Bilangan 27

27:1 Dob ai roh ma hundohor boru ni si Zelofat, anak ni si Hefer, anak ni si Gilead, anak ni si Machir, anak ni si Manasse, humbani marga Manasse, anak ni si Josep. Anjaha on do goran-goran ni boruni ai: Si Mahala, si Noah, si Hogla, si Milka pakon si Tirza. (bd. 26:33; 36:2; Jos. 17:3-6.) 27:1 Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf — nama anak-anaknya itu adalah: Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza —
27:2 Lanjar jongjong ma sidea ilobei ni si Musa pakon ilobei ni malim Eleasar pakon ilobei ni sagala pambobai ampa ganup kuria ai, ilobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai, nini ma: 27:2 dan berdiri di depan Musa dan imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu Kemah Pertemuan, serta berkata:
27:3 Domma matei bapanami i halimisan, tapi seng dihut ia itongah-tongah ni halak na sapartahian ondi, na manjahati dompak Jahowa, sagala na mangirikkon riah ni si Kora, tapi halani dousani do ia matei, lang martinading anak. (bd. 16:2; 26:65.) 27:3 “Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan TUHAN, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki.
27:4 Mase ma maningon sasap goran ni bapanami hun tongah-tongah ni bangsani, halani lang martinading anak ia? Bere nasiam ma bennami parbagianan itongah-tongah ni sanina ni bapanami! 27:4 Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami.”
27:5 Dob ai iboan si Musa ma parhara ni sidea ai hulobei ni Jahowa. (3 Mus. 24:12.) 27:5 Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan TUHAN.
27:6 Jadi nini Jahowa ma hubani si Musa: 27:6 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
27:7 Sintong do pangindoan ni boru ni si Zelofat in; maningon bereonmu do hubani sidea bagian siteanon itongah-tongah ni sanina ni bapa ni sidea; maningon ondos do bani sidea bereonmu parbagianan ni bapa ni sidea. 27:7 “Perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar; memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya; engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya.
27:8 Anjaha maningon hatahononmu do hubani halak Israel: Anggo adong barang ise na matei lang martinading anak maningon hubani boruni do ondoskononni tean-teananni ai. 27:8 Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.
27:9 Tapi anggo seng dong boruni, maningon berehononni do tean-teanan ni ai hubani saninani. 27:9 Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.
27:10 Anjaha anggo seng dong saninani, maningon bereon do tean-teananni ai hubani sanina ni bapani. 27:10 Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.
27:11 Anjaha anggo seng dong sanina ni bapani, maningon bereon do tean-teananni ai hubani hade-hadeni sidohoran humbani sidea na samarga, ase ia manean ai. Anjaha gabe aturan ma ai bani halak Israel, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 27:11 Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya.” Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
27:12 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Tangkog ma ho huatas dolog Abarim on, anjaha tatap ma tanoh ai, na dob hubere hubani halak Israel. (5 Mus. 32:48, 49.) 27:12 TUHAN berfirman kepada Musa: “Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang Kuberikan kepada orang Israel.
27:13 Anjaha anggo domma iidah ho ai, patumpuon ma homa ho hubani bangsamu, songon abangmu si Aron na dob pinatumpu, (bd. 20:24, 28.) 27:13 Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu, dahulu.
27:14 halani na nilanggarnima hatangku i halimisan Sin, sanggah na manlawan kuria in, sanggah na maningon papansingonnima namin Ahu marhitei humbani bah ai ilobei ni mata ni sidea. Ai ma bah Meriba na i Kades, i halimisan Sin. (bd. 20:12, 13.) 27:14 Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titah-Ku untuk menyatakan kekudusan-Ku di depan mata mereka dengan air itu.” Itulah mata air Meriba dekat Kadesh di padang gurun Zin.
27:15 Nini si Musa ma hubani Jahowa: 27:15 Lalu berkatalah Musa kepada TUHAN:
27:16 Maningon pabangkiton ni Jahowa, Naibata ni tonduy ni sagala daging ma namin sada halak bani sidea, (bd. 16:22.) 27:16 “Biarlah TUHAN, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang
27:17 na luar ilobei ni sidea anjaha na masuk ilobei ni sidea, na mambobahon sidea luar pakon masuk, ase ulang songon biri-biri na so marparmahan tumpuan ni Jahowa. (Mat. 9:36.) 27:17 yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat TUHAN jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala.”
27:18 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: Arahkon ma bahen hasomanmu si Josua, anak ni si Nun, sada halak na iiankon ni Tonduy, anjaha tampeihon ma tanganmu hubani. (5 Mus. 3:21; 34:9.) 27:18 Lalu TUHAN berfirman kepada Musa: “Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya,
27:19 Dob ai pajongjong ma ia ilobei ni malim Eleasar pakon ilobei ni kuria in, anjaha ondoskon ma bani sagala parentahmu ilobei ni mata ni sidea, 27:19 suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu
27:20 anjaha bere ma hubani humbani jumbalangmu, ase ganup kuria ni halak Israel mambalosi. (2 Raj. 2:9, 15.) 27:20 dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia.
27:21 Anjaha maningon jongjong ia ilobei ni malim Eleasar, namanungkun i lobeini pasalsi marhitei uhum ni Urim; maningon marguru hubani hatani sidea luar, anjaha marguru hubani hatani sidea masuk, ia pakon ganup halak Israel ronsi ganup kuria in. (2 Mus. 28:30.) 27:21 Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan TUHAN; atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu.”
27:22 Dob ai ibahen si Musa ma songon na hinatahon ni Jahowa hubani, iarahkon ma si Josua anjaha ipajongjong ia ilobei ni malim Eleasar pakon ilobei ni kuria ai. 27:22 Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu,
27:23 Jadi itampeihon ma tanganni hubani anjaha itonahi ma ia, songon na pinatugah ni Jahowa marhitei si Musa. 27:23 lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan TUHAN dengan perantaraan Musa.
<< Bilangan 26 Bilangan 28 >>