres dan dari Zerah kaum orang Zerah.
26:21 Ia anak ni si Perez: Si Hezron, harorohan ni halak Hezroni; si Hamul, harorohan ni halak Hamuli. (Rut 4:18.) 26:21 Bani Peres ialah: dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul.
26:22 Ai ma ginompar ni halak Juda mangihutkon bilangan ni sidea, pitu puluh onom ribu lima ratus halak bueini. 26:22 Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tujuh puluh enam ribu lima ratus orang.
26:23 Anak ni si Isasar marsasaompung: Si Tola, harorohan ni halak Tolai; si Pua, harorohan ni halak Puai; 26:23 Bani Isakhar, menurut kaum mereka, ialah: dari Tola kaum orang Tola; dari Pua kaum orang Pua;
26:24 si Jasub, harorohan ni halak Jasubi; si Simron, harorohan ni halak Simroni. 26:24 dari Yasub kaum orang Yasub dan dari Simron kaum orang Simron.
26:25 Ai ma ginompar ni halak Isasar mangihutkon bilangan ni sidea, onom puluh ompat ribu tolu ratus halak bueini. 26:25 Itulah kaum-kaum Isakhar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka, berjumlah enam puluh empat ribu tiga ratus orang.
26:26 Anak ni si Sebulon marsasaompung: Si Sered, harorohan ni halak Seredi; si Elon, harorohan ni halak Eloni; si Jahleel, harorohan ni halak Jahleeli. 26:26 Bani Zebulon, menurut kaum mereka, ialah: dari Sered kaum orang Sered; dari Elon kaum orang Elon dan dari Yahleel kaum orang Yahleel.
26:27 Ai ma ginompar ni halak Sebulon mangihutkon bilangan ni sidea, onom puluh ribu lima ratus halak bueini. 26:27 Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh ribu lima ratus orang.
26:28 Anak ni si Josep marsaompung: Si Manasse pakon si Efraim. 26:28 Keturunan Yusuf, menurut kaum mereka, ialah orang Manasye dan orang Efraim.
26:29 Anak ni si Manasse: Si Mahir, harorohan ni halak Mahiri; si Mahir do homa bapa ni si Gilead, harorohan ni halak Gileadi. (Jos. 17:1-3.) 26:29 Bani Manasye ialah: dari Makhir kaum orang Makhir; dan Makhir beranakkan Gilead; dari Gilead kaum orang Gilead.
26:30 On do anak ni si Gilead: Si Jeser, harorohan ni halak Jeseri; si Helek, harorohan ni halak Heleki; 26:30 Inilah bani Gilead: dari Iezer kaum orang Iezer; dari Helek kaum orang Helek;
26:31 si Asriel, harorohan ni halak Asrieli; si Sikem, harorohan ni halak Sikemi; 26:31 dari Asriel kaum orang Asriel; dari Sekhem kaum orang Sekhem;
26:32 si Semida, harorohan ni halak Semidai; si Hefer, harorohan ni halak Heferi. 26:32 dari Semida kaum orang Semida dan dari Hefer kaum orang Hefer.
26:33 Tapi anggo si Zelefad, anak ni si Hefer, lang dong tubuhan anak, pitah boru do hansa, anjaha goran ni boru ai, ai ma: Si Mahala, si Noah, si Hogla, si Milka pakon si Tirza. (bd. 27:1.) 26:33 Adapun Zelafehad bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza.
26:34 Ai ma ginompar ni si Manasse; anjaha bilangan ni sidea lima puluh dua ribu pitu ratus halak do bueini. 26:34 Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh dua ribu tujuh ratus orang.
26:35 On do ginompar ni si Efraim marsasaompung: Si Sutelah, harorohan ni halak Sutelahi; si Becher, harorohan ni halak Becheri; si Tahan, harorohan ni halak Tahani. 26:35 Inilah bani Efraim, menurut kaum mereka: dari Sutelah kaum orang Sutelah; dari Bekher kaum orang Bekher dan dari Tahan kaum orang Tahan.
26:36 On do anak ni si Sutelah: Si Eran, harorohan ni halak Erani. 26:36 Dan inilah bani Sutelah: dari Eran kaum orang Eran.
26:37 Ai ma ginompar ni halak Efraim mangihutkon bilangan ni sidea, tolu puluh dua ribu lima ratus halak bueini. Ai ma anak ni si Josef marsasaompung. 26:37 Itulah kaum-kaum bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah tiga puluh dua ribu lima ratus orang banyaknya. Itulah bani Yusuf menurut kaum mereka.
26:38 Anak ni si Benjamin mangihutkon ginompar ni sidea: Si Bela, harorohan ni halak Belai; si Asbel, harorohan ni halak Asbeli, si Ahiram, harorohan ni halak Ahirami; 26:38 Bani Benyamin, menurut kaum mereka, ialah: dari Bela kaum orang Bela; dari Asybel kaum orang Asybel; dari Ahiram kaum orang Ahiram;
26:39 si Sefufam, harorohan ni halak Sefufami; si Hufam, harorohan ni halak Hufami. 26:39 dari Sefufam kaum orang Sefufam dan dari Hufam kaum orang Hufam.
26:40 Ia anak ni si Bela, ai ma: Si Ard pakon si Naeman, harorohan ni halak Ardi pakon halak Naemani. 26:40 Dan anak-anak Bela ialah Ared dan Naaman; dari Ared kaum orang Ared dan dari Naaman kaum orang Naaman.
26:41 Ai ma ginompar ni si Benjamin mangihutkon ginompar ni sidea, anjaha bilangan ni sidea ompat puluh lima ribu onom ratus halak do bueini. 26:41 Itulah bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu enam ratus orang.
26:42 Anak ni si Dan mangihutkon ginompar ni sidea: Si Suham, harorohan ni halak Suhami. Ai ma ginompar ni si Dan mangihutkon ginompar ni sidea. 26:42 Inilah bani Dan, menurut kaum mereka: dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka.
26:43 Bilangan ni ganup halak Suhami onom puluh ompat ribu ompat ratus halak do bueini. 26:43 Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah enam puluh empat ribu empat ratus orang.
26:44 Anak ni si Asser mangihutkon ginompar ni sidea: Si Jimma, harorohan ni halak Jimmai; si Jiswi, harorohan ni halak Jiswii; si Beria, harorohan ni halak Berii. 26:44 Bani Asyer, menurut kaum mereka, ialah: dari Yimna kaum orang Yimna; dari Yiswi kaum orang Yiswi dan dari Beria kaum orang Beria.
26:45 Anak ni si Beria: Si Heber, harorohan ni halak Heberi; si Malkiel, harorohan ni halak Malkieli. 26:45 Mengenai bani Beria: dari Heber kaum orang Heber dan dari Malkiel kaum orang Malkiel.
26:46 Ia goran ni boru ni si Asser, ai ma si Serah. 26:46 Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah.
26:47 Ai ma ginompar ni halak Asser mangihutkon bilangan ni sidea, lima puluh tolu ribu ompat ratus halak bueini. 26:47 Itulah kaum-kaum bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah lima puluh tiga ribu empat ratus orang.
26:48 Anak ni si Naftali mangihutkon ginompar ni sidea: Si Jahzeel, harorohan ni halak Jahzeeli; si Guni, harorohan ni halak Gunii; 26:48 Bani Naftali, menurut kaum mereka, ialah: dari Yahzeel kaum orang Yahzeel; dari Guni kaum orang Guni;
26:49 si Jezer, harorohan ni halak Jezeri; si Sillem, harorohan ni halak Sillemi. 26:49 dari Yezer kaum orang Yezer dan dari Syilem kaum orang Syilem.
26:50 Ai ma ginompar ni halak Naftali mangihutkon ginompar ni sidea, anjaha bilangan ni sidea ompat puluh lima ribu ompat ratus halak do bueini. 26:50 Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah empat puluh lima ribu empat ratus orang.
26:51 Ai ma ganup bilangan ni halak Israel, onom ratus sada ribu pitu ratus tolu puluh halak bueini. 26:51 Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, enam ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh orang banyaknya.
26:52 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 26:52 TUHAN berfirman kepada Musa:
26:53 Maningon hubani halak on do bagion tanoh ai bahen parbagiananni mangihutkon bilangan ni goran-goran. 26:53 “Kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat;
26:54 Hubani na buei maningon pagandaonmu do parbagiananni, hubani na otik maningon paotikonmu do parbagiananni, ganup marguru hubani bilanganni bereon parbagiananni. 26:54 kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil; kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka.
26:55 Tapi maningon manjomput na sinurat bagion tanoh ai, maningon marguru hubani goran-goran ni marga marsasaompung sidea dapotan parbagianan. (bd. 33:54; Jos. 14:2.) 26:55 Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi; menurut nama suku-suku nenek moyang mereka haruslah mereka mendapat milik pusaka;
26:56 Maningon manjomput na sinurat bagihonon parbagiananni bei, hubani na buei bilanganni pakon hubani na otik bilanganni. 26:56 seperti yang ditunjukkan undian haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku, di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya.”
26:57 Anjaha on do bilangan ni halak Levi mangihutkon ginompar ni sidea: Si Gerson, harorohan ni halak Gersoni; si Kahat, harorohan ni halak Kahati; si Merari, harorohan ni halak Merarii. (2 Mus. 6:16-25.) 26:57 Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi, menurut kaum mereka: dari Gerson kaum orang Gerson; dari Kehat kaum orang Kehat dan dari Merari kaum orang Merari.
26:58 On do ginompar ni si Levi: Halak Libni, halak Hebroni, halak Maheli, halak Musi, halak Korahi. Tapi si Kahat do bapa ni si Amram. 26:58 Inilah kaum-kaum Lewi: kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakkan Amram.
26:59 Ia goran ni parinangon ni si Amram, ai ma si Jokebed, boru ni si Levi, na tinubuhkon ni si Levi i tanoh Masir; anjaha ia use manubuhkon bani si Amram: si Aron, si Musa pakon si Mirjam, botou ni sidea ai. 26:59 Dan nama isteri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir; dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miryam, saudara mereka yang perempuan.
26:60 Anjaha anak ni si Aron, ai ma: Si Nadab, si Abihu, si Eleasar pakon si Itamar. 26:60 Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar.
26:61 Tapi girah do matei si Nadab pakon si Abihu, sanggah na binoban ni sidea apuy na legan hulobei ni Jahowa. (3 Mus. 10:1, 2.) 26:61 Tetapi Nadab dan Abihu mati, ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan TUHAN.
26:62 Ia buei ni bilangan ni sidea; dua puluh tolu ribu ganup dalahi, singgan ni na marumur sabulan pakon lobih hunjai; lang dihut sidea tarbilang rap pakon halak Israel, halani lang dapotan parbagianan sidea itongah-tongah ni halak Israel. 26:62 Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah dua puluh tiga ribu orang, semuanya laki-laki, yang berumur satu bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel.
26:63 On do bilangan ni halak Israel, na binilang ni si Musa pakon malim Eleasar i sampalan ni Moab ilambung ni Jordan, tontang ni Jeriko. 26:63 Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan imam Eleazar, ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho.
26:64 Anjaha itongah-tongah ni halak on sahalak pe lang dong be humbani na binilang ni si Musa pakon malim Aron na ijia, sanggah na binilang ni sidea halak Israel i halimisan Sinai. (bd. 3:1-39.) 26:64 Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan imam Harun, ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai
26:65 Ai domma ihatahon Jahowa hinan bani sidea: Maningon matei sidea i halimisan. Sada pe lang dong na teba humbani sidea age sahalak, sobali ni si Kaleb, anak ni Jepunne, pakon si Josua, anak ni si Nun. (bd. 14:22-38.) 26:65 sebab TUHAN telah berfirman tentang mereka: “Pastilah mereka mati di padang gurun.” Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.
<< Bilangan 25 Bilangan 27 >>