Bilangan 35

35:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa bani pamah Moab, dohorhon Jordan, tontang ni Jeriko. 35:1 TUHAN berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yerikho:
35:2 Hatahon ma hubani halak Israel, ase ibere sidea huta humbani bagian siteanon ni sidea ai hubani halak Levi bahen ianan ni sidea, anjaha maningon bereonmu do sampalan hubani halak Levi inggot ni huta ai ganup. (bd. 18:21; Jos. 21:2.) 35:2 “Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami; juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu.
35:3 Bani sidea ma sagala huta ai bahen ianan ni sidea, anjaha sampalanni ai bani pinahan ni sidea ampa bani pinahan ni sidea na marbagei-bagei ai. 35:3 Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain.
35:4 Sampalan ni huta sibereonnima hubani halak Levi ai maningon sibaron do humbani darat ni dingding ni huta ai saribu asta inggot. 35:4 Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota ke luar seribu hasta berkeliling.
35:5 Anjaha maningon sibaronnima darat ni huta ai, hampit hapoltakan dua ribu asta, hampit dangsina dua ribu asta, hampit hasundutan dua ribu asta pakon hampit utara dua ribu asta, ase huta ai do i parsitongahanni; ai ma gabe sampalan ni huta ai bani sidea. 35:5 Di luar kota itu haruslah kamu mengukur dua ribu hasta di sisi timur dan dua ribu hasta di sisi selatan dan dua ribu hasta di sisi barat dan dua ribu hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah; itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota.
35:6 Ia huta sibereonnima hubani halak Levi, ai ma huta haporusan na onom ai, ai ma sibereonnima bahen haporusan ni sibunuh jolma; ambah ni ai maningon bereonnima ope hubani sidea ompat puluh dua huta. (2 Mus. 21:13; 5 Mus. 4:41; 19:2, 9; Jos. 20.) 35:6 Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah enam kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana; di samping itu haruslah kamu memberikan empat puluh dua kota.
35:7 Jadi buei ni ganup huta sibereonnima hubani halak Levi ai ma ompat puluh ualuh huta rap pakon sampalanni. 35:7 Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah empat puluh delapan kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya.
35:8 Ia pasal huta sibereonnima humbani parbagianan ni Israel, bueinan ma ai buat humbani marga na buei parbagiananni, anjaha otikan humbani na otik parbagiananni; ganup marga marguru hubani parbagianan na jinaloni, bereonni humbani hutani hubani halak Levi. (bd. 26:54.) 35:8 Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekadar milik pusaka yang dibagikan kepadanya.”
35:9 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 35:9 TUHAN berfirman kepada Musa:
35:10 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo domma idipari hanima Jordan masuk hu tanoh Kanaan, 35:10 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan,
35:11 maningon papuligonnima ma bennima huta bahen huta haporusan bennima, ase tarbahen maporus hujai halak na mambunuh jolma, na so iutuskon, 35:11 maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana.
35:12 ase haporusan ma huta ai bennima dompak jolma siparlulu, ase ulang matei halak sibunuh jolma ai anggo lape jongjong ia ilobei ni tumpuan ase iuhumi. 35:12 Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati, sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili.
35:13 Anjaha humbani huta na binerenima ai, maningon onom ma ai gabe huta haporusan bennima. 35:13 Dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah enam buah kota perlindungan bagimu.
35:14 Maningon tolu huta ai bereonnima i dipar bah Jordan, tolu huta nari bereonnima i tanoh Kanaan, bahen huta haporusan. 35:14 Tiga kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini dan tiga kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan; semuanya kota-kota perlindungan.
35:15 Na onom huta ai gabe haporusan ma ai bani halak Israel, age bani halak silopah horbou, age bani halak dagang na itongah-tongahnima, ase tarbahen maporus hujai barang ise na mamunuh jolma na so niutuskonni. 35:15 Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana.
35:16 Tapi anggo ibunuh ia marhitei parugas bosi, pala matei, sibunuh jolma ma ia tongon, maningon marutang hosah do pamunuh ai. 35:16 Tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh.
35:17 Anjaha anggo ibogbog ia marhitei batu na i tanganni, na boi mambahen matei, gabe matei ia, sibunuh jolma ma ia tongon, maningon marutang hosah do pamunuh ai. 35:17 Dan jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh.
35:18 Barang anggo ibogbog ia marhitei palu-palu hayu, na boi mambahen matei, gabe matei ia, sibunuh jolma ma ia tongon, maningon marutang hosah do pamunuh ai. 35:18 Atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh; pastilah pembunuh itu dibunuh.
35:19 Maningon jolma siparlulu ai sandiri mamunuh halak pamunuh ai; anggo jumpahsi ia, bulih do bunuhonni ia. 35:19 Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu; pada waktu bertemu dengan dia ia harus membunuh dia.
35:20 Barang anggo itenju ia halani domdom ni uhurni, barang iutuskon manggijigsi gabe matei ia, 35:20 Juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja, sehingga orang itu mati,
35:21 barang itompas ia sanggah ibagas partinggilan, pala matei ia, maningon marutang hosah panompas ai, ai sibunuh jolma do ia; maningon jolma siparlulu ai mamunuh halak pamunuh ai, anggo jumpahsi ia. 35:21 atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan, sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh; ia seorang pembunuh; penuntut darah harus membunuh pembunuh itu, pada waktu bertemu dengan dia.
35:22 Tapi anggo sompong itenju ia seng halani partinggilan, barang igijigkon atap aha bani, na so niutuskonni, 35:22 Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya,
35:23 barang igijigkon batu, na boi mambahen matei, anjaha idabuhkon ai bani, tapi lang iidah ia, gabe matei ia, tapi seng dong partinggilanni hinan pakonsi anjaha seng isurahon hinan hamagouanni ai; 35:23 atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya,
35:24 maningon kuria in ma na manguhumi jolma pamunuh ai pakon jolma siparlulu ai, romban hubani uhum nongkan; 35:24 maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah, menurut hukum-hukum ini,
35:25 maningon kuria in paluahkon jolma pamunuh ai hun tangan ni jolma siparlulu ai, maningon kuria in mangarahkonsi mulak hu huta haporusanni hinan; maningon ijai ma ia marianan, paima matei sintua ni malim, na dob niminakan marhitei minak na mapansing. (3 Mus. 21:10.) 35:25 dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri; di situlah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus.
35:26 Tapi anggo luar jolma pamunuh ai salpu hun parbalogan ni huta haporusanni ai hinan, 35:26 Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri,
35:27 anjaha jumpah jolma siparlulu ai ia idarat ni parbalogan ni huta haporusanni ai, gabe ibunuh siparlulu ai halak sipamunuh ai, seng marutang daroh ia ijai. 35:27 dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah,
35:28 Ai maningon tading ia ibagas huta haporusanni ai, paima matei sintua ni malim ai, tapi dob matei sintua ni malim ai, bulih ma jolma pamunuh ai mulak hu tanoh parbagiananni hinan. 35:28 sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar, tetapi sesudah matinya imam besar bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri.
35:29 Ganupan in maningon gabe titah pakon aturan ma bennima marsundut-sundut bani ganup huta ianannima. 35:29 Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.
35:30 Barang ise na mamunuh jolma, maningon bunuhon do pamunuh ai, dob nabogei hata ni na manaksihon; tapi anggo pitah sahalak do na manaksii, seng bulih marutang hosah sada halak uhumon. (5 Mus. 17:6; 19:15.) 35:30 Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi, tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati.
35:31 Seng bulih jaloonnima duit partobus ni hosah ni halak sibunuh jolma, na maningon marutang hosah hinan maningon bunuhon do ia. 35:31 Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh.
35:32 Anjaha seng bulih jaloonnima duit partobus humbani jolma na dob maporus hu huta haporusanni, laho palopaskonsi mulak marianan hu tanohni hinan, ilobei ni parmatei ni sintua ni malim ai. 35:32 Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar.
35:33 Ulang ma butaki hanima tanoh na iiankonnima in; ai daroh do na pabutakkon tanoh in, anjaha lang jumpah pardearan tanoh in, halani daroh na dob niduruskon ijai, sobali ni marhitei daroh ni jolma na manduruskon ai. (1 Mus. 9:6.) 35:33 Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu, maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya.
35:34 Halani ai ulang ma butaki hanima tanoh na niianannima in, ai Ahu do na marianan itongah-tongah ni ai, ai Ahu, Jahowa do na marianan itongah-tongah ni halak Israel. (2 Mus. 29:45.) 35:34 Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya Aku diam, sebab Aku, TUHAN, diam di tengah-tengah orang Israel.”
<< Bilangan 34 Bilangan 36 >>