Bilangan 36

36:1 Dob ai roh ma hundohor kopala ni marsasaompung humbani ginompar ni halak Gilead, anak ni si Makir, anak ni si Manasse, ai ma humbani ginompar ni si Josep, anjaha marsahap ma sidea ilobei ni si Musa pakon ilobei ni sagala kopala pambobai ni halak Israel marsasaompung, 36:1 Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum bani Gilead bin Makhir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel,
36:2 nini sidea ma: Domma martonah Jahowa hubani tuannami, ase iberehon tanoh in hubani halak Israel pakon parbagianan marhitei ruji-ruji; anjaha domma itonahkon Jahowa hinan hubani tuannami, ase iberehon parbagianan ni si Zelofat, saninanami ondi hubani boruni. (bd. 26:55; 27:6, 7.) 36:2 kata mereka: “TUHAN telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh TUHAN telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehad, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan.
36:3 Tapi anggo laho sidea hubani sada halak humbani marga ni halak Israel na legan ai, gabe habuatan ma parbagianan ni sidea humbani parbagianan ni ompungnami, anjaha itambahkon hubani parbagianan ni marga halahoanni ai, gabe moru ma parbagianannami mangirikkon ruji-ruji hinan. 36:3 Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapa-bapa kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami.
36:4 Anjaha anggo masa ma tahun parolob-oloban bani halak Israel, jadi tambahonkonni ma parbagianan ni sidea hubani marga halahoan ni sidea ai, jadi moru ma humbani parbagianan ni marga ni ompungnami parbagianan ni sidea. (3 Mus. 25:10-13.) 36:4 Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami.”
36:5 Dob ai nini si Musa ma hubani halak Israel, romban hubani hata ni Jahowa: Sintong do hata ni halak marga Josep ai. 36:5 Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah TUHAN: “Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar.
36:6 On do hata na tinonahkon ni Jahowa pasal boru ni si Zelofehad: Bulih do sidea laho hubani ise harosuh ni uhurni, tapi maningon hubani hasoman samarga ni bapa ni sidea do sidea laho, 36:6 Inilah firman yang diperintahkan TUHAN mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, bunyinya: Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka.
36:7 ase ulang habuatan parbagianan ni halak Israel humbani marga na sada hubani marga na legan; ai ganup halak Israel maningon bani do longkot parbagianan ni marga ni ompungni. 36:7 Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya.
36:8 Ase ganup boru na manean parbagianan humbani marga ni halak Israel, maningon laho do ia hubani sada halak humbani ginompar ni bapa ni sidea, ase ganup halak Israel boi manean parbagianan ni bapani, 36:8 Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka, haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya.
36:9 ase seng habuatan parbagianan ni marga na sada hubani marga na legan; maningon ganup do halak Israel longkot bani parbagiananni bei. 36:9 Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri.”
36:10 Romban hubani na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do ibahen boru ni si Zelofehat, 36:10 Seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehad.
36:11 ai laho do si Mahala, si Tirza, si Hogla, si Milka pakon si Noah, boru ni si Zelofehat ai hubani anak ni bapanggi ni sidea. (bd. 26:33.) 36:11 Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka dan Noa, anak-anak perempuan Zelafehad, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka;
36:12 Laho do sidea tongon hubani ginompar ni si Manasse, anak ni si Josep, jadi totap ma parbagianan ni sidea ai bani ginompar ni bapani. 36:12 mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya.
36:13 Ai ma ganup tonah pakon aturan, na tinonahkon ni Jahowa marhitei si Musa hubani halak Israel i pamah Moab, ilambung ni Jordan, tontang ni Jeriko. 36:13 Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan TUHAN kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho.
<< Bilangan 35 Ulangan 1 >>