Bilangan 30

30:1 Dob ai nini si Musa ma hubani kopala ni halak Israel marsasamarga: On do hata na tinonahkon ni Jahowa: 30:1 Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian: “Inilah yang diperintahkan TUHAN.
30:2 Anggo domma marbagah-bagah sada dalahi bani Jahowa barang marpadan marhitei bija, paboa maningon oromon ni uhurni atap aha, seng bulih ubahonni hatani, maningon romban hubani haganup hata na luar hun pamanganni bahenonni. 30:2 Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya.
30:3 Barang anggo marbagah-bagah sada naboru hubani Jahowa, barang marpadan, paboa maningon oromon ni uhurni barang aha, sanggah i rumah ni bapani, sanggah haposoonni, (3 Mus. 27:2-25; 5 Mus. 23:22; Panguh. 11:35; Par. 5:3, 4.) 30:3 Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada TUHAN dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis,
30:4 anjaha ibogei bapani do bagah-bagah barang padanni ai pasal sioromon ni uhurni ai, tapi ipasip bapani do ai, maningon totap do sagala bagah-bagahni, anjaha ganup padan pasal sioromon ni uhurni ai maningon totap do. 30:4 dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga.
30:5 Tapi anggo mintor iulangi bapani ai do ai, bani ari na binogeini sagala bagah-bagah ai, barang padanni ai, ai ma pasal sioromon ni uhurni ai, seng asi be bagah-bagah ai, anjaha marpangulaki do uhur ni Jahowa bani, halani na niulangan ni bapani ai do ia. 30:5 Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku; dan TUHAN akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia.
30:6 Tapi anggo domma marparamangon ia, hape marutang bagah-bagah ia barang tarsor pamanganni marpadan pasal sioromon ni uhurni, 30:6 Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya,
30:7 anjaha ibogei paramangonni do ai namin, tapi ihasipkon do ai bani ari binogeini ai; halani ai maningon totap do padanni ai, anjaha padan pasal sioromonni ai maningon asi do. 30:7 dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga.
30:8 Tapi anggo iulangi paramangonni ai do ia bani ari na binogeini ai, gabe seng asi be bagah-bagahni ai barang padan na dob tarsor luar hun pamanganni pasal sioromon ni uhurni ai; jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa mangidahsi. 30:8 Tetapi apabila suaminya itu, pada waktu mendengarnya, melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang isterinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat isterinya; dan TUHAN akan mengampuni isterinya itu.
30:9 (Tapi anggo bagah-bagah ni sada puang-puang na dob mabalu barang na dob binuangkon do, sagala padan na dob pinadankonni pasal sioromon ni uhurni ai, maningon asi do.) 30:9 Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya.
30:10 Tapi anggo ibagas rumah ni paramangonni ia marbagah-bagah barang marpadan marhitei bija pasal sioromon ni uhurni, 30:10 Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah,
30:11 anjaha ibogei paramangonni do ai namin, tapi ihasipkon do ai lang iulangi ia, maningon asi do sagala bagah-bagahni ai anjaha sagala padan pasal sioromonni ai maningon asi do. 30:11 dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga.
30:12 Tapi anggo iparnalang paramangonni do ai bani ari na binogeini ai, jadi sagala na dob luar hun pamanganni, bagah-bagahni barang padanni pasal sioromon ni uhurni, seng asi be ai, halani na dob iparnalang paramangonni do ai anjaha marpangulaki ma uhur ni Jahowa mangidahsi. 30:12 Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apa pun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku; suaminya telah membatalkannya, dan TUHAN akan mengampuni isterinya itu.
30:13 Sagala bagah-bagah pakon bija pasal sioromon laho paundukkon uhur, tarbahen paramangonni do patotapkon, tarbahen paramangonni do homa marnalangkon. 30:13 Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa, dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya.
30:14 Tapi anggo sip do paramangonni das bani ari na legan, jadi na patotapkon do ia ai bani haganup bagah-bagahni pakon bani ganup padanni pasal sioromonni ai, jadi asi ma ai, halani na sip ai do ia bani ari na binogeini ai. 30:14 Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar isterinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang isterinya; ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya.
30:15 Tapi anggo iparnalang ai dob hundokah ai ibogei, maningon manginsonoh do ai bani. 30:15 Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan isterinya.”
30:16 Ai ma aturan na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa pasal pardomuan ni sada dalahi hubani parinangonni, pakon pardomuan ni sada bapa hubani boruni sanggah haposoonni irumah ni bapani. 30:16 Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan isterinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.
<< Bilangan 29 Bilangan 31 >>