Bilangan 31

31:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 31:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
31:2 Maningon balaskononmu do pambahenan ni halak Midian hubani halak Israel, dob ai patumpuon ma ho hubani bangsamu. (bd. 25:17; 27:13.) 31:2 “Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian; kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu.”
31:3 Jadi nini si Musa ma hubani bangsa ai: Pilih nasiam ma humbani nasiam dalahi na laho marporang mandorab halak Midian, laho mandalankon pambalason ni Jahowa hubani halak Midian. 31:3 Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu: “Baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan TUHAN terhadap Midian.
31:4 Saribu halak humbani ganup marga ni halak Israel tene pabingkaton nasiam laho marporang. 31:4 Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh seribu orang untuk berperang.”
31:5 Jadi iarahkon ma humbani halak Israel na marribu-ribu ai, saribu humbani ganup marga, gabe sapuluh dua ribu halak ma na laho marporang ai. 31:5 Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel seribu orang dari tiap-tiap suku, jadi dua belas ribu orang bersenjata untuk berperang.
31:6 Ipabangkit si Musa ma sidea saribu halak humbani ganup marga hu parporangan rap pakon si Pinehas, anak ni malim Eleasar, mamboban parugas na mapansing ampa tarompet na marsora mareta-eta. (bd. 10:2; 25:7.) 31:6 Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, seribu orang dari tiap-tiap suku, bersama-sama dengan Pinehas, anak imam Eleazar, untuk berperang, dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan.
31:7 Jadi iporang sidea ma halak Midian, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, anjaha ibunuh sidea ma sagala dalahi. (5 Mus. 20:13.) 31:7 Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka.
31:8 Ambah ni halak na marradagan ai, ibunuh sidea do homa raja-raja ni halak Midian, ai ma: Si Evi, si Rekem, si Zur, si Hur pakon si Reba, na lima raja ni halak Midian ai; ibunuh sidea do age si Bileam, anak ni si Beor marhitei podang. (bd. 22:5; Jos. 13:21, 22.) 31:8 Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang.
31:9 Dob ai iboan halak Israel ma puang-puang ni halak Midian pakon dakdanak ni sidea; iayob ma homa ganup pinahan ni sidea, ugas-ugas ni sidea ampa arta ni sidea haganup. 31:9 Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka; juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah,
31:10 Haganup huta ni sidea ronsi ganup ianan ni sidea ampa lampo-lampo ni sidea bois do isurbuy bani apuy. 31:10 dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar.
31:11 Iboan sidea ma haganup taban-taban ampa rampasan ai marrupa jolma pakon pinahan, 31:11 Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu,
31:12 iboan sidea ma ai hubani si Musa, hubani malim Eleasar pakon hubani kuria ni halak Israel, ai ma sagala na tartangkap ai pakon ugas rampasan ampa taban-taban ai, hu parsaranan na i pamah Moab, na i topi ni Jordan, tontang ni Jeriko. 31:12 dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan imam Eleazar dan kepada umat Israel, ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yerikho.
31:13 Luar ma si Musa, malim Eleasar pakon ganup kopala ni kuria ai mangalo-alo sidea hu darat ni parsaranan ai. 31:13 Lalu pergilah Musa dan imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai ke luar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka.
31:14 Dob ai marringis ma si Musa hubani pambobai ni bala ai, hubani kopala ni sisaribu halak pakon hubani kopala ni sisaratus halak, sagala na roh mulak hun parporangan. 31:14 Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus, yang pulang dari peperangan,
31:15 Nini si Musa ma hubani sidea: Mase ma pagoluhonnima ganup puang-puang ni sidea in? 31:15 dan Musa berkata kepada mereka: “Kamu biarkankah semua perempuan hidup?
31:16 Tonggor ma, sidea do sigiutini mambahen marbalik halak Israel humbani Jahowa laho mangirikkon Peor, niajaran ni si Bileam, gabe masa sampar ondi hu kuria ni Jahowa. (bd. 25:1; Panguh. 2:14.) 31:16 Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap TUHAN dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat TUHAN.
31:17 Halani ai, bunuh hanima ma sagala dakdanak dalahi, pakon sagala puang-puang na dob ongga saor pakon sada dalahi. (Panguh. 21:11.) 31:17 Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh.
31:18 Tapi sagala dakdanak naboru, sagala na so ongga saor hubani sada dalahi, pagoluh hanima ma bennima. 31:18 Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu.
31:19 Tapi anggo hanima, maningon marsaran do hanima idarat ni parsaranan ai pitu ari dokahni; barang ise na dob mambunuh jolma anjaha barang ise na dob manjamah jolma na binunuh ai, maningon urasonnima do dirinima rap pakon halak tangkapannima in bani ari patoluhon pakon bani ari papituhon. (bd. 19:11.) 31:19 Tetapi kamu ini, berkemahlah tujuh hari lamanya di luar tempat perkemahan; setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, kamu sendiri dan orang-orang tawananmu;
31:20 Anjaha sagala pakeian, sagala parugas humbani huling-kuling, sagala na pinauli humbani imbulu ni hambing pakon sagala ugas-ugas humbani hayu, maningon urasonnima do. 31:20 juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan.”
31:21 Dob ai nini malim Eleasar ma hubani halak parporang ai, sagala na dob mulak humbani parporangan. On do aturan ni titah na dob tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa: 31:21 Lalu berkatalah imam Eleazar kepada para prajurit, yang telah pergi bertempur itu: “Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
31:22 Ia omas, pirak, tombaga, bosi, seng pakon simbora, 31:22 Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam,
31:23 sagala na tahan ibagas apuy, maningon pabontasonkon do hubagas apuy, ase pitah ai; tapi maningon urason do homa ai marhitei bah pangurasion, anjaha sagala na so tahan ibagas apuy maningon pabontasonkon nasiam do ai humbagas bah. 31:23 segala yang tahan api, haruslah kamu lakukan dari api, supaya menjadi tahir; tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci; dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air.
31:24 Maningon taptapan nasiam do homa pakeiannasiam bani ari papituhon, ase pansing nasiam; dob ai bulih ma nasiam masuk hu parsaranan ai. 31:24 Lagipula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan.”
31:25 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 31:25 TUHAN berfirman kepada Musa:
31:26 Suratkon ma buei ni taban-taban pakon rampasan humbani jolma pakon pinahan, ho pakon malim Eleasar ronsi sagala kopala ni kuria in marsasaompung. 31:26 “Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan — engkau ini dan imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu.
31:27 Dob ai bagi dua ma taban-taban ai, satongah bani halak parporang, sagala na bingkat hu parporangan, na satongah nari bani ganup kuria in. (Jos. 22:8; 1 Sam. 30:24.) 31:27 Lalu bagi dualah rampasan itu, kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain.
31:28 Dob ai maningon papuligonnima ma guguan bani Jahowa humbani halak parporang ai, sagala na bingkat hu parporangan, sada humbani lima ratus humbani jolma, lombu, halode pakon biri-biri ai; 31:28 Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi TUHAN dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap lima ratus, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba;
31:29 buat ma humbani na satongah parbagianan ni parporang ai anjaha bere ma ai bani malim Eleasar bahen galangan bani Jahowa. 31:29 dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkannya kepada imam Eleazar, sebagai persembahan khusus bagi TUHAN.
31:30 Tapi anggo humbani na satongah parbagianan ni halak Israel, maningon buatonmu sada humbani na lima puluh, humbani jolma, lombu, halode pakon biri-biri, na humbani sagala pinahan, anjaha bere ma ai hubani halak Levi, na mangkorjahon horja bani lampo-lampo ni Jahowa. 31:30 Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap lima puluh, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba, jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara Kemah Suci TUHAN.”
31:31 Jadi ibahen si Musa pakon malim Eleasar ma, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 31:31 Kemudian Musa dan imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
31:32 Ia buei ni taban-taban ai na teba humbani sagala na tinaban ni parporang ai, ai ma onom ratus pitu puluh lima ribu biri-biri, 31:32 Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah: enam ratus tujuh puluh lima ribu ekor kambing domba
31:33 pitu puluh dua ribu lombu, 31:33 dan tujuh puluh dua ribu ekor lembu,
31:34 onom puluh sada ribu halode. 31:34 dan enam puluh satu ribu ekor keledai,
31:35 Ia buei ni naboru, na so ongga marsaor hubani dalahi, tolu puluh dua ribu halak do bueini. 31:35 selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya tiga puluh dua ribu orang.
31:36 Ia bilangan ni na satongah, parbagianan ni halak na bingkat hu parporangan ai, ai ma tolu ratus tolu puluh pitu ribu lima ratus biri-biri, 31:36 Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ekor kambing domba,
31:37 anjaha guguan hubani Jahowa humbani biri-biri ai, onom ratus pitu puluh lima biri-biri do; 31:37 jadi upeti bagi TUHAN dari kambing domba itu ada enam ratus tujuh puluh lima ekor;
31:38 lombu tolu puluh onom ribu, anjaha guguan hubani Jahowa hunjai pitu puluh dua. 31:38 lembu-lembu tiga puluh enam ribu ekor, jadi upetinya bagi TUHAN ada tujuh puluh dua ekor;
31:39 Halode tolu puluh ribu lima ratus, anjaha guguan hubani Jahowa onom puluh sada. 31:39 keledai-keledai tiga puluh ribu lima ratus ekor, jadi upetinya bagi TUHAN ada enam puluh satu ekor;
31:40 Jolma na manggoluh sapuluh onom ribu, anjaha guguan bani Jahowa tolu puluh dua halak. 31:40 dan orang-orang enam belas ribu orang, jadi upetinya bagi TUHAN tiga puluh dua orang.
31:41 Dob ai ipadas si Musa ma guguan ai bahen galangan, parbagianan ni Jahowa hubani malim Eleasar, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 31:41 Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi TUHAN itu kepada imam Eleazar, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
31:42 Anjaha na satongah nari, na binuat ni si Musa humbani halak parporang ai, anjaha na binerehonni hubani halak Israel, 31:42 Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain, yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu,
31:43 na satongah nari ai, ai ma parbagianan ni kuria ai, tolu ratus tolu puluh pitu ribu lima ratus biri-biri, 31:43 yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu: domba-domba tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ekor,
31:44 tolu puluh onom ribu lombu, 31:44 lembu-lembu tiga puluh enam ribu ekor,
31:45 tolu puluh ribu lima ratus halode 31:45 keledai-keledai tiga puluh ribu lima ratus ekor,
31:46 pakon sapuluh onom ribu jolma. 31:46 dan orang-orang enam belas ribu orang.
31:47 Dob ai ibuat si Musa ma humbani na satongah parbagianan ni halak Israel ai, sada humbani lima puluh, na humbani jolma age na humbani pinahan, ibere ma ai hubani halak Levi, na mangkorjahon horja bani lampo-lampo ni Jahowa, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 31:47 Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap lima puluh, baik dari manusia baik dari hewan, kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara Kemah Suci, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
31:48 Dob ai roh ma hundohor hubani si Musa sagala pambobai ni na marribu-ribu, kopala ni sisaribu halak pakon kopala ni sisaratus halak, 31:48 Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, kepada Musa
31:49 nini sidea ma hubani si Musa: Domma ibilangi juak-juakmu sagala halak parporang na itoruh ni parentahnami, anjaha sahalak pe lang na magou humbennami. 31:49 serta berkata kepadanya: “Hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang.
31:50 Anjaha iboan hanami do nuan galangan hubani Jahowa, ganup humbani na dapotsi, ugas-ugas omas, golang bani nahei, golang bani pargolangan, tintin sap, anting-anting ampa sinongkok, laho mambahen pardearannami ilobei ni Jahowa. 31:50 Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan TUHAN.”
31:51 Dob ai ijalo si Musa pakon malim Eleasar ma omas ai humbani sidea, sagala ugas-ugas na pinauli. 31:51 Maka Musa dan imam Eleazar menerima dari mereka emas itu, semuanya barang-barang tempaan.
31:52 Anjaha ganup omas galangan, na binoan ni sidea ai hubani Jahowa, sapuluh onom ribu pitu ratus lima puluh sekel do boratni, ai ma humbani kopala ni sisaribu halak pakon kopala ni sisaratus halak. 31:52 Dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada TUHAN, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, ada enam belas ribu tujuh ratus lima puluh syikal beratnya.
31:53 Sagala halak parporang pe adong do ibuat bagianni bei. 31:53 Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri.
31:54 Dob ai ijalo si Musa pakon malim Eleasar ma omas ai humbani kopala ni sisaribu halak pakon sisaratus halak, anjaha iboan sidea ma ai hu lampo-lampo partumpuan ai bahen pardingatan bani halak Israel ilobei ni Jahowa. 31:54 Setelah Musa dan imam Eleazar menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan seribu dan kepala-kepala pasukan seratus, maka mereka membawanya ke dalam Kemah Pertemuan sebagai peringatan di hadapan TUHAN untuk mengingat orang Israel.
<< Bilangan 30 Bilangan 32 >>