Bilangan 6

6:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 6:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
6:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo dong sada dalahi atap naboru na marbagah-bagah, ai ma bagah-bagah ni halak Nasir. Sihol mangondoskon dirini bani Jahowa, (1 Sam. 1:11.) 6:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi TUHAN,
6:3 maningon paholanganni dirini humbani anggur pakon siinumon na koras, seng bulih inumonni anggur na marraru pakon siinumon na marraru, anjaha seng bulih inumonni buah ni anggur atap panganonni buah ni anggur na baru binuat atap na dob pinahorah. (3 Mus. 10:9; Luk. 1:15.) 6:3 maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan, jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering.
6:4 Sadokah panorang hanasironni, seng bulih panganonni age aha na pinauli humbani hayu anggur, age na humbani batuni, age na humbani pusukni. 6:4 Selama waktu kenazirannya janganlah ia makan sesuatu apa pun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya.
6:5 Sadokah panorang bagah-bagah hanasironni ai, seng bulih dais pisou parsuhur hubani uluni, paima gok panorang ni hanasironni ai bani Jahowa, maningon pansing do ia, maningon paturutonni do ganjang jambulan ni uluni. (Panguh. 13:5.) 6:5 Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir janganlah pisau cukur lalu di kepalanya; sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi TUHAN, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang.
6:6 Sadokah panorang ni bagah-bagah ni hanasironni ai, seng bulih dohoranni halak na matei. 6:6 Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi TUHAN, janganlah ia dekat kepada mayat orang;
6:7 Age halani bapani barang inangni, anggini barang botouni pe, anggo matei sidea, seng bulih butakanni dirini, ai bagah-bagah hanasiron bani Naibatani do iatas uluni. (3 Mus. 21:11.) 6:7 bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya.
6:8 Sadokah panorang ni hanasironni ai, pansing do ia bani Jahowa. 6:8 Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi TUHAN.
6:9 Anjaha anggo matei sompong atap ise i lambungni, gabe butak ibahen ulu hanasironni ai, jadi maningon suhuronni do uluni; bani ari pangurasion, bani ari papituhon ma suhuronni ai. (bd. 19:11; Lah. 18:18.) 6:9 Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ketujuh haruslah ia mencukurnya.
6:10 Bani ari paualuhkon maningon boanonni dua kuhuy barang dua anak ni asas hubani malim, hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai. (3 Mus. 5:7.) 6:10 Pada hari yang kedelapan haruslah ia membawa dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati kepada imam, ke pintu Kemah Pertemuan.
6:11 Hoseihononni malim ai ma sada bahen galangan situtungon, bahen pardearanni, halani na dob mardousa ia binahen ni bangkei ai. Anjaha maningon papansingonni do uluni bani ari na sasada ai. 6:11 Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya
6:12 Hoseihononni ma use panorang hanasironni ai bani Jahowa, anjaha boanonni ma homa sada anak ni biri-biri na marumur satahun bahen galangan pardousaon. Tapi seng be hiraon anggo panorang na parlobei ai, halani na dob butak hanasironni ai. 6:12 dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi TUHAN. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal, karena rambut kenazirannya telah menjadi najis.
6:13 Anjaha on do titah bani halak Nasir: Anggo gok ma panorang hanasironni ai, boanon ma ia hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai; 6:13 Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu Kemah Pertemuan,
6:14 maningon boanonni do galangan hubani Jahowa, sada anak ni biri-biri tunggal na marumur satahun na so martikas bahen galangan situtungon, sada anak ni biri-biri boru-boru na marumur satahun na so martikas bahen galangan pardousaon, pakon sada biri-biri tunggal na so martikas bahen galangan pardameian, 6:14 dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada TUHAN seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan,
6:15 pakon sada raga ruti na so niigaran, kuei humbani itak na lumat na marlapu minak, pakon pahpah na so niigaran, na marlapu minak, ambah ni galangan sipanganon ampa galangan siinumon na mardomu hujai. 6:15 juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya.
6:16 Dob ai boanon ni malim ai ma ai hundohor hulobei ni Jahowa anjaha hoseihononni ma ai bahen galangan pardousaonni pakon galangan situtungonni, 6:16 Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan TUHAN dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya;
6:17 anjaha galangkononni ma biri-biri tunggal ai bahen galangan pardameian hubani Jahowa, rap pakon raga na marisi ruti na so niigaran ai; maningon galangkonon ni malim ai do homa galangan sipanganon ai pakon galangan siinumon ai. 6:17 domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi TUHAN, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu; juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya.
6:18 Dob ai maningon suhuron ni halak Nasir ai ma ulu hanasironni ai bani labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha buatonni ma jambulan ni ulu hanasironni ai, anjaha inahkon ma ai hubani apuy na itoruh ni galangan pardameian ai. (Lah. 18:18.) 6:18 Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu Kemah Pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang di bawah korban keselamatan.
6:19 Anjaha buaton ni malim ai ma hae-hae lobei ni biri-biri tunggal ai, anggo domma ilompah, ambahni ai sada kuei na so niigaran, anjaha inahkon ma ai hu tangan ni halak Nasir ai haduasi, dob isuhur jambulan hanasironni ai. 6:19 Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu, sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul, dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu, setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya;
6:20 Dob ai tatangon ni malim ai ma ai bahen galangan sitatangon ilobei ni Jahowa; parbagianan na pansing ma ai bani malim, rap pakon tonton ni galangan sitatangon ai pakon hae-hae lobei ni na ginalangkon ai; dob salpu ai bulih ma minum anggur halak Nasir ai. 6:20 kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan TUHAN sebagai persembahan unjukan; semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur.”
6:21 Ai ma titah bani halak Nasir na dob mambahen bagah-bagah; maningon domu hubani hanasironni galanganni ai bani, ambah ni na legan na boi ope galangkononni; romban hubani bagah-bagah na dob binagahkonni, maningon sonai do bahenonni, romban hubani titah ni hanasironni ai. 6:21 Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada TUHAN berdasarkan kenazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya.
6:22 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 6:22 TUHAN berfirman kepada Musa:
6:23 Hatahon ma hubani si Aron pakon anakni ai: Sonon ma pamasu-masunima bani halak Israel, hatahon hanima ma bani sidea: (3 Mus. 9:22, 23.) 6:23 “Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya: Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka:
6:24 Sai ipasu-pasu anjaha iramoti Jahowa ma ham.(Ps. 121.) 6:24 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
6:25 Isondangkon Jahowa ma bohini bamu, anjaha maidop ma uhurni mangidah ham.(Ps. 80:4.) 6:25 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
6:26 Idompakkon Jahowa ma bohini bamu, anjaha ibere ma damei bamu.(Ps. 69:17, 18.) 6:26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
6:27 Sonai ma ampeihonon ni sidea goranku bani halak Israel, anjaha pasu-pasuonku ma sidea. 6:27 Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka.”