Bilangan 5

5:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 5:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
5:2 Hatahon ma hubani halak Israel, ase ipabali sidea hun parsaranan ai sagala halak na gadamon pakon na somal marnipi-nipi ampa haganup halak na butak halani bangkei; (3 Mus. 13:46; 15:2.) 5:2 “Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan;
5:3 age dalahi age naboru, maningon pabalionnima do hudarat ni parsaranan ai, ase ulang ipabutak sidea parsaranannima ai, halani Ahu do marianan itongah-tongahnima. (bd. 12:14; 35:34.) 5:3 baik laki-laki maupun perempuan haruslah kausuruh pergi; ke luar tempat perkemahan haruslah mereka kausuruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana Aku diam di tengah-tengah mereka.”
5:4 Jadi ibahen halak Israel ma sonai, ipabali ma halak ai hu darat ni parsaranan ai; ibahen halak Israel ma, romban hubani hata ni Jahowa hubani si Musa. 5:4 Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan; seperti yang difirmankan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel.
5:5 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 5:5 TUHAN berfirman kepada Musa:
5:6 Patugah ma hubani halak Israel: Anggo dong sada halak dalahi atap naboru na mangkorjahon dousa aha pe na hinorjahon ni jolma, ai ma manjahati dompak Jahowa, gabe iparoh sapata bani dirini, (3 Mus. 5:21-26.) 5:6 “Berbicaralah kepada orang Israel: Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap TUHAN, sehingga orang itu menjadi bersalah,
5:7 maningon sopothononni dousani na binahenni ai, dob ai maningon pasuangonni na binuatni ai, anjaha tambahonni saparlima hujai, anjaha galaronni ai hubani parutanganni ai. 5:7 maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu; kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah.
5:8 Tapi anggo seng dong sindohor ni halak ai parpaulakan ni utang ai, hubani Jahowa ma padason utang ai, bahen rupei ni malim, ambah ni biri-biri tunggal pardearan ai, na mambahen pardearan bani. 5:8 Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan TUHAN, dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu.
5:9 Anjaha ganup galangan tatangan, sagala na pinapansing ni halak Israel, na binoan ni sidea hubani malim, maningon malim ai do simadasi. (bd. 18:8.) 5:9 Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam.
5:10 Atap aha na pinapansing ni sada halak, malim ai do simadasi; atap aha na binere ni sada halak bani malim, malim ai do simadasi. 5:10 Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri; hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu.”
5:11 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 5:11 TUHAN berfirman kepada Musa:
5:12 Marsahap ma ho hubani halak Israel anjaha hatahon ma hubani sidea: Anggo marriah-riah parinangon ni sada halak, gabe lang hatengeran ia bani paramangonni, 5:12 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila isteri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya,
5:13 anjaha pala saor dalahi na legan bani, tapi ponop do na pinabutakni ai dirini, anjaha seng dong na manaksihon dompaksi barang tardapot ia, 5:13 dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu, dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan,
5:14 gabe sogop hubani uhur parsimburuon, gabe simburu ia mangidah parinangonni ai, halani na dob pinabutakni ai dirini; atap anggo sogop hubani uhur parsimburuon, gabe simburu ia mangidah parinangonni, age pe lang hape ipabutak dirini, 5:14 dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap isterinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya,
5:15 jadi boanon ni dalahi ai ma parinangonni ai hubani malim, anjaha iboan galangan marhalanisi, ai ma saparsapuluh efa itak gandum, tapi seng bulih tirishononni minak hu atasni ai anjaha seng bulih bahenonni dahupa hujai, ai galangan sipanganon parsimburuon do ai, galangan sipanganon pardingatan laho pasingathon hajahaton. 5:15 maka haruslah orang itu membawa isterinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak sepersepuluh efa tepung jelai, yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan.
5:16 Jadi boanon ni malim ai ma ia hundohor, anjaha ipajongjong ilobei ni Jahowa. 5:16 Maka haruslah imam menyuruh perempuan itu mendekat dan menghadapkannya kepada TUHAN.
5:17 Dob ai buaton ni malim ai ma bah na mapansing ibagas guri-guri tanoh, ibuat ma homa orbuk humbani dasor ni lampo-lampo ai, anjaha ibahen ma ai hubagas bah ai. (2 Mus. 30:18.) 5:17 Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah, kemudian harus memungut debu yang ada di lantai Kemah Suci dan membubuhnya ke dalam air itu.
5:18 Pajongjongon ni malim ai ma naboru ai ilobei ni Jahowa, anjaha janggaanni ma ulu ni naboru ai, anjaha nahkononni hu tanganni galangan sipanganon pardingatan, ai ma galangan sipanganon parsimburuon. Anjaha ibagas tanganni jolomon ni malim ai ma bah na mapaet na parohkon papa. 5:18 Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk.
5:19 Dob ai pabijaon ni malim ai ma puang-puang ai, anjaha ihatahon bani: Anggo seng dong barang ise marsaor pakon ho, anjaha anggo seng tongon tardogei pinggol ni dalan ho gabe butak, ho na itoruh ni kuasa ni paramangonmu ope, maluah ma ho humbani papa hinorhon ni bah na paet on. 5:19 Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya: Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini;
5:20 Tapi anggo tongon do ho tardogei pinggol ni dalan, age pe itoruh kuasa ni paramangonmu ope ho, gabe ipabutak ho dirimu, anjaha saor ho hubani dalahi na legan, sobali ni paramangonmu, 5:20 tetapi jika engkau, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, berbuat serong dan mencemarkan dirimu, oleh karena orang lain dari suamimu sendiri bersetubuh dengan engkau —
5:21 jadi, pabijaon ni malim ai ma puang-puang ai marhitei bija bura-bura on, anjaha hatahonon ni malim ai ma hubani puang-puang ai: Sai ibahen Jahowa ma ho gabe panginsonohan ni bura pakon papa itongah-tongah ni bangsamu, ase puhung binongeimu bahenon ni Jahowa, anjaha busungon ia boltokmu, 5:21 dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu — maka TUHAN kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan mengembungkan perutmu,
5:22 ai masuk ma bah on paparahkon papa hubagas boltokmu, ase busungon boltokmu ibahen anjaha puhung binongeimu. Anjaha hatahonon ni puang-puang ai ma: Nai ma, nai ma tongon. 5:22 sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk mengembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata: Amin, amin.
5:23 Dob ai suraton ni malim ai ma bura ai hubagas sada buku, anjaha apusanni use bani bah na paet ai; 5:23 Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu,
5:24 painumhononni ma use hubani puang-puang ai bah na mapaet ai na parohkon papa ai, ase masuk hubagas boltokni bah na parohkon papa ai gabe hapaeton. 5:24 dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu, dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih.
5:25 Dob ai buaton ni malim ai ma hun tangan ni puang-puang ai galangan sipanganon parsimburuon ai, anjaha tatang-tatangonni ma galangan sipanganon ai ilobei ni Jahowa, lanjar galangkononni ma ai iatas ni anjap-anjap ai. 5:25 Maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu lalu mengunjukkannya ke hadapan TUHAN, dan membawanya ke mezbah.
5:26 Buaton ni malim ai ma sampohul humbani galangan sipanganon ai bahen pardingatan, anjaha itutung ma ai iatas anjap-anjap ai, dob ai painumhononni ma anggo bah ai hubani puang-puang ai. 5:26 Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu.
5:27 Ia dob ipainumhon bah ai bani, anjaha anggo tongon domma ipabutak dirini, anjaha ipahiri paramangonni, masuk ma bah na parohkon papa ai hubani gabe hapaeton, gabe busungon ma boltokni anjaha puhung binongeini, anjaha gabe panginsonohan ni bura ma puang-puang ai itongah-tongah ni bangsani. 5:27 Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya.
5:28 Tapi anggo seng ipabutak puang-puang ai dirini anjaha pansing do ia, jadi maluah ma ia anjaha boi boratan rumah. 5:28 Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak.”
5:29 Ai ma titah pasal parsimburuon, anggo tardogei pinggol ni dalan sada puang-puang na marparamangon, gabe butak, 5:29 Itulah hukum tentang perkara cemburuan, kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya, padahal ia di bawah kuasa suaminya,
5:30 barang anggo sogop tonduy parsimburuon bani sada dalahi, gabe marsimburu ia bani parinangonni; jadi pajongjongonni ma puang-puang ai ilobei ni Jahowa, anjaha bahenon ni malim ai ma bani haganup romban hubani titah on. 5:30 atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki, sehingga ia cemburu terhadap isterinya; ia harus menghadapkan perempuan itu kepada TUHAN dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu.
5:31 Maluah ma anggo dalahi ai humbani hajahaton, tapi manginsonoh do hajahaton ai bani puang-puang ai. 5:31 Laki-laki itu akan bebas dari pada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya.