Bilangan 32

32:1 Ia ginompar ni si Ruben pakon si Gad parpinahan na buei tumang do; iidah sidea ma tanoh Jaeser pakon tanoh Gilead, anjaha tonggor ma, ianan na dear do ai bani halak parpinahan. 32:1 Adapun bani Ruben dan bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan.
32:2 Dob ai roh ma ginompar ni si Gad pakon si Ruben, nini sidea ma hubani si Musa, hubani malim Eleasar pakon hubani kopala ni kuria ai: 32:2 Lalu datanglah bani Gad dan bani Ruben dan berkata kepada Musa, imam Eleazar dan para pemimpin umat itu:
32:3 Ia Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo pakon Beon, 32:3 “Atarot, Dibon, Yaezer, Nimra, Hesybon, Eleale, Sebam, Nebo dan Beon,
32:4 ai ma tanoh, na dob pinatunduk ni Jahowa ilobei ni kuria Israel, tanoh na dear do ai bani halak parpinahan; anjaha parpinahan do jabolonmu. 32:4 negeri yang telah dikalahkan oleh TUHAN untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya.”
32:5 Ambah ni ai nini sidea ma: Anggo dapotan idop ni uhur do hanami i lobeimu, nabere ma namin tanoh on bani jabolonmu bahen parbagiananni; ulang ma pala mandipar hanami hudipar ni bah Jordan. 32:5 Lagi kata mereka: “Jika kami mendapat kasihmu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik; janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan.”
32:6 Tapi nini si Musa ma hubani ginompar ni si Gad pakon hubani ginompar ni si Ruben: Mintor talup ma saninanasiam laho hu parporangan, tapi nasiam tading ijon marsonang-sonang? 32:6 Jawab Musa kepada bani Gad dan bani Ruben itu: “Masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini?
32:7 Mase ma pasangsi-sangsionnasiam uhur ni halak Israel, laho mandipar hu tanoh na dob binere ni Jahowa hubani sidea? 32:7 Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan TUHAN kepada mereka?
32:8 Usih sonai do pambahen ni bapanasiam, sanggah na husuruh sidea hu Kades-Barnea laho mangkahapi tanoh ai. (bd. 13.) 32:8 Demikian juga dilakukan bapa-bapamu, ketika aku menyuruh mereka dari Kadesh-Barnea untuk melihat-lihat negeri itu;
32:9 Ai dob tangkog sidea das hu habungan Eskol anjaha ikahapi tanoh ai, gabe ipasangsi-sangsi sidea do uhur ni halak Israel, laho masuk hu tanoh, na dob binere ni Jahowa hubani sidea. 32:9 mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan TUHAN kepada mereka.
32:10 Pala gajag ringis ni Jahowa bani ari na sasada ai, anjaha nini marbija: 32:10 Maka bangkitlah murka TUHAN pada waktu itu dan Ia bersumpah:
32:11 Seng bulih be dalahi sagala na hubobahon tangkog hun tanoh Masir singgan ni na marumur dua puluh tahun pakon lobih hunjai mangidah tanoh na dob hubijahon hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob, ai lang marsijoloman sidea mangirikkon Ahu; (bd. 14:22-38; 26:65.) 32:11 Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur dua puluh tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut Aku dengan sepenuh hatinya,
32:12 sada pe lang sobali ni si Kaleb, anak ni si Jefunne, halak Kenisi ai, pakon si Josua, anak ni si Nun, halani marsijoloman do uhur ni sidea mangirikkon Jahowa. 32:12 kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut TUHAN dengan sepenuh hatinya.
32:13 Jadi gajag ma ringis ni Jahowa mangidah Israel, gabe mawat-awat sidea ibahen i halimisan ompat puluh tahun dokahni paima bois ganup na sasundut ai, na mangkorjahon hajahaton ilobei ni Jahowa. 32:13 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN kepada orang Israel, sehingga Ia membuat mereka mengembara di padang gurun empat puluh tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata TUHAN.
32:14 Anjaha tonggor ma, nasiam do use bangkit gantih ni bapanasiam, sada tumpuan ni ginompar ni pardousa, laho mangambahi pargajag ni ringis ni Jahowa mangidah halak Israel. 32:14 Dan sekarang kamu bangkit ganti bapa-bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka TUHAN yang menyala-nyala kepada orang Israel itu.
32:15 Anggo marbalik use nasiam humbani, hundokah ope bangsa on paturutonni i halimisan on, anjaha magou ma bangsa on ganup bahenonnasiam. 32:15 Jika kamu berbalik membelakangi Dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkan-Nya tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini.”
32:16 Dob ai ipadohor sidea ma hubani, anjaha nini ma: Sihol pajongjong sopo-sopo do hanami bani pinahannami pakon huta bani anaknami, 32:16 Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata: “Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami,
32:17 tapi gopas pe hanami mambobahon halak Israel paima das sidea iboan hanami hubani iananni, tapi maningon marianan do anaknami ibagas huta na marbatar-batar dompak pangisi ni tanoh on hinan. 32:17 tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel, sampai kami membawa mereka ke tempatnya; sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini;
32:18 Seng sihol mulak hanami hu rumahnami, anggo lape isoluk halak Israel ganup parbagiananni bei. 32:18 kami tidak akan pulang ke rumah kami, sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya;
32:19 Ai seng sihol saparbagianan hanami pakon sidea i dipar ni bah Jordan pakon hujainkonni ai, anggo domma ondos parbagianannami i dipar ni Jordan on hampit hapoltakan. 32:19 sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya, apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini, di sebelah timur.”
32:20 Dob ai nini si Musa ma hubani sidea: Anggo ibahen nasiam sonai, anjaha gopas nasiam ilobei ni Jahowa laho hu parporangan, (Jos. 1:13-15.) 32:20 Lalu berkatalah Musa kepada mereka: “Jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan TUHAN,
32:21 anjaha ganupan nasiam na gopas marsinjata, mandipari Jordan ilobei ni Jahowa paima iusir munsuhni hun lobeini, 32:21 dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan TUHAN, sampai Ia menghalau musuh-musuh-Nya dari hadapan-Nya,
32:22 anjaha dob tunduk tanoh ai ilobei ni Jahowa, ai pe ase mulak nasiam, gabe lang marpipot be nasiam ilobei ni Jahowa pakon Israel; anjaha gabe parbagianan nasiam ma tanoh on ilobei ni Jahowa. 32:22 sehingga negeri itu takluk ke hadapan TUHAN, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada TUHAN dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan TUHAN.
32:23 Tapi anggo lang ibahen nasiam sonai, tonggor ma, mardousa ma nasiam dompak Jahowa, anjaha botoh nasiam ma, maningon manginsonoh hubani nasiam do dousanasiam ai. 32:23 Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada TUHAN, dan kamu akan mengalami, bahwa dosamu itu akan menimpa kamu.
32:24 Antong pungkah nasiam ma huta bani anaknasiam pakon sopo-sopo bani biri-birinasiam; tapi bahen nasiam homa na binagahkon nasiam ai. 32:24 Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan.”
32:25 Dob ai nini ginompar ni si Gad pakon ginompar ni si Ruben ma hubani si Musa: Maningon bahenon ni jabolonmu on do songon na hinatahon ni tuannami in. 32:25 Maka berkatalah bani Gad dan bani Ruben itu kepada Musa: “Hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan tuanku.
32:26 Anaknami, parinangonnami, ugas-ugasnami pakon pinahannami maningon tading do ijon ibagas huta ni Gilead; 32:26 Anak-anak dan isteri-isteri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini di kota-kota Gilead,
32:27 tapi anggo hanami jabolonmu maningon mandipar do sagala na gopas marsinjata hu parporangan ilobei ni Jahowa, songon na dob hinatahon ni tuannami. 32:27 tetapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan TUHAN untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan tuanku.”
32:28 Jadi roh ma tonah ni si Musa pasal sidea hubani malim Eleasar pakon hubani si Josua, anak ni si Nun, pakon hubani ganup kopala ni halak Israel marsasamarga. 32:28 Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun, dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel,
32:29 Nini si Musa ma hubani sidea: Anggo mandipar ginompar ni si Gad pakon ginompar ni si Ruben rap pakon nasiam hu dipar ni Jordan, sagala na gopas hu parporangan ilobei ni Jahowa, anjaha tunduk tanoh ai bani nasiam, maningon bereonnasiam do hubani sidea tanoh Gilead bahen parbagianan ni sidea. (Jos. 4:12.) 32:29 kata Musa kepada mereka: “Jika bani Gad dan bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan TUHAN, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik.
32:30 Tapi anggo lang mandipar halak na gopas marsinjata rap pakon nasiam, maningon itongah-tongah nasiam sidea marbagian i tanoh Kanaan. 32:30 Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan.”
32:31 Jadi roh ma balos ni ginompar ni si Gad pakon ginompar ni si Ruben mangkatahon: Barang aha na hinatahon ni Jahowa hubani jabolonmu on, maningon sonai do bahenonnami. 32:31 Lalu bani Gad dan bani Ruben itu menjawab: “Apa yang difirmankan TUHAN kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan.
32:32 Maningon gopas bei hanami marsinjata mandipar ilobei ni Jahowa hu tanoh Kanaan, anjaha totap bennami parbagianannami i dipar ni Jordan. 32:32 Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan TUHAN ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini.”
32:33 Jadi ibere si Musa ma hubani ginompar ni si Gad, hubani ginompar ni si Ruben pakon hubani satongah marga Manasse, anak ni si Josep, harajaon ni si Sihon, raja ni halak Amori, pakon harajaon ni si Og, raja ni Basan, tanoh ai ampa huta-hutani rap pakon talunni inggot. (Jos. 13:8-31.) 32:33 Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada bani Gad, kepada bani Ruben dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf: kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu.
32:34 Dob ai ipauli ginompar ni si Gad ma huta Dibon, Atarot pakon Aroer, 32:34 Maka bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroër,
32:35 Aterot-Sofan, Jaeser, Jogbehah, 32:35 Atarot-Sofan, Yaezer, Yogbeha,
32:36 Beth-Nimra pakon Beth-Haran, sagala huta na marbatar-batar pakon sopo-sopo ni biri-biri. 32:36 Bet-Nimra, Bet-Haran, sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba.
32:37 Anjaha ginompar ni si Ruben paulihon Hesbon, Eleale, Kiryataim, 32:37 Dan bani Ruben membangun kota-kota Hesybon, Eleale, Kiryataim,
32:38 Nebo pakon Baalmeon, na pinaubah goranni ampa Sibmah; anjaha ipaubah sidea ma goran ni huta sagala na pinaulini ai. 32:38 Nebo, Baal-Meon, — dengan mengganti nama-namanya — dan Sibma; dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota yang dibangun mereka itu.
32:39 Dob ai laho ma anak ni si Makir, anak ni si Manasse hu Gilead, lanjar ipatunduk ma ai, anjaha iusir halak Amori na ijai ai. 32:39 Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead; mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana.
32:40 Ibere si Musa ma Gilead hubani si Makir, anak ni si Manasse, lanjar marianan ma ia ijai. 32:40 Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye dan diamlah ia di sana.
32:41 Tapi anggo si Jair, anak ni si Manasse, laho ma ia patundukkon dusun-dusun ni sidea, lanjar ibahen ma goranni dusun ni si Jair. (5 Mus. 3:14.) 32:41 Yair, anak Manasye, pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot-Yair.
32:42 Laho ma homa si Nobah, anjaha ipatunduk ma Kenat rap pakon sagala dusun-dusunni, anjaha igoran ma ai Nobah mangihutkon goranni. 32:42 Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri.
<< Bilangan 31 Bilangan 33 >>