Bilangan 34

34:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 34:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
34:2 Marsahap ma ho hubani halak Israel anjaha hatahon ma hubani sidea: Anggo masuk ma hanima hu tanoh Kanaan, (on ma tanoh ia, na gabe parbagianannima, tanoh Kanaan ronsi parbaloganni) (2 Mus. 23:31.) 34:2 “Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya.
34:3 bagiannima hampit dangsina singgan ni halimisan Sin mangihut-ihut tanoh Edom; ase parbalogannima hampit dangsina, ai ma singgan ni ujung ni laut Garam hampit hapoltakan; (Jos. 15:1.) 34:3 Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung Laut Asin di sebelah timur.
34:4 anjaha marlegot ma parbalogan ai hun dangsina ni raboyon Akrabbim, mandipar hu Sin, anjaha marujung i dangsina ni Kades-Barnea, dob ai luar ma hunjai hu Hazar-Adar, anjaha laho use hu Azmon. 34:4 Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin dan berakhir di sebelah selatan Kadesh-Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hazar-Adar, dan terus ke Azmon.
34:5 Marlegot use, parbaloganni ai hun Azmon hu bah Masir, anjaha marujung i laut. 34:5 Kemudian batas itu membelok dari Azmon ke sungai Mesir dan berakhir ke laut.
34:6 Parbalogannima hampit hasundutan, ai ma laut na bolon ai pakon topini ai, ai ma parbalogan hampit hasundutan. 34:6 Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya; itulah batas baratmu.
34:7 On ma parbalogan hampit utara: Hunlaut na bolon ai pagistangonnima ma ai hu dolog Hor, 34:7 Inilah batas utaramu: mulai dari laut besar haruslah kamu buat tanda batas ke gunung Hor,
34:8 anjaha hun dolog Hor pagistangonnima ma ai das hu dalan na hu Hamat, anjaha ujung ni parbalogan ai, ai ma i Zedad. 34:8 dari gunung Hor harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat, lalu batas itu mencapai Zedad.
34:9 Dob ai gistang ma parbalogan ai hunjai das hu Zifron, anjaha ujungni, ai ma i Hazar Enan; ai ma parbalogannima hampit utara. 34:9 Kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar-Enan; itulah batas utaramu.
34:10 Anjaha parbalogannima hampit hapoltakan, gistang do ai hun Hazar-Enan das hu Sefam; 34:10 Sebagai batasmu di sebelah timur haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar-Enan ke Sefam.
34:11 hun Sefam tuad ma parbalogan ai hu Ribla, hampit hapoltakan ni Ain, dob ai tuad use ma parbalogan ai anjaha gistang manopi-nopi tao Kinneret hampit hapoltakan. (Luk. 5:1.) 34:11 Dari Sefam batas itu turun ke Ribla, di sebelah timur Ain; kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur.
34:12 Dob ai tuad ma parbalogan ai hu Jordan, anjaha ujungni bani laut Garam. Ai ma gabe tanohnima pakon parbaloganni inggot. 34:12 Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling.”
34:13 Dob ai nini si Musa ma hubani halak Israel: On ma tanoh ia, sibagionnima marhitei ruji-ruji, na hinatahon ni Jahowa sibereon hubani na siah marga nari pakon hubani na satongah marga Manasse. 34:13 Musa memerintahkan kepada orang Israel: “Itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi, yang diperintahkan TUHAN untuk diberikan kepada suku yang sembilan setengah itu.
34:14 Ai domma dapotan parbagianan marga ni Ruben marsasaompung pakon marga ni halak Gad marsasaompung pakon satongah marga Manasse; (bd. 32:33.) 34:14 Sebab suku bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya; juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya.
34:15 na dua marga pakon na satongah marga nari, domma dapotan parbagianan idipar ni Jordan, tontang ni Jeriko hampit hapoltakan. 34:15 Dua setengah suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yerikho, ke sebelah timur.”
34:16 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 34:16 TUHAN berfirman kepada Musa:
34:17 On do goran-goran ni dalahi na marbagi tanoh in bennima: Malim Eleasar pakon si Josua, anak ni si Nun. (5 Mus. 1:38; Jos. 14:1; 21:1.) 34:17 “Inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka: imam Eleazar dan Yosua bin Nun.
34:18 Ambah ni ai maningon buatonnima do sada kopala humbani ganup marga laho marbagi tanoh ai. 34:18 Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka.
34:19 Anjaha on do goran-goran ni dalahi ai: Humbani marga Juda, si Kaleb, anak ni si Jefunne; (bd. 13:6, 30.) 34:19 Inilah nama orang-orang itu: dari suku Yehuda: Kaleb bin Yefune;
34:20 humbani marga Simeon, si Semuel, anak ni si Amihud; 34:20 dari suku bani Simeon: Samuel bin Amihud;
34:21 humbani marga Benjamin, si Elidad, anak ni si Kislon; 34:21 dari suku Benyamin: Elidad bin Kislon;
34:22 humbani marga Dan, sada kopala, si Buki, anak ni si Jogli; 34:22 dari suku bani Dan seorang pemimpin: Buki bin Yogli;
34:23 humbani anak ni si Josep, si Hanniel, anak ni si Efod, sada kopala humbani marga Manasse; 34:23 dari anak-anak Yusuf, yakni dari suku bani Manasye seorang pemimpin Haniel bin Efod;
34:24 humbani marga Efraim, sada kopala, si Kemuel, anak ni si Siftan; 34:24 dan dari suku bani Efraim seorang pemimpin: Kemuel bin Siftan;
34:25 humbani marga Sebulon, sada kopala, si Elizafan, anak ni si Parnah; 34:25 dari suku bani Zebulon seorang pemimpin: Elisafan bin Parnah;
34:26 humbani marga Isasar, sada kopala, si Paltiel, anak ni si Assan; 34:26 dari suku bani Isakhar seorang pemimpin: Paltiel bin Azan;
34:27 humbani marga Asser, sada kopala, si Ahihud, anak ni si Selomi; 34:27 dari suku bani Asyer seorang pemimpin: Ahihud bin Selomi;
34:28 humbani marga Naftali, sada kopala, si Pedahel, anak ni si Amihud. 34:28 dari suku bani Naftali seorang pemimpin: Pedael bin Amihud.
34:29 Ai ma dalahi, sagala na tinonahkon ni Jahowa mambagihon tanoh Kanaan bani halak Israel. 34:29 Itulah orang-orang yang diperintahkan TUHAN untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan.”
<< Bilangan 33 Bilangan 35 >>